ഭൂമിശാസ്ത്രം ( അന്തരീക്ഷം )

അന്തരീക്ഷം 


*ഗുരുത്വകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി നിലനിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലം?

Ans : അന്തരീക്ഷം

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ?

Ans : വാതകങ്ങൾ, നീരാവി,പൊടിപടലങ്ങൾ 

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഏറോസോളുകൾ 

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം?

Ans : നൈട്രജൻ

*അന്തരീക്ഷത്തെ ലംബതലത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു?

Ans : ഹോമോസ്ഫിയർ, ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ

*ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വാതകങ്ങൾ മിശ്രിത രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷ ഭാഗം?

Ans : ഹോമോസ്ഫിയർ

*ഹോമോസ്ഫിയറിന്റെ ഉയരം എത്രയാണ്?

Ans : 0 മുതൽ  90 കി.മീ 

*ഭൂമിയിൽ നിന്നും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വാതകങ്ങൾ  പാളികളായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷ ഭാഗം?

Ans : ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ(Homosphere)

*ഊഷ്മാവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹോമോസ്ഫിയറിനെ നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ (Troposphere) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ (Stratosphere) മീസോസ്ഫിയർ (Mesosphere) തെർമോസ്ഫിയർ (Thermosphere)

ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ(Troposphere)


*ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷപാളി?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അർത്ഥം? 

Ans : സംയോജന  മേഖല 

*ദൈദിന കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായ മണ്ഡലം?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

*നാം അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ മണ്ഡലം?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

*ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 80% ത്തോളം കാണപ്പെടുന്നത്?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ 

*ജൈവമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ 

*ധ്രുവപ്രദേശത്ത് 9 കിലോമീറ്റർ വരെയും ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് 17കിലോ. മീറ്റർ വരെയും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ 

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാന പ്രതിഭാസങ്ങൾ?

Ans : കാറ്റ്,ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം,മഞ്ഞ്,മഴ 

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നു.

*ഓരോ നിശ്ചിത ഉയരത്തിനും ഒരു നിയതമായ തോതിൽ ഊഷ്മാവ് കുറയുന്ന പ്രക്രിയ?

Ans : ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക്.
6.5 °C/1 km (നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ്)

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം വർദ്ധിക്കുന്നത്?

Ans :  ഗ്രീഷ്മ കാലത്ത് (വേനൽകാലത്ത്)

*ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനേയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനേയും വേർതിരിക്കുന്ന രേഖ?

Ans : ട്രോപ്പോപാസ് (Tropo-pause)

*ട്രോപ്പോപാസ്സിലൂടെയുള്ള വായു പ്രവാഹം അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ജറ്റ് പ്രവാഹങ്ങൾ

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ(Stratosphere)


*ട്രോപ്പോപ്പാസിന് മുകളിലായി 20 മുതൽ 50 കിലോ മീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം?

Ans : സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

*സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും ഊഷ്ടമാവ് ക്രമരഹിതമായി കൂടുന്നു. 

*വായുവിന്റെ തിരശ്ചീന ചലനം മൂലം വിമാനങ്ങളുടേയും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടേയും സഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ മണ്ഡലം?

Ans : സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

*സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും മിസോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത്?

Ans : സ്ട്രാറ്റോപാസ്

ഓസോൺ പാളി


*ഓസോൺ കവചം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Ans : സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ

*സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾക്കെതിരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ രക്ഷാകവചം?

Ans : ഓസോൺപാളി 

*ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണ കവചം?

Ans : ഓസോൺപാളി 

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത്?

Ans : 20 - 35 കി.മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 

*ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം?

Ans : ഇളം നീല 

*ഓസോൺ പാളിക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഓസോൺ ശേഷണം (Ozone depletion) 

*ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ 

*ഓസോൺ സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം?

Ans : ഹാലിബേ (അന്റാർട്ടിക്ക) 1913 

*ഓസോണിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്?

Ans : ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ്

*ഓസോൺ പടലം തകരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം?

Ans : ക്ലോറോ ഫ്ളൂറോ കാർബൺ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്

*ഓസോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം?
നിംബസ് 7
*ഓസോൺ സംരക്ഷണ ഉടമ്പടിയായ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അംഗീകരിച്ച വർഷം?

Ans : 1987 സെപ്തംബർ 16

*മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത്?

Ans : 1989 ജനുവരി 1 

*ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?

Ans : സെപ്തംബർ 16 

*എല്ലാ വർഷവും സെപ്തംബർ 16 ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച രാജ്യാന്തര സംഘടന?

Ans : UNEP (United Nations Environment Programme)

*കേരളത്തിൽ ഓസോൺ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏത് സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്?

Ans : STEC, തിരുവനന്തപുരം (സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി)

*ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

Ans : സി.എഫ്. ഷോൺ ബെയിൻ

*ഓസോൺപാളി കണ്ടെത്തിയത്?

Ans : ചാൾസ് ഫാബ്രി, ഹെൻട്രി ബ്യുയിസൺ

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാളിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയത്?

Ans : G.M.B. ഡോബ്സൺ

മീസോസ്ഫിയർ  (Mesosphere)


*സ്ട്രാറ്റോപ്പാസിൽ നിന്നും തുടങ്ങി 50 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ 

*മിസോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപം കുറയുന്നു

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ

*മിസോസ്ഫിയറിന്റെ ശരാശരി താപനില?

Ans : 83°C 

*അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാളി എന്നർത്ഥമുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ 

*നിശാ ദീപങ്ങൾ (Night Shining) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
നോക്റ്റിലൂസന്റ് മേഘങ്ങൾ  (Noctilucent Clouds) 
*പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്ത് വിടുന്ന സസ്യം?

Ans : തുളസി 

*അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിള?

Ans : നെല്ല് 

*ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളായ നോക്ടിലൂസന്റ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ

*ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ കത്തിയെരിയുന്ന പാളി?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ

*മീസോസ്ഫിയറിനേയും തൊട്ടടുത്ത പാളിയായ തെർമോസ്ഫിയറിനേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്?

Ans : മീസോപ്പാസ് (Mesopause)

തെർമോസ്ഫിയർ(Thermosphere)


*മീസോപ്പാസിൽ തുടങ്ങി 80 മുതൽ 480 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം?

Ans : തെർമോസ്ഫിയർ 

*തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില കൂടുന്നു

*ഏറ്റവും താപനില കൂടിയ പാളി?

Ans : തെർമോസ്ഫിയർ 

*ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഔറോറ കാഴ്ചകളുടെ ഉറവിടം?

Ans : തെർമോസ്ഫിയർ

*തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം?

Ans : എക്സോസ്ഫിയർ

*അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി?

Ans : എക്സോസ്ഫിയർ

*തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : അയണോസ്ഫിയർ

*അയണോസ്ഫിയർ കണ്ടെത്തിയത്?

Ans : കെന്നലി, ഹോവിസൈഡ് 

*വാർത്താവിനിമയ കൃതിമോപഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം?

Ans : അയണോസ്ഫിയർ

*അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ബഹിരാകാശത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖ?

Ans : കാർമൻരേഖ (ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗം) 

*കാർമൻരേഖയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത്?

Ans : തിയോഡോർവാൻ കാർമൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സ്മരണാർത്ഥം

*അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മേൽപാളിയെപ്പറ്റി ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യഗ്രന്ഥം?

Ans : ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 

*ദി അപ്പർ അറ്റമോസ്ഫിയർ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്?

Ans : എസ്.കെ. മിത്ര

*അയണോസ്ഫിയർ പാളിയെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ?

Ans : എസ്.കെ. മിത്ര

അന്തരീക്ഷതാപം


*ഭൂമിയുടെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ്?

Ans : സൂര്യൻ

*അന്തരീക്ഷം ചൂടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം?

Ans : ഭൗമവികിരണം 

*സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം?

Ans : 8 മിനിട്ട് 20 സെക്കന്റ് / 500 sec.

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺഡൈയോക്സൈഡിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രാഫ്?

Ans : കീലിങ് കർവ്

*കീലിങ് കർവ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്?

Ans : ചാൾസ് ഡേവിഡ് കീലിങ്

*‘മാനവരാശിയുടെ ഭവനം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ

*ധ്രുവീയ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘപടലങ്ങൾ?

Ans : നക്രിയസ്‌ 

*ഉൽക്കാ വർഷ പ്രദേശമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി?

Ans : മീസോസ്ഫിയർ 

*ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മണ്ഡലം?

Ans : തെർമോസ്ഫിയർ

*റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം?

Ans : അയണോസ്ഫിയർ

സൗരവികിരണം & ഭൗമവികിരണം 


*സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജ പ്രസരണം?

Ans : സൗരവികിരണം/സൂര്യതാപനം  (Insolation)

*സൗരോർജ്ജം ഭൂമിയിലെത്തുന്നത്?

Ans : ഹ്രസ്വതരംഗ രൂപത്തിൽ (Short waves radiation)

*ഭൂമി പുറംതള്ളുന്ന താപം?

Ans : ഭൗമവികിരണം (Terrestrial Radiation) 

*ഭൗമവികിരണം നടക്കുന്നത്?

Ans : ദീർഘതരം രൂപത്തിൽ  (Long wave radiation)

*ഭൗമവികിരണത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്നത്.

*അന്തരീക്ഷം ചൂടാകുന്നത് പ്രധാനമായും പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ?

Ans : ചാലനം(conduction) ,സംവഹനം (convection) ,അഭിവഹനം (Radiation)

*സൂര്യരശ്മികളുടെ തീവ്രത ഏറ്റവുമധികം അനുഭവപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 

*അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നത്?

Ans : ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് 

*ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ ചൂട് രേഖപ്പെടുന്നത്?

Ans : രാവിലെ 5 മണിക്ക്

*ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ദിവസം അനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

Ans : ദൈനിക താപാന്തരം (Diurnal range of temperature)

*ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു വർഷം അനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

Ans : വാർഷിക താപാന്തരം (Annual range of temperature)

*സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമി സ്വീകരിക്കുന്ന താപവികിരണവും തമ്മിൽ ഉള്ള അനുപാതം?

Ans : താപ ബജറ്റ് (Heat Budget)
vഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന താപവികിരണത്തിന്റെ അനുപാതം?
Ans : അൽബെഡോ 

*ഭൂമിയുടെ ശരാശരി അൽബെഡോ?

Ans : 35%

അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം (Atmospheric pressure)


*ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ ഭാരം?

Ans : അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം

*അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം? 

Ans : അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 

*ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം?

Ans : കുറയുന്നു 

*മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം?

Ans : കുറയുന്നു 

*സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഒരു ചതുരശ്ര സെന്റീമീറ്ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം?

Ans : 1034 Gram

*സമുദ്രനിരപ്പിലെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം?

Ans :
1013.2 hPa

*ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം തടയുന്നതിനായി അന്തർദേശീയമായി ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി?

Ans : ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ(2012 ൽ ക്യോട്ടോ ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി തീർന്നു)

*കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ചെറുക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ യു.എന്നിന് കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന?

Ans : കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ്

*കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസിന്റെ 21-ാം യോഗം (COP) നടന്ന സ്ഥലം?

Ans : പാരീസ് 

*ലോകത്തെ കാർബൺഡൈ ഓക്സിസൈഡ് കുറയ്ക്കുവാനുള്ള 1997 ലെ ക്വോട്ടാ പ്രോട്ടോകോളിന് പകരം 2015 ൽ നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടി?

Ans : പാരീസ് ഉടമ്പടി

*പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പ് വച്ചതെന്നാണ്?

Ans : 2016 ഒക്ടോബർ 2

*കാലാവസ്ഥാ സൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമിതി?

Ans : റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിലെ ജിയോസ്ഫിയർ-ജിയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം 

ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവവും ആഗോളതാപനവും 


*അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സസൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി അത് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ്
കൂടുകയും അതു മൂലം അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം (Green House Effect).
*ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ തോത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപ നിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവാണ് ആഗോളതാപനം (Global Warming)

*ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

Ans : പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ 

*ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

Ans : കൊടുങ്കാറ്റിനെ

*അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ്? 

Ans : പാസ്കൽ 

*അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം?

Ans : ഹെക്ടോപാസ്കൽ  (hPa) Hecto Pascal 

*ദീർഘനാളത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം സ്വയം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം?

Ans : ബാരോഗ്രാഫ് 

*അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ നേരിയ വ്യത്യാസം പോലും രേഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : മൈക്രോ ബാരോവേരിയോ ഗ്രാഫ്

*അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകങ്ങൾ?

Ans : മില്ലീബാർ, ഹെക്ടോപാസ്കൽ

*അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ കരണങ്ങൾ? 

Ans : മെർക്കുറിക് ബാരോമീറ്റർ, അനറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ

*കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാരോമീറ്റർ?

Ans : മെർക്കുറിക് ബാരോമീറ്റർ 

*ദ്രാവകമില്ലാത്ത ബാരോമീറ്റർ?

Ans : അനിറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ 

*ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

Ans : ടോറി സെല്ലി (ഇറ്റലി) 

മർദ്ദമേഖലകൾ


*ഭൂമിയിൽ ചില നിശ്ചിത അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് പൊതുവെ അനുഭവപ്പെടാറ്. ഈ അക്ഷാംശമേഖലകളെ ആഗോള മർദ്ദമേഖലകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. 

*ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 5O മുതൽ 10O വരെ വ്യാപ്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മർദ്ദമേഖല?

Ans : ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ധമേഖല (Equatorial Low Pressure Belt) 

*നിർവാതമേഖല (Doldrums) എന്ന് വിളിക്കുന്ന മർദ്ദമേഖല?

Ans : ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ധമേഖല 

*ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് 30° വടക്കും 30° തെക്കും അക്ഷാംശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മർദ്ദമേഖലകൾ?

Ans : ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ (Subtropical High Pressure Belt)

*ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മർദ്ദമേഖല?

Ans : ഉപോഷണ ഉച്ചമർദ്ദമേഖലകൾ

*ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് 60°  വടക്കും 60° തെക്കും അക്ഷാംശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മർദ്ദമേഖലകൾ?

Ans : ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദമേഖലകൾ (Sub Polar Low Pressure Belt)

*ധ്രുവപ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദമേഖലകൾ?

Ans : ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദമേഖലകൾ  (Polar High Pressure Belt) 

*ഏറ്റവും കുറച്ചു താപം ലഭിക്കുന്ന മർദ്ദമേഖലകൾ?

Ans : ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദമേഖലകൾ

*ഏത് പ്രഭാവമാണ് ധ്രുവീയ ഉച്ച മർദ്ദമേഖലകളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്?

Ans : കൊറിയോലീസ് ബലം

കാറ്റ് 


*മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള വായുവിന്റെ തിരശ്ചീന ചലനം?

Ans : കാറ്റ്

*ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരഗതിയ്ക്ക് വ്യതി യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

*കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

Ans : അനിമോളജി

കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവം (Coriolis Effect)


*ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന (ജലം, വായു) വസ്തുക്കൾക്ക് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അവയുടെ സഞ്ചാരദിശ വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അവയുടെ സഞ്ചാ രദിശ ഇടത്തോട്ടും വ്യതിചലിക്കുന്നു. ഈ ദിശാ വ്യതിയാനമാണ് കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവം.

*കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത്?

Ans : ഗുസ്താവ് ഡി കൊറിയോലിസ്

*കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

Ans : അഡ്മിറൽ ഫെറൽ

*കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ കാറ്റുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദിശാവ്യതിയാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫെറൽ ആവിഷ്കരിച്ച നിയമം?

Ans : ഫെറൽ നിയമം

*ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുംതോറും കൊറിയോലിസ് ബലം കുറയുന്നു.
ആഗോളവാതങ്ങൾ/സ്ഥിരവാതങ്ങൾ(Planetary Winds Permanent Winds)
*ഉച്ചമർദ്ദമേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദമേഖലകളിലേക്ക് വീശുന്ന വാതങ്ങളെ ആഗോളവാതങ്ങൾ/സ്ഥിരവാതങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. 

*വർഷം മുഴുവൻ ഒരേ ദിശയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ്?

Ans : സ്ഥിരവാതങ്ങൾ

*സ്ഥിരവാതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?

Ans : ആഗോള മർദ്ദമേഖലകൾ

*ആഗോളവാതങ്ങൾ (Planetary Winds) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : സ്ഥിരവാതങ്ങൾ

*സ്ഥിരവാതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : വാണിജ്യവാതങ്ങൾ (Trade winds),പശ്ചിമവാതങ്ങൾ (Westerlies),ധ്രുവീയവാതങ്ങൾ (Polar Winds)

*ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുവശവും 300 അക്ഷാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : വാണിജ്യവാതങ്ങൾ (Trade winds)

*
7.30° അക്ഷാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കു വീശുന്നത്.?

Ans : തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യവാതം (South East Trade winds)

*രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് വീശുന്ന വാണിജ്യ വാതങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം?

Ans : ഇന്റർട്രോപിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ(ITCZ)

*ഇന്റർട്രോപിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മേഖല?

Ans : ഡോൾഡ്രം മേഖല

*ഉപോഷ്ണമേഖലാ ഉച്ചമർദ്ദമേഖലയിൽ നിന്നും ഉപധ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ്?

Ans : പശ്ചിമവാതങ്ങൾ (Westerlies)

*പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റുകളായതിനാലാണ് ഇവയെ പശ്ചിമവാതങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്

*ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ  പശ്ചിമവാതങ്ങൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് വീശുന്നു 

*ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ പശ്ചിമവാതങ്ങൾ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് വീശുന്നു. 

*വൻകരയുടെ അഭാവവും വിസ്തൃതമായുള്ള സമുദ്രങ്ങളും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ പശ്ചിമവാതങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്നു.

*ടാസ്മാനിയ, ന്യൂസിലാന്റ് എന്നീ ദ്വീപുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാറ്റ്?

Ans : റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് 

*ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപ്രധുവീയ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ്?

Ans : ധ്രുവീയ കാറ്റ്(Polar winds)

*പൂർവ്വവാതങ്ങൾ (Easterlies)എന്ന്  അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ധ്രുവീയ കാറ്റ്

കാലികവാതങ്ങൾ  (Seasonal Winds)


*ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദിശകൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : കാലികവാതങ്ങൾ

*കാലികവാതങ്ങൾക്കുദാഹരണം?

Ans : മൺസൂൺ കാറ്റ്, കരക്കാറ്റ്, കടൽക്കാറ്റ്, പർവ്വതക്കാറ്റ്, താഴ്വരക്കാറ്റ്

*‘മൺസൂൺ' എന്ന പദം ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്?

Ans : ഋതുക്കൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൗസിം എന്ന അറബ് പദത്തിൽ നിന്ന്

*ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ 350യ്ക്കും 450 യ്ക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാതങ്ങൾ?

Ans : അലമുറയിടുന്ന അറുപതുകൾ(Roaring Forties) 

*ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ 450  യ്ക്കും 550 യ്ക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാതങ്ങൾ?

Ans : കഠോരമായ അൻപതുകൾ (Furious fifties)

*ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ 550 യ്ക്കും 650 യ്ക്കും ഇടയിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാതങ്ങൾ?

Ans : അലമുറയിടുന്ന അറുപതുകൾ (Screaming sixties)

*തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ?

Ans : ജൂൺ - സെപ്തംബർ

*വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ?

Ans : ഒക്ടോബർ -നവംബർ

*എ.ഡി 45ൽ മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ ഗതി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രീക്ക് നാവികൻ  ?

Ans : ഹിപ്പാലസ് 

*മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ?

Ans : ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക 

*പകൽ സമയങ്ങളിൽ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : കടൽക്കാറ്റ് (Sea breeze) 

*രാത്രിസമയങ്ങളിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : കരക്കാറ്റ് (Land breeze) 

*താഴ്വരക്കാറ്റ് വീശുന്നത്?

Ans : പകൽ സമയം

*പർവ്വതക്കാറ്റ് വീശുന്നത്?

Ans : രാത്രി സമയം 

അസ്ഥിരവാതങ്ങൾ (Variable Winds)


*അന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : അസ്ഥിരവാതങ്ങൾ 

*അസ്ഥിരവാതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം?

Ans : ചക്രവാതം (Cyclone),പ്രതിചക്രവാതം  (Anticyclone) 

*അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ മർദ്ദവും അതിന് ചുറ്റും ഉയർന്ന മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ മർദ്ദകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് വീശുന്ന അതിശക്തമായ കാറ്റ്? 

Ans : ചക്രവാതം 

*ചക്രവാതത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം?

Ans : താപോർജ്ജം ഗതികോർജ്ജമായി മാറുന്നു 

*ചക്രവാതം രൂപപ്പെട്ട് ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നത്?

Ans : സൈക്ലോജനിസിസ്

*'പാമ്പിന്റെ ചുരുൾ’ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായത്?

Ans : സൈക്ലോൺ

*രൂപംകൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചക്രവാതങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു?

Ans : ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതങ്ങൾ (Tropical cyclone), മിതോഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതങ്ങൾ(Temperate cyclone)

*ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് 'ചക്രവാതം' എന്ന പേര് നല്കിയത്?

Ans : ക്യാപ്റ്റൻ ഹെൻറി പിഡിംഗ്ടൺ (1848) 

*മിതോഷ്ണമേഖല ചക്രവാതം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും 350 മുതൽ 650 വരെയുള്ള അക്ഷാംശരേഖകളിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

*‘V’  ആകൃതിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചക്രവാതങ്ങൾ?

Ans : മിതോഷ്ണമേഖല ചക്രവാതങ്ങൾ

*ഹരിക്കെയിൻസിന്റെ തീവ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

Ans : സാഫിർ സിംപ്സൺ സ്കെയിൽ

*ഹരിക്കെയിൻസിന്റെ പ്രധാന വാകഭേദങ്ങൾ?

Ans : ഐവാൻ, ഡെന്നീസ്, റീത്ത, വിൽമ, കത്രീന, ഒഫീലിയ 

*ചോർപ്പിന്റെ (ഫണൽ) ആകൃതിയിൽ മേഘരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചക്രവാതം?

Ans : ടെർണാഡോ 

*ചക്രവാതങ്ങൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ വീശുന്ന ദിശ?

Ans : ഘടികാര ദിശ (Clockwise direction)

*ചക്രവാതങ്ങൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വീശുന്ന ദിശ?

Ans : എതിർഘടികാര ദിശ (Anti clockwise direction)

വാണിജ്യവാതങ്ങളും ഹാഡ്ലി സെല്ലും

 

*മധ്യമേഖലയിലേയ്ക്ക് വീശുന്ന വാണിജ്യവാതങ്ങൾ ഡോൾ ഡ്രമ്മിലെത്തി മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയരുകയും ഉയർന്ന വിതാനങ്ങളിലൂടെ ഇരുവശവുമുള്ള 300 അക്ഷാംശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് തണുത്ത് ഊർന്നി റങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും വാണിജ്യവാതങ്ങളായി ഭൂമധ്യരേഖയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീശുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പരിവൃത്തിയാണ് (Cycle), ഹാഡ്ലി സെൽ.

*ടൊർണാഡോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഘം?

Ans : ക്യമുലോ നിംബസ് 

*ഏറ്റവും പ്രക്ഷബ്ധമായ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസം?

Ans : ടൊർണാഡോ

*ഈ അടുത്തകാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച ടൊർണാഡോയുടെ വകഭേദം?

Ans : Twister Tornado

*ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൊർണാഡോകൾ വീശുന്ന രാജ്യം?

Ans : അമേരിക്ക

*ടൊർണാഡോ കടന്നുപോകുന്ന പാത?

Ans : ഡാമേജ് പാത്ത്

പ്രതിചക്രവാതം (Anti cyclone)


*കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ഉയർന്ന മർദ്ദവും ചുറ്റും കുറഞ്ഞ മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ്?

Ans : പ്രതിചക്രവാതം

*40000 അടി ഉയരത്തിൽ 200-300 ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾക്കിടയിലൂടെ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ്?

Ans : ജറ്റ് സ്ട്രീം

*ജറ്റ് സ്ട്രീം പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് സഞ്ചാരിക്കുന്നത്.

പ്രാദേശിക വാതങ്ങൾ


*വളരെ ചെറിയ പ്രദേശത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ?

Ans : പ്രാദേശിക വാതങ്ങൾ 

*പ്രാദേശിക വാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം?

Ans : പ്രാദേശികമായുണ്ടാകുന്ന താപമർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്

*ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണ ക്കാറ്റ്  ?

Ans : ലൂ (Loo)

*ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ആസ്സാം മേഖലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ പേമാരിക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രാദേശികവാതം?

Ans : നോർവെസ്റ്റർ 

*ബംഗാളിൽ കാൽബൈശാഖി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ്? 

Ans : നോർവെസ്റ്റർ

*കേരളത്തിലും കർണാടകയുടെ തീരങ്ങളിലും
വേനൽക്കാലത്ത് ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രാദേശികവാതം?
Ans : മാംഗോഷവർ

*പ്രീമൺസൂൺ റെയിൻ, വേനൽമഴ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന മഴയാണ്?

Ans : മാംഗോഷവർ

*സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ മലബാർ തീരത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതം?

Ans : എലിഫന്റാ

*യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കേ ചരുവിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ്?

Ans : ഫൊൻ (Foehn)

*മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശികവാതം ?

Ans : ഫൊൻ 

*'യൂറോപ്യൻ ചിനൂക്ക്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഫൊൻ

*വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കീസ് പർവ്വതങ്ങളിലെ കിഴക്കൻ ചരുവിലൂടെ താഴേയ്ക്ക് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ്?

Ans : ചിനൂക്ക് (Chinook) 

*പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വീശുന്ന വരണ്ടകാറ്റ്?

Ans : ഹർമാട്ടൻ (Hamatten)

*തെക്ക് കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശികവാതം ?

Ans : മിസ്ട്രൽ (Mistral)

ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും പേരിന്റെ ഉല്പത്തിയും


Ans : പണ്ടു കാലത്ത് കപ്പലുകൾ പായ കെട്ടിയാണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങളുമായി പോയിരുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് തിരശ്ചീന തലത്തിലെ കാറ്റിന്റെ അഭാവം കാരണം 30° ഉത്തരഅക്ഷാംശത്താട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗം കടക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. കപ്പലിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുതിരകളെ കടലിലിറക്കിയതിന് ശേഷം കപ്പൽ യാത്ര തുടരുമായിരുന്നു. കുതിരകളെ കടലിലിറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ നിർവ്വാതമേഖലയ്ക്ക് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പേര് വന്നു.

*പ്രതിചകവാതം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വീശുന്ന ദിശ?

Ans : ഘടികാര ദിശ

*പ്രതിചകവാതം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വീശുന്ന ദിശ?

Ans : എതിർ ഘടികാര ദിശ

* ‘ഫർമാട്ടൻ ഡോക്ടർ’ വീശുന്ന പ്രദേശം?

Ans : ഗിനിയ (ആഫ്രിക്ക )

*'ഫർമാന്റിൽ ഡോക്ടർ’ വീശുന്ന പ്രദേശം?

Ans : ആസ്‌ട്രേലിയ

*സസ്യജാലകങ്ങളെ ഏറ്റവുമധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാറ്റ് ?

Ans : മിസ്ട്രൽ

*റോൺ താഴ്വരയെ ചുറ്റി കടന്നുപോകുന്ന പ്രാദേശികവാതം?

Ans : മിസ്ട്രൽ

*ഹേമന്തകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശൈത്യമായ പ്രാദേശിക വാതം?

Ans : മിസ്ട്രൽ 

*ഈജിപ്റ്റിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണ കാറ്റ്?

Ans : ഖാംസിൻ(Khamsin)

*ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് കാറ്റ്?

Ans : ബെർഗ്ഗ് 

*ഇറാനിൽ വീശുന്ന ശൈത്യവാതം?

Ans : ബൈസ്

*സ്പെയിനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുത്ത കാറ്റ്?

Ans : ലെവാന്റെർ

*ജപ്പാനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടു കാറ്റ്?

Ans : യാമോ (Yamo)

*അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തും വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുത്ത വരണ്ട കാറ്റ്? 

Ans : ബോറ (Bora)

*സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക,തെക്കൻ ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റ്?

Ans : സിറോക്കോ (sirocco)

*അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയുടെ തെക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശികവാതം?

Ans : സാന്താ അന (Santa Ana)

*അമേരിക്ക, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ വീശുന്ന അതിശൈത്യമേറിയ കാറ്റ്?

Ans : ബ്ലിസാർഡ്

അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (Humidity)


*അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുടെ അളവ്?

Ans : ആർദ്ര 

*ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവി എത്തുന്നത്?

Ans : ബാഷ്പീകരണം

*ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയുള്ള വായുവിന് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അളവ്?

Ans : പൂരിതാങ്കം (Saturation point)

*വായു നീരാവിയാൽ പൂരിതാമാക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള താപനില?

Ans : ഹിമാങ്കം  (Dew point) 

*ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ അളവും ആ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഉള്ള നീരാവിയുടെ അളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം?

Ans : ആപേക്ഷിക ആർദ്ര (Relative Humidity)

ഘനീകരണം 


*ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് ജലകണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ?

Ans : ഘനീകരണം

*തുഷാരം, മൂടൽമഞ്ഞ്, മേഘങ്ങൾ എന്നിവ ഘനീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്.

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെ ഘനീകരണ മർമ്മം (Condensation nuclei) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

*നീരാവിപൂരിതവായു തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്ന ജലകണം?

Ans : തുഷാരം(Dew)

*ഭൗമോപരിതലത്തിനുമുകളിൽ നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്?

Ans : മൂടൽമഞ്ഞ്

*വായുവിനെ പൂരിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നീരാവിയുടെ പരിധിയാണ്?

Ans : പൂരിതാങ്കം

*വായു-നീരാവി അനുപാതം പൂരിതമാകുകയും അതിനു താഴെ ഘനീഭവിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നിർണ്ണായക ഊഷ്മാവാണ്?

Ans : ഹിമാങ്കം

പ്രാദേശിക വാതങ്ങൾ

 

കാറ്റ്

         

പ്രദേശം

         

സ്വഭാവം 


* ഫൊൻ         - ആൽപ്സ് പർവ്വതം -ഉഷ്ണം 

*ചിനൂക്ക്         -റോക്കീസ് പർവ്വതം -ഉഷ്ണം 

* കാൽബൈശാഖി  -ബംഗാൾ,ബീഹാർ,ആസാം-ഉഷ്ണം

*ലൂ                  -ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലം -ഉഷ്ണം

*ഫർമാട്ടൻ                -ഗിനിയൻ തീരം -ഉഷ്ണം

*സൊൻഡ         -ആൻഡീസ് (അർജന്റീന)-ഉഷ്ണം

* ബെർഗ്ഗ്                  -ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക -ഉഷ്ണം

*സാന്ത അന           -കാലിഫോർണിയ-ഉഷ്ണം

*ഖാംസിൻ         -ഈജിപ്ത്-ഉഷ്ണം

*മിസ്ട്രൽ          - ആൽപ്സ് (ഫ്രാൻസ്) - ശീതം

ചക്രവാതം

   

പ്രദേശം


*ടൈഫൂൺസ്           - ചൈന കടൽ 

* ഹരിക്കെയ്ൻസ്     -കരീബിയൻ കടൽ മെക്സികോ ഉൾക്കടൽ

*തൈഫു                  -ജപ്പാൻ

*വില്ലി-വില്ലീസ്        -ആസ്ട്രേലിയ

*ടോർണാഡോ         -അമേരിക്ക

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ,ഉപ്പ്, മറ്റ് ഖരവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഘനീകരണമർമ്മങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ്?

Ans : സൂക്ഷ്മധൂളികൾ

*രാത്രികാലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായി നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികളായി മാറുന്നതാണ്?

Ans : തുഷാരം 

*പുകയും മൂടൽമഞ്ഞും സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന രൂപമാണ്?

Ans : സ്മോഗ്

*കേരളത്തിൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്ന പട്ടണം?

Ans : ആലുവ

*മഴത്തുള്ളികൾ തണുത്ത വായുപാളികളുള്ള മേഘങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ്? 

Ans : ആലിപ്പഴങ്ങൾ

മേഘങ്ങൾ 


*മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

Ans : നെഫോളജി  (Nephology) 

*ഭൂമിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എപ്പോഴും മേഘാവൃതമായിട്ടിരിക്കുന്നത്?

Ans : 50%

*മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?

Ans : ട്രോപ്പോസ്ഫീയർ

*വെള്ള നിറത്തിൽ തൂവൽക്കെട്ടുകൾ പോലെയും കൈ ചൂൽ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : സിറസ് (cirus)

*തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ ചന്ദ്രന്  ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ഞ വലയത്തിന് കാരണം?

Ans : സിറോസ്ട്രാറ്റസ് മേഘം 

*തിരശ്ചീന തലത്തിൽ പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : സ്ട്രാറ്റസ് (Stratus)

*ഭൗമോപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : മൂടൽമഞ്ഞ് 

*മോശമായ കാലാവസ്ഥയിലും മഴച്ചാറ്റലുള്ള അവസരങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : സ്ട്രാറ്റസ് 

*ശൈത്യകാല മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ 

*മേഘങ്ങളെ പ്രധാനമായും 3 ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു?

Ans : ഉന്നതതല മേഘങ്ങൾ(High clouds),മധ്യതല മേഘങ്ങൾ (Middle clouds),നിമ്നതല മേഘങ്ങൾ(Low clouds) എന്നിവ 

*ഉന്നതതല മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം?

Ans : സിറസ്, സിറോസ്ട്രാറ്റസ്, സിറോക്യുമുലസ്

*ഉന്നതതല മേഘങ്ങൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

Ans : 6 കി.മീ

*മധ്യതല മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?

Ans : ആൾട്ടോസിറസ്, ആൾട്ടോക്യുമുലസ്,ആൾട്ടോസ്ട്രാറ്റസ്

*നേർത്ത പാടപോലെ ആകാശത്തെ മൂടി കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : ആൾട്ടോ സ്ട്രാറ്റസ്

*ആകാശത്തിന് നീല, ചാര നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന മേഘങ്ങൾ?

Ans : ആൾട്ടോ

Manglish Transcribe ↓


anthareeksham 


*guruthvakarshanatthinte phalamaayi bhoomiyude aavaranamaayi nilanilkkunna vaayumandalam?

ans : anthareeksham

*anthareekshatthile pradhaana ghadakangal?

ans : vaathakangal, neeraavi,podipadalangal 

*anthareekshatthil kaanappedunna podipadalangal ariyappedunnath?

ans : erosolukal 

*anthareekshatthil ettavum kooduthal kaanappedunna vaathakam?

ans : nydrajan

*anthareekshatthe lambathalatthil pradhaanamaayum randaayi tharam thiricchirikkunnu?

ans : homosphiyar, hettarosphiyar

*bhoomiyodu ettavum adutthu sthithi cheyyunnathum vaathakangal mishritha roopatthil kaanappedunnathumaaya anthareeksha bhaagam?

ans : homosphiyar

*homosphiyarinte uyaram ethrayaan?

ans : 0 muthal  90 ki. Mee 

*bhoomiyil ninnum akale sthithi cheyyunnathum vaathakangal  paalikalaayi kaanappedunnathumaaya anthareeksha bhaagam?

ans : hettarosphiyar(homosphere)

*ooshmaavine adisthaanamaakki homosphiyarine naalaayi tharam thiricchirikkunnu

*dropposphiyar (troposphere) sdraattosphiyar (stratosphere) meesosphiyar (mesosphere) thermosphiyar (thermosphere)

dropposphiyar(troposphere)


*bhoomiyude prathalatthodu ettavum chernnulla anthareekshapaali?

ans : dropposphiyar

*dropposphiyarinte arththam? 

ans : samyojana  mekhala 

*dydina kaalaavasthaavyathiyaanatthinu kaaranamaaya mandalam?

ans : dropposphiyar

*naam adhivasikkunna anthareekshatthile mandalam?

ans : dropposphiyar

*bhaumaanthareekshatthinte pindatthinte 80% ttholam kaanappedunnath?

ans : dropposphiyar 

*jyvamandalam sthithi cheyyunna anthareeksha paali?

ans : dropposphiyar 

*dhruvapradeshatthu 9 kilomeettar vareyum bhoomadhyarekhaapradeshatthu 17kilo. Meettar vareyum vyaapicchu kidakkunna anthareekshapaali?

ans : dropposphiyar 

*dropposphiyaril anubhavappedunna pradhaana prathibhaasangal?

ans : kaattu,harithagruhaprabhaavam,manju,mazha 

*dropposphiyarinu uyaram koodunnathinanusaricchu ooshmaavu kurayunnu.

*oro nishchitha uyaratthinum oru niyathamaaya thothil ooshmaavu kurayunna prakriya?

ans : kramamaaya thaapanashda nirakku. 6. 5 °c/1 km (normal laapsu rettu)

*dropposphiyaril uyaram varddhikkunnath?

ans :  greeshma kaalatthu (venalkaalatthu)

*dropposphiyarineyum sdraattosphiyarineyum verthirikkunna rekha?

ans : droppopaasu (tropo-pause)

*droppopaasiloodeyulla vaayu pravaaham ariyappedunnath?

ans : jattu pravaahangal

sdraattosphiyar(stratosphere)


*droppoppaasinu mukalilaayi 20 muthal 50 kilo meettar vare vyaapicchu kidakkunna anthareeksha mandalam?

ans : sdraattosphiyar

*sdraattosphiyaril uyaram koodunthorum ooshdamaavu kramarahithamaayi koodunnu. 

*vaayuvinte thirashcheena chalanam moolam vimaanangaludeyum jettu vimaanangaludeyum sanchaaratthinu anuyojyamaaya mandalam?

ans : sdraattosphiyar

*sdraattosphiyarineyum misosphiyarineyum verthirikkunnath?

ans : sdraattopaasu

oson paali


*oson kavacham sthithi cheyyunnath?

ans : sdraattosphiyaril

*sooryanil ninnulla aldraavayalattu rashmikalkkethireyulla bhoomiyude rakshaakavacham?

ans : osonpaali 

*bhoomiyile jeevajaalangalkkum vasthukkalkkum anthareekshatthilulla oru samrakshana kavacham?

ans : osonpaali 

*anthareekshatthile oson paali kaanappedunnath?

ans : 20 - 35 ki. Meettar uyaratthil 

*oson paaliyude niram?

ans : ilam neela 

*oson paalikku varunna kedupaadukal ariyappedunnath?

ans : oson sheshanam (ozone depletion) 

*oson paaliyude naashatthinu kaaranamaakunna meghangal?

ans : naakriyasu meghangal 

*oson sushiram aadyamaayi kandetthiya sthalam?

ans : haalibe (antaarttikka) 1913 

*osoninte alavu rekhappedutthunnath?

ans : dobsan yoonittu

*oson padalam thakaraanulla pradhaana kaaranam?

ans : kloro phlooro kaarban, kaarban monoksydu

*oson kandetthunnathinu vikshepiccha bahiraakaasha pedakam?
nimbasu 7
*oson samrakshana udampadiyaaya mondriyal prottokol amgeekariccha varsham?

ans : 1987 septhambar 16

*mondriyal prottokol nilavil vannath?

ans : 1989 januvari 1 

*oson dinamaayi aacharikkunnath?

ans : septhambar 16 

*ellaa varshavum septhambar 16 oson dinamaayi aacharikkaan nishchayiccha raajyaanthara samghadana?

ans : unep (united nations environment programme)

*keralatthil oson dinam aacharikkunnathu ethu samghadanayude aabhimukhyatthilaan?

ans : stec, thiruvananthapuram (samsthaana shaasthra saankethika paristhithi kammitti)

*oson kandupidicchath?

ans : si. Ephu. Shon beyin

*osonpaali kandetthiyath?

ans : chaalsu phaabri, hendri byuyisan

*anthareekshatthile oson paaliyekkuricchu vyakthamaaya vishadeekaranam nalkiyath?

ans : g. M. B. Dobsan

meesosphiyar  (mesosphere)


*sdraattoppaasil ninnum thudangi 50 muthal 80 kilomeettar vare vyaapicchu kidakkunna anthareeksha mandalam?

ans : meesosphiyar 

*misosphiyaril uyaram koodunthorum thaapam kurayunnu

*anthareekshatthile ettavum thaazhnna ooshmaavu anubhavappedunna mandalam?

ans : meesosphiyar

*misosphiyarinte sharaashari thaapanila?

ans : 83°c 

*anthareekshatthinte ethaandu madhyabhaagatthaayi sthithi cheyyunna paali ennarththamulla anthareeksha paali?

ans : meesosphiyar 

*nishaa deepangal (night shining) ennariyappedunnath?
nokttiloosantu meghangal  (noctilucent clouds) 
*prakaasha samshleshana samayatthu oson puratthu vidunna sasyam?

ans : thulasi 

*aldraavayalattu kiranangal adhikamaayi ettaal sheaashanam sambhavikkunna kaarshika vila?

ans : nellu 

*bhoomiyile ettavum uyaratthilulla meghangalaaya nokdiloosantu meghangal kaanappedunna anthareekshapaali?

ans : meesosphiyar

*bhaumaanthareekshatthil praveshikkunna ulkkakal katthiyeriyunna paali?

ans : meesosphiyar

*meesosphiyarineyum thottaduttha paaliyaaya thermosphiyarineyum thammil verthirikkunnath?

ans : meesoppaasu (mesopause)

thermosphiyar(thermosphere)


*meesoppaasil thudangi 80 muthal 480 kilomeettar vare vyaapicchu kidakkunna anthareeksha mandalam?

ans : thermosphiyar 

*thermosphiyarinte uyaram koodunthorum thaapanila koodunnu

*ettavum thaapanila koodiya paali?

ans : thermosphiyar 

*dhruva pradeshangalil kaanappedunna aurora kaazhchakalude uravidam?

ans : thermosphiyar

*thermosphiyarinte mukalilaayi sthithi cheyyunna mandalam?

ans : eksosphiyar

*anthareekshatthinte ettavum mukalilatthe paali?

ans : eksosphiyar

*thermosphiyarinte thaazheyulla bhaagam ariyappedunnath?

ans : ayanosphiyar

*ayanosphiyar kandetthiyath?

ans : kennali, hovisydu 

*vaartthaavinimaya kruthimopagrahangal sthithi cheyyunna mandalam?

ans : ayanosphiyar

*anthareekshatthinteyum bahiraakaashatthinteyum athirvarampaayi nishchayicchirikkunna rekha?

ans : kaarmanrekha (bhaumoparithalatthil ninnum 100 kilomeettar vare uyaramulla bhaagam) 

*kaarmanrekhaykku aa peru nalkiyath?

ans : thiyodorvaan kaarman enna shaasthrajnjante smaranaarththam

*anthareekshatthinte melpaaliyeppatti lokatthu ezhuthappetta aadyagrantham?

ans : di appar attmosphiyar 

*di appar attamosphiyar enna grantham ezhuthiyath?

ans : esu. Ke. Mithra

*ayanosphiyar paaliyekkuricchu siddhaanthangal roopeekariccha inthyakkaaran?

ans : esu. Ke. Mithra

anthareekshathaapam


*bhoomiyude oorjja srothasu?

ans : sooryan

*anthareeksham choodaakunnathinulla kaaranam?

ans : bhaumavikiranam 

*sooryakiranam bhoomiyiletthaan edukkunna samayam?

ans : 8 minittu 20 sekkantu / 500 sec.

*anthareekshatthile kaarbandyyoksydinte maattangal rekhappedutthunna graaph?

ans : keelingu karvu

*keelingu karvu aavishkkaricchath?

ans : chaalsu devidu keelingu

*‘maanavaraashiyude bhavanam’ ennariyappedunna anthareeksha paali?

ans : dropposphiyar

*dhruveeya sdraattosphiyaril kaanappedunna meghapadalangal?

ans : nakriyasu 

*ulkkaa varsha pradeshamennu ariyappedunna anthareekshapaali?

ans : meesosphiyar 

*bhooguruthvaakarshanam ettavum kuranja mandalam?

ans : thermosphiyar

*rediyo tharamgangal sancharikkunna anthareeksha mandalam?

ans : ayanosphiyar

sauravikiranam & bhaumavikiranam 


*sooryante oorjja prasaranam?

ans : sauravikiranam/sooryathaapanam  (insolation)

*saurorjjam bhoomiyiletthunnath?

ans : hrasvatharamga roopatthil (short waves radiation)

*bhoomi puramthallunna thaapam?

ans : bhaumavikiranam (terrestrial radiation) 

*bhaumavikiranam nadakkunnath?

ans : deerghatharam roopatthil  (long wave radiation)

*bhaumavikiranatthiloode anthareeksham choodu pidikkunnathu.

*anthareeksham choodaakunnathu pradhaanamaayum prakriyakal vazhiyaanu ?

ans : chaalanam(conduction) ,samvahanam (convection) ,abhivahanam (radiation)

*sooryarashmikalude theevratha ettavumadhikam anubhavappedunnath?

ans : ucchaykku 12 manikku 

*anthareekshatthile choodu ettavum uyarnna nilayil etthunnath?

ans : ucchaykku shesham 2 manikku 

*oru divasatthe kuranja choodu rekhappedunnath?

ans : raavile 5 manikku

*oru pradeshatthu oru divasam anubhavappetta koodiya thaapanilayum kuranja thaapanilayum thammilulla vyathyaasam?

ans : dynika thaapaantharam (diurnal range of temperature)

*oru pradeshatthu oru varsham anubhavappetta koodiya thaapanilayum kuranja thaapanilayum thammilulla vyathyaasam?

ans : vaarshika thaapaantharam (annual range of temperature)

*sooryanil ninnum bhoomi sveekarikkunna thaapavikiranavum thammil ulla anupaatham?

ans : thaapa bajattu (heat budget)
vbhoomiyude uparithalatthil ninnum prathiphalikkunna thaapavikiranatthinte anupaatham?
ans : albedo 

*bhoomiyude sharaashari albedo?

ans : 35%

anthareeksha marddham (atmospheric pressure)


*oru nishchitha sthalatthu anubhavappedunna vaayuvinte bhaaram?

ans : anthareeksha marddham

*anthareeksha marddhatthe svaadheenikkunna pradhaana ghadakam? 

ans : anthareeksha ooshmaavu 

*ooshmaavu koodumpol anthareekshamarddham?

ans : kurayunnu 

*mukalilottu pokunthorum anthareeksha marddham?

ans : kurayunnu 

*samudranirappil oru chathurashra senteemeettaril anubhavappedunna anthareeksha marddham?

ans : 1034 gram

*samudranirappile sharaashari anthareeksha marddham?

ans :
1013. 2 hpa

*harithagruhaprabhaavam thadayunnathinaayi anthardesheeyamaayi jappaanile kyotto enna sthalatthu vacchu undaakkiya udampadi?

ans : kyotto prottokol(2012 l kyotto udampadiyude kaalaavadhi theernnu)

*kaalaavastha vyathiyaanam cherukkaanulla nadapadikalkku roopam nalkaan yu. Enninu keezhil roopam konda samghadana?

ans : konpharansu ophu paartteesu

*konpharansu ophu paartteesinte 21-aam yogam (cop) nadanna sthalam?

ans : paareesu 

*lokatthe kaarbandy oksisydu kuraykkuvaanulla 1997 le kvottaa prottokolinu pakaram 2015 l nilavil vanna udampadi?

ans : paareesu udampadi

*paareesu udampadiyil inthya oppu vacchathennaan?

ans : 2016 okdobar 2

*kaalaavasthaa soochika thayyaaraakkunna samithi?

ans : royal sveedishu akkaadami ophu sayansile jiyosphiyar-jiyosphiyar prograam 

harithagruha prabhaavavum aagolathaapanavum 


*anthareekshatthil kaarban dy oksasydinte alavu koodunnathinte phalamaayi athu aagiranam cheyyunna thaapatthinte alavu
koodukayum athu moolam anthareeksham choodupidikkukayum cheyyunna prathibhaasamaanu harithagruha prabhaavam (green house effect).
*harithagruha vaathakangalude thothu kramaatheethamaayi varddhikkunnathinte phalamaayi bhoomiyude sharaashari thaapa nilayil undaakunna varddhanavaanu aagolathaapanam (global warming)

*baaromeettarinte nirappu uyarunnathu enthine soochippikkunnu?

ans : prasannamaaya kaalaavastha 

*baaromeettarinte nirappu pettennu thaazhunnathu enthine soochippikkunnu?

ans : keaadunkaattine

*anthareekshamarddham alakkunnathinulla yoonittu? 

ans : paaskal 

*anthareeksha marddham alakkunnathinulla ekakam?

ans : hekdopaaskal  (hpa) hecto pascal 

*deerghanaalatthe anthareekshamarddham svayam rekhappedutthunna upakaranam?

ans : baarograaphu 

*anthareeksha marddhatthile neriya vyathyaasam polum rekhappedutthaan sahaayikkunna upakaranam?

ans : mykro baaroveriyo graaphu

*anthareeksha marddham alakkunnathinulla ekakangal?

ans : milleebaar, hekdopaaskal

*anthareeksha marddham alakkaan upayogikkunna upa karanangal? 

ans : merkkuriku baaromeettar, anaroyidu baaromeettar

*kaalaavasthaa pravachanatthinaayi upayogikkunna baaromeettar?

ans : merkkuriku baaromeettar 

*draavakamillaattha baaromeettar?

ans : aniroyidu baaromeettar 

*baaromeettar kandupidicchath?

ans : dori selli (ittali) 

marddhamekhalakal


*bhoomiyil chila nishchitha akshaamshangalkkidayil ore anthareeksha marddhamaanu pothuve anubhavappedaaru. Ee akshaamshamekhalakale aagola marddhamekhalakal ennu vilikkunnu. 

*bhoomadhyarekhayude iruvashangalil ethaandu 5o muthal 10o vare vyaapthiyil sthithi cheyyunna marddhamekhala?

ans : bhoomadhyarekha nyoonamarddhamekhala (equatorial low pressure belt) 

*nirvaathamekhala (doldrums) ennu vilikkunna marddhamekhala?

ans : bhoomadhyarekha nyoonamarddhamekhala 

*bhoomadhyarekhaykku 30° vadakkum 30° thekkum akshaamshangalil sthithi cheyyunna marddhamekhalakal?

ans : uposhna ucchamarddha mekhalakal (subtropical high pressure belt)

*hozhsu laattittyoodu ennu vilikkunna marddhamekhala?

ans : uposhana ucchamarddhamekhalakal

*bhoomadhyarekhaykku 60°  vadakkum 60° thekkum akshaamshangalil sthithi cheyyunna marddhamekhalakal?

ans : upadhruveeya nyoonamarddhamekhalakal (sub polar low pressure belt)

*dhruvapradeshatthu anubhavappedunna marddhamekhalakal?

ans : dhruveeya ucchamarddhamekhalakal  (polar high pressure belt) 

*ettavum kuracchu thaapam labhikkunna marddhamekhalakal?

ans : dhruveeya ucchamarddhamekhalakal

*ethu prabhaavamaanu dhruveeya uccha marddhamekhalakalude roopeekaranatthil pradhaana panku vahikkunnath?

ans : koriyoleesu balam

kaattu 


*marddham koodiya pradeshangalil ninnu marddham kuranja pradeshangalileykkulla vaayuvinte thirashcheena chalanam?

ans : kaattu

*bhoomiyude bhramanam kaattinte sanchaaragathiykku vyathi yaanam undaakkunnu.

*kaattinekkuricchulla padtanam?

ans : animolaji

koriyolisu prabhaavam (coriolis effect)


*bhoomiyude bhramanam moolam bhaumoparithalatthil svathanthramaayi chalikkunna (jalam, vaayu) vasthukkalkku uttharaarddhagolatthil avayude sanchaaradisha valatthottum dakshinaarddhagolatthil avayude sanchaa radisha idatthottum vyathichalikkunnu. Ee dishaa vyathiyaanamaanu koriyolisu prabhaavam.

*koriyolisu prabhaavam kandetthiyath?

ans : gusthaavu di koriyolisu

*koriyolisu prabhaavatthekkuricchu padtikkukayum chinthikkukayum cheytha amerikkan shaasthrajnjan?

ans : admiral pheral

*koriyolisu prabhaavatthinte svaadheenatthaal kaattukalkkundaakunna dishaavyathiyaanatthe adisthaanamaakki pheral aavishkariccha niyamam?

ans : pheral niyamam

*dhruvangalil ninnu bhoomadhyarekhaa pradeshatthekku varumthorum koriyolisu balam kurayunnu.
aagolavaathangal/sthiravaathangal(planetary winds permanent winds)
*ucchamarddhamekhalayil ninnu nyoonamarddhamekhalakalilekku veeshunna vaathangale aagolavaathangal/sthiravaathangal ennu vilikkunnu. 

*varsham muzhuvan ore dishayil veeshunna kaattukalaan?

ans : sthiravaathangal

*sthiravaathangale niyanthrikkunnath?

ans : aagola marddhamekhalakal

*aagolavaathangal (planetary winds) ennariyappedunnath?

ans : sthiravaathangal

*sthiravaathangalil ulppedunna kaattukal?

ans : vaanijyavaathangal (trade winds),pashchimavaathangal (westerlies),dhruveeyavaathangal (polar winds)

*bhoomadhyarekhaykku iruvashavum 300 akshaamshangalil ninnu bhoomadhyarekhaa pradeshattheykku veeshunna kaattukal?

ans : vaanijyavaathangal (trade winds)

*
7. 30° akshaamshangalil ninnu bhoomadhyarekhayilekku veeshunnathu.?

ans : thekku kizhakkan vaanijyavaatham (south east trade winds)

*randu arddhagolangalil ninnum bhoomadhyarekhayilekku veeshunna vaanijya vaathangal koodiccherunna bhaagam?

ans : intardropikkal kanvarjansu son(itcz)

*intardropikkal kanvarjansu sonukal kaanappedunna mekhala?

ans : doldram mekhala

*uposhnamekhalaa ucchamarddhamekhalayil ninnum upadhruveeya nyoonamarddhamekhalayilekku veeshunna kaattukalaan?

ans : pashchimavaathangal (westerlies)

*padinjaaru dishayil ninnu veeshunna kaattukalaayathinaalaanu ivaye pashchimavaathangal ennu vilikkunnathu

*uttharaarddhagolatthil  pashchimavaathangal thekku padinjaaru dishayil ninnu vadakku kizhakku dishayilekku veeshunnu 

*dakshinaarddhagolatthil pashchimavaathangal vadakku padinjaaru dishayil ninnu thekku kizhakku dishayilekku veeshunnu. 

*vankarayude abhaavavum visthruthamaayulla samudrangalum dakshinaarddhagolatthil pashchimavaathangal kooduthal shakthiyaarjikkaan  sahaayikkunnu.

*daasmaaniya, nyoosilaantu ennee dveepukalil ettavum kooduthal mazhaykku kaaranamaakunna kaattu?

ans : rorimgu phortteesu 

*dhruvapradeshangalil ninnu upradhuveeya pradeshattheykku veeshunna kaattu?

ans : dhruveeya kaattu(polar winds)

*poorvvavaathangal (easterlies)ennu  ariyappedunnath?

ans : dhruveeya kaattu

kaalikavaathangal  (seasonal winds)


*ruthubhedangalkkanusaricchu dishakalkku vyathiyaanam sambhavikkunna kaattukal?

ans : kaalikavaathangal

*kaalikavaathangalkkudaaharanam?

ans : mansoon kaattu, karakkaattu, kadalkkaattu, parvvathakkaattu, thaazhvarakkaattu

*‘mansoon' enna padam ethu vaakkil ninnaanu undaayath?

ans : ruthukkal ennarththam varunna mausim enna arabu padatthil ninnu

*dakshinaarddha golatthil 350ykkum 450 ykkum idayil veeshunna pashchimavaathangal?

ans : alamurayidunna arupathukal(roaring forties) 

*dakshinaarddhagolatthil 450  ykkum 550 ykkum idayil veeshunna pashchimavaathangal?

ans : kadtoramaaya anpathukal (furious fifties)

*dakshinaarddhagolatthil 550 ykkum 650 ykkum idayil veeshunna pashchimavaathangal?

ans : alamurayidunna arupathukal (screaming sixties)

*thekku padinjaaran mansoon anubhavappedunna maasangal?

ans : joon - septhambar

*vadakku kizhakkan mansoon anubhavappedunna maasangal?

ans : okdobar -navambar

*e. Di 45l mansoon kaattinte gathi kandetthiya greekku naavikan  ?

ans : hippaalasu 

*mansoon ettavum kooduthal anubhavappedunna raajyangal?

ans : inthya, shreelanka 

*pakal samayangalil kadalil ninnum karayilekku veeshunna kaattukal?

ans : kadalkkaattu (sea breeze) 

*raathrisamayangalil karayil ninnu kadalilekku veeshunna kaattukal?

ans : karakkaattu (land breeze) 

*thaazhvarakkaattu veeshunnath?

ans : pakal samayam

*parvvathakkaattu veeshunnath?

ans : raathri samayam 

asthiravaathangal (variable winds)


*anthareekshatthile vyathiyaanangalkkanusaricchu roopam kollunna kaattukal?

ans : asthiravaathangal 

*asthiravaathangalkku udaaharanam?

ans : chakravaatham (cyclone),prathichakravaatham  (anticyclone) 

*anthareekshatthinte oru bhaagatthu kuranja marddhavum athinu chuttum uyarnna marddhavum anubhavappedumpol kuranja marddhakendratthilekku chuttum ninnu veeshunna athishakthamaaya kaattu? 

ans : chakravaatham 

*chakravaathatthinullil nadakkunna oorjja parivartthanam?

ans : thaaporjjam gathikorjjamaayi maarunnu 

*chakravaatham roopappettu shakthipraapikkunna vividha ghattangale orumicchu vilikkunnath?

ans : syklojanisisu

*'paampinte churul’ ennarththam varunna greekku vaakkil ninnundaayath?

ans : syklon

*roopamkollunna pradeshatthinte adisthaanatthil chakravaathangale randaayi thiricchirikkunnu?

ans : ushnamekhalaa chakravaathangal (tropical cyclone), mithoshnamekhalaa chakravaathangal(temperate cyclone)

*bamgaal ulkkadalile shakthamaaya chuzhalikkaattukalkku 'chakravaatham' enna peru nalkiyath?

ans : kyaapttan henri pidimgdan (1848) 

*mithoshnamekhala chakravaatham uttharaarddhagolatthilum dakshinaarddhagolatthilum 350 muthal 650 vareyulla akshaamsharekhakalilaanu anubhavappedunnathu.

*‘v’  aakruthiyil roopam kollunna chakravaathangal?

ans : mithoshnamekhala chakravaathangal

*harikkeyinsinte theevratha alakkaan upayogikkunnath?

ans : saaphir simpsan skeyil

*harikkeyinsinte pradhaana vaakabhedangal?

ans : aivaan, denneesu, reettha, vilma, kathreena, opheeliya 

*chorppinte (phanal) aakruthiyil megharoopatthil kaanappedunna chakravaatham?

ans : dernaado 

*chakravaathangal dakshinaarddhagolatthil veeshunna disha?

ans : ghadikaara disha (clockwise direction)

*chakravaathangal uttharaarddhagolatthil veeshunna disha?

ans : ethirghadikaara disha (anti clockwise direction)

vaanijyavaathangalum haadli sellum

 

*madhyamekhalayileykku veeshunna vaanijyavaathangal dol drammiletthi mukalileykku uyarukayum uyarnna vithaanangaliloode iruvashavumulla 300 akshaamshangalilekku chennu thanutthu oornni rangukayum cheyyunnathinte oru bhaagam veendum vaanijyavaathangalaayi bhoomadhyarekhaye lakshyamaakki veeshunnu. Ittharatthil srushdikkappedunna parivrutthiyaanu (cycle), haadli sel.

*dornaadoyumaayi bandhappettirikkunna megham?

ans : kyamulo nimbasu 

*ettavum prakshabdhamaaya anthareeksha prathibhaasam?

ans : dornaado

*ee adutthakaalatthu amerikkayil kanattha naasham vithaccha dornaadoyude vakabhedam?

ans : twister tornado

*lokatthil ettavum kooduthal dornaadokal veeshunna raajyam?

ans : amerikka

*dornaado kadannupokunna paatha?

ans : daameju paatthu

prathichakravaatham (anti cyclone)


*kendrabhaagatthu uyarnna marddhavum chuttum kuranja marddhavum anubhavappedumpol kendrabhaagatthu ninnu puratthekku veeshunna kaattu?

ans : prathichakravaatham

*40000 adi uyaratthil 200-300 laattittyoodukalkkidayiloode veeshiyadikkunna kaattu?

ans : jattu sdreem

*jattu sdreem padinjaaru ninnum kizhakkottaanu sanchaarikkunnathu.

praadeshika vaathangal


*valare cheriya pradeshatthe maathram baadhikkunna kaattukal?

ans : praadeshika vaathangal 

*praadeshika vaathangal undaakaan kaaranam?

ans : praadeshikamaayundaakunna thaapamarddha vyathyaasangalaanu

*uttharenthyan samathalangalil veeshunna varanda ushna kkaattu  ?

ans : loo (loo)

*bamgaal, beehaar, aasaam mekhalakalil idiminnalodu koodiya pemaarikku kaaranamaakunna praadeshikavaatham?

ans : norvesttar 

*bamgaalil kaalbyshaakhi ennariyappedunna kaattu? 

ans : norvesttar

*keralatthilum karnaadakayude theerangalilum
venalkkaalatthu idiyodu koodiya mazhaykku kaaranamaakunna praadeshikavaatham?
ans : maamgoshavar

*preemansoon reyin, venalmazha enningane ariyappedunna mazhayaan?

ans : maamgoshavar

*septtambar-okdobar maasangalil malabaar theeratthu veeshunna praadeshika vaatham?

ans : eliphantaa

*yooroppile aalpsu parvvathatthinte vadakke charuvil veeshunna ushnakkaattu?

ans : phon (foehn)

*munthirikkulakal paakamaakaan sahaayikkunna praadeshikavaatham ?

ans : phon 

*'yooropyan chinookku’ ennariyappedunnath?

ans : phon

*vadakke amerikkayile rokkeesu parvvathangalile kizhakkan charuviloode thaazheykku veeshunna ushnakkaattu?

ans : chinookku (chinook) 

*padinjaaran aaphrikkayil veeshunna varandakaattu?

ans : harmaattan (hamatten)

*thekku kizhakkan speyinil anubhavappedunna praadeshikavaatham ?

ans : misdral (mistral)

hozhsu laattittyoodum perinte ulpatthiyum


ans : pandu kaalatthu kappalukal paaya kettiyaanu odicchirunnathu. Yooroppil ninnum amerikkan bhookhandangalileykku saadhanangalumaayi poyirunna kappalukalkku thirashcheena thalatthile kaattinte abhaavam kaaranam 30° uttharaakshaamshatthaadu chernnulla bhaagam kadakkaan prayaasamaayirunnu. Kappalinte bhaaram kuraykkaan vendi kuthirakale kadalilirakkiyathinu shesham kappal yaathra thudarumaayirunnu. Kuthirakale kadalilirakkendi varunna ee nirvvaathamekhalaykku hozhsu laattittyoodu enna peru vannu.

*prathichakavaatham uttharaarddha golatthil veeshunna disha?

ans : ghadikaara disha

*prathichakavaatham dakshinaarddha golatthil veeshunna disha?

ans : ethir ghadikaara disha

* ‘pharmaattan dokdar’ veeshunna pradesham?

ans : giniya (aaphrikka )

*'pharmaantil dokdar’ veeshunna pradesham?

ans : aasdreliya

*sasyajaalakangale ettavumadhikam doshakaramaayi baadhikkunna kaattu ?

ans : misdral

*ron thaazhvaraye chutti kadannupokunna praadeshikavaatham?

ans : misdral

*hemanthakaalatthu anubhavappedunna athishythyamaaya praadeshika vaatham?

ans : misdral 

*eejipttil veeshunna varanda ushna kaattu?

ans : khaamsin(khamsin)

*dakshinaaphrikkayil anubhavappedunna choodu kaattu?

ans : berggu 

*iraanil veeshunna shythyavaatham?

ans : bysu

*speyinil anubhavappedunna thanuttha kaattu?

ans : levaanter

*jappaanil anubhavappedunna choodu kaattu?

ans : yaamo (yamo)

*attlaantikkinte kizhakkan theeratthum vadakkan ittaliyilum anubhavappedunna thanuttha varanda kaattu? 

ans : bora (bora)

*sahaara marubhoomiyil ninnum vadakkan aaphrikka,thekkan ittali ennividangalil veeshunna kaattu?

ans : sirokko (sirocco)

*amerikkayile kaaliphorniyayude thekkan theerangalil veeshunna praadeshikavaatham?

ans : saanthaa ana (santa ana)

*amerikka, kaanada ennee raajyangalil veeshunna athishythyameriya kaattu?

ans : blisaardu

anthareeksha aardratha (humidity)


*anthareekshatthile neeraaviyude alav?

ans : aardra 

*ethu prakriyayiloodeyaanu anthareekshatthil neeraavi etthunnath?

ans : baashpeekaranam

*oru nishchitha thaapanilayulla vaayuvinu oru nishchitha alavil neeraaviye ulkkollaan kazhiyunna alav?

ans : poorithaankam (saturation point)

*vaayu neeraaviyaal poorithaamaakkappedumpozhulla thaapanila?

ans : himaankam  (dew point) 

*oru nishchitha ooshmaavil anthareeksha vaayuvinu ulkkollaan kazhiyunna neeraaviyude alavum aa samayatthu anthareeksha vaayuvil ulla neeraaviyude alavum thammilulla anupaatham?

ans : aapekshika aardra (relative humidity)

ghaneekaranam 


*baashpeekaranatthiloode anthareekshatthiletthunna neeraavi ghaneebhavicchu jalakanangalaayi maarunna prakriya?

ans : ghaneekaranam

*thushaaram, moodalmanju, meghangal enniva ghaneekaranatthinte vyathyastha roopangalaanu.

*anthareekshatthil thangi nilkkunna podipadalangale ghaneekarana marmmam (condensation nuclei) ennu vilikkunnu.

*neeraavipoorithavaayu thanuttha prathalangalil sparshikkumpol neeraavi ghaneebhavicchu roopam kollunna jalakanam?

ans : thushaaram(dew)

*bhaumoparithalatthinumukalil neeraavi ghaneebhavicchu anthareekshatthil thangi nilkkunnath?

ans : moodalmanju

*vaayuvine poorithamaakkaan aavashyamaaya neeraaviyude paridhiyaan?

ans : poorithaankam

*vaayu-neeraavi anupaatham poorithamaakukayum athinu thaazhe ghaneebhavicchu thudangukayum cheyyunna nirnnaayaka ooshmaavaan?

ans : himaankam

praadeshika vaathangal

 

kaattu

         

pradesham

         

svabhaavam 


* pheaan         - aalpsu parvvatham -ushnam 

*chinookku         -rokkeesu parvvatham -ushnam 

* kaalbyshaakhi  -bamgaal,beehaar,aasaam-ushnam

*loo                  -uttharenthyan samathalam -ushnam

*pharmaattan                -giniyan theeram -ushnam

*seaanda         -aandeesu (arjanteena)-ushnam

* berggu                  -dakshinaaphrikka -ushnam

*saantha ana           -kaaliphorniya-ushnam

*khaamsin         -eejipth-ushnam

*misdral          - aalpsu (phraansu) - sheetham

chakravaatham

   

pradesham


*dyphoonsu           - chyna kadal 

* harikkeynsu     -kareebiyan kadal meksiko ulkkadal

*thyphu                  -jappaan

*villi-villeesu        -aasdreliya

*dornaado         -amerikka

*anthareekshatthil thanginilkkunna podipadalangal,uppu, mattu kharavasthukkal enniva ghaneekaranamarmmangalaayi pravartthikkunna padaarththangalaan?

ans : sookshmadhoolikal

*raathrikaalangalil anthareeksha ooshmaavu kurayunnathinte phalamaayi neeraavi ghaneebhavicchu vellatthullikalaayi maarunnathaan?

ans : thushaaram 

*pukayum moodalmanjum samyojicchundaakunna roopamaan?

ans : smogu

*keralatthil smogu undaakunna pattanam?

ans : aaluva

*mazhatthullikal thanuttha vaayupaalikalulla meghangalilekku neekkam cheyyappedumpol thanutthuranju roopam kollunnathaan? 

ans : aalippazhangal

meghangal 


*meghangalekkuricchulla padtanam?

ans : nepholaji  (nephology) 

*bhoomiyude ethra shathamaanamaanu eppozhum meghaavruthamaayittirikkunnath?

ans : 50%

*meghangal ettavum kooduthal kaanappedunna anthareeksha paali?

ans : droppospheeyar

*vella niratthil thoovalkkettukal poleyum ky chool aakruthiyilum kaanappedunna meghangal?

ans : sirasu (cirus)

*thelinja aakaashatthil chandranu  chuttum kaanappedunna manja valayatthinu kaaranam?

ans : sirosdraattasu megham 

*thirashcheena thalatthil paalikalaayi kaanappedunna meghangal?

ans : sdraattasu (stratus)

*bhaumoparithalatthe sparshikkunna sdraattasu meghangal ariyappedunnath?

ans : moodalmanju 

*moshamaaya kaalaavasthayilum mazhacchaattalulla avasarangalilum kaanappedunna meghangal?

ans : sdraattasu 

*shythyakaala meghangal ennariyappedunnath?

ans : sdraattasu meghangal 

*meghangale pradhaanamaayum 3 aayi tharamthiricchirikkunnu?

ans : unnathathala meghangal(high clouds),madhyathala meghangal (middle clouds),nimnathala meghangal(low clouds) enniva 

*unnathathala meghangalkku udaaharanam?

ans : sirasu, sirosdraattasu, sirokyumulasu

*unnathathala meghangal bhaumoparithalatthil ninnum ethra kilomeettar uyaratthilaanu kaanappedunnath?

ans : 6 ki. Mee

*madhyathala meghangalkku udaaharanangal?

ans : aalttosirasu, aalttokyumulasu,aalttosdraattasu

*nerttha paadapole aakaashatthe moodi kaanappedunna meghangal?

ans : aaltto sdraattasu

*aakaashatthinu neela, chaara nirangal nalkunna meghangal?

ans : aaltto
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution