previous question (കണ്ണൂർ )


1.ബാബു 1,500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി 1320 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം?
(a) 10%  (b) 12%  (c) 17%  (d) 13% 
2.(3x2)3  ന്  സമാനമായത് ഏത്? 
(a)15
*2
(b)12
*3
(c) 27
*9 
(d)27
*6

3.=256 ആയാൽ ?എത്ര? 
(a) 1024  (b)512  (c) 128  (d) 16 
0.000312 /
0.132x
0.2 എത്ര? 
(a)
0.012 
(b) 120  (c)
1.2 
(d)
0.12

5.ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് 172 മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര? 
(a) 50  (b) 100  (c) 200  (d)400
6.2,000 രൂപ വിലയുള്ള സാരി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 10% വില വർധിപ്പിച്ച്10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിൽക്കുന്നു. എങ്കിൽ സാരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയെന്ത്? 
(a) 2010  (b) 1800  (c) 2000  (d) 1980 
7.ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ n പദങ്ങളുടെ
തുക2n23 ആയാൽ അതിന്റെ രണ്ടാം പദം എന്ത്? (a) 11  (b)6 (c)5 (d) 19
8.10 സെൻറീമീറ്റർ നീളം, 6 സെൻറീമീറ്റർ വീതി, 3സെൻറീമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയിൽ 3 സെൻറീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കാം? 
(a)7  (b)4  (c)5  (d)6
9.ഒരു സൈക്കിൾ ചക്രം 10 പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ 32
മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങേണ്ടിവരും? (a) 125 (b) 12800 (c) 1250 (d) 1280 
10. മിനി 5000 രൂപ 20% നിരക്കിൽ അർധവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും? 
(a) 6050  (b) 1000  (c) 1050  (d)6000
11.മൂന്നു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 12ഉം ആദ്യത്തെ രണ്ടു 
സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 10ഉം അവസാന രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 14ഉം ആണെങ്കിൽ അവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? (a)16 (b)8 (c)63 (d)15
12.ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 
2,7,3,26,4,......  (a)5  (b)35 (c)63  (d) 15
13.TEACHER എന്നത് 205138518 എന്ന രഹസ്യകോഡ് നൽകിയാൽ STUDENT എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?
(a) 192021451420  (b) 19202145120  (c) 192021451520  (d) 192021451320 
14.സമാനബന്ധം കാണുക: 
Tomorrow: Yesterday:: Saturday: (a) Thursday  (b) Monday (c) Sunday  (d) Friday
15.. ഗുണനത്തെയും X സങ്കലനത്തെയും വ്യവകലനത്തെയും - ഹരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (1810X20)-86 എത്ര? 
(a)92  (b) 19  (c)35  (d) 26
16.സമയം
12.30 വാച്ചിലെ മിനുട്ടുസൂചിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണിന്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 
(a) 160  (b) 110  (c) 165  (d) 180
17.അഞ്ചുപേർ ഒരുവട്ടമേശയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്. Aയുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി Bയും B യുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമതായി Cയും Cയുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി D യും Dയുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി E യും ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ A യുടെയും B യുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ്?
(a) A (b)B (c)C (d)D
18. വേറിട്ടത് ഏത്?
(a) ഹൈപതഗോറസ് (b) യൂക്ലിഡ് (c) ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ (d) ജോൺ നാപ്പിയർ
19. 2012 ജനവരി 1 ഞായറാഴ്ചയായാൽ 2013 ൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും? 
(a) ശനിയാഴ്ച  (b) വെള്ളിയാഴ്ച  (c) ഞായറാഴ്ച  (d) വ്യാഴാഴ്ച
20. A, X ന്റെ സഹോദരിയും X,Y യുടെ മകളും Y, Z ന്റെ മകളും ആകുന്നു എങ്കിൽ Aയ്ക്ക് Z നോടുള്ള ബന്ധം എന്ത്?
(a) അമ്മ  (b) പൗത്രി (c) അമ്മാവൻ  (d) അച്ഛൻ 
21. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കേരളം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ?
(a) പട്ടം താണുപിള്ള (b) സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ  (c) പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ (d) ആർ.ശങ്കർ 
22. ‘ഗുരുപർവ’ ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് ?
(a)പാഴ്സി  (b)സിഖ്  (c)ബുദ്ധ  (d)ഇസ്ലാം 
23. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപന ചെയ്തത് ആര്?
(a)ഡബ്ള്യൂ.എച്ച്.കരിയർ  (b)സാമുവൽ മോർസ് (c)ഡി.ഉദയകുമാർ  (d)ഹാരിസൺ 
24. പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം :
(a)ഓൺടോളജി (b)ഓഡന്റോളജി (c)ഓർത്തോപ്പി (d)ഓർത്തോപ്പീഡിയ
25. കശുവണ്ടി ഗവേഷണകേന്ദ്രമായ ആനക്കയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ?
(a)കൊല്ലം  (b)പാലക്കാട്  (c)വയനാട്  (d)മലപ്പുറം 
26. പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹാം ഏതാണ് ?
(a)ചൊവ്വ  (b)പ്ലൂട്ടോ  (c)യുറാനസ്  (d)ശുക്രൻ 
27. ഐസ്‌ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കളിയാണ് ?
(a)ജപ്പാൻ  (b)കാനഡ  (c)ഇന്ത്യ  (d)സ്പെയിൻ 
28. ‘ബ്ലാക്ക് വിഡോ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ഏത് ?
(a)കരിവണ്ട്  (b)ചിലന്തി  (c)പേൻ (d)കൊമ്പൻ ചെല്ലി 
29. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?
(a)ടിം ബെർണേഴ്‌സിലി  (b)ചാൾസ് ബാബേജ്  (c)ഗ്ലെൻ റിക്കോർട്ട്  (d)ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ
30. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏത്? 
(a) നൈട്രജൻ  (b) ഹൈഡ്രജൻ  (c) ഓക്സിജൻ  (d) ക്ലോറിൻ
31. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക എത്രയാണ് ?
(a) 5 ലക്ഷം  (b) 10 ലക്ഷം  (c) 7 ലക്ഷം  (d) 8 ലക്ഷം 
32. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ ആദ്യരൂപം എന്തായിരുന്നു?
(a) കേരളനടനം  (b) രാമനാട്ടം (c) കൃഷ്ണനാട്ടം  (d) ആട്ടക്കഥ 
38. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് ഏത്?
(a)ചിമ്പാൻസി  (b) ഗോറില്ല (c) ഒറാങഉഠാൻ  (d) മനുഷ്യൻ 
34. 'സിൽവർ ഫിഷ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
(a) മത്സ്യം  (b) ഷഡ്പദം (c) ഉഭയജീവി   (d) ഉരഗം
35. ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ?
(a) ഒ.എം. നമ്പ്യാർ  (b) പി.ടി. ഉഷ  (c) ഹൈഷ്നി വിത്സൺ  (d) കെ.പി. തോമസ്
36. ലോക നാളികേര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്? 
(a) സപ്തംബർ 16 (b) സപ്തംബർ 2 (c) ഒക്ടോബർ 2 (d) ഒക്ടോബർ16
37. ആദ്യ വനിതാ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ്:
(a) പേൾബക്ക്  (b) ഗ്രബിയേലമിസ്ട്രാൾ  (c) മേരിക്യൂറി  (d) ജെയിൻ ആഡംസ 
38. ISRO യുടെ നിലവിലുള്ള (2018) ചെയർമാൻ ആര്? 
(a) ഡോ. കസ്തൂരിരംഗൻ  (b) ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾകലാം  (c) ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ  (d) ഡോ. കക്കോഡ്ക്കർ 
39. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സ്ഥാനാർഥിക്കു വേണ്ടുന്ന കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എത്ര? 
(a) 25  (b)18  (c) 21  (d)35 
40. 2018 ലെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി ആര്?
(a) ഡോളി അഹല്ലുവാലിയ (b) ഉഷാജാദവ്‌  (c) വിദ്യാബാലൻ  (d) പത്മപ്രിയ 
41. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ?
(a)സുപ്രീം കോടതി  (b)രാഷ്ട്രപതി  (c)പ്രധാനമന്ത്രി  (d)പാർലമെന്റ് 
42. ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ?
(a)1905 (b)1915 (c)1904 (d)1906
43. ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?
(a)ജയ്പുർ  (b)ന്യൂഡൽഹി  (c)അലഹബാദ്  (d)ചെന്നൈ
44.ഇപ്പോഴത്തെ (2013) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്?
(a) കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ (b) ജസ്റ്റിസ്.കെ. ആനന്ദ് (c) മേധാപടകർ (d) ഷാനു ഷാർമ്മിള
45. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതിയിൽ 
ഉൾപ്പെടാത്തത്. (a) എകൈ്സസ്  ഡ്യൂട്ടി (b) വില്പനനികുതി  (c) കസ്റ്റംസ് നികുതി  (d) ആദായ നികുതി  
46. ഇന്ത്യയിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ:
 (a)ഡൽഹൗസി  (b) വെല്ലസ്ലി  (c) കോൺവാലീസ്  (d) കഴ്സൺപ്രഭു
47. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
 (a) 292  (b) 285  (c)385  (d)395 
48.1958-ൽ നിലവിൽവന്ന സംസ്ഥാനപുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
 (a) സർദാർ കെ.എം. പണിക്കർ  (b) സി. രാജഗോപാലാചാരി  (c) ഹൃദയനാഥ് കുൺസ്രു  (d) ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി 
49. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനകേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ?
 (a) മദ്രാസ്   (b) സൂററ്റ്  (c) ട്രോംബെ  (d) ബാംഗ്ലൂർ 
50. ഭരണഘടനയിലെ 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു?
 (a) മൗലികാവകാശങ്ങൾ  (b) പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച്  (c) മൗലികകടമകൾ  (d) നിർദേശകതത്ത്വങ്ങൾ 
51. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? 
(a) മുംബൈ  (b) ഡൽഹി  (c) ബാംഗ്ലൂർ  (d) ചെസ്കെ  
52. ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത്
(a) 2000  (b) 2002  (c) 2005  (d) 2010
53. ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യു.ജി.സി. രൂപീകൃതമായത്? 
(a) ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ  (b) ഡി.എസ്.കോത്താരി  (c) ജോൺ  സാർജന്റ്   (d) ഡോ. എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ 
54. സൈനികച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുൽത്താൻ ആരാണ് 
 (a) ഇബ്രാഹിം ലോദി  (b) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി  (c) ഫിറോഷാ തുഗ്ലക്ക്  (d) കുത്തബുദിൻ ഐബക്
55.  പാര ദ്വീപ് തുറമുഖം  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം: 
(a) പശ്ചിമബംഗാൾ  (b) ഗുജറാത്ത്  (c) ഒറീസ്സ  (d) ആന്ധാപ്രദേശ്  
56. ലാലാ ലജ്പത്റായിയുടെ മരണത്തിനു കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാന്റേഴ്സണെ വകവരുത്തിയ വിപ്ലവകാരി:
 (a) ഭഗത്  സിങ്  (b) സുഖ്ദേവ്  (c) രാജ്ഗുരു  (d) സൂര്യസെൻ  
57.ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്
 (a) മലബാർ തീരം  (b) കോറമാൻഡൽ തീരം  (c) ഗുജറാത്ത് തീരം  (d) കൊങ്കൺ തീരം  58, ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്  (a) നിർവാചൻ സദൻ  (b) യോജന ഭവൻ  (c) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ  (d) ആനന്ദ ഭവൻ  59, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി ആരാണ്  (a) കെ. കേളപ്പൻ  (b) വി.പി. മേനോൻ  (c) എ.കെ. പിള്ള  (d) ടി.കെ. മാധവൻ 
60. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനേയോ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കുറിനുള്ളിൽ വിവരണം ലഭ്യമാകണം? 
(a)48 മണിക്കുർ  (b) 24 മണിക്കുർ  (c)36 മണിക്കുർ  (d)12 മണിക്കുർ 
61. ടിബറ്റിലെ മാനസസരോവർ തടാകത്തിന് കിഴക്കുള്ള ചെമയൂങദുങ് ഹിമാനിയിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവി ക്കുന്ന നദി ഏതാണ്? 
(a) യമുന  (b)ഗംഗ (c) സിന്ധു  (d) ബ്രഹ്മപുത്ര 
62. സ്വരാജ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്
(a) ബോംബൈ  (b) ലാഹോർ   (c) ബംഗാൾ  (d) ലക്നൗ
68. രാജ്യത്തിന്റെ ഏകത, പരമാധികാരം, സുരക്ഷ ഇവയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം:
 (a) സൈബർ ടെററിസം  (b) ഫിഷിങ്  (c) ഹൈബർ സ്ക്വാട്ടിങ്  (d) ക്രോക്കിങ് 
64. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ് കെൻറ് കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഒപ്പു വെച്ചത്. 
(a) അമേരിക്ക  (b) സോവിയറ്റ്  യൂണിയൻ  (c) ബ്രിട്ടൺ  (d) ജപ്പാൻ  
65. 1959-ൽ ജർമനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്കുശാല എവിടെയാണ് 
(a) റൂർക്കല  (b) ഭിലായ് (C)ജംഷഡ്‌പുർ (D)ദുർഗാപുർ
66.താഴെ  പറയുന്നവയിൽ എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകസഭാമണ്ഡലം ഏത്? 
(a) ആറ്റിങ്ങൽ  (b) വടകര  (c) ചാലക്കുടി  (d) ആലത്തൂർ 
67.കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. (a)കൊച്ചി 
(b) കോഴിക്കോട്  (c) ചിറയ്ക്കൽ  (d)വേണാട് 
68.1930-ലെ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദിയായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം: 
(a)വടകര  (b) കൊയിലാണ്ടി  (c) പയ്യന്നൂർ  (d) ആലത്തൂർ 
69. കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ?
(a) 1961 (b) 1955  (c) 1959  (d) 1965
70.ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കുസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?
(a) ഡച്ച് (b) ഫ്രഞ്ച് (c) ലാറ്റിൻ (d) പോർച്ചുഗീസ് 
71. Mr. Manoj .............. the work in November last year.
(a) start  (b) started (c) will start  (d) have started
72.Find the exact word which means 'that happens now and then’.
(a) occasional  (b) frequent  (c) often (d) gradual
73. An article is wrongly used here. Find the word:
(a) a flower  (b) an African (c) a furniture  (d) the Ganges
74. His actions are:
(a)detsroyer  (b) detsruction (c) detsructive  (d) detsroyed 
75. He is jealous............ his friend's success. 
(a) with  (b) on (c) of  (d) by
76. They went to a film……………….
(a) did they  (b) didn't they  (c) do they  (d) haven't they
77.When I reached the station, thet rain: 
(a) had left  (b) have left  (c) left  (d) will leave 
78. Antonym of ‘accept’.
(a) refuse  (b) rebuke (c) receive  (d) reject 
79.Synonym of ‘cautions’
(a) Beware (b) Careful (c) Casual  (d) Calm
80.Plural of 'knife':
(a) knives  (b) knifes (c) knifs (d) knivfes
81.Which is the ………………..city in india?
(a) big  (b) biggest (c) bigger  (d) most biggest
82.John and his brother……………...hard
(a) working (b) will be work (c) work  (d)works
83.All the milk............. Sour.
(a) was  (b) were (c) are  (d) has 
84.Adda prefix to get the opposite meaning of the Word
‘able'. (a) disable  (b) inable (c) unable  (d) misable 
85.The word ‘Martial’ me
ans:
(a) of marriage  (b) relating to war (c) upholding law  (d) rule or dotcrine 
86.Plural of ‘Manservant':
(a) manservants  (b) menservants (c) menservant  (d) mensservants 
87.Select an uncountable noun from the following:
(a) pin  (b) poem (c) train  (d) potery 
88. Which of the following words are wrongly paire?
(a) Hunter - Hutnress (b) Bridegroom - Bride (c) Sultan - Sultana (d) Bull - Bully 
89.‘Thieves broke into her house'-here the phrase ‘broke into' me
ans: 
(a)begin suddenly  (b)enter by force  (c)collapse  (d)split into parts
90.‘Panorama’ has the meaning:
(a) wild and nosiy disorder  (b) wide sight without interruption (c) whatever happens by chance  (d) what cannot be understood
91.താഴെ  പറയുന്നവയിൽ ഏതു കൃതിക്കാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർ ഡ് ലഭിച്ചത്?
(a) രാത്രിമഴ  (b) അമ്പലമണി  (c) പാതിരാപ്പൂക്കൾ  (d)പാവം മാനവഹൃദയം
92.'അനുകൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥമെന്ത്?
(a) അളിയൻ  (b) കാമുകൻ  (c) അച്ഛൻ (d)ബന്ധു
93.'തദ്ധിതം’ എത്രവിധം:
(a)മൂന്ന് (b) രണ്ട് (c) നാല്  (d)അഞ്ച്  
94.'നന്തനാർ ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
(a) പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ (b) മുട്ടത്തുവർക്കി     (c) പി.സി.ഗോപാലൻ  (d)എ.കെ.ഗോപാലൻ
95.‘കോയിത്തമ്പുരാൻ' എന്ന ശൈലികൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നതെന്ത്? 
(a) ഭാര്യയെ വെറുക്കുന്നവൻ  (b) ഭാര്യയെ മറക്കുന്ന ഭർത്താവ് (c) ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഭർത്താവ്  (d) ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുന്ന ഭർത്താവ്
96.'വെള്ളായിയപ്പൻ’ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
(a) ഓടയിൽനിന്ന്  (b) കടൽത്തീരത്ത്  (c) അസുരവിത്ത്  (c) ഏണിപ്പടികൾ
97. ‘Where there is life there is hope’ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തർജമയേത്?
(a) ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല  (b) ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് (c) പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ജീവിതം (c) ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ കുറച്ചുമതി
98.ഉപമാ തൽപുരുഷൻ സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമേത്?
(a) സുഖദുഃഖം  (b) മുഖകമലം (c) തളിർമേനി  (d) നീലമേഘം
99.‘John prefers English novels to Malayalam ones’ ഈ വാകൃത്തിന്റെ മലയാള തർജമയേത് ?   
 (a) ജോണിന് മലയാളം നോവലുകളും ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളും ഇഷ്ടമാണ് (b)മലയാളം നോവലുകളെക്കാൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളാണ് ജോണിനിഷ്ടം (c) ജോണിന് മലയാളം നോവലുകളും ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളും  ഇഷ്ടമാണ് (d)മലയാളത്തിലെയും ഇംഗ്ലീഷിലെയും ഏതാനും നോവലുകൾ മാത്രമാണ് ജോണിനിഷ്ടം
100. ‘മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു’. ഈ വാകൃത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
(a) കാഴ്ചകൾ  (b) അവൻ  (c) മനോഹരങ്ങളായ  (d) അവിടെ കണ്ടു Answer key
1. (b)
 നഷ്ടം 180 രൂപ 180/1500x100=12% നഷ്ടം
2.(d)
(3x2)3=27x6
3. (a)
2n=256 2n2=256x22=256x4=1024
4.(a)
.00312/.13x2=312/13x2=012
5.(d)  
50%=17228=200 180%=400
6.(d)
10 ന്റെ 10% 1% നഷ്ടം ആയിരിക്കും.20 രൂപ നഷ്ടം.വില 1980 രൂപ
7.(b)

8.(d)
നീളത്തിൽ 3,വീതിയിൽ 2, ഉയരത്തിൽ 1=6 കോളങ്ങൾ
9.(c)
4000/32x10=1250
10.(a)
5000x110/100x110/100=6050
11.(b)
abc=36,ab=20,bc=28 c=16,a=8,b=12 ഏറ്റവും ചെറുത് 8
12.(c)
2,23-1,3,33-1,4,43-1=63
13.(a)
T=20,E=5,A=1എന്നിങ്ങനെ   S=19,T=20 U=21,D=4,E=5, N=14,T=20
14.(a) Thursday

15.(b) (18x1020)/ 8-6
200/8-6=25-6=19
16.(c)
(Η-N)30 മിനുട്ട്/2 (12-6)3030/2 18015=195 ഇത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ്. 360-195=165
17.(d)
   A യുടെയും B യുടെയും ഇടയ്ക്ക് D
18.(c)

19.(a)
(a) 2012 ജനവരി1 ഞായർ (b)2013 ജനവരി1 ചൊവ്വ (c)2013 ജനവരി 22 ചൊവ്വ (d)2013 ജനവരി 26 ശനി
20.(b)
   A-X-  A,Z ന്റെ പൗത്രി 
21.(b)
22.(b)
23.(c)
24.(b)
25.(d)
26.(c)
27.(b)
28.(b)
29. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയുത്തരമില്ല. 11 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മാനത്തുക 32, (b) 33, (b) 34, (b) 35, (a) 36, (b) 37 (c)  38, (c) ഇപ്പോൾ എ.എസ്. കിരൺകുമാർ
39. (c) 40, (b) 41, (d) 42 (a) 43, (b) 44 (a)2016 മേയിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എച്ച്.എൽ. ദത്തു. 45, (d)
46. (c)
47. (a)
48. (b)
49. (c)
50. (b)
51. (a)
52. (c) 53, (d) 54 (b)
55. (c)
56. (c)
57. (b)
58. (b)
59. (b)
60. (a)
61. (d)
62. (b)
63. (a)
64.(b)
65.(a)
66.(d)
67.(a)
68.(c)
69.(b)
70. (c)
71. (b)
72. (a)
73. (c)
74. (c)
75. (c)
76. (b)
77. (a)
78. (d)
79. (b)
80. (a)
81. (b)
82.(c)
83.(a)
84.(c)
85.(b)
86. (b)
87. (d)
88.(d)
89.(b)
90.(b)
91.(c)
92.(b)  
93.(d)
94. (c)
95. (c)  
96. (b)
97.(b)
98.(c)
99.(b)
100. (c)


Manglish Transcribe ↓1. Baabu 1,500 roopaykku oru vaacchu vaangi 1320 roopaykku vittu enkil nashdam ethra shathamaanam?
(a) 10%  (b) 12%  (c) 17%  (d) 13% 
2.(3x2)3  nu  samaanamaayathu eth? 
(a)15
*2
(b)12
*3
(c) 27
*9 
(d)27
*6

3.=256 aayaal ? Ethra? 
(a) 1024  (b)512  (c) 128  (d) 16 
0. 000312 /
0. 132x
0. 2 ethra? 
(a)
0. 012 
(b) 120  (c)
1. 2 
(d)
0. 12

5. Oru pareekshaykku paasaakanamenkil 50% maarkku labhikkanam. Oru kuttikku 172 maarkku kittiyappol 28 maarkkinte kuravukondu vijayicchilla. Enkil aake maarkku ethra? 
(a) 50  (b) 100  (c) 200  (d)400
6. 2,000 roopa vilayulla saari oru kacchavadakkaaran 10% vila vardhippicch10% diskaundil vilkkunnu. Enkil saariyude ippozhatthe vilayenthu? 
(a) 2010  (b) 1800  (c) 2000  (d) 1980 
7. Oru samaantharashreniyude aadyatthe n padangalude
thuka2n23 aayaal athinte randaam padam enthu? (a) 11  (b)6 (c)5 (d) 19
8. 10 senreemeettar neelam, 6 senreemeettar veethi, 3senreemeettar uyaramulla chathuraakruthiyilulla oru pettiyil 3 senreemeettar vyaasamulla ethra golangal adukkivekkaam? 
(a)7  (b)4  (c)5  (d)6
9. Oru sykkil chakram 10 praavashyam karangumpol 32
meettar dooram sancharikkunnu. Enkil 4 kilomeettar dooram sancharikkunnathinu ethra praavashyam karangendivarum? (a) 125 (b) 12800 (c) 1250 (d) 1280 
10. Mini 5000 roopa 20% nirakkil ardhavaarshikamaayi koottupalisha kanakkaakkunna oru baankil nikshepicchu. Oru varsham kazhinjaal ethra roopa thirike labhikkum? 
(a) 6050  (b) 1000  (c) 1050  (d)6000
11. Moonnu samkhyakalude sharaashari 12um aadyatthe randu 
samkhyakalude sharaashari 10um avasaana randu samkhyakalude sharaashari 14um aanenkil avayil ettavum cheriya samkhya eth? (a)16 (b)8 (c)63 (d)15
12. Shreniyile aduttha samkhya eth? 
2,7,3,26,4,......  (a)5  (b)35 (c)63  (d) 15
13. Teacher ennathu 205138518 enna rahasyakodu nalkiyaal student ennathinte kodu enthu?
(a) 192021451420  (b) 19202145120  (c) 192021451520  (d) 192021451320 
14. Samaanabandham kaanuka: 
tomorrow: yesterday:: saturday: (a) thursday  (b) monday (c) sunday  (d) friday
15.. Gunanattheyum x sankalanattheyum vyavakalanattheyum - haranattheyum soochippikkunnuvenkil (1810x20)-86 ethra? 
(a)92  (b) 19  (c)35  (d) 26
16. Samayam
12. 30 vaacchile minuttusoochikkum manikkoor soochikkum idayilulla koninte alavu ethra digriyaan? 
(a) 160  (b) 110  (c) 165  (d) 180
17. Anchuper oruvattameshayude chuttum irikkukayaanu. Ayude valathuvashatthu randaamathaayi byum b yude idathuvashatthu moonnaamathaayi cyum cyude valathuvashatthu randaamathaayi d yum dyude valathuvashatthu randaamathaayi e yum irikkunnu ennaal a yudeyum b yudeyum idaykku irikkunnathaan?
(a) a (b)b (c)c (d)d
18. Verittathu eth?
(a) hypathagorasu (b) yooklidu (c) shreenivaasa raamaanujan (d) jon naappiyar
19. 2012 janavari 1 njaayaraazhchayaayaal 2013 l rippabliku dinam ethu aazhchayaayirikkum? 
(a) shaniyaazhcha  (b) velliyaazhcha  (c) njaayaraazhcha  (d) vyaazhaazhcha
20. A, x nte sahodariyum x,y yude makalum y, z nte makalum aakunnu enkil aykku z nodulla bandham enthu?
(a) amma  (b) pauthri (c) ammaavan  (d) achchhan 
21. Ettavum kuranja kaalayalavu keralam bhariccha mukhyamanthri ?
(a) pattam thaanupilla (b) si. Ecchu muhammadu koya  (c) pi. Ke. Vaasudevan naayar (d) aar. Shankar 
22. ‘guruparva’ ethu mathakkaarude aaghoshamaanu ?
(a)paazhsi  (b)sikhu  (c)buddha  (d)islaam 
23. Inthyan roopayude puthiya chihnam roopakalpana cheythathu aar?
(a)dablyoo. Ecchu. Kariyar  (b)saamuval morsu (c)di. Udayakumaar  (d)haarisan 
24. Pallukale kuricchulla shaasthreeya padtanam :
(a)ondolaji (b)odantolaji (c)ortthoppi (d)ortthoppeediya
25. Kashuvandi gaveshanakendramaaya aanakkayam ethu jillayilaanu ?
(a)kollam  (b)paalakkaadu  (c)vayanaadu  (d)malappuram 
26. Pacchagraham ennariyappedunna grahaam ethaanu ?
(a)chovva  (b)plootto  (c)yuraanasu  (d)shukran 
27. Aishokki ethu raajyatthinte desheeya kaliyaanu ?
(a)jappaan  (b)kaanada  (c)inthya  (d)speyin 
28. ‘blaakku vido’ ennariyappedunna jeevi ethu ?
(a)karivandu  (b)chilanthi  (c)pen (d)kompan chelli 
29. Intarnettinte pithaavu ennariyappedunna vyakthi ?
(a)dim bernezhsili  (b)chaalsu baabeju  (c)glen rikkorttu  (d)josaphu aaspidin
30. Prapanchatthil ettavum kooduthal kaanappedunna vaathakam eth? 
(a) nydrajan  (b) hydrajan  (c) oksijan  (d) klorin
31. Inthyayile ettavum valiya saahithya puraskaaramaaya jnjaanapeedtatthinte sammaanatthuka ethrayaanu ?
(a) 5 laksham  (b) 10 laksham  (c) 7 laksham  (d) 8 laksham 
32. Keralatthinte svantham kalaaroopamaaya kathakaliyude aadyaroopam enthaayirunnu?
(a) keralanadanam  (b) raamanaattam (c) krushnanaattam  (d) aattakkatha 
38. Innu jeevicchirikkunna prymettukalil ettavum bhaaram koodiyathu eth?
(a)chimpaansi  (b) gorilla (c) oraangaudtaan  (d) manushyan 
34. 'silvar phishu ethu vibhaagatthil ulppedunnu?
(a) mathsyam  (b) shadpadam (c) ubhayajeevi   (d) uragam
35. Dronaachaarya avaardu nediya aadya malayaali ?
(a) o. Em. Nampyaar  (b) pi. Di. Usha  (c) hyshni vithsan  (d) ke. Pi. Thomasu
36. Loka naalikera dinamaayi aacharikkunnathu ennu? 
(a) sapthambar 16 (b) sapthambar 2 (c) okdobar 2 (d) okdobar16
37. Aadya vanithaa nobal sammaana jethaav:
(a) pelbakku  (b) grabiyelamisdraal  (c) merikyoori  (d) jeyin aadamsa 
38. Isro yude nilavilulla (2018) cheyarmaan aar? 
(a) do. Kasthooriramgan  (b) do. E. Pi. Je. Abdulkalaam  (c) do. Raadhaakrushnan  (d) do. Kakkodkkar 
39. Korppareshan kaunsililekku mathsarikkaanulla sthaanaarthikku vendunna kuranja praayaparidhi ethra? 
(a) 25  (b)18  (c) 21  (d)35 
40. 2018 le mikaccha nadikkulla desheeya avaardu nediya vyakthi aar?
(a) doli ahalluvaaliya (b) ushaajaadavu  (c) vidyaabaalan  (d) pathmapriya 
41. Inthyan bharanaghadana bhedagathi cheyyaanulla adhikaaram aarkkaanu ?
(a)supreem kodathi  (b)raashdrapathi  (c)pradhaanamanthri  (d)paarlamentu 
42. Bamgaal vibhajanatthinethiraayulla svadeshi prasthaanam roopam kondathu ?
(a)1905 (b)1915 (c)1904 (d)1906
43. Utthara reyilveyude aasthaanam evideyaanu ?
(a)jaypur  (b)nyoodalhi  (c)alahabaadu  (d)chenny
44. Ippozhatthe (2013) desheeya manushyaavakaasha kammeeshan cheyarmaan aaraan?
(a) ke. Ji. Baalakrushnan (b) jasttisu. Ke. Aanandu (c) medhaapadakar (d) shaanu shaarmmila
45. Thaazhe parayunnavayil paroksha nikuthiyil 
ulppedaatthathu. (a) eky്sasu  dyootti (b) vilpananikuthi  (c) kasttamsu nikuthi  (d) aadaaya nikuthi  
46. Inthyayil shaashvatha bhoonikuthi vyavastha nadappilaakkiya gavarnar janaral:
 (a)dalhausi  (b) vellasli  (c) konvaaleesu  (d) kazhsanprabhu
47. Inthyan bharanaghadanaa nirmaanasabhayilekku thiranjedukkappetta amgangalude ennam
 (a) 292  (b) 285  (c)385  (d)395 
48. 1958-l nilavilvanna samsthaanapunasamghadanaa kammeeshanil amgamallaathirunna vyakthi aaraan?
 (a) sardaar ke. Em. Panikkar  (b) si. Raajagopaalaachaari  (c) hrudayanaathu kunsru  (d) jasttisu phasal ali 
49. Eshyayile thanne aadyatthe aanava vydyuthi uthpaadanakendram sthaapithamaayathu evide?
 (a) madraasu   (b) soorattu  (c) drombe  (d) baamgloor 
50. Bharanaghadanayile 5 muthal 11 vareyulla vakuppukal enthine kuricchu prathipaadikkunnu?
 (a) maulikaavakaashangal  (b) paurathvatthekkuricchu  (c) maulikakadamakal  (d) nirdeshakathatthvangal 
51. Risarvu baanku ophu inthyayude aasthaanam evideyaan? 
(a) mumby  (b) dalhi  (c) baamgloor  (d) cheske  
52. Gaarhika peedanatthilninnum sthreekalkku samrakshanam nalkunna niyamam inthyayil nilavil vannathu
(a) 2000  (b) 2002  (c) 2005  (d) 2010
53. Ethu vidyaabhyaasa kammeeshante shupaarsha prakaaramaanu inthyayil yu. Ji. Si. Roopeekruthamaayath? 
(a) lakshmanasvaami muthaliyaar  (b) di. Esu. Kotthaari  (c) jon  saarjantu   (d) do. Esu. Raadhaakrushnan 
54. Synikacchelavu vardhippikkaathe thanne vipulamaaya oru synyatthe nilanirtthaan kampola parishkaranam nadappilaakkiya sultthaan aaraanu 
 (a) ibraahim lodi  (b) alaavuddheen khilji  (c) phiroshaa thuglakku  (d) kutthabudin aibaku
55.  paara dveepu thuramukham  sthithicheyyunna samsthaanam: 
(a) pashchimabamgaal  (b) gujaraatthu  (c) oreesa  (d) aandhaapradeshu  
56. Laalaa lajpathraayiyude maranatthinu kaaranakkaaranaaya britteeshu udyogasthan saantezhsane vakavarutthiya viplavakaari:
 (a) bhagathu  singu  (b) sukhdevu  (c) raajguru  (d) sooryasen  
57. Inthyayude padinjaaran theerasamathalatthil ulppedaatthathu
 (a) malabaar theeram  (b) koramaandal theeram  (c) gujaraatthu theeram  (d) konkan theeram  58, aasoothrana kammeeshante aasthaanam evideyaanu  (a) nirvaachan sadan  (b) yojana bhavan  (c) anthareeksha bhavan  (d) aananda bhavan  59, naatturaajyangalude samyojanatthinaayi sardaar vallabhbhaayu patteline sahaayiccha malayaali aaraanu  (a) ke. Kelappan  (b) vi. Pi. Menon  (c) e. Ke. Pilla  (d) di. Ke. Maadhavan 
60. Vivaraavakaasha niyamaprakaaram oru vyakthiyude jeevaneyo sambandhiccha kaaryamaanenkil ethra manikkurinullil vivaranam labhyamaakanam? 
(a)48 manikkur  (b) 24 manikkur  (c)36 manikkur  (d)12 manikkur 
61. Dibattile maanasasarovar thadaakatthinu kizhakkulla chemayoongadungu himaaniyilninnu udbhavi kkunna nadi ethaan? 
(a) yamuna  (b)gamga (c) sindhu  (d) brahmaputhra 
62. Svaraaju kongrasinte anthimalakshyamaanennu prakhyaapiccha sammelanam nadannathu evide vecchaanu
(a) bomby  (b) laahor   (c) bamgaal  (d) laknau
68. Raajyatthinte ekatha, paramaadhikaaram, suraksha ivaykkethire sybar sankethangaliloode nadatthunna pravartthanam:
 (a) sybar derarisam  (b) phishingu  (c) hybar skvaattingu  (d) krokkingu 
64. Ethu raajyatthinte madhyasthathayilaanu thaashu kenru karaaril inthyayum paakisthaanum oppu vecchathu. 
(a) amerikka  (b) soviyattu  yooniyan  (c) brittan  (d) jappaan  
65. 1959-l jarmaniyude saankethika sahaayatthode inthyayil sthaapiccha irumpurukkushaala evideyaanu 
(a) roorkkala  (b) bhilaayu (c)jamshadpur (d)durgaapur
66. Thaazhe  parayunnavayil esu. Di. Vibhaagatthil pettavarkku samvaranam cheyyappetta lokasabhaamandalam eth? 
(a) aattingal  (b) vadakara  (c) chaalakkudi  (d) aalatthoor 
67. Keralatthil perumpadappu svaroopam sthithicheythirunnathu. (a)kocchi 
(b) kozhikkodu  (c) chiraykkal  (d)venaadu 
68. 1930-le uppusathyaagrahatthinu pradhaana vediyaaya keralatthile sthalam: 
(a)vadakara  (b) koyilaandi  (c) payyannoor  (d) aalatthoor 
69. Kuttanaattil aarambhiccha thottappalli spilveyude pani poortthiyaayathu ?
(a) 1961 (b) 1955  (c) 1959  (d) 1965
70. Hortthusu malabaarikkusu enna grantham aadyamaayi thayyaaraakkiyathu ethu bhaashayilaan?
(a) dacchu (b) phranchu (c) laattin (d) porcchugeesu 
71. Mr. Manoj .............. The work in november last year.
(a) start  (b) started (c) will start  (d) have started
72. Find the exact word which means 'that happens now and then’.
(a) occasional  (b) frequent  (c) often (d) gradual
73. An article is wrongly used here. Find the word:
(a) a flower  (b) an african (c) a furniture  (d) the ganges
74. His actions are:
(a)detsroyer  (b) detsruction (c) detsructive  (d) detsroyed 
75. He is jealous............ His friend's success. 
(a) with  (b) on (c) of  (d) by
76. They went to a film……………….
(a) did they  (b) didn't they  (c) do they  (d) haven't they
77. When i reached the station, thet rain: 
(a) had left  (b) have left  (c) left  (d) will leave 
78. Antonym of ‘accept’.
(a) refuse  (b) rebuke (c) receive  (d) reject 
79. Synonym of ‘cautions’
(a) beware (b) careful (c) casual  (d) calm
80. Plural of 'knife':
(a) knives  (b) knifes (c) knifs (d) knivfes
81. Which is the ……………….. City in india?
(a) big  (b) biggest (c) bigger  (d) most biggest
82. John and his brother……………... Hard
(a) working (b) will be work (c) work  (d)works
83. All the milk............. Sour.
(a) was  (b) were (c) are  (d) has 
84. Adda prefix to get the opposite meaning of the word
‘able'. (a) disable  (b) inable (c) unable  (d) misable 
85. The word ‘martial’ me
ans:
(a) of marriage  (b) relating to war (c) upholding law  (d) rule or dotcrine 
86. Plural of ‘manservant':
(a) manservants  (b) menservants (c) menservant  (d) mensservants 
87. Select an uncountable noun from the following:
(a) pin  (b) poem (c) train  (d) potery 
88. Which of the following words are wrongly paire?
(a) hunter - hutnress (b) bridegroom - bride (c) sultan - sultana (d) bull - bully 
89.‘thieves broke into her house'-here the phrase ‘broke into' me
ans: 
(a)begin suddenly  (b)enter by force  (c)collapse  (d)split into parts
90.‘panorama’ has the meaning:
(a) wild and nosiy disorder  (b) wide sight without interruption (c) whatever happens by chance  (d) what cannot be understood
91. Thaazhe  parayunnavayil ethu kruthikkaanu sugathakumaarikku kerala saahithya akkaadami avaar du labhicchath?
(a) raathrimazha  (b) ampalamani  (c) paathiraappookkal  (d)paavam maanavahrudayam
92.'anukan' enna padatthinte arthamenthu?
(a) aliyan  (b) kaamukan  (c) achchhan (d)bandhu
93.'thaddhitham’ ethravidham:
(a)moonnu (b) randu (c) naalu  (d)anchu  
94.'nanthanaar aarude thoolikaanaamamaan?
(a) pi. Si. Kuttikrushnan (b) muttatthuvarkki     (c) pi. Si. Gopaalan  (d)e. Ke. Gopaalan
95.‘koyitthampuraan' enna shylikondu arthamaakkunnathenthu? 
(a) bhaaryaye verukkunnavan  (b) bhaaryaye marakkunna bhartthaavu (c) bhaaryayude varuthiyil nilkkunna bhartthaavu  (d) bhaaryaye kuttam parayunna bhartthaavu
96.'vellaayiyappan’ ethu kruthiyile kathaapaathramaan?
(a) odayilninnu  (b) kadalttheeratthu  (c) asuravitthu  (c) enippadikal
97. ‘where there is life there is hope’ ee vaakyatthinte ettavum uchithamaaya tharjamayeth?
(a) jeevithatthil pratheekshakalkku sthaanamilla  (b) jeevanullidattholam kaalam pratheekshaykku vakayundu (c) pratheekshakal illaatthathaanu jeevitham (c) jeevithatthil pratheekshakal kuracchumathi
98. Upamaa thalpurushan samaasatthinu udaaharanameth?
(a) sukhaduakham  (b) mukhakamalam (c) thalirmeni  (d) neelamegham
99.‘john prefers english novels to malayalam ones’ ee vaakrutthinte malayaala tharjamayethu ?   
 (a) joninu malayaalam novalukalum imgleeshu novalukalum ishdamaanu (b)malayaalam novalukalekkaal imgleeshu novalukalaanu joninishdam (c) joninu malayaalam novalukalum imgleeshu novalukalum  ishdamaanu (d)malayaalatthileyum imgleeshileyum ethaanum novalukal maathramaanu joninishdam
100. ‘manoharangalaaya kaazhchakal njaan avide kandu’. Ee vaakrutthile thettaaya prayogam eth?
(a) kaazhchakal  (b) avan  (c) manoharangalaaya  (d) avide kandu answer key
1. (b)
 nashdam 180 roopa 180/1500x100=12% nashdam
2.(d)
(3x2)3=27x6
3. (a)
2n=256 2n2=256x22=256x4=1024
4.(a)
. 00312/. 13x2=312/13x2=012
5.(d)  
50%=17228=200 180%=400
6.(d)
10 nte 10% 1% nashdam aayirikkum. 20 roopa nashdam. Vila 1980 roopa
7.(b)

8.(d)
neelatthil 3,veethiyil 2, uyaratthil 1=6 kolangal
9.(c)
4000/32x10=1250
10.(a)
5000x110/100x110/100=6050
11.(b)
abc=36,ab=20,bc=28 c=16,a=8,b=12 ettavum cheruthu 8
12.(c)
2,23-1,3,33-1,4,43-1=63
13.(a)
t=20,e=5,a=1enningane   s=19,t=20 u=21,d=4,e=5, n=14,t=20
14.(a) thursday

15.(b) (18x1020)/ 8-6
200/8-6=25-6=19
16.(c)
(Η-n)30 minuttu/2 (12-6)3030/2 18015=195 ithu riphlaksu aamgil aanu. 360-195=165
17.(d)
   a yudeyum b yudeyum idaykku d
18.(c)

19.(a)
(a) 2012 janavari1 njaayar (b)2013 janavari1 chovva (c)2013 janavari 22 chovva (d)2013 janavari 26 shani
20.(b)
   a-x-  a,z nte pauthri 
21.(b)
22.(b)
23.(c)
24.(b)
25.(d)
26.(c)
27.(b)
28.(b)
29. Thannirikkunnavayil shariyuttharamilla. 11 laksham roopayaanu jnjaanapeedtam puraskaaratthinte ippozhatthe sammaanatthuka 32, (b) 33, (b) 34, (b) 35, (a) 36, (b) 37 (c)  38, (c) ippol e. Esu. Kirankumaar
39. (c) 40, (b) 41, (d) 42 (a) 43, (b) 44 (a)2016 meyil sthaanamozhinju. Ippol ecchu. El. Datthu. 45, (d)
46. (c)
47. (a)
48. (b)
49. (c)
50. (b)
51. (a)
52. (c) 53, (d) 54 (b)
55. (c)
56. (c)
57. (b)
58. (b)
59. (b)
60. (a)
61. (d)
62. (b)
63. (a)
64.(b)
65.(a)
66.(d)
67.(a)
68.(c)
69.(b)
70. (c)
71. (b)
72. (a)
73. (c)
74. (c)
75. (c)
76. (b)
77. (a)
78. (d)
79. (b)
80. (a)
81. (b)
82.(c)
83.(a)
84.(c)
85.(b)
86. (b)
87. (d)
88.(d)
89.(b)
90.(b)
91.(c)
92.(b)  
93.(d)
94. (c)
95. (c)  
96. (b)
97.(b)
98.(c)
99.(b)
100. (c)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions