*മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള കേരള ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വനിത 

Ans :  വിധു വിൻസെൻറ് (2016, 47 ആം ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്)

*വിധു വിൻസന്റിന് മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടി കൊടുത്ത ചിത്രം  [................
         Kerala PSC Last Grade Servants         Ernakulam - 2010       Total Mark - 100 Time:75 Mins 1കിലോവിന് 15 രൂപയായിരുന്ന പഞ്ചസാരക്ക് 45 രൂപ ആയാൽ വിലക്ക................
         Village Extension Officer    Model Question Paper - XI      Total  Mark - 100 Time:75 Mins
1.ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% ന്റെ 20% എന്നു പറയുന്നത് ഏതു നിരക്കിനു തുല്യം?
a) 30 10/13% b) 23% C) 12% d) 13%
2.രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക 23 ഉം അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്................
      Village Extension Officer   Model Question Paper - I    Total  Mark - 100 Time : 75 Mins
1.ഭാരതരത്ന നേടിയ ആദ്യ സംഗീത പ്രതിഭ ആരാണ് ?
a. കെ.എസ്സ്. ചിത്ര b. ലതാമങ്കേഷ്ടർ c. എം.എസ്സ് സുബ്ബലക്ഷ്മി d. എസ്സ്. ജാനകി.
2.കേരളത്തിലെ ................
VILLAGE EXTENSION OFFICER  Model Exam - V Total Mark : 100          Time : 75min
1.നിശ്ചിത വൃപ്തമുള്ള ഘനരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഏതിനാണ്?
A. വൃത്ത സ്തുപിക B . ഗോളം C. ക്യൂബ് D. സമഭുജത്രികോണ സ്തുപിക
2................
Village Extension Officer Model Question Paper - I  Total Mark 100 Time:75 Mins –
1. ഭാരതരത്ന േനേടിയ ആദ്യ സംഗീത പ്രതിഭ ആരാണ് ? a. െക.എസ്സ്. ചിത b. ലതാമങ്കേങ്കേഷ്കര c. എം.എസ്സ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി d. എസ്സ്. ജാനേകി.
2. േകരളത്തിെല ഗവരണ്ണറായ ഏക മങ്കലയാളി ആരാ................
SET-7
1.ലക്ഷദ്വീപ്സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപേത്; 
(a) ആന്ത്രോത്ത്  (b) കവരത്തി (c)മിനിക്കോയ് (d)നർക്കോണ്ടം 
2.'ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതേത്;
(a) ആര്യവേപ്................

1.ബാബു 1,500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി 1320 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം?
(a) 10%  (b) 12%  (c) 17%  (d) 13% 
2.(3x2)3  ന്  സമാനമായത് ഏത്? 
(a)15
*2
(b)12
*3
(c) 27
*9 
(d)27
*6

3.=256 ആയാൽ ?എത്ര? 
(a) 1024  (b)51................
പ്രകാശം
1. ആകാശം നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനുകാരണം?

* പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം (Scattering)

2.സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപവാഹികളായ കിരണങ്ങൾ?

* ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ

3.എല്ലാ നിറങ്ങളെയ................
ഗ്രഹണം
* ഭൂമിക്കും സൂര്യനും 
മധ്യ ഭൂമി  എത്തുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത്. 
* ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മധ്യെ ഭൂമി എത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു.

* വളരെ ചെറ................
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയം  
* ഭൂമിയിൽനിന്ന് ശരാശരി 360 കി.മീ. ഉയരത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട ബഹിരാകാശനിലയം, ഓരോ 96 മിനുട്ടിലും ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലം വെയ്ക്കുന്നു

* 2000 നവംബർ................

1. ഗണിതക്രിയകൾ, വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം? 

Ans: ALU (Arithmetic and Logic Unit)

2. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ 'റീഡ് & റൈറ്റ് മെമ്മറി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ans:RAM (Random Access Memory) 

3. കമ്പ്യൂ................

1.കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിന്റെ പിതാവ്?

ans:ഡഗ്ലസ് എംഗൽബർട്ട്.

2. ഒരു വെബ്പേജിലെ പ്രധാന പേജ് ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? 

ans:ഹോം പേജ്.

3.  ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നോ നെറ്റ് വർക്കിൽ നിന്നോ ഡാറ്റാ സ................
ല.സാ.ഗു. (LCM), ഉ. സാ. ഘ. (HCF)
*രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതമാണ് അവയുടെ ലസാഗു (ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം)
ഉദാ:
*3, 4, 5 ഇവ കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ................
സംഖ്യാശ്രേണി:
*തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏത് ശ്രേണിയിൽ ആണ് അടുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
ഉദാ: 1) 6, 8, 12, 7, 18, 6, __ ഈ ശ്ര................
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2014 : തിരുവനന്തപുരം, വയനാട് 
*ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ആദ്യ കുടുംബശ്രീ യുണിറ്റ് 

Ans : മനസ്വിനി (കോട്ടയം)

*ലോക്‌സഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാത്രം അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ................
MODEL EXAM
1.The idiom ‘a snake in the grass’ means
(a) an unreliable person (b) a deceitful or treacherous person (c)an arrogant fellow [/f................
Model Question Paper വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ചോദ്യങ്ങൾ) Time: 1 1⁄2                                                                              ................
ഉത്തരങ്ങൾ
1.(c)ജിമ്പ്

2.(b) Optical Mouse

3.(c)Swap

4.(c)Key Frame

5.(c)ഉപേയാഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്................
S.S.L.C. EXAMINATION, MARCH - 2013 SOCIAL SCIENCE (HISTORY & GEOGRAPHY)
Time : 21⁄2 Hours                                                       Total Score : 80 നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
*എല്ല................
 S.S.L.C. EXAMINATION, MARCH-2013   MATHEMATICS Time: 21⁄2 Hours                                                                         Total Score : 80
Kerala PSC Last Grade Servants Kollam - 2010 Total Mark – 100 Time:75 Mins
1.
കേരളത്തിലുള്ള ആര്‍ച്ച് ഡാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യു................
S.S.L.C. EXAMINATION, MARCH-2013 SOCIAL SCIENCE
Time: 21⁄2hours                                                                       Total Score : 80
1.സ്വാതന്ത്................
Answer Key
1.
Ans: d

0.05=x/100
x =
0.05 × 100 = 5

2.
Ans: c
20, 19, 17,-, 10, 5 [font................
Answer Key
1.
Ans :- C

2.
Ans :- B

3.
Ans :- C

4.
Ans :- D

5.
Ans :- D
................
  VILLAGE EXTENSION OFFICER   Model Exam - VII  Total  Mark : 100 Time : 75min
1.രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്................
Answerkey
1.
Ans : B
രാഷ്ട്രപതിയെ അധികാരത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കുന്ന പ്രക്രിയ - ഇംപീച്ചമെന്റ്
2.
Ans : C
[/siz................
  VILLAGE EXTENSION OFFICER    Model Exam - VII   Total Mark : 100 Time : 75min
1.2013 ജൂലൈയിൽ ആദ്യമായി വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാരാമിലിറ്ററി സേന.
[................
ANSWER KEY
1.
Ans : B
186 ബറ്റലിയനുകളിലായി വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ,240,000 ഭടന്മാരുള്ള ഈ സേന 1965 ലാണ് സ്ഥാപിതമായത് .കെ.എസ്.റുസ്തൊംജി ആയിരുന്നു രൂപീകരണ ................
     VILLAGE EXTENSION OFFICER    Model Exam - Vl     Total Mark : 100 Time : 75min
1.രക്തസാക്ഷി ദിനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
Answer key
1.
Ans : B
വിശദീകരണം ഇല്ല
2.
Ans : B
ആർ രാമചന്ദ്രൻ രചിച്ച കവിത എന്ന കൃതിക്കാണ................
Answer key
1.
Ans : C

2.
Ans : A

3.
Ans : B
ഇവിടെ 2
*0 = 0 ആയതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവ ഗുണിച്ചതിനു ശേഷം കൂട്ട................
Answer key
1.
Ans : D
സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ 1948 ൽ നിലവിൽ വന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ജൂതരാഷ്ടമാണ് ഇസ്രായേൽ.
2.
................
Kerala PSC Last Grade Servants  Model Question Paper - VI  Total Mark - 100 Time:75 Mins
1.ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം
A. മാവ്
    Kerala PSC Last Grade Servants Model Answer Keys - V
1.
Ans : B
കേരള ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യ മലയാള ഗ്രന്ഥം ഗുണ്ടർട്ടിന്റ................
Answer Key
1.
Ans : C
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ഏത് ജില്ലയിൽ ആണ് - തിരുവനന്തപുരം. കേരള ടൂറിസം ഡവലപ്പബ്ലെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്................
Answer Key
1.
Ans:-b
•1936-ൽ ക്ഷേത്രപ്രേവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹം. •ഭൂപണയ ബാങ്ക് തിരുവിതാം................
                 S.S.L.C Examination, March-2012     Time: 1 1/2                 കേരളപാഠാവലി                                           Total Score: 40  മ................
Kerala PSC Last Grade Servants Kozhikkode – 2010 Total Mark - 100 Time:75 Mins
1.'യോഗ സൂത്ര'ത്തിന്റെ കർത്താവ്.
(A) വാല്മീകി[/................
Kerala PSC Last Grade Servants                                       Alappuzha- 2010                                                                                                 Total Mark - 100 Time:75 Mins
1.മൗലികാവകാശമല്ലാത്തത് എഴുതുക.
A.സ്വത്തിനുള്................
സർവ്വ സമവാക്യങ്ങൾ (Identities) സൂത്രവാക്യങ്ങൾ 
1.(ab)^2  = a^2  b^2  2ab

2.(a-b)^2  = a^2b^2 - 2ab

3.(ab)^2-(a-b)^2 = 4ab

4.(ab)^2(a-b)^2 = 2 (a^2b^2)

5.a^2 - b^2 = (ab) (ab)

6.a^2  b^2 = ½[(ab)^2(a-b)^2]

7.1/a  1/b = ab/ab

8.(ab)^3 = a^3 - 3a^2b3ab^2  b^3

9.(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b3ab^2 - b^3

10.(ab)^3(................
 ല . സാ.ഗു  രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതു ഗുണിതമാണ് അവയുടെ ലസാഗു, (ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം) ഉ . സാ . ഘ  രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ഘടകമാണ................
2 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എളുപ്പരീതിയിലുള്ള  ഹരണം  ഒരു  സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കം 0,2,4,6,8 ഇവ വന്നാൽ ആ സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട്   നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാം.
*ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ................
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂനത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ 
*ഒരു വസ്തുവിനെയോ പ്രതിഭാസത്തേയോ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പർശബന്ധം കൂടാതെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവേദന ഉപകരണം വഴി മനസ്സി................
ദ്വീപുകൾ
*നാലുവശവും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗം?  

Ans : ദ്വീപുകൾ

2.ദ്വീപുകൾ അഞ്ച് വിധം :-
> ഓഷ്യാനിക് ദ്വീപുകൾ  >കോണ്ടിനെൻ്റൽ ദ്വീപുകൾ  >കോറൽ ദ്വീപുകൾ  >നദീജന്യ ദ................
സമുദ്രങ്ങൾ
* അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനം?

Ans : ജൂൺ 8

*സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

Ans : ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി

*ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ഏറ്റവു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമുദ്രങ്ങൾ.
അന്തരീക്ഷം 
*ഗുരുത്വകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി നിലനിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലം?

Ans : അന്തരീക്ഷം

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ?

Ans : വാതകങ്ങൾ, നീരാവി,പൊടിപടലങ്ങൾ................
വെള്ളച്ചാട്ടം
*കീഴ്ക്കാം തൂക്കായ ഒരു ചരിവിലൂടെ നദി താഴത്തേയ്ക്ക്  പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്?

Ans : വെള്ളച്ചാട്ടം

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം?

Ans : ഏയ്ഞ്ച................
പുൽമേടുകളും രാജ്യങ്ങളും 
* ഡൗൺസ് - ആസ്ട്രേലിയ

* വെൽട്ട് - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 

*സ്റ്റെപ്പീസ് - റഷ്യ (യൂറോപ്പ് )

*പ്രയറീസ് - വടക്കേ അമേരിക്ക 

*പാമ്പാസ് - അർജന്റീന (തെക്കേ അമേരി................
ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനോപകരങ്ങൾ 
*ഉയരം അളക്കുന്നത്

Ans : അൾട്ടിമീറ്റർ 

*അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്  

Ans : ബാരോമീറ്റർ (Barometer).

*കൃത്യസമയം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന................
അഗ്നിപർവ്വതം(Volcano)
*അഗ്നിപർവ്വതം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് 'പാതാള ദേവൻ' എന്നർത്ഥം 'വൾക്കൻ' എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് 

*ഉരുകി തിളച്ച മാഗ്മ ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്ക................
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റ വിവിധ ശാഖകൾ
*ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെ അന്തർ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം  

Ans : ആസ്ട്രോ ജിയോളജി (Astro Geology)

*ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : കാർട്ടോഗ................
'വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം
*'വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്.

Ans : ആൽഫ്രഡ് വേഗ് നർ (ജർമ്മനി)

*വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം  വേഗ് നർആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 

Ans : 1912 ൽ ഫ്രാ................
ഭൂമിശാസ്ത്രം 
*ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെയും ഉപരിതലത്തിലെ വസ്തു ക്കളുടെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ മാറ്റങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ 

Ans :  ഭൂ................
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ആസ്ഥാനങ്ങൾ
*കേരള പബ്ലിക് കമ്മീഷൻ  - തിരുവനന്തപുരം 

*റീജണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ  - തിരുവനന്തപുരം

*കേരളാ പോലീസ് - തിരുവനന്തപുരം

*കേരളാ പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോ................
കേരളം:അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 
*ജനസംഖ്യ : 3,
34.06,061

*വിസ്തീർണ്ണം : 38,863 ച.കി.മീ. 

*ജില്ലകൾ   :14

*ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുകൾ : 14 

*ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ :152

*ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ : 941

*റ................

1. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടു പോയ അക്ഷരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 
ACE, PRT, BDF, -- 
Ans: QSU

2. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള  സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക. 1, 3, 6, 8, 16, -- 

Ans: 18
................

1.അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക. MK, LN, OM,............

Ans: NP

2. തടികൊണ്ട് നിർമിച്ചതിൽ ചിലതെല്ലാം കസേരകളാണ്. കസേരകൾക്ക് നാലുകാലുണ്ട്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി?
(a) തടി കൊണ്ട് ................

1. ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഒരു വക്കിന്റെ നീളം 'a' യൂണിറ്റാണെങ്കിൽ  ഉപരിതലവിസ്തീർണം എത്ര?

Ans: 6(a^2)

2. കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് പാലക്കാട്ടേയ്ക്ക് 45 മിനുട്ട് ഇടവിട്ടാണ് ബസ്സുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ................

1. ക്രിയ ചെയ്യുക. ½ ⅔ ¼⅛   

Ans:
1.54
 
2. ഒരാൾ 400 രൂപ 11 ശതമാനം സാധാരണ പലിശക്ക്13 വർഷത്തേക്കും അതേ തുക 13 %സാധാരണ പലിശക്ക് 12 വർഷത്തേക്കും നിക്ഷേപിച്ചാൽ പലിശ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

Ans: 52

3. മുന................

1. കൃഷ്ണൻ അവന്റെ വീട്ടിൽനിന്നും ആദ്യം 500 മീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 800 മീറ്ററും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 800 മീറ്ററും നടന്നു. എ ങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും നേര................

1. സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക.
34.25,
35.45,
36.65,
37.85, -- 

Ans:
39.05 

2. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 9cm^2 ആണെങ്കിൽ  ആ വൃത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര? 

Ans: 6 Cm 

3. അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയതു പു................
LDC 2007 തസ്തികമാറ്റം വഴി 
1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്ഷരശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക :AR, BP CM, DI,.....
 
Ans: ED 

2. വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. വിശപ്പ് :ഭക്ഷണം :: ദാഹം : .. ?

Ans: പാനീയം 

3. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കു................

1. ഒരു ക്ലോക്ക്
1.00 മണി എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ട് മിനുട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള  കോണളവ് എത്ര ?

Ans: 80°

2.ഒരാൾ 280 രൂപ 8 % സാധാരണ പലിശക്ക്  12 വർഷത്തേക്കും 9 % സാധാരണ പലിശക്ക................

1.  അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക.E, H, L, O, S, ..........

Ans: V

2. കായലിൽ ബോട്ട് പോലെ സമുദ്രത്തിൽ: 

Ans: കപ്പൽ

3. തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് മലർന്ന് നീന്തുന്ന ഒരാളിന്റെ വലതുകയ്യ് ഏതു ദിക................
1 താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടു പോയ ഭാഗം പുരിപ്പിക്കുക. AJS, CLU, ENW, ..........
Ans: GPY 

2. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വിട്ടു പോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക. 1, 2, 4, 7, 11l, 16, .............

Ans: 22 

3................

1. അനുയോജ്യമായ വാക്കുപയോഗിച്ച് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. മരം: മേശ : ഗ്ലാസ്സ്: ……..

Ans: ജനൽ 

2. അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക:EHlL,.... GJKN, HKLO

Ans: FIJM

3. ഒരാൾ 6 കി.മീ. കിഴക്കോട്ട് സഞ................

1.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്
2,5,10,17,26,..........
Ans: 37

2.ആദ്യത്തെ 15 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക……... ആകുന്നു

Ans: 120

3.A ഒരു ജോലി 10 ദിവസംകൊണ്ടും, B അതേ  ജോലി 15 ദിവസംകൊണ്ടും  ................

1.
12.00 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യദിവസം
12.30ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം
1.20 നും മൂന്നാം ദിവസം
2.30 നും നാലാം ദിവസം
4.00 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

Ans:  
5.50

2. ഒരു സംഖ്യയുട................

1. -3, 3, 13, 27, 45, ............
(a) 83  (b) 72 (c) 63 (d) 67
2. 60 ന്റെ 10 % ശതമാനത്തിനെ 6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 360-ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്? 
(a) 6  (b) 10  (c) 20  (d) 12  
3. CBH എന്നത് 858 നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. CHGIZ എന്നതിന................

1. ഒരു സംഖ്യയുടെ ⅕ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ⅙ ഭാഗം കുറച്ചാൽ 30 കിട്ടും. സംഖ്യ ഏത്?
(a) 180  (b) 150  (c ) 900  (d) 30 
2. (10)2
(а) 1  (b) 100  (c ) 20  (d) 10
3. 150 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില 180 രൂപയായി വർധിച്ചാൽ ................
പൂരിപ്പിക്കുക 
1. 13, 169, 31,……….. 
(a) 621 (b) 961  (c ) 403 (d) 333
2. AT എന്നത് 20 എന്നും BAT എന്നത് 40 എന്നും കോ ഡുചെയ്താൽ CAT എന്നത് എങ്ങനെ കോഡുചെയ്യും ? 
(a) 30  (b) 50  (c ) 60  (d) 70
3. രക്തം : ഹൃദയം::വായു... 
(a) ................

1. മേയ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ? 
(a) മാങ്ങ  (b) വെയിൽ  (c) അവൻ  (d) നദി 
2.നവരസങ്ങൾ" എന്നതിലെ സമാസമേത് 
(a)ദിഗുസമാസം  (b)കർമധാരൻ (c) ബഹുവ്രീഹി  (d)നിത്യസമാസം
3.ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
(a) അ................
1.89x
8.92×
8.9x
1.
11.1x
1.1=
(a) (
8.9)2 
(b) (
7.8)2  
(c) (
1.1)2 
(d) (10)2  2.64-ന്റെ 53%ത്തിനോട് 47-ന്റെ 64% കൂട്ടിയാൽ എത്ര?  (a) 117  (b) 53  (c) 64  (d) 111 3.മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ഒ................
1.ക്ലോക്കിലെ സമയം
11.40 ആണ്. ഒരു കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം ഏത്? 
(a)
1.20 
(b)
12.20 
(c)
11.20 
(d)
1.40 
2.CBE എന്നാൽ BAD എങ്കിൽ GMBH എന്ത്?  (a) FOOD  (b) PLUG  (c) GLAD  (d) FLAG  3.9753-നെ IGB................
1. a2b2 =45, ab=9, ആയാൽ a-b = ……….. (a)3 (b)5 2.
0.0049 x
0.000081 /
0.0009 x
0.00007= ……………
(a)360 (b)630 (c)930 (d)390 3. 10 ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ബാലൻ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എങ്കിൽ 8 വർഷ................
1.ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 40  കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ്10 ആണ്.ടീച്ചറുടെ വയസ്സുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് 11 ആകും.ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര? (a) 40 (b)
51.
(c)42 (d) 44 2.50,000 രൂപ വാർഷിക നിരക്കിൽ ഒര................
1.ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക : (a) 2  (b) 7  (c) 11 (d) 22  2.ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 100 cm2 സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ഇരട്ടി ആയി വർധിപ്പിച്ചാൽ വിസ്തീർണം എത്ര? (a) 40 (b) 200(c) 300(d) ................
1. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം 2:3 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് 2 ആൺകുട്ടികളും 2 പെൺകുട്ടികളും സ്കൂളിൽ  നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:5 ആണ്. ................
 1 ചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന്റെ മൂലകളിലൂടെയും വശങ്ങളിലൂടെയും 1 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് 16 കമ്പുകൾ നടാം. എന്നാൽ കളിസ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര?  (a) 12  (b) 8  (c) 11  (d) 16  2.ഒരു ശാ................
1.ഒരു പൂക്കളത്തിൽ ഓരോ വരിയിലും 23, 21, 19,......എന്നീ ക്രമത്തിൽ പൂക്കൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്നു. അവസാനവരിയിൽ 15 പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ.ആ പൂക്കളത്തിൽ ആകെ എത്ര വരികൾ ഉണ്ടാവും ? (a) 8 (b) 15 (c) 10 (d) 16  [size=3................
1.ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം വീതിയുടെ 2 മടങ്ങിനെക്കാൾ  25 സെ.മീ. നീളം 85കൂടുതലാണ് സെ.മീ. ആയാൽ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ച.സെ.മീ (a) 2324  (b) 2505 (c) 2550  (d) 2540  2.ഒരു സംഖ്യ അതിന്റെ 4/7  നേക്കാ................
1.കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ? (a)1950  (b) 1951  (c)1957 (d)1956 2.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? (a)കൊല്ലം  (b) ഇടുക്കി  (c)പാലക്കാട് (d)മലപ്................
1. ''എന്നത്'-' ആയും 'X' എന്നത് '' ആയും കണക്കാക്കിയാൽ 2514X74-10 എന്നതിന്റെ വില. (a)7  (b) 27  (c) 15  (d)0 2. A, B യുടെ അച്ഛനാണ് Bയുടെ ഏക സഹോദരനാണ് C. C യുടെ മകൻ Dയും അമ്മ Eയും ആണ്. B യുടെ മകൾ ആണ്. എങ്കിൽ F.Eയ................
1.(1-½)(1-⅓)(1-¼).......(1-1/10)ന്റെ വിലയെത്ര? (a) 5/10 (b)92(c)1/10 (d)½ 2.ആനന്ദിന് 100 മീറ്റർ ഓടുന്നതിന്
11 .5 സെക്കൻഡ് സമയം വേണം. അജിത്തിന്
12 .5 സെക്കൻഡും വേണം.ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അജിത്ത് എത്ര പിന്നിലായ................
1.പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട  കമ്മിറ്റി. (a) ബലരാമൻ കമ്മിറ്റി (b) നരസിംഹം കമ്മിറ്റി  (c) ജയകുമാർ കമ്മിറ്റി (d) ഗാഡ്ഗിൽ  കമ്മിറ്റി ................
1.2014 ജനവരി 1 ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ 2014 മെയ് 1 ഏത് ദിവസമാണ്?  (a), ബുധൻ (b) ചൊവ്വ  (c) വ്യാഴം (d) വെള്ളി  2.ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കി ഒരു കുട്ടി സമയം
9.10 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ക്ലോക്ക................
1. കണ്ടുപിടിക്കുക. 10/2×55= (a) 15  (b) 25 (c)6  (d)30 2. (x-a)(x-b) (x-c)....(x-7) ന്റെ വിലയെന്ത്? (a) 0  (b)(x-a)" (c)x"-a"  (d) 1 3. സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?............................. (a) 26  (b) 28  (c)24  (d) 22 ................
1.മേൻമേൽ'-സന്ധി നിർണയിക (a) ആഗമസന്ധി (b)ആദേശസന്ധി (c)ലോപസന്ധി (d)ദിത്വസന്ധി 2. രണ്ടാമൂഴം എന്ന കൃതിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്:  (a) അർജുനൻ (b) ശ്രീകൃഷ്ണൻ (c) കർണൻ (d)ഭീമൻ  3.'ഞാൻ അവ................
1. ഭക്ഷ്യസ്തരക്ഷാ ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് ? (a)2013 ആഗസ്റ്റ് 26 (b)2013 സപ്തംബർ 13 (c)2013 സപ്തംബർ 12  (d)2013 സപ്തംബർ 14  2. UNO ജലശതാബ്ദ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത്  (a)2000-2010  (b)2005-2015  (c)2010-................
1.5, 9, 4,8, 3,7,.. എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യഏത്?  (a) 5 (b)2 (c)4 (d)3 2.ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം
12.15 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനുട്ട് സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ  അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി? 
(a) (b)72 ½ (c) (d)  [size................

1.12000 രൂപയ്ക്ക് 12% സാധാരണ  പലിശ നിരക്കിൽ 3 വർഷത്തെ പലിശയെത്ര ?
(a) 1,440  (b)4,320 (c)3,240  (d)3,600
2.18 ആളുകൾ 80 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി 20 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കണമെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ആളുകൾ കൂടി വേ................

1.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏതു നദിയിലാണ് നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്നത്?
(a) ഗംഗ (b) യമുന (c) കാവേരി  (d) ബ്രഹ്മപുത്ര 
2.വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'വരയാടുകൾ' ഏത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്................
l. ഇപ്പോഴത്തെ   കേരള ഗവർണർ  (a)എം.ഒ. എച്ച് ഫാറുക്ക്  (b) ആർ.എൽ.ഭാട്യ  (c) എച്ച് ഭരദ്വാജ് (d) നിഖിൽ കുമാർ 
2.ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ കറൻസി ചിഹ്നം ( ₹) രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആര്? 
(a) സി. രംഗരാജൻ  (b) ഡി. സ................

1. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്? 
(a)
2.05 
(b)
2.005 
(c )
0.05 
(d)
2.5 2 

2. (
0.
010.1)-(
0.01X
0.1) എത്ര? 
(a)
0.021 
(b)
0.002 
(c )
0.109 
(d)
0.209

3. 15 പെൻസിലിന്റെ വില 24 രൂപയാണെങ്കിൽ 50 പെൻസിലിന്റെ വില എന................

1. ഏതു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സിംലാ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ?
(a) ഇന്ത്യാ-ചൈന (b) ഇന്ത്യാ-പാകിസ്താൻ (c) ഇന്ത്യാ-നേപ്പാൾ (d) ഇന്ത്യാ-ബംഗ്ലാദേശ് 
2. അർബുദ ബാധയെത്തുടർന്നു അന്തരിച്ച 'ഹ്യൂഗോ ചാവേ................

1.⅓⅕⅘=എത്ര ?  
(a) 9/15 (b)1 (c)1/15 (d)9/23
2.ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ 3 സെ.മീ. കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റളവ് 26 സെ.മീ. ആയാൽ നീളം എത്ര?
(a) 5 സെ.മീ.  (b) 8 സെ.മീ. (c) 6 സെ.മീ.  (d) 7 സെ.മീ. 
3.4n=1024 ആയാൽ 4n-2................

1.ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലാര്?
(a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്  (b) വില്യം ബെൻറിക്ക്  (c) വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്  (d) കാനിങ് 
2.ദത്തവകാശ നിരോധനനിയമം നടപ്പാക്കിയതാര്? 
(a) ഡെൽഹൗസി ................
1.ഫിനോൽഫ്ത്തലിന് ആൽക്കലിയിൽ ഉള്ള നിറമെന്ത്? (a) പിങ്ക്  (b) നീല  (c) മഞ്ഞ  (d) മജന്ത  2.ജോവിയൻ ഗ്രഹം അല്ലാത്ത് ഏത് ? (a) വ്യാഴം (b)ശനി (c)യുറാനസ്  (d)ചൊവ്വ  3.ഭൂരഹിത................
1.കൊച്ചിരാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം രൂപത്കൃതമായ വർഷമേത് ? (a) 1940  (b) 1941  (c) 1942  (d) 1943 2.രാമൻനമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപമേത് ? (a) ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം (b) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം (c) കുറി................

1.ഡൗൺസ് പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്?
(a) അമേരിക്ക  (b) ബ്രസീൽ (c) യൂറോപ്പ്  (d)ഓസ്‌ട്രേലിയ
2.സെല്ലുലാർ ജയിലിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി?
(a)വി.പി.സിങ് (b)മൊറാർജി ................

1.ആറ്റത്തിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകമേത്?
(a) ഹീലിയം  (b) ഹൈഡ്രജൻ   (c)നിയോൺ (d)സിനോൺ
2.കാർബണിക ആസിഡിന് ഉദാഹരണമേത് 
(a) നൈട്രിക്ക് ആസിഡ്  (b) സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ്  (c) അസെറ്റിക്ക് ആസി................
1.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം?  (a)സൈലൻ്റ്വാലി  (b)പെരിയാർ (c)ആനമുടിചോല  (d)മതികെട്ടാൻ ചോല 2.ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം?   (a)ടെറോസ്  (b)എക്കോ (c)എക്സ്പ................

1.ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തി?
(a)ബാബർ  (b) ഹറുമയൂൺ (c) അക്ബർ  (d)ഔറംഗസീബ്  
2.ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ ആദ്യപത്രമായ ‘സംവാദ് കൗമുദി’ പുറത്തിറക്കിയത................
SET-2 1. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാൻറ്സ്ഥിതി  ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?  (a) ഭഗവൻപുർ  (b) കമുദി (തമിഴ്നാട്)  (c) കാൺപൂർ     (d) വഡോദര   2. ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണായി പ്രഖ്യാപി................
SET-1 1.  ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി ആരാണ്?  (a) ജോർജ് വിറ്റെറ്റ്           (b) എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ്  (c) ഹെർബർട്ട് ബേക്കർ  (d)ലേ കൊർബുസിയർ  2. പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാ................
വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ
* ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏയ്ഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം,979 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഇത് വെനസ്വേലയിലെ കെരെപ്പ് നദിയിലാണ്. Kerepakupai Meru എന്ന് തദ്ദേശീയഭാഷയ................
മീറ്ററുകൾ 
* സൂര്യന്റെയും ആകാശഗോളങ്ങളുടെയും ചക്രവാളത്തിനു മുകളിലുള്ള ഉന്നതി അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ‘സെക്സ്റ്റൻറ്’(sextant).

* സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാനും മഞ്ഞു ................
കാറ്റ്
* അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ ഭൗമോപരിതലത്തിലൂടെയുള്ള തിരശ്ചീനചലനമാണ് കാറ്റ് 

* മന്ദമാരുതന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചുമുതൽ ഒമ്പതുവരെ കിലോമീറ്ററാണ്. 

* 37 മുതൽ 68 വരെ കിലോമീറ................

* അന്താരാഷ്ട്ര പർവതവർഷം -
2002. 

* അമേരിക്കയിലെ ഡക്കോട്ട സ്റ്റേറ്റിലെ റഷ്മോർ മല (MountRushmore) അതിലെ ശില്പങ്ങൾകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധം. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറുമാരായിരുന്ന ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ, തോമസ് ജെഫേഴ................
വേലിയേറ്റം
* ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണഫലമായാണ് വേലിയേറ്റങ്ങൾ(Tides) ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടുതവണ വീതം സമുദ്രജലം വേലിയേറ്റഫലമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വ................
അന്തരീക്ഷം
* ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മിസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ (അയണോസ്ഫിയർ) എന്നിവയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന പാളികൾ.
ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ
*  ഭൂമിയുടെ പ്ര................

1.ഭൂമിയുടെ പ്രായം ?

Ans: ഉദ്ദേശം 457 കോടി വർഷം 

2.ഉപരിതല വിസ്തീർണം?

Ans: 51 കോടി ച.കി.മീ

3.വ്യാസം?

Ans: 12,
742.02 കി.മീ. (ശരാശരി)

4.ചുറ്റളവ് ?

Ans: 40,075 കി.മീ. (ഭൂമധ്യരേഖയിൽ) 

Ans: 40,008 കി.മീ. (ധ്രുവങ്ങളിൽ) [................
നക്ഷത്രങ്ങൾ 
1.അറിയപ്പെടുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം?
വി.വൈ.കാനിസ് മെജോറിസ് 
2.സൂര്യന്റെ
1.4 മടങ്ങിൽ താഴെ പിണ്ഡമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ, അവയിലെ ഹൈഡ്രജൻ കത്തിത്തീരുമ്പോൾ പ്രാപ................
പ്രപഞ്ചം
1.പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം? 

Ans: ഏതാണ്ട്1370 കോടിവർഷം

2. പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ?

Ans: എഡ്വിൻ ഹബിൾ

3.പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിദ................
ജൂനോ വ്യാഴത്തിനരികിൽ നാസയുടെ ജൂനോ പേടകം 2016 ജൂലായ് 5-ന് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.  ഇവിടെ യെത്തുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനിർമിത പേടകമ................
ട്രേസ് ഗ്രാസ് ഓർബിറ്റർ  ചൊവ്വയിലെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം തേടി റഷ്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സംയുക്തമായി നിർമിച്ച ട്രേസ് ഗാസ് ഓർബിറ്റർ (ടി.ജി.ഒ.) പേടകം 2016 മാർ ച്ച് 14-ന് വിജയകരമായി വിക്ഷ................
മുലയൂട്ടലിനായി 'മാ' പദ്ധതി
* യുണിസെഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം [font=Kartika, ................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution