എൽ .ഡി .സി (അസി .ടൈം കീപ്പർ (പ്രിന്റിങ് ))


1. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടു പോയ അക്ഷരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 
ACE, PRT, BDF, -- 
Ans: QSU

2. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള  സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക. 1, 3, 6, 8, 16, -- 

Ans: 18

3. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രേണിയിൽ 'X'ന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് ?
8/81,4/27,2/9,X
Ans: 1/3

4. HATE എന്ന പദം ETAH എന്നെഴുതിയാൽ LOVE എന്ന പദം എങ്ങനെയെഴുതാം? 

Ans: EVOL

5. ഒന്നുമുതൽ പത്തു വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

Ans: 55

6.  ഒരു അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അവരുടെ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയെക്കാൾ 6 വർഷം കൂടുതലാണ്. ആറുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ  അമ്മയുടെയും മകളുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക 84 
ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര?
Ans: 50

7. 53x8-7÷7  N ആണെങ്കിൽ Nൻറ വില എന്ത്?

Ans: 28 

8. ക്രിയ ചെയ്ത് ഉത്തരം കാണുക: 

43.
2575.25-
140.
3525.55

Ans:
3.70

9. ഒരു സംഖ്യയുടെ 1/3 ആ സംഖ്യയുടെ 2/3 നേക്കാൾ 5 കുറവായാൽ സംഖ്യ എത്രയാണ്?

Ans: 15 

10. 98നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏതു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണവർഗമാകും? 

Ans: 2

11. X:Y 1:3, Y:Z   3:5എങ്കിൽ X:Z എന്തായിരിക്കും? 

Ans: 1:5

12. 120 ന്റെ 16 ⅔% എത്ര ?

Ans: 20

13. ജോൺ X% സാധാരണ പലിശയ്ക് P തുക ലാസറിന്റെ പക്കൽനിന്നു വാങ്ങുന്നു. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, പലിശ

Ans: P/2 ആയാൽ ‘X’ എത്ര ശതമാനം?

14. ഒരു കിലോഗ്രാം മുന്തിരി 25 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങി 30 രൂപയ്ക്കു വിറ്റാൽ ലാഭം എത്രശതമാനം? 

Ans: 20 

15. ഒരു വൃത്തസ്തുപികയുടെ ആരം 6 സെ.മീ.ഉം ഉന്നതി 8 സെ.മീ.ഉം ആയാൽ പാർശ്വോന്നതി എത്ര? 

Ans: 10 സെ .മീ

16. രവി ആദ്യം വടക്കോട്ട് 5 മീറ്ററും പിന്നീട് കിഴക്കോട്ടു 12 മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നു ഇപ്പോൾ രവിയുടെ ദൂരം എത്രയായിരിക്കും? 

Ans: 13 മീ 

17.  രാമൻ, ഹസ്സൻ, ജയൻ, ജോർജ് എന്നിവർ കൂർഗിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. രാമന്റെ വയസ്സിന്റെ 2/3 വയസ്സാണ് ഹസ്സന്റെ വയസ്സ്. ഹസ്സ ന്റെ 3/4 വയസ്സാണ് ജോർജിന്. ജോർജിന്റെ പകുതി വയസ്സാണ് ജയന്. രാമന്റെ വയസ്സ് 48 ആയാൽ ജയന്റെ വയസ്സ് എത്ര ?

Ans: 12

18. ഒരു ക്ലോക്ക്
6.30 മണി എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനുട്ടു സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര?

Ans: 15ഡിഗ്രി 

19. 
(
7
5
)(
7
-
5
)
ന്റെ വില എത്ര?

Ans: 2 

20. ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച ആദ്യ പേർഷ്യൻ രാജാവ്?

Ans: ദാരിയൂസ്

21. ബുദ്ധൻ നിർവ്വാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം?

Ans: കുശിനനഗരം

22. ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം നിർമിച്ച ചക്രവർത്തി? G

Ans: ജഹാംഗീർ 

23. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ലോഹം? 

Ans: ടൈറ്റാനിയം 

24. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പൈലറ്റില്ലാത്ത നിരീക്ഷണവിമാനം- നിഷാന്ത്- ആദ്യമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ സ്ഥലം?

Ans: ബാലസോർ 
 
25. കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ നീളം: 

Ans: 580 കിലോമീറ്റർ 

26. സയ്യിദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചതാര്? 

Ans: കിസർഖാൻ  

27. ചാലൂക്യ രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം?

Ans: വാതാപി  

28. ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല ?

Ans: കരൾ 

29. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ വർഷം? 

Ans: 2007 

30. ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് ഏതു നദിയിലാണ്? 

Ans: ചാലക്കുടിയാർ 

31. നാലാമത്തെ മഹാബുദ്ധ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ? 

Ans: കാശ്മീർ  

32. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ :

Ans: വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സ്

33. സ്റ്റീൽ ഏതെല്ലാം ലോഹം ചേർന്നതാണ്? 

Ans: ഇരുമ്പ്, കാർബൺ

34. യുണെറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്
പ്രോഗ്രാമിന്റെ (UNEP) ആസ്ഥാനം? 
Ans: നൈറോബി

35. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില കൃഷി നടത്തുന്ന ജില്ല?

Ans: കാസർഗോഡ്‌ 

36. മഹാത്മാഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം?

Ans: രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം 

37. സൈമൺ കമ്മീഷൻ വിരുദ്ധ സമരത്തെത്തുടർന്നു നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജിൽ അന്തരിച്ച നേതാവ്? 

Ans: ലാലാ ലജ്പത്‌റായി 

38. ചെടികളുടെ വളർച്ച അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

Ans: ക്രെസ്ക്കോഗ്രാഫ് 

39. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് യുദ്ധമാണ്? 

Ans: ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം 

40. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസുകളിൽ ദ്വിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷം മുതൽ? 

Ans: 1919 

41. മാർബിളിന്റെ രാസനാമം? 

Ans: കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് 

42. വിസ്തീർണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല? 

Ans: ആലപ്പുഴ

43. ‘ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്’ എന്ന ആഹ്വാനം ആദ്യം മുഴക്കിയതാര്?

Ans: ദയാനന്ദ സരസ്വതി

44. 1922- ൽ ഗാന്ധിജി നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം:

Ans: ചൗരി ചൗരിയിൽ നടന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനം 

45. വൈദ്യുതിയുടെ ചാലകബലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് 

Ans: ജൂൾ

46. കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

Ans: കാസർകോട് 

47. 'ജിസിയ','ജാഗീർ' തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ:

Ans: ഫിറോസ്ഷാ തുഗ്ലക്ക് 

48. 1906-ൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാര്?

Ans: ആഗാ ഖാൻ

49.  കൃത്രിമ മഴ പെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം: 

Ans: സിൽവർ അയഡൈഡ്  

50. ഏറ്റവും വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താൻ: 
അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 
51. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര്?

Ans: ദാദാഭായ് നവറോജി 

52. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം:

Ans: 206

53. 1861-ൽ തുറന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിപ്പാത 

Ans: ബേപ്പൂർ- തിരൂർ ലൈൻ 

54. ഇന്ത്യയിൽ കോളനി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ പാശ്ചാത്യരാജ്യം:

Ans: പോർച്ചുഗൽ

55. അഖിലേന്ത്യാ സ്വഭാവമുള്ള ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രുപീകരിച്ചതാര്?

Ans: സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി

56. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ  രാസദ്രവ്യങ്ങളിൽ ജലാംശം എത്ര ? 

Ans:
61.6%

57.പരുത്തിക്കരിമണ്ണ്(Black soil) കൊടുത്താൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? 
 
Ans: പാലക്കാട്

58. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വൈസ്രോയിയുടെ കാലത്താണ് ?

Ans: റിപ്പൺ പ്രഭു 
 
59. ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം(Archipelago) ഏതാണ് ?

Ans: ഓസ്ട്രേലിയ 

60. കണിക്കൊന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോദിക പുഷ്പം :

Ans: കേരളം 

61. My grandfather…...for a walk every morning

Ans: goes

62. No letters......... by the postman this evening

Ans:  have been delivered

63. The flood…….. the whole village 

Ans: will destroy

64. When I arrived at his house he……..his lunch

Ans: was taking

65. This boy is afraid………... the dog

Ans: of

66. She was quite overcome……….emotion

Ans: with

67. In a democracy everyone... obey the laws of the country 

Ans: ought to

68. Is there……...hospital in your village?

Ans: a

69. You are a nice girl,.........        ?

Ans: aren’t you

70. ……….do you get up in the morning?

Ans: When

71. I……..go to the movies

Ans: seldom

72. …….beautiful she is!

Ans: How

73. The synonym of ‘vigilant’ is 

Ans: watchful

74. The synonym of ‘frugal’ is 

Ans: stingy

75. The antonym of ‘diligent’ is 
lazy
76. what….. an apple fall?l.

Ans: makes

78. മഴ പെയ്തു:എങ്കിലും ചൂട് കുറഞ്ഞില്ല: അടിവരയിട്ട പദം ഏതു ശബ്ദവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? 

Ans: ദ്യോതകം 
താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ  ശരിയായ തർജമ എഴുതുക 
79. Hockey is the national game of India

Ans: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയവിനോദമാണ് ഹോക്കി 

80. The Sword is not as mighty as the Pen 

Ans: വാളിന് പേനയോളം ശക്തിയില്ല 

81.As you sow so you reap

Ans: വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യൂ 

82. 'പൂമ്പൊടി' എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് 

Ans: പൂപൊടി 

83. ബസ്നേരം വൈകിയിരിക്കുന്നു; അതു പതിവാ ണ്- ഇത്:

Ans: സങ്കീർണകവാക്യം.
2009 എൽ.ഡി.സി (സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ടമെന്റ്)
1. വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം:

Ans: 2005

2. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം :

Ans: മധ്യപ്രദേശ്

3. ‘പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ' ആരുടെ പുസ്തകമാണ്? 

Ans: ഡോ. എം. വിശ്വേശ്വരയ്യ

4. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ഗ്രൂപ്പിനെ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം:

Ans: 1955 

5. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം:

Ans: ബോംബെ 

6. 'മഞ്ഞവിപ്ലവം’ (Yellow Revolution) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ:
Ans: എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉത്പാദനം 

7. ഒന്നാം  ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ:

Ans: കെ.സി. നിയോഗി 

8. കൊങ്കൺ റെയിലിന്റെ ആകെ ദൂരം:

Ans: 760 കി .മീ. 

9. ഇന്ത്യൻ തപാൽ മേഖലയിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം:
Ans: 1986

10. ഒരു ഫാതം (Fathom) എത്ര അടിയാണ്?

Ans: 6 അടി

11. എന്താണ് ‘ബ്ലൂ മൂൺ' (Blue Moon)? 

Ans: ഒരുമാസത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമതു വരുന്ന പൂർണ ചന്ദ്രൻ 

12. ജിപ്സം സിമൻറിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിന്? 

Ans: സിമൻറ് കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ 

13. കൃത്രിമമായി പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർഥം?

Ans: കാർബൈഡ് 

14. എല്ലാവർക്കും നൽകാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് :

Ans: ഒ ഗ്രൂപ്പ് 

15. ഊർജതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ:

Ans: ഡോ. സി.വി. രാമൻ

16. വിറ്റാമിൻ 'കെ' എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു? 

Ans: രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ(ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ) 

17. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം:

Ans: ജൂൺ 5

18. കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർഥം:

Ans: സിൽവർ അയോഡൈഡ് 

19. വിറ്റമിൻ 'ബി'യുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നരോഗം :

Ans: ബെറി ബെറി 

20. മാർബിളിന്റെ രാസനാമം: 

Ans: കാത്സ്യം കാർബണേറ്റ് 

21. മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകളുടെ എണ്ണം: 

Ans: 206 

22. പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മാണു: 

Ans: ബാക്ടീരിയ

23. ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള കവി:

Ans: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് 

24. 'എന്റെ കഥ’ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? 

Ans: മാധവിക്കുട്ടി (കമലാ സുരയ്യ) 

25. 'കേരള സിംഹം' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്:

Ans: പഴശ്ശിരാജ 
 
26. 'വിലാസിനി' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ? 

Ans: എം.കെ. മേനോൻ 

27. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ നഗരം:

Ans: കോട്ടയം  

28. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ: 

Ans: ബി. രാമകൃഷ്ണറാവു 

29. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവെ ലൈൻ:

Ans: ബേപ്പൂർ-തിരൂർ 

30. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് 
CMS കോളേജ്
31. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്തു ചിലവഴിച്ച വനിത: 

Ans: സുനിതാ വില്യംസ് 

32. മൗര്യസാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം; 

Ans: 300-200 ബി സി 

33. ലോത്തൽ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനം :

Ans:  ഗുജറാത്ത് 

34. ചാണക്യന്റെ (കൗടില്യ) സംഭാവനകൾകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യം: 

Ans: മൗര്യസാമ്രാജ്യം

35. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിം ആക്രമണം നടത്തിയ അറബ് ഗവർണർ: 

Ans: മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം 

36. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന കാലത്തെ വൈസ്രോയി: 

Ans: ലോർഡ് ചെംസ്ഫോർഡ്

37. ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യം :

Ans: ഇബ്രാഹിം ലോധി .

38. ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യം:

Ans: ഇന്ത്യ 

39. രാജീവ്ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് :

Ans: വീർ ഭൂമി 

40.  ബംഗാൾ ഗസറ്റ് തുടങ്ങിയ വർഷം: 

Ans: 1780 

41. 'ബംഗദർശന' എന്ന ബംഗാളി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ :

Ans: ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി 

42. അതിർത്തിഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ്:

Ans: അബ്ദുൾ ഗാഫർഖാൻ 

43. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രസിഡൻറ്:

Ans: ശ്രീമതി ആനിബസൻറ്

44. ഐ.സി.എസ്. പാസ്സായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ:

Ans: സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ 

45. 'ലീലാവതി’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ‘സിദ്ധാന്തശിരോമണി'യുടെ കർത്താവ്: 

Ans: ഭാസ്കരാചാര്യ

46. നർമദാ ബചാവോ ആന്തോളന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത:

Ans: മേധാപട്കർ 

47. We won’t go out unless it…….....raining.

Ans: stops

48. The girls………..        he praised were delighted.

Ans: whom

49. Rashid was sorry when he……...of your illness.

Ans: heard .

50. When they went home late they found that burglars…….into their house

Ans: had broken

51. The meaning of ‘weary’ is: 

Ans: causing tiredness

52. ‘Demeanour’ me
ans:

Ans: behaviour

53. I expressed the hope that he might…..        recover 

Ans: speedily

54. Please use my knife to cut it….        

Ans: with

55. In the suitcase I found………….shirt.

Ans: an old white cotton

56. ……...tired, Raju went to bed early

Ans: being

57. As Shirly was walking too fast I could not…….with her.

Ans: keep up

58.An ‘architect’ is to ‘building’, as a ‘cobler’ is to:

Ans: Shoes

59. Opposite of the word ‘fragile’ is:

Ans: Unbreakable

60. Opposite of the word ‘perilous’ is: 

Ans: safe

61. When I went in every seat in the auditorium….taken

Ans: was

62. Sita…….        .to the radio when a lizard fell on her arm.

Ans: was listening

63. Opportunity seldom knocks…..        

Ans: twice

64. Her mother works for……….insurance company in Delhi

Ans: an

65. You can have another cup,.......        ?

Ans: can’t you

67. 4521418224 എന്ന സംഖ്യയുടെ നവശേഷം (modulo 9) എത്ര ? 

Ans: 6

68. താഴെക്കൊടുത്ത സംഖ്യകളിൽ 8 കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത്?
(a)953368   (b) 529418  (c) 848320  (d)743416 
Ans: 529418 

69. 896X896-204X
204 ... 

Ans: 761200 

70. 45       20; 66        36;
67 ........ 

Ans: 42

71. രാഘവൻ ഒരു ക്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽനിന്നും പതിനൊന്നാമതാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്രപേർ ഉണ്ടാകും? 

Ans: 21 

72. 12 മണിമുതൽ 5 മണി 10 മി. വരെ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും? 

Ans: 155 ഡിഗ്രി  

73.ഒരു  ഷെയറിന്റെ വില 10 രൂപയാണ്. ഡിസ്‌കൗണ്ട് 75 പൈസയും  ബ്രോക്കറേജ് 25 പൈസയും ആയാൽ 96 ഷെയറിന്റെ വിലയെത്ര? 

Ans: 912 

74. കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത സംഖ്യ ഏത്? 
3, 5, 7, 12, 17, 19 
Ans: 12 

75. SNAKE ANSSEK; LENGTH NELHTG; NATIONAL ? 

Ans: ITANLAN0

76. ദീർഘചതുരം വൃത്തവും , വൃത്തം ബിന്ദുവും, ബിന്ദു ത്രികോണവുമാണെങ്കിൽ ചക്രത്തിന്റെ രൂപമെന്ത്?

Ans: ത്രികോണം 

77. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ശരാശരി പ്രായം
15. പുതിയതായി ചേർന്ന  5 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം
12.
5. ക്ലാസ്സിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 6 മാസം കുറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ?

Ans: 20 

78. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ 5-നെ  തുടർന്നു വരുന്നതും എന്നാൽ 3-നു മുൻപിൽ  അല്ലാത്തതുമായ എത്ര 8 ഉണ്ട്?
5 8 3 7 5 8 6 3 8 5 4 5 8 4 7 6 5 5 8 3 5 8 7 5 8 2 8 5
Ans: 4

79. മഞ്ഞുകട്ടക്ക് ജലം എന്നതു പോലെ ജലത്തിന് 

Ans: നീരാവി 

80. രാമു  അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ  ശതമാനത്തേക്കാൾ 50 രൂപ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നു. രാമു ചെലവാക്കിയത് 563 രൂപയാണെങ്കിൽ
അയാളുടെ വരുമാനമെത്ര ?
Ans: രൂ 5,700

81. വിട്ടു പോയ ആക്കം ഏത്?
2,6,11,17,...
Ans: 24

82. കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തതിനെ കണ്ടെത്തുക 
(a)ചതുരം                 (b)ത്രികോണം  (c)ദീർഘചതുരം    (c)വൃത്തം 
Ans: വൃത്തം

83. 16cm  നീളവും 9cm വീതിയുമുള്ള ഒരു  ദീർഘചതുരത്തിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
 ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണമെത്ര?
Ans: 81 cm^2

84. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക.
 32, 34,48,...,
64. 68

Ans: 51 

85. COLD എന്ന വാക്ക് XLOW എന്നെഴുതിയാൽ 'PROUD' എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയെഴുതാം? 

Ans: KILFW 

86. 11നും  90-നുമിടയിൽ 7  കൊണ്ട് നിശ്ലേഷം ഹരി ക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകൾ  ഉണ്ട്?

Ans: 11

87. 12, 15, 20, 27 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശ്ലേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും  ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത്?

Ans: 540

88. A,B എന്ന രണ്ട് പൈപ്പുകൾ, പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ യഥാക്രമം 20-ഉം 30-ഉം മിനുട്ടെടുക്കും  രണ്ട് പൈപ്പുകൾ  ഒന്നിച്ചുപയോഗിച്ചാൽ പാത്രം നിറയാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?

Ans: 12 മിനുട്ട് 

89. 35 ആളുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 16 പേർ കാപ്പിയും 25 പേർ ചായയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ 2 പേരാണെങ്കിൽ കാപ്പിയും ചായയും  ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെത്ര?

Ans:  6  

90. ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക  പുക: മലിനീകരണം:: യുദ്ധം: ...

Ans: മരണം 

91. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക 
5, 9, 15, 23, 33,45
Ans: 59

92. ‘QUESTION’എന്ന  വാക്ക് NXBVQLLQ എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ‘REPLY’എങ്ങനെയെഴുതും?

Ans: OHMOV 

93. താഴെക്കൊടുത്ത ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്?
11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6
Ans: 32


Manglish Transcribe ↓1. Thaazhe kodutthittulla aksharashreniyil vittu poya aksharangal poorippikkuka. 
ace, prt, bdf, -- 
ans: qsu

2. Thaazhe kodutthittulla  samkhyaashreniyil vittupoya samkhya kandupidikkuka. 1, 3, 6, 8, 16, -- 

ans: 18

3. Thaazhe kodutthittulla shreniyil 'x'nte moolyam ethrayaanu ?
8/81,4/27,2/9,x
ans: 1/3

4. Hate enna padam etah ennezhuthiyaal love enna padam enganeyezhuthaam? 

ans: evol

5. Onnumuthal patthu vareyulla samkhyakalude thuka ethra?

ans: 55

6.  oru ammayude ippozhatthe vayasu avarude makalude ippozhatthe vayasinte irattiyekkaal 6 varsham kooduthalaanu. Aaruvarsham kazhiyumpol  ammayudeyum makaludeyum vayasukalude thuka 84 
aanenkil ammayude ippozhatthe vayasu ethra?
ans: 50

7. 53x8-7÷7  n aanenkil nnra vila enthu?

ans: 28 

8. Kriya cheythu uttharam kaanuka: 

43. 2575. 25-
140. 3525. 55

ans:
3. 70

9. Oru samkhyayude 1/3 aa samkhyayude 2/3 nekkaal 5 kuravaayaal samkhya ethrayaan?

ans: 15 

10. 98ne ettavum cheriya ethu samkhya kondu gunicchaal athoru poornavargamaakum? 

ans: 2

11. X:y 1:3, y:z   3:5enkil x:z enthaayirikkum? 

ans: 1:5

12. 120 nte 16 ⅔% ethra ?

ans: 20

13. Jon x% saadhaarana palishayku p thuka laasarinte pakkalninnu vaangunnu. 5 varsham kazhiyumpol, palisha

ans: p/2 aayaal ‘x’ ethra shathamaanam?

14. Oru kilograam munthiri 25 roopaykku vaangi 30 roopaykku vittaal laabham ethrashathamaanam? 

ans: 20 

15. Oru vrutthasthupikayude aaram 6 se. Mee. Um unnathi 8 se. Mee. Um aayaal paarshvonnathi ethra? 

ans: 10 se . Mee

16. Ravi aadyam vadakkottu 5 meettarum pinneedu kizhakkottu 12 meettarum sancharicchaal purappetta sthalatthu ninnu ippol raviyude dooram ethrayaayirikkum? 

ans: 13 mee 

17.  raaman, hasan, jayan, jorju ennivar koorgilekku oru yaathra povukayaanu. Raamante vayasinte 2/3 vayasaanu hasante vayasu. Hasa nte 3/4 vayasaanu jorjinu. Jorjinte pakuthi vayasaanu jayanu. Raamante vayasu 48 aayaal jayante vayasu ethra ?

ans: 12

18. Oru klokku
6. 30 mani enna samayam kaanikkumpol athile manikkoor soochiyum minuttu soochiyum thammilulla kon alavu ethra?

ans: 15digri 

19. 
(
7
5
)(
7
-
5
)
nte vila ethra?

ans: 2 

20. Inthyaye aakramiccha aadya pershyan raajaav?

ans: daariyoosu

21. Buddhan nirvvaanam praapiccha sthalam?

ans: kushinanagaram

22. Shaalimaar poonthottam nirmiccha chakravartthi? G

ans: jahaamgeer 

23. Chandrante uparithalatthil vyaapakamaayi kaanunna loham? 

ans: dyttaaniyam 

24. Inthya vikasippiccheduttha pylattillaattha nireekshanavimaanam- nishaanthu- aadyamaayi pareekshanam nadatthiya sthalam?

ans: baalasor 
 
25. Keralatthinte theeradesha neelam: 

ans: 580 kilomeettar 

26. Sayyidu vamsham sthaapicchathaar? 

ans: kisarkhaan  

27. Chaalookya raajaakkanmaarude thalasthaanam?

ans: vaathaapi  

28. Shareeratthile raasapareekshanashaala ?

ans: karal 

29. Goldan braun britteeshu pradhaanamanthriyaaya varsham? 

ans: 2007 

30. Sholayaar anakkettu ethu nadiyilaan? 

ans: chaalakkudiyaar 

31. Naalaamatthe mahaabuddha sammelanam nadanna sthalam ? 

ans: kaashmeer  

32. Britteeshu inthyayile aadyatthe gavarnnar janaral :

ans: vaaranhesttimgsu

33. Stteel ethellaam loham chernnathaan? 

ans: irumpu, kaarban

34. Yunettadu neshansu envayonmenru
prograaminte (unep) aasthaanam? 
ans: nyrobi

35. Ettavum kooduthal pukayila krushi nadatthunna jilla?

ans: kaasargodu 

36. Mahaathmaagaandhi pankeduttha ore oru vattamesha sammelanam?

ans: randaam vattamesha sammelanam 

37. Syman kammeeshan viruddha samaratthetthudarnnu nadanna laatthicchaarjil anthariccha nethaav? 

ans: laalaa lajpathraayi 

38. Chedikalude valarccha alakkaan upayogikkunnath?

ans: kreskkograaphu 

39. Mugal saamraajyam sthaapicchathu ethu yuddhamaan? 

ans: onnaam paanippatthu yuddham 

40. Britteeshu inthyan provinsukalil dvibharanam erppedutthiyathu ethu varsham muthal? 

ans: 1919 

41. Maarbilinte raasanaamam? 

ans: kaalsyam kaarbanettu 

42. Vistheernam ettavum kuravulla jilla? 

ans: aalappuzha

43. ‘inthya inthyakkaarkku’ enna aahvaanam aadyam muzhakkiyathaar?

ans: dayaananda sarasvathi

44. 1922- l gaandhiji niyama lamghana prasthaanam pinvalikkuvaanundaaya kaaranam:

ans: chauri chauriyil nadanna akrama pravartthanam 

45. Vydyuthiyude chaalakabalam alakkunna yoonittu 

ans: jool

46. Kayyoor samaram nadannathu ethu jillayilaan?

ans: kaasarkodu 

47. 'jisiya','jaageer' thudangiyava nadappilaakkiya dalhi sultthaan:

ans: phirosshaa thuglakku 

48. 1906-l muslim leegu roopeekarikkunnathinu nethruthvam kodutthathaar?

ans: aagaa khaan

49.  kruthrima mazha peyyaan upayogikkunna lavanam: 

ans: silvar ayadydu  

50. Ettavum vishaalamaaya saamraajyatthinte adhipanaayirunna dalhi sultthaan: 
alaavuddheen khilji 
51. Inthyan naashanal kongrasu enna peru nirddheshicchathaar?

ans: daadaabhaayu navaroji 

52. Manushyashareeratthile asthikalude ennam:

ans: 206

53. 1861-l thuranna keralatthile aadyatthe theevandippaatha 

ans: beppoor- thiroor lyn 

54. Inthyayil kolani sthaapiccha aadyatthe paashchaathyaraajyam:

ans: porcchugal

55. Akhilenthyaa svabhaavamulla aadyatthe raashdreeya samghadanayaaya inthyan asosiyeshan rupeekaricchathaar?

ans: surendranaathu baanarji

56. Praayapoortthiyaaya oru purushante shareeratthile  raasadravyangalil jalaamsham ethra ? 

ans:
61. 6%

57. Parutthikkarimannu(black soil) kodutthaal kaanappedunnathu ethu jillayilaan? 
 
ans: paalakkaadu

58. Thaddhesha svayam bharana sthaapanangal nilavil vannathu ethu vysroyiyude kaalatthaanu ?

ans: rippan prabhu 
 
59. Ettavum valiya dveepa samooham(archipelago) ethaanu ?

ans: osdreliya 

60. Kanikkonna ethu samsthaanatthinte audyodika pushpam :

ans: keralam 

61. My grandfather…... For a walk every morning

ans: goes

62. No letters......... By the postman this evening

ans:  have been delivered

63. The flood…….. The whole village 

ans: will destroy

64. When i arrived at his house he…….. His lunch

ans: was taking

65. This boy is afraid………... The dog

ans: of

66. She was quite overcome………. Emotion

ans: with

67. In a democracy everyone... Obey the laws of the country 

ans: ought to

68. Is there……... Hospital in your village?

ans: a

69. You are a nice girl,.........        ?

ans: aren’t you

70. ………. Do you get up in the morning?

ans: when

71. I…….. Go to the movies

ans: seldom

72. ……. Beautiful she is!

ans: how

73. The synonym of ‘vigilant’ is 

ans: watchful

74. The synonym of ‘frugal’ is 

ans: stingy

75. The antonym of ‘diligent’ is 
lazy
76. What….. An apple fall? L.

ans: makes

78. Mazha peythu:enkilum choodu kuranjilla: adivarayitta padam ethu shabdavibhaagatthilppedunnu? 

ans: dyothakam 
thaazhe kodukkunnavayil  shariyaaya tharjama ezhuthuka 
79. Hockey is the national game of india

ans: inthyayude desheeyavinodamaanu hokki 

80. The sword is not as mighty as the pen 

ans: vaalinu penayolam shakthiyilla 

81. As you sow so you reap

ans: vithaykkunnathe koyyoo 

82. 'poompodi' enna padam piricchezhuthunnathu 

ans: poopodi 

83. Basneram vykiyirikkunnu; athu pathivaa n- ith:

ans: sankeernakavaakyam.
2009 el. Di. Si (speshyal rikroottamentu)
1. Vivaraavakaasha niyamam nilavil vanna varsham:

ans: 2005

2. Inthyayile aadyatthe rabbar daam sthithi cheyyunna samsthaanam :

ans: madhyapradeshu

3. ‘plaandu ikkonami ophu inthya' aarude pusthakamaan? 

ans: do. Em. Vishveshvarayya

4. Sttettu baanku ophu inthyaa grooppine deshasaathkariccha varsham:

ans: 1955 

5. Risarvu baanku ophu inthyayude aasthaanam:

ans: bombe 

6. 'manjaviplavam’ (yellow revolution) soochippikkunnathu athbhuthakaramaaya:
ans: ennakkurukkalude uthpaadanam 

7. Onnaam  dhanakaarya kammeeshan cheyarmaan:

ans: ke. Si. Niyogi 

8. Konkan reyilinte aake dooram:

ans: 760 ki . Mee. 

9. Inthyan thapaal mekhalayil speedu posttu erppedutthiya varsham:
ans: 1986

10. Oru phaatham (fathom) ethra adiyaan?

ans: 6 adi

11. Enthaanu ‘bloo moon' (blue moon)? 

ans: orumaasatthil thanne randaamathu varunna poorna chandran 

12. Jipsam simanril cherkkunnathu enthin? 

ans: simanru kattapidikkaathirikkaan 

13. Kruthrimamaayi pazhangal pazhuppikkaan upayogikkunna raasapadaartham?

ans: kaarbydu 

14. Ellaavarkkum nalkaavunna rakthagrooppu :

ans: o grooppu 

15. Oorjathanthratthil nobal sammaanam nediya inthyan shaasthrajnjan:

ans: do. Si. Vi. Raaman

16. Vittaamin 'ke' enthinu sahaayikkunnu? 

ans: raktham kattapidikkaan(klottu cheyyaan) 

17. Loka paristhithi dinam:

ans: joon 5

18. Kruthrima mazha undaakkaan upayogikkunna raasapadaartham:

ans: silvar ayodydu 

19. Vittamin 'bi'yude abhaavam moolam undaakunnarogam :

ans: beri beri 

20. Maarbilinte raasanaamam: 

ans: kaathsyam kaarbanettu 

21. Manushyashareeratthilulla ellukalude ennam: 

ans: 206 

22. Paaline thyraakki maattunna sookshmaanu: 

ans: baakdeeriya

23. Jnjaanapeedtam labhiccha aadyatthe malayaala kavi:

ans: ji. Shankarakkuruppu 

24. 'ente katha’ aarude aathmakathayaan? 

ans: maadhavikkutti (kamalaa surayya) 

25. 'kerala simham' ennariyappettirunnath:

ans: pazhashiraaja 
 
26. 'vilaasini' enna peril ariyappettirunna ezhutthukaaran? 

ans: em. Ke. Menon 

27. Inthyayile aadyatthe sampoorna saaksharathaa nagaram:

ans: kottayam  

28. Keralatthile aadyatthe gavarnar: 

ans: bi. Raamakrushnaraavu 

29. Keralatthile aadyatthe reyilve lyn:

ans: beppoor-thiroor 

30. Keralatthile aadyatthe koleju 
cms koleju
31. Ettavum kooduthal kaalam bahiraakaashatthu chilavazhiccha vanitha: 

ans: sunithaa vilyamsu 

32. Mauryasaamraajyam nilaninnirunna kaalaghattam; 

ans: 300-200 bi si 

33. Lotthal pattanam sthithi cheythirunna innatthe samsthaanam :

ans:  gujaraatthu 

34. Chaanakyante (kaudilya) sambhaavanakalkondu anugrahikkappetta saamraajyam: 

ans: mauryasaamraajyam

35. Inthyayil aadyamaayi muslim aakramanam nadatthiya arabu gavarnar: 

ans: muhammadu bin kaasim 

36. Jaaliyan vaalaabaagu koottakkola nadanna kaalatthe vysroyi: 

ans: lordu chemsphordu

37. Onnaam paanippattu yuddhatthil paraajayappetta raajyam :

ans: ibraahim lodhi .

38. Hindi desheeya bhaashayaayi amgeekariccha raajyam:

ans: inthya 

39. Raajeevgaandhiyude samaadhisthalatthinte peru :

ans: veer bhoomi 

40.  bamgaal gasattu thudangiya varsham: 

ans: 1780 

41. 'bamgadarshana' enna bamgaali maasikayude sthaapakan :

ans: bankim chandra chaattarji 

42. Athirtthigaandhi ennariyappedunna desheeya nethaav:

ans: abdul gaapharkhaan 

43. Inthyan naashanal kongrasinte aadyatthe inthyan vanithaa prasidanr:

ans: shreemathi aanibasanru

44. Ai. Si. Esu. Paasaaya aadyatthe inthyakkaaran:

ans: sathyendranaathu daagor 

45. 'leelaavathi’ ennariyappettirunna ‘siddhaanthashiromani'yude kartthaav: 

ans: bhaaskaraachaarya

46. Narmadaa bachaavo aantholanu nethruthvam nalkiya vanitha:

ans: medhaapadkar 

47. We won’t go out unless it……..... Raining.

ans: stops

48. The girls………..        he praised were delighted.

ans: whom

49. Rashid was sorry when he……... Of your illness.

ans: heard .

50. When they went home late they found that burglars……. Into their house

ans: had broken

51. The meaning of ‘weary’ is: 

ans: causing tiredness

52. ‘demeanour’ me
ans:

ans: behaviour

53. I expressed the hope that he might…..        recover 

ans: speedily

54. Please use my knife to cut it….        

ans: with

55. In the suitcase i found…………. Shirt.

ans: an old white cotton

56. ……... Tired, raju went to bed early

ans: being

57. As shirly was walking too fast i could not……. With her.

ans: keep up

58. An ‘architect’ is to ‘building’, as a ‘cobler’ is to:

ans: shoes

59. Opposite of the word ‘fragile’ is:

ans: unbreakable

60. Opposite of the word ‘perilous’ is: 

ans: safe

61. When i went in every seat in the auditorium…. Taken

ans: was

62. Sita…….        . To the radio when a lizard fell on her arm.

ans: was listening

63. Opportunity seldom knocks…..        

ans: twice

64. Her mother works for………. Insurance company in delhi

ans: an

65. You can have another cup,.......        ?

ans: can’t you

67. 4521418224 enna samkhyayude navashesham (modulo 9) ethra ? 

ans: 6

68. Thaazhekkoduttha samkhyakalil 8 kondu nishesham harikkaan kazhiyaattha samkhya eth?
(a)953368   (b) 529418  (c) 848320  (d)743416 
ans: 529418 

69. 896x896-204x
204 ... 

ans: 761200 

70. 45       20; 66        36;
67 ........ 

ans: 42

71. Raaghavan oru kyoovinte munnil ninnum pinnilninnum pathinonnaamathaanenkil aa kyoovil aake ethraper undaakum? 

ans: 21 

72. 12 manimuthal 5 mani 10 mi. Vare oru klokkinte manikkoor soochi ethra digri thiriyum? 

ans: 155 digri  

73. Oru  sheyarinte vila 10 roopayaanu. Diskaundu 75 pysayum  brokkareju 25 pysayum aayaal 96 sheyarinte vilayethra? 

ans: 912 

74. Koottatthil cheraattha samkhya eth? 
3, 5, 7, 12, 17, 19 
ans: 12 

75. Snake anssek; length nelhtg; national ? 

ans: itanlan0

76. Deerghachathuram vrutthavum , vruttham binduvum, bindu thrikonavumaanenkil chakratthinte roopamenthu?

ans: thrikonam 

77. Thudakkatthil oru klaasinte sharaashari praayam
15. Puthiyathaayi chernna  5 kuttikalude sharaashari praayam
12. 5. Klaasinte sharaashari praayam 6 maasam kuranju. Thudakkatthil klaasil ethra kuttikalundaayirunnu ?

ans: 20 

78. Thaazhe kodutthirikkunna samkhyaashreniyil 5-ne  thudarnnu varunnathum ennaal 3-nu munpil  allaatthathumaaya ethra 8 undu?
5 8 3 7 5 8 6 3 8 5 4 5 8 4 7 6 5 5 8 3 5 8 7 5 8 2 8 5
ans: 4

79. Manjukattakku jalam ennathu pole jalatthinu 

ans: neeraavi 

80. Raamu  ayaalude varumaanatthinte  shathamaanatthekkaal 50 roopa kooduthal chelavaakkunnu. Raamu chelavaakkiyathu 563 roopayaanenkil
ayaalude varumaanamethra ?
ans: roo 5,700

81. Vittu poya aakkam eth?
2,6,11,17,...
ans: 24

82. Koottatthil cheraatthathine kandetthuka 
(a)chathuram                 (b)thrikonam  (c)deerghachathuram    (c)vruttham 
ans: vruttham

83. 16cm  neelavum 9cm veethiyumulla oru  deerghachathuratthil ulkollikkaavunna ettavum valiya
 chathuratthinte vistheernamethra?
ans: 81 cm^2

84. Vittupoya akkam poorippikkuka.
 32, 34,48,...,
64. 68

ans: 51 

85. Cold enna vaakku xlow ennezhuthiyaal 'proud' enna vaakku enganeyezhuthaam? 

ans: kilfw 

86. 11num  90-numidayil 7  kondu nishlesham hari kkaavunna ethra samkhyakal  undu?

ans: 11

87. 12, 15, 20, 27 ennee samkhyakal kondu nishlesham harikkaavunna ettavum  cheriya ennal samkhya eth?

ans: 540

88. A,b enna randu pyppukal, prathyekamaayi upayogicchaal oru paathram niraykkaan yathaakramam 20-um 30-um minuttedukkum  randu pyppukal  onnicchupayogicchaal paathram nirayaan ethra samayamedukkum?

ans: 12 minuttu 

89. 35 aalukalulla oru grooppil 16 per kaappiyum 25 per chaayayum ishdappedunnavaraanu. Randum ishdappedaatthavar 2 peraanenkil kaappiyum chaayayum  ishdappedunnavarethra?

ans:  6  

90. Bandham kandetthi poorippikkuka  puka: malineekaranam:: yuddham: ...

ans: maranam 

91. Vittupoya akkam poorippikkuka 
5, 9, 15, 23, 33,45
ans: 59

92. ‘question’enna  vaakku nxbvqllq ennezhuthaamenkil ‘reply’enganeyezhuthum?

ans: ohmov 

93. Thaazhekkoduttha shreniyile thettaaya samkhya eth?
11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6
ans: 32
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution