Answer key

Answer key


1.
Ans : C

2.
Ans : A


3.
Ans : B

ഇവിടെ 2
*0 = 0 ആയതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവ ഗുണിച്ചതിനു ശേഷം കൂട്ടിയെഴുതിയാൽ മതി.
12.
2520.25=
32.5


4.
Ans : B

5.
Ans : D
3A = 4B  
A : B = 4 : 3 = 8 : 6
4B = 6C
B : C = 6 : 4
A : B : C = 8 : 6 : 4
= 4:3: 2

6.
Ans:C
C       H       I         L     D
4     5     6    7     8
G     M        O      S      L

ഇതുപോലെ

E   D  G   E   S

4  5  6 7 8

I    I     M    L   A


7.
Ans : A

AIDS ബാധിതരായവർ=6/240
*29000

=725

AIDS ബാധിതരല്ലാത്തവർ = 29000 - 725 = 28275


8.
Ans : A
2
* 3 = 6
6
* 2 = 12

9.
Ans : D
English അക്ഷരമാല ക്രമം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക.
1 = A, 3 = C, 9 =I , D = 4
അതുപോലെ
4 = D, 5 = E, 1 = A, 6 = F


10.
Ans : D

4 പേരുടെ വയസുകളുടെ തുക = 4
* 24 = 96

5 പേരുടെ വയസുകളുടെ തുക = 5
* 28 = 140

അഞ്ചാമന്റെ വയസ് = 140 - 96 = 44

11.
AnS : C

ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെയും കൂടെ 3 കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത കിട്ടും.


12.
Ans : A

13.
Ans:C
10^21=101
11^21=122
12^21=145
13^21=170

14.
Ans : B

മുറിയുടെ വിസ്തീർണം=2 (നീളം  വീതി)
* ഉയരം

= 2(5  4)
*3

=54 m^2

ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 30 രൂപവച്ച് ആകെ ചിലവ് = 54
* 30

= 1620 രൂപ


15.
Ans:A

സമയം =d/s

=250m

(40-4)

km / hr 36
*5/18 =10 mls
= 250 m/ 36 km / hr
= 250 m /10 mls.
= 250 Sec


16.
Ans: D

മകന്റെ വയസ്സ് = x.

അച്ഛന്റെ വയസ്സ് = 5x

3x (x 6) = (5x 6)

3X  18 = 5X  6
= 5X - 3X
12 = 2X

x=12/2=6

അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് = 5
* 6 = 30


17.
Ans : C

ഇടയ്ക്ക് 6 ൽ നിന്നും 6 കറക്കേണ്ടി വരും . ഉത്തരം പൂജ്യം കിട്ടും.  അതിനു ശേഷം ഉത്തരങ്ങളെ

ഗുണിക്കുമ്പൊഴും പൂജ്യം കിട്ടും.


18.
Ans : B

സംഖ്യ = 100 എങ്കിൽ

50 % വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ =150

അതിന്റെ 50 % കുറയുമ്പോൾ =75
എന്നുവച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ=100-75
= 25 % കുറവ്

19.
Ans : C
ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം = n (n - 1)/ 2
= 30(30 - 1)/ 2=435

20.
Ans : B
ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം =
20.4/8
=
2.55
6 ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം =
2.55 x 6
=
15.30 kg

21.
Ans : D
അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നികത്തിയായിരുന്ന ജിസിയ. അക്ബർ ഈ നികുതി   
സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കി. അക്ബറുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പദവി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് 'മൻസബ്ദാരി' സമ്പ്രദായത്തിലാണ് .


22.
Ans : B

ആർ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ, തുളസീവനം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ നിരവധി കീർത്തനങ്ങളും ആട്ടക്കഥകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുമായിരുന്നു.


23.
Ans : A
ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ പിതാവ് - ബാലഗംഗാധര തിലക് സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ - ബാലഗംഗാധരതിലക്

24.
Ans : C

അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പാവൽ ഇനം - പ്രിയങ്ക അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനം നെല്ലിനങ്ങൾ - അശ്വതി, രോഹിണി, അന്നപൂർണ്ണ

അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനം കരുമുളകിനങ്ങൾ - ശുഭകര, പൗർണമി, പഞ്ചമി


25.
AnS : B ജർമൻ പുരാണത്തിലെ ചുറ്റികയേന്ത്രി നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് തോർ. തോറിന്റെ ദിനം എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആഴ്ചയിലെ thursday എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം.

26.
Ans : B
റബ്ബർ മരത്തിന്റെ ജന്മനാട് - ബ്രസീൽ

കേരള റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ - കോട്ടയം ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യവൃക്ഷമായി അറിയപ്പെടുന്നത് - ആൽ


27.
Ans : D

28.
Ans : C വന്ദേമാതരം രചിച്ചത് - ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
ഓടി വിളയാടുപാപ്പ എന്ന ദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ചത് - സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി

29.
Ans : A
കുങ്കുമച്ചെടിയുടെ പൂവിൽ നിന്ന്  വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് കുങ്കുമം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് കുങ്കമം.

30.
Ans : A
Vitamin D - റിക്കെറ്റ്സ്(കണ)
അയഡിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം - ഗോയിറ്റർ

31.
Ans : B
നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പുഷ്ടിക്കുന്ന അപൂർവ്വ ഇനം സസ്യമാണ്.
സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി -കൃഷ്ണ തുളസി

32.
Ans : B

33.
Ans : D
ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര നടൻ, സംവിധായകൻ, നിർമാതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ചലച്ചിത്ര
പ്രതിഭയാണ് ദേവാനന്ദ് ധരംദേവ് പിഷോരിമൽ ആനന്ദ് എന്നതാണ് ദേവാനന്ദിന്റെ ശരിയായ പേര്.

34.
Ans : D
മലയാള ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ നിത്യഹരിത നായകൻ  (Evergreen Hero) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന നടനാണ് പ്രേം നസീർ ചിറിഞ്ഞിക്കൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്.

35.
Ans : C
ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - സിക്കിം നാഥുല ചുരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം - സിക്കിം തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം - പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം - രാജസ്ഥാൻ

36.
Ans : B
കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് തിരുനാവായ. മാമാങ്ക മഹോത്സവം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് തിരുനാവായ, മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് - പമ്പ
ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി - പമ്പ
ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി - കാവേരി


45.
Ans : A

1853 - 1856 ലെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി രചിച്ച പുസ്തകമാണ് യുദ്ധവും സമാധാനവും. ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 1933 മുതൽ 1945 വരെ ജർമ്മനിയുടെ ചാൻസലറായിരുന്നു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്


46.
Ans : C

ഡമ്മി എന്ന പദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കായിക വിനോദം - ബ്രിഡ്ജ് "അയേൺ" എന്ന വാക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കളിയാണ് - ഗോൾഫ്


47.
Ans : C
മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ കവിയും അനേകം ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്ര,നാടക ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ് വയലാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപെട്ടിരുന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ നീലക്കുയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തത് - പി. ഭാസ്കരൻ ബന്ധുരകാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ' ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ - വയലാർ

ആവണിപ്പാടം ആരുടെ കവിത - ഒ. എൻ.


48.
Ans : B

1888 ൽ ശ്രീനാരായണഗുരു നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം-1924

രാജാ കേശവദാസിന്റെ മരണം - 1799

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം - 1857


49.
Ans : D .

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി - കരൾ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി - തുടയെല്ല്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീര ഭാഗം - തലച്ചോറ്


50.
Ans : A
തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ ദിവാൻ ആയിരുന്നു രാജാ കേശവദാസ്.
രാജാ കേശവദാസ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായത് എ.ഡി 1789 ലാണ്


51.
Ans : B

അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കൂടിയാട്ട കലാകാരനായിരുന്നു.

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കുലപതി, കുലഗുരു എന്നീ വിശേഷണങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു.

52.
Ans : B
സിംല കരാർ ഒപ്പു വച്ച വർഷം - 1972 ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും പാക്കിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണ് സിംല കരാർ.

53.
Ans : A
വിക്കീപീഡിയയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ജിമ്മി വെയ്ൽസ്
വിക്കീലീക്സ് സ്ഥാപകൻ - ജൂലിയൻ അസാഞ്ചെ

54.
Ans : D
ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം - പ്ലാറ്റിനം
ഇൻസുലിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം - സിങ്ക്
ചെമ്പ്, സിങ്ക് മുതലായവ അടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം -ബ്രാസ് (പിച്ചള )

55.
Ans : D
രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽക്കുന്ന വസ്തു - ഹീമോഗ്ലോബിൻ
ജീവകം കെ. യുടെ മറ്റൊരു പേര് - ഫില്ലോക്വിനോൺ
ടോക്കോഫിറോൾ" ഏതു ജീവകത്തിന്റെ രാസനാമം ആണ് - ജീവകം ഇ

56.
Ans: D
ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം - മെക്സികൊ
ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച ധാന്യം - ഗോതമ്പ്

57.
Ans: C
2014 - ലെഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം - ഇഞ്ചിയോൺ (സൗത്ത് കൊറിയ ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം - ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം - തായ്ലന്റ്

58.
Ans : A
മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ശാന്തമഹാസമുദ്രം അഥവാ പസഫിക് മഹാസമുദ്രം. ഏകദേശം 16,6240,000 ച.കി.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ സമുദ്രം ഭൂമിയിൽ മൊത്തം ജലത്തിന്റെ നാല്പത്തിയാറ്റു ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദീപ് - ന്യൂഗിനിയ പ്രാചീനകാലത്ത് 'രത്നാകര' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദ്രം -ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം 2004 ഡിസംബറിലെ സുനാമിക്ക് ഇടവരുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ സമുദ്രം - ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം - മിൽവോക്കീ ഡീപ്പ്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മഹാസമുദ്രം - ആർട്ടിക് മഹാസമുദ്രം

59.
Ans : C
ശൂന്യം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് പൂജ്യം. പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ബി.സി.200-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പിംഗളൻ തന്റെ ഛന്ദാസൂത്രത്തിൽ പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

60.
Ans : C
ബുലന്ദ് ദർവാസ പണിക്കഴിപ്പിച്ചത് - അക്ബർ
സലിം രാജകുമാരാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ജഹാംഗീർ
ഖുറം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഷാജഹാൻ
താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് - ഷാജഹാൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ന്യാസി - ഔറംഗസീബ്

61.
Ans : A
ബുദ്ധമതത്തിലെ കോൺസ്റ്റന്റയിൻ - അശോകൻ
മൌര്യരാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാരാണ് - ചന്ദ്രഗുപ്ത

62.
Ans : C
ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഗുപ്തകാലഘട്ടം മൌര്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം - 321-185 BC പല്ലവ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് - സിംഹവിഷ്ണു പല്ലവ രാജവംശത്തിലെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും പരാജയപെടാത്ത രാജാവ് - നരസിംഹവർമൻ ഒന്നാമൻ സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രബലരായിരുന്ന രാഷ്ടശക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് - ചോള
രാജവംശം.ചോള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം - തമിഴ്നാട് ഗംഗൈ കൊണ്ട് ചോളൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചോള രാജാവ് - രാജേന്ദ്ര ചോളൻ

63.
Ans : C
കുലശേഖരന്മാരുടെ ഭരണകാലം കേരളത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കുലശേഖരസാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ - കുലശേഖര ആഴ്വാർ

64.
Ans : B
ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ. ബേലൂർ സ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രാമ കൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആര്യസമാജ സ്ഥാപകൻ- സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
"സത്യാർത്ഥപ്രകാശം" രചിച്ചത് - സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്വൈതമത സ്ഥാപകനാണ് ശങ്കരാചാര്യർ.
ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠം - ദ്വാരക


71.
Ans: A

Main clause ൽ could ഉള്ളതിനാൽ  If clause simple past ആയിരിക്കണം .


72.
Ans: D


73.
Ans : C

rude x polite

vice X witue

stale X fresh


74.
Ans : C


75.
Ans : B


76.
Ans : B

take pains - try very hard to do something


77.
Ans : C

bring down - to reduce

put down - to bring to an end

get down - to descend; to discourage

take down - to dismantle


78.
Ans : D

'ago' ഒരു വാകൃത്തിൽ വന്നാൽ ആ വാക്യം simple past ൽ  ആയിരിക്കണം.


79.
Ans : B


80.
Ans : A

I wish I കഴിഞ്ഞുവരുന്ന  verb Simple past ൽ  ആയിരിക്കണം.


81.
Ans : C

Auxiliary verb - are, വാക്യം positive ആയതിനാൽ auxiliary verb നോട് n't ചേർക്കണം Subject-you ആയതിനാൽ ഉത്തരം aren't yOu.


82.
Ans : D

It is time  Sub കഴിഞ്ഞുവരുന്ന verb simple past ആയിരിക്കണം


83.
Ans : B

lf clause simple past ആയതിനാൽ main clause ൽ Would  v ഉണ്ടാകണം


84.
Ans:C

'usually' വരുന്ന വാക്യം present നെ കുറിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വാക്യം. simple present ൽ ആയിരിക്കണം.


85.
Ans : A

blank ന് ശേഷം ഒരു verb വന്നിരിക്കുന്നതിനാലും തന്നിരിക്കുന്ന noun ഒരു മനുഷ്യനായതിനാലും relative pronounആയി Who ഉപയോഗിക്കണം.


86.
Ans : B


87.
Ans : B

തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യം. simple past ആയതിനാൽ 'ago' ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.


88.
AnS : D

(ഇടുക) lay - laid - laid

(കിടക്കുക) lie - lay - lain

(കള്ളം പറയുക ) lie- lied - lied


89.
Ans : B


90.
Ans : A


91.
Ans : D

ദിത്വസന്ധി:- രണ്ടുവർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അവയിലൊന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് ദിത്വസന്ധി.


92.
Ans : B


93.
Ans : A


94.
Ans : B


95.
Ans : D


96.
Ans : D


97.
Ans : B


98.
Ans : C


99.
Ans : A

വാകൃത്തിലെ മറ്റു പദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിക്കാൻ നാമത്തിൽ വരുത്തുന്ന രൂപഭേദത്തെ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു.

പ്രതിഗ്രാഹിക (Accusative) - നാമത്തിന്റെ കൂടെ എ പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നു. ഉദ്ദേശിക (Dative) - നാമത്തിന്റെ കൂടെ ക്ക്, ന് എന്നിവയിൽ ഒന്നു ചേർക്കുന്നത്. സംബന്ധിക (Genitive / Possessive) - നാമത്തിനോട് ന്റെ, ഉടെ എന്നീ പ്രത്യയങ്ങൾ ചേരുന്നത്. നിർദ്ദേശിക (Nominative) - കർത്തൃപദത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നില്ല.


100.
Ans : B


Manglish Transcribe ↓


answer key


1. Ans : c

2. Ans : a


3. Ans : b

ivide 2
*0 = 0 aayathinaal baakkiyullava gunicchathinu shesham koottiyezhuthiyaal mathi. 12. 2520. 25=
32. 5


4. Ans : b

5. Ans : d
3a = 4b  
a : b = 4 : 3 = 8 : 6
4b = 6c
b : c = 6 : 4
a : b : c = 8 : 6 : 4
= 4:3: 2

6. Ans:c
c       h       i         l     d
4     5     6    7     8
g     m        o      s      l

ithupole

e   d  g   e   s

4  5  6 7 8

i    i     m    l   a


7. Ans : a

aids baadhitharaayavar=6/240
*29000

=725

aids baadhitharallaatthavar = 29000 - 725 = 28275


8. Ans : a
2
* 3 = 6
6
* 2 = 12

9. Ans : d
english aksharamaala kramam nokki kandupidikkuka.
1 = a, 3 = c, 9 =i , d = 4
athupole
4 = d, 5 = e, 1 = a, 6 = f


10. Ans : d

4 perude vayasukalude thuka = 4
* 24 = 96

5 perude vayasukalude thuka = 5
* 28 = 140

anchaamante vayasu = 140 - 96 = 44

11. Ans : c

oro aksharatthinteyum koode 3 koottumpol aduttha kittum.


12. Ans : a

13. Ans:c
10^21=101
11^21=122
12^21=145
13^21=170

14. Ans : b

muriyude vistheernam=2 (neelam  veethi)
* uyaram

= 2(5  4)
*3

=54 m^2

chathurashra meettarinu 30 roopavacchu aake chilavu = 54
* 30

= 1620 roopa


15. Ans:a

samayam =d/s

=250m

(40-4)

km / hr 36
*5/18 =10 mls
= 250 m/ 36 km / hr
= 250 m /10 mls.
= 250 sec


16. Ans: d

makante vayasu = x.

achchhante vayasu = 5x

3x (x 6) = (5x 6)

3x  18 = 5x  6
= 5x - 3x
12 = 2x

x=12/2=6

achchhante ippozhatthe vayasu = 5
* 6 = 30


17. Ans : c

idaykku 6 l ninnum 6 karakkendi varum . Uttharam poojyam kittum.  athinu shesham uttharangale

gunikkumpeaazhum poojyam kittum.


18. Ans : b

samkhya = 100 enkil

50 % varddhikkumpol =150

athinte 50 % kurayumpol =75
ennuvacchaal labhikkunna samkhya=100-75
= 25 % kuravu

19. Ans : c
hasthadaanangalude ennam = n (n - 1)/ 2
= 30(30 - 1)/ 2=435

20. Ans : b
oru ishdikayude bhaaram =
20. 4/8
=
2. 55
6 ishdikayude bhaaram =
2. 55 x 6
=
15. 30 kg

21. Ans : d
amuslingalkku erppedutthiyirunnu nikatthiyaayirunna jisiya. Akbar ee nikuthi   
sampradaayam illaathaakki. Akbarude bharanakaalatthu udyogasthanmaarude padavi nishchayicchirunnathu 'mansabdaari' sampradaayatthilaanu .


22. Ans : b

aar. Raamachandran naayar, thulaseevanam enna thoolikaanaamatthil niravadhi keertthanangalum aattakkathakalum rachicchittundu. Kannoor jillaa kalakdarumaayirunnu.


23. Ans : a
inthyan viplavangalude pithaavu - baalagamgaadhara thilaku svaraajyam ente janmaavakaasham ennu prakhyaapiccha inthyakkaaran - baalagamgaadharathilaku

24. Ans : c

athyulpaadana sheshiyulla paaval inam - priyanka athyulpaadana sheshiyulla sankarayinam nellinangal - ashvathi, rohini, annapoornna

athyulpaadana sheshiyulla sankarayinam karumulakinangal - shubhakara, paurnami, panchami


25. Ans : b jarman puraanatthile chuttikayenthri nilkkunna devanaanu thor. Thorinte dinam ennathil ninnumaanu imgleeshu aazhchayile thursday enna vaakkinte uthbhavam.

26. Ans : b
rabbar maratthinte janmanaadu - braseel

kerala rabbar insttittyoottu sthithicheyyunnathevide - kottayam hindukkalude punyavrukshamaayi ariyappedunnathu - aal


27. Ans : d

28. Ans : c vandemaatharam rachicchathu - bankim chandra chaattarji
odi vilayaadupaappa enna deshabhakthigaanam rachicchathu - subrahmanya bhaarathi

29. Ans : a
kunkumacchediyude poovil ninnu  verthiricchedukkunna oru sugandhavyanjjanamaanu kunkumam lokatthile ettavum vilapidippulla sugandhavyanjjanamaanu kunkamam.

30. Ans : a
vitamin d - rikkettsu(kana)
ayadinte kuravumoolam undaavunna rogam - goyittar

31. Ans : b
neelakkurinji panthrandu varshatthil orikkal pushdikkunna apoorvva inam sasyamaanu.
sasyangalude maathaavu ennariyappedunna chedi -krushna thulasi

32. Ans : b

33. Ans : d
hindi chalacchithra nadan, samvidhaayakan, nirmaathaavu ennee nilakalil shraddheyanaaya chalacchithra
prathibhayaanu devaanandu dharamdevu pishorimal aanandu ennathaanu devaanandinte shariyaaya peru.

34. Ans : d
malayaala chalacchithraramgatthe nithyaharitha naayakan  (evergreen hero) ennu vilikkappedunna nadanaanu prem naseer chirinjikkal abdul khaadar ennaanu addhehatthinte yathaarththa peru.

35. Ans : c
janasamkhya ettavum kuranja inthyan samsthaanam - sikkim naathula churam sthithicheyyunna samsthaanam - sikkim thudarcchayaayi kooduthal kaalam adiyantharaavastha prakhyaapikkappetta samsthaanam - panchaabu inthyayil aadyamaayi panchaayatthu raaju nadappilaakkiya samsthaanam - raajasthaan

36. Ans : b
keralatthile malappuram jillayilulla oru cheriya graamamaanu thirunaavaaya. Maamaanka mahothsavam nadatthiyirunna sthalam enna nilayil charithra prasiddhamaanu thirunaavaaya, maaraaman kanvenshan nadakkunnathu - pampa
dakshina bhageerathi ennariyappedunna nadi - pampa
dakshina gamga ennariyappedunna nadi - kaaveri


45. Ans : a

1853 - 1856 le krimiyan yuddhatthe pashchaatthalamaakki rachiccha pusthakamaanu yuddhavum samaadhaanavum. Gurudevu ennariyappettirunnathu - raveendranaatha daagor 1933 muthal 1945 vare jarmmaniyude chaansalaraayirunnu adolphu hittlar. Bhaarathatthinte prathama vidyaabhyaasa manthriyaayirunnu maulaana abdul kalaam aasaadu


46. Ans : c

dammi enna padam bandhappettirikkunna kaayika vinodam - bridju "ayen" enna vaakku bandhappettirikkunna kaliyaanu - golphu


47. Ans : c
malayaala saahithyatthile prashasthanaaya kaviyum anekam janapriya chalacchithra,naadaka gaanangalude rachayithaavumaanu vayalaar enna peril ariyapettirunna vayalaar raamavarmma neelakkuyil samvidhaanam cheythathu - pi. Bhaaskaran bandhurakaanchanakkoottilaanenkilum bandhanam bandhanam thanne paaril' aarudethaanu ee varikal - vayalaar

aavanippaadam aarude kavitha - o. En.


48. Ans : b

1888 l shreenaaraayanaguru nadatthiya aadyatthe prathishdtayaanu aruvippuram prathishdta. Vykkam sathyaagraham nadanna varsham-1924

raajaa keshavadaasinte maranam - 1799

onnaam svaathanthrya samaram - 1857


49. Ans : d .

manushyashareeratthile ettavum valiya granthi - karal manushyashareeratthile ettavum valiya asthi - thudayellu. Meninchyttisu rogam baadhikkunna shareera bhaagam - thalacchoru


50. Ans : a
thiruvithaamkoorile aadya divaan aayirunnu raajaa keshavadaasu.
raajaa keshavadaasu thiruvithaamkoor divaanaayathu e. Di 1789 laanu


51. Ans : b

ammannoor maadhava chaakyaar keralatthile ariyappedunna koodiyaatta kalaakaaranaayirunnu.

koodiyaattatthinte kulapathi, kulaguru ennee visheshanangalil iddheham ariyappettu.

52. Ans : b
simla karaar oppu vaccha varsham - 1972 inthyan pradhaanamanthri indiraa gaandhiyum paakkisthaan pradhaanamanthri sulphikkar ali bhoottoyum thammil oppuveccha karaaraanu simla karaar.

53. Ans : a
vikkeepeediyayude upajnjaathaavu - jimmi veylsu
vikkeeleeksu sthaapakan - jooliyan asaanche

54. Ans : d
littil silvar ennariyappedunna loham - plaattinam
insulin adangiyirikkunna loham - sinku
chempu, sinku muthalaayava adangiya lohasankaram -braasu (picchala )

55. Ans : d
rakthatthinu chuvappu niram nalkkunna vasthu - heemoglobin
jeevakam ke. Yude mattoru peru - phillokvinon
dokkophirol" ethu jeevakatthinte raasanaamam aanu - jeevakam i

56. Ans: d
haritha viplavam aarambhiccha raajyam - meksiko
haritha viplavatthinte phalamaayi ettavum kooduthal uthpaadippiccha dhaanyam - gothampu

57. Ans: c
2014 - leeshyan geyimsu nadakkunna sthalam - inchiyon (sautthu koriya ) ettavum kooduthal thavana eshyan geyimsu nadanna sthalam - baankokku eshyan geyimsinu ettavum kooduthal praavashyam aathitheyathvam vahiccha raajyam - thaaylantu

58. Ans : a
mahaasamudrangalil ettavum valuthaanu shaanthamahaasamudram athavaa pasaphiku mahaasamudram. Ekadesham 16,6240,000 cha. Ki. Mee. Vistheernnamulla ee samudram bhoomiyil mottham jalatthinte naalpatthiyaattu shathamaanam ulkkollunnu. Pasaphiku samudratthile ettavum valiya deepu - nyooginiya praacheenakaalatthu 'rathnaakara' enna peril ariyappettirunna samudram -inthyan mahaasamudram 2004 disambarile sunaamikku idavarutthiya bhookampam undaaya samudram - inthyan mahaasamudram attlaantiku samudratthile ettavum aazhameriya bhaagam - milvokkee deeppu
lokatthile ettavum cheriya mahaasamudram - aarttiku mahaasamudram

59. Ans : c
shoonyam ennathine soochippikkuvaan upayogikkunna oru ennal samkhyayaanu poojyam. Poojyam kandupidicchathu bhaaratheeyaraanennu avakaashappedunnu bi. Si. 200-l jeevicchirunna pimgalan thante chhandaasoothratthil poojyam upayogicchirunnu.

60. Ans : c
bulandu darvaasa panikkazhippicchathu - akbar
salim raajakumaaraan ennariyappedunnathu - jahaamgeer
khuram ennariyappedunnathu - shaajahaan
thaajmahal nirmmicchathu - shaajahaan
jeevicchirikkunna sannyaasi - auramgaseebu

61. Ans : a
buddhamathatthile konsttantayin - ashokan
mouryaraajavamshatthinte sthaapakanaaraanu - chandraguptha

62. Ans : c
inthyaa charithratthile suvarnna kaalaghattam ennariyappedunnathu - gupthakaalaghattam mourya saamraajyam nilaninnirunna kaalaghattam - 321-185 bc pallava raajavamsham sthaapicchathu - simhavishnu pallava raajavamshatthile oru yuddhatthilum paraajayapedaattha raajaavu - narasimhavarman onnaaman samghakaalaghattatthil keralatthil prabalaraayirunna raashdashakthikalil ulppedaatthathu - chola
raajavamsham. Chola kshethrangal sthithicheyyunna samsthaanam - thamizhnaadu gamgy kondu cholan ennu ariyappedunna chola raajaavu - raajendra cholan

63. Ans : c
kulashekharanmaarude bharanakaalam keralatthinte suvarna kaalaghattamaayi visheshippikkappedunnu. Kulashekharasaamraajya sthaapakan - kulashekhara aazhvaar

64. Ans : b
inthyayile aadhunika aaddhyaathmikaachaaryanmaaril ettavum pramukhanaayirunnu shreeraamakrushna paramahamsan. Beloor svaami ennariyappettirunnathu - svaami vivekaanandan
raama krushna mishan sthaapicchathu aaru - svaami vivekaanandan aaryasamaaja sthaapakan- svaami dayaananda sarasvathi
"sathyaarththaprakaasham" rachicchathu - svaami dayaananda sarasvathi advythamatha sthaapakanaanu shankaraachaaryar.
inthyayude padinjaarubhaagatthu shree shankaraachaaryar sthaapiccha madtam - dvaaraka


71. Ans: a

main clause l could ullathinaal  if clause simple past aayirikkanam .


72. Ans: d


73. Ans : c

rude x polite

vice x witue

stale x fresh


74. Ans : c


75. Ans : b


76. Ans : b

take pains - try very hard to do something


77. Ans : c

bring down - to reduce

put down - to bring to an end

get down - to descend; to discourage

take down - to dismantle


78. Ans : d

'ago' oru vaakrutthil vannaal aa vaakyam simple past l  aayirikkanam.


79. Ans : b


80. Ans : a

i wish i kazhinjuvarunna  verb simple past l  aayirikkanam.


81. Ans : c

auxiliary verb - are, vaakyam positive aayathinaal auxiliary verb nodu n't cherkkanam subject-you aayathinaal uttharam aren't you.


82. Ans : d

it is time  sub kazhinjuvarunna verb simple past aayirikkanam


83. Ans : b

lf clause simple past aayathinaal main clause l would  v undaakanam


84. Ans:c

'usually' varunna vaakyam present ne kurikkuvaanaanu upayogikkunnathenkil aa vaakyam. Simple present l aayirikkanam.


85. Ans : a

blank nu shesham oru verb vannirikkunnathinaalum thannirikkunna noun oru manushyanaayathinaalum relative pronounaayi who upayogikkanam.


86. Ans : b


87. Ans : b

thannirikkunna vaakyam. Simple past aayathinaal 'ago' upayogicchirikkunnu.


88. Ans : d

(iduka) lay - laid - laid

(kidakkuka) lie - lay - lain

(kallam parayuka ) lie- lied - lied


89. Ans : b


90. Ans : a


91. Ans : d

dithvasandhi:- randuvarnnangal cherumpol avayilonnu irattikkunnathaanu dithvasandhi.


92. Ans : b


93. Ans : a


94. Ans : b


95. Ans : d


96. Ans : d


97. Ans : b


98. Ans : c


99. Ans : a

vaakrutthile mattu padangalumaayulla bandhatthekkurikkaan naamatthil varutthunna roopabhedatthe vibhakthi ennu parayunnu.

prathigraahika (accusative) - naamatthinte koode e prathyayam cherkkunnu. Uddheshika (dative) - naamatthinte koode kku, nu ennivayil onnu cherkkunnathu. Sambandhika (genitive / possessive) - naamatthinodu nte, ude ennee prathyayangal cherunnathu. Nirddheshika (nominative) - kartthrupadatthe maathram kurikkunnathu. Ithinte koode prathyayam cherkkunnilla.


100. Ans : b
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions