1. ആധുനിക Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്? [Aadhunika periodic table ] aavartthanappattikayude pithaav?]

Answer: ഹെൻട്രി മോസ്ലി [Hendri mosli]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ആധുനിക Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്?....
QA->ആധുനിക Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ് ?....
QA->[ Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്?....
QA->ആധുനിക ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്? ....
QA->Which is the most common additive used to iodize table salt ?....
MCQ->ആധുനിക Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്?...
MCQ->Which two of the following are true regarding the distance-vector and link-state routing protocols? Link state sends its complete routing table out all active interfaces on periodic time intervals. Distance vector sends its complete routing table out all active interfaces on periodic time intervals. Link state sends updates containing the state of its own links to all routers in the internetwork. Distance vector sends updates containing the state of its own links to all routers in the internetwork....
MCQ->Which EIGRP information is held in RAM and maintained through the use of Hello and update packets? Neighbor table STP table Topology table DUAL table...
MCQ->A periodic voltage has following values for equal time intervals changing suddenly from one value to next : 0, 5, 10, 20, 50, 60, 50, 20, 10, 5, 0, - 5, - 10 etc. What would be the RMS value of a sine wave having the same peak value as that of the above mentioned periodic wave?...
MCQ->Assertion (A): When a square periodic wave is applied to an RC circuit, the voltage across capacitor is observed to be a triangular periodic wave.Reason (R): The RC circuit works as integrator and its time constant is much larger than time period of input wave.

...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions