എൽ .ഡി .സി (മലപ്പുറം )


1. ഒരു ക്ലോക്ക്
1.00 മണി എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ട് മിനുട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള  കോണളവ് എത്ര ?

Ans: 80°

2.ഒരാൾ 280 രൂപ 8 % സാധാരണ പലിശക്ക്  12 വർഷത്തേക്കും 9 % സാധാരണ പലിശക്ക് 14 വർഷത്തേക്കും നിക്ഷേപിച്ചാൽ  പലിശ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്ര? 

Ans: 120

3. ക്രിയ ചെയ്യുക  (⅔)(¼)(⅕)(⅙)

Ans:
1.28

4. അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 5:2 പത്തു വർഷത്തിനുശേഷം അച്ഛന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ  ഇപ്പോൾ മകന്റെ പ്രായം എത്ര? 

Ans: 2O 

5. ഒരു സംഖ്യയുടെ
2.5 ശതമാനത്തിന്റെ
2.5 ശതമാനം
0.05 ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര? 

Ans: 80 

6. ഒരാൾ തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്കും, അതിന്റെ പകുതി മകനും അതിന്റെ പകുതി അച്ഛനും ബാക്കിയുള്ള തിന്റെ പകുതി അമ്മയ്ക്കും നൽകിയപ്പോൾ 225 രൂപ മിച്ചം വന്നു. അയാളുടെ വരുമാനം എത്ര?

Ans: രൂപ 3,600 

7. a^(xy)=a^z:a^(xz)=a^(Y) എങ്കിൽ  x(y-z) എത്ര ?

Ans: 0

8. ഒരു വാഹനം മൊത്തം ദൂരത്തിന്റെ പകുതി 80 മീറ്ററും ബാക്കി ദൂരം 10 ശതമാനം കുറവ് വേഗത്തിലും മണിക്കുറിൽ യാത്രചെയ്തു. 2 മണിക്കുർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നാൽ ദൂരം എത്ര? 

Ans:
151.6 മീറ്റർ 

9. അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക . EARTH; RITHEA; HEART;..... 

Ans: ARTHE

10. താഴെ കൊടുത്ത സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ വിട്ടു പോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക.12;72; 24; ….. 

Ans:  288
 
11.ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും വടക്കോട്ട് 1 കി. മീറ്ററും, വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും, വടക്കോട്ട് 2 കി.മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥ ലത്തുനിന്നും അയാളുടെ ദൂരം:
 
Ans: 5 കി. മീറ്റർ 

12. ഗീതയുടെ ഇരട്ടി വയസ്സ് നീനയ്ക്ക് ഉണ്ട്. മൂന്നുവർഷം മുമ്പ്, നീനയുടെ മൂന്നിരട്ടി വയസ്സ് ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ട്. നീനയുടെ വയസ്സ് എത്ര? 

Ans: 12 

13. ക്രിയ ചെയ്ത് ഉത്തരം കാണുക.  
9.8653  
3.7928  
2.9167  
6.5432 

Ans:
23.1180 

14. ഒരു സംഖ്യയുടെ 41 ശതമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനം 82 ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയെത്ര?
 
Ans: 400 

15.ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആദ്യനോവൽ ഏത്? 

Ans: .ദുർഗേശ് നന്ദിനി 

16. ബനിയാൻ മരം എന്ന പേരിൽക്കൂടി അറിയപ്പെ ടുന്ന വൃക്ഷം ഏത്? 

Ans: പേരാൽ 

17. സംഘകാലകൃതികളിലെ ആദ്യഗ്രന്ഥം ഏത്? 

Ans: തൊൽകാപ്പിയം

18. ശാതവാഹന വംശസ്ഥാപകൻ ആര് ?

Ans: സിമുഖൻ 

19.ഇഖ്ത സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയതാര്? 

Ans: തുർക്കി സുൽത്താന്മാർ 

20. ഓണാഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന തമിഴ്കൃതി ഏത്?

Ans: മധുരൈ കാഞ്ചി

21. മലബാർ കുടിയാന്മനിയമം പാസാക്കിയത് എന്ന് ?

Ans: 1930

22.  ലിംഗയതന്മാരുടെ മുഖ്യ ആരാധനാ മൂർത്തി ആരായിരുന്നു?

Ans: ശിവൻ 

23. 'ലാഖ് ബക്ഷ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആര്? 
 
Ans: കുതുബുദീൻ ഐബക്ക്

24. 'വ്യാപാരികളുടെ ദൈവം' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആര്? 

Ans: സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ 

25. മേഘങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്ത്?

Ans: നെഫോളജി 

26. ക്വിക്ക്  സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത്? 

Ans: മെർക്കുറി 

27. രാമാനുജ സംഖ്യ ഏത്?

Ans: 1729

28. തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏത്?

Ans: നിലമ്പൂർ
 
29. ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതാപധാരിത എത്ര?
 
Ans: 4200 j/kgk 

30. വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം കണ്ടുപിടിച്ചതാര്? 

Ans: മൈക്കൽ ഫാരഡെ

31. ഇന്തുപ്പിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ത്?

Ans: KCI

32. രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്?

Ans: ടെറ്റനി

33. ദേശീയ കുഷ്ടരോഗ നിർമാർജന ദിനം ആചരി ക്കുന്നതെപ്പോൾ?

Ans: ജനുവരി 30

34. പ്രഥമ ഗുപ്തൻ നായർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആര്? 

Ans: എം. ലീലാവതി

35. ബിയർകാൻ കില്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളിയുടെ യഥാർഥ പേരെന്ത്? 

Ans: രവീന്ദ്ര കാന്തോളെ 

36. യുവേഫയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ (2007) അധ്യക്ഷൻ  ആര്?

Ans: മിഷേൽ പ്ലറ്റീനി

37. കാവേരി തർക്ക പരിഹാര ടൈബ്രൂണലിന്റെ വിധിപ്രകാരം കേരളത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് എത്ര?

Ans: 30 ടി . എം . സി .അടി വെള്ളം 

38. വൻകിട കമ്പനിക്കുള്ള 2006-ലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവാർഡു നേടിയ കമ്പനി ഏത്?

Ans: അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ് തൃശ്ശൂർ 

39. 'കേരളം മണ്ണും മനുഷ്യരും ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് ?

Ans: തോമസ് ഐസക് 

40. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏത്?

Ans: നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് 

41.കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ

Ans: എണ്ണം ?
Ans:9

42. ആദ്യത്തെ ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട വർഷം ഏത്?

Ans: 1959 

43. മൂഷികവംശത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത്?

Ans: കോലത്തുനാട്‌ 

44. പ്രസിദ്ധമായ വള്ളിയൂർക്കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?

Ans: വയനാട് 

45. " ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം കിട്ടിയ ആദ്യ സമ്പൂർണ  മലയാളി ആര്?

Ans: ടിനു യോഹന്നാൻ 

46. കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക്  എക്സ്ചേഞ്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം?

Ans: 1978 

47. കേരളത്തിന് മൂന്നാമതും സന്തോഷ് ട്രോഫി  ലഭിച്ച വർഷം ഏത്?

Ans: 1993 

48. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത്?

Ans: ആന്ധ്ര 

49.  ഇന്ത്യയിൽ ജനതാപാർട്ടി അധികാരത്തിലേറിയ വർഷം ഏത്?

Ans: 1977

50. ശകവർഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസം ഏത്? 

Ans: ചൈത്രം

51.  ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ  സ്ഥാപകനാര്? 

Ans: കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ 

52. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രഥമ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? 

Ans: ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ 

53. മൗലാന  അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദേശം ഏത്? 

Ans: മെക്ക 

54. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വ്യവഹാരരഹിത ഗ്രാമം ഏത്?
 
Ans: വരവൂർ

55.ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറായിരുന്നത് ആര്?

Ans: കെ .ബി .കൃപലാനി  

56. 'രണ്ട് ചൈനയിൽ ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര്?

Ans: കെ.എം. പണിക്കർ 

57. ഡോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ ഉപ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന  കാലം ഏത്?

Ans: 1962-67 

58.  The synonym of 'Salute' is:

Ans: greet

59. The Synonym of 'dig is:

Ans: famous

60. The antonym of 'genuine' is:

Ans: fake

61. The antonym of 'sympathy' is

Ans: antipathy 

62. ‘They make a book of paper' is the active form of: 

Ans: A book of paper is being made by them 

63. He looked.... the word in the dictionary

Ans: up 

64. She is…. untidy girl

Ans: an 

65. The headmaster insisted on.... the letter 

Ans: is becoming 

66. Ask him....

Ans: whether he likes coffee 

67. The correctly spelt word is: 

Ans: resemblance

68. This room is..... larger than the other 

Ans: much

69. I am sorry if the meat is... hard 

Ans: rather 

70. If you tease the dog, it….. you

Ans: will bite 

71. She is the finest woman.... ever lived.
 
Ans: that

72.This PC is as good as new; it has.... been used.

Ans: hardly

73. Little progress has been made,.......?

Ans: has it

74. വിഭക്തി പ്രത്യയമില്ലാത്ത വിഭക്തി; 

Ans: നിർദേശിക 

75. ഒരു പാദത്തിൽ 26 അക്ഷരത്തിനുമേൽവരുന്ന വൃത്തം:

Ans: ദണ്ഡകം 

76. A few pages of this book are wanting എന്നതിന് ശരിയായ വിവർത്തനം ? 

Ans: ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല

77. Examination of witness എന്നതിന് ഉചിതമായ:പരിഭാഷ 

Ans: സാക്ഷി വിസ്താരം

78. I was taken aback to see my result. സമാനാർത്ഥത്തിലുള്ള മലയാള വാക്യമേത്? 

Ans: എന്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു 

79.രാമനും കൃഷ്ണനും മിടുക്കന്മാരാണ് എന്ന വാകൃത്തിലെ 'ഉം' എന്നത്.

Ans: സമുച്ചയം 

80. ആയിരത്താണ്ട് സന്ധി ചെയ്യുന്നത്. 

Ans: ആയിരം  ആണ്ട്

81. മലയാളം ഏതു ഭാഷാഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? 

Ans: ദ്രാവിഡം 

82. രൂപക സമാസത്തിനുദാഹരണം

Ans: അടിമലർ


Manglish Transcribe ↓1. Oru klokku
1. 00 mani enna samayam kaanikkumpol minuttu minuttu soochiyum manikkoor soochiyum thammilulla  konalavu ethra ?

ans: 80°

2. Oraal 280 roopa 8 % saadhaarana palishakku  12 varshatthekkum 9 % saadhaarana palishakku 14 varshatthekkum nikshepicchaal  palisha thammilulla antharam ethra? 

ans: 120

3. Kriya cheyyuka  (⅔)(¼)(⅕)(⅙)

ans:
1. 28

4. Achchhanteyum makanteyum vayasu thammilulla anupaatham 5:2 patthu varshatthinushesham achchhante vayasu makante vayasinte irattiyaanenkil  ippol makante praayam ethra? 

ans: 2o 

5. Oru samkhyayude
2. 5 shathamaanatthinte
2. 5 shathamaanam
0. 05 aanenkil samkhya ethra? 

ans: 80 

6. Oraal thante varumaanatthinte pakuthiyude pakuthi bhaaryaykkum, athinte pakuthi makanum athinte pakuthi achchhanum baakkiyulla thinte pakuthi ammaykkum nalkiyappol 225 roopa miccham vannu. Ayaalude varumaanam ethra?

ans: roopa 3,600 

7. A^(xy)=a^z:a^(xz)=a^(y) enkil  x(y-z) ethra ?

ans: 0

8. Oru vaahanam mottham dooratthinte pakuthi 80 meettarum baakki dooram 10 shathamaanam kuravu vegatthilum manikkuril yaathracheythu. 2 manikkur kondu etthicchernnaal dooram ethra? 

ans:
151. 6 meettar 

9. Aksharashreniyil vittupoyathu poorippikkuka . Earth; rithea; heart;..... 

ans: arthe

10. Thaazhe koduttha samkhyaashreniyile vittu poya akkam poorippikkuka. 12;72; 24; ….. 

ans:  288
 
11. Oraal kizhakkottu 2 ki. Meettarum vadakkottu 1 ki. Meettarum, veendum kizhakkottu 2 ki. Meettarum, vadakkottu 2 ki. Meettarum sancharicchu. Purappetta stha latthuninnum ayaalude dooram:
 
ans: 5 ki. Meettar 

12. Geethayude iratti vayasu neenaykku undu. Moonnuvarsham mumpu, neenayude moonniratti vayasu geethaykku undu. Neenayude vayasu ethra? 

ans: 12 

13. Kriya cheythu uttharam kaanuka.  
9. 8653  
3. 7928  
2. 9167  
6. 5432 

ans:
23. 1180 

14. Oru samkhyayude 41 shathamaanatthinte 50 shathamaanam 82 aanenkil samkhyayethra?
 
ans: 400 

15. Bankim chandra chaattarjiyude aadyanoval eth? 

ans: . Durgeshu nandini 

16. Baniyaan maram enna perilkkoodi ariyappe dunna vruksham eth? 

ans: peraal 

17. Samghakaalakruthikalile aadyagrantham eth? 

ans: tholkaappiyam

18. Shaathavaahana vamshasthaapakan aaru ?

ans: simukhan 

19. Ikhtha sampradaayam nadappaakkiyathaar? 

ans: thurkki sultthaanmaar 

20. Onaaghoshatthekkuricchu paraamarshikkunna thamizhkruthi eth?

ans: madhury kaanchi

21. Malabaar kudiyaanmaniyamam paasaakkiyathu ennu ?

ans: 1930

22.  limgayathanmaarude mukhya aaraadhanaa moortthi aaraayirunnu?

ans: shivan 

23. 'laakhu baksha' ennariyappettirunna bharanaadhikaari aar? 
 
ans: kuthubudeen aibakku

24. 'vyaapaarikalude dyvam' ennariyappettirunna bharanaadhikaari aar? 

ans: sultthaan alaavuddheen 

25. Meghangaleppatti padtikkunna shaasthrashaakhayude perenthu?

ans: nepholaji 

26. Kvikku  silvar ennariyappedunna loham eth? 

ans: merkkuri 

27. Raamaanuja samkhya eth?

ans: 1729

28. Thekku myoosiyam sthithicheyyunna sthalam eth?

ans: nilampoor
 
29. Jalatthinte vishishdathaapadhaaritha ethra?
 
ans: 4200 j/kgk 

30. Vydyutha kaanthika preranam kandupidicchathaar? 

ans: mykkal phaarade

31. Inthuppinte raasasoothram enthu?

ans: kci

32. Rakthatthil kaalsyatthinte alavu kurayunnathu moolamundaakunna rogam eth?

ans: dettani

33. Desheeya kushdaroga nirmaarjana dinam aachari kkunnatheppol?

ans: januvari 30

34. Prathama gupthan naayar puraskaara jethaavu aar? 

ans: em. Leelaavathi

35. Biyarkaan killar ennariyappedunna kuttavaaliyude yathaartha perenthu? 

ans: raveendra kaanthole 

36. Yuvephayude ippozhatthe (2007) adhyakshan  aar?

ans: mishel platteeni

37. Kaaveri tharkka parihaara dybroonalinte vidhiprakaaram keralatthinu labhikkunna jalatthinte alavu ethra?

ans: 30 di . Em . Si . Adi vellam 

38. Vankida kampanikkulla 2006-le oorjja samrakshana avaardu nediya kampani eth?

ans: appolo dayezhsu thrushoor 

39. 'keralam mannum manushyarum ' enna granthatthinte kartthaavu aaru ?

ans: thomasu aisaku 

40. Keralatthile aadyatthe baanku eth?

ans: nedungaadi baanku 

41. Keralatthil ninnulla raajyasabhaa seettukalude

ans: ennam ? Ans:9

42. Aadyatthe i. Em. Esu. Manthrisabha piricchuvidappetta varsham eth?

ans: 1959 

43. Mooshikavamshatthil paraamarshikkappedunna keralatthile pradesham eth?

ans: kolatthunaadu 

44. Prasiddhamaaya valliyoorkkaavu sthithi cheyyunna jilla?

ans: vayanaadu 

45. " inthyan krikkattu deemil idam kittiya aadya sampoorna  malayaali aar?

ans: dinu yohannaan 

46. Kocchin sttokku  ekschenchu roopeekarikkappetta varsham?

ans: 1978 

47. Keralatthinu moonnaamathum santhoshu drophi  labhiccha varsham eth?

ans: 1993 

48. Bhaashaadisthaanatthil roopeekarikkappetta inthyayile aadya samsthaanam eth?

ans: aandhra 

49.  inthyayil janathaapaartti adhikaaratthileriya varsham eth?

ans: 1977

50. Shakavarshatthile onnaamatthe maasam eth? 

ans: chythram

51.  childransu bukku drasttinte  sthaapakanaar? 

ans: kaarttoonisttu shankar 

52. Thamizhnaattile prathama vanithaa mukhyamanthri aar? 

ans: jaanaki raamachandran 

53. Maulaana  abul kalaam aasaadinte janmadesham eth? 

ans: mekka 

54. Inthyayile aadya vyavahaararahitha graamam eth?
 
ans: varavoor

55. Inthya svaathanthryam nedumpol, kongrasu prasidanraayirunnathu aar?

ans: ke . Bi . Krupalaani  

56. 'randu chynayil ' enna kruthiyude kartthaavaar?

ans: ke. Em. Panikkar 

57. Do. Sakkeer husyn upa raashdrapathiyaayirunna  kaalam eth?

ans: 1962-67 

58.  the synonym of 'salute' is:

ans: greet

59. The synonym of 'dig is:

ans: famous

60. The antonym of 'genuine' is:

ans: fake

61. The antonym of 'sympathy' is

ans: antipathy 

62. ‘they make a book of paper' is the active form of: 

ans: a book of paper is being made by them 

63. He looked.... The word in the dictionary

ans: up 

64. She is…. Untidy girl

ans: an 

65. The headmaster insisted on.... The letter 

ans: is becoming 

66. Ask him....

ans: whether he likes coffee 

67. The correctly spelt word is: 

ans: resemblance

68. This room is..... Larger than the other 

ans: much

69. I am sorry if the meat is... Hard 

ans: rather 

70. If you tease the dog, it….. You

ans: will bite 

71. She is the finest woman.... Ever lived.
 
ans: that

72. This pc is as good as new; it has.... Been used.

ans: hardly

73. Little progress has been made,.......?

ans: has it

74. Vibhakthi prathyayamillaattha vibhakthi; 

ans: nirdeshika 

75. Oru paadatthil 26 aksharatthinumelvarunna vruttham:

ans: dandakam 

76. A few pages of this book are wanting ennathinu shariyaaya vivartthanam ? 

ans: ee pusthakatthile chila purangal kaanaanilla

77. Examination of witness ennathinu uchithamaaya:paribhaasha 

ans: saakshi visthaaram

78. I was taken aback to see my result. Samaanaarththatthilulla malayaala vaakyameth? 

ans: ente pareekshaaphalam enne njetticchu 

79. Raamanum krushnanum midukkanmaaraanu enna vaakrutthile 'um' ennathu.

ans: samucchayam 

80. Aayiratthaandu sandhi cheyyunnathu. 

ans: aayiram  aandu

81. Malayaalam ethu bhaashaagothratthil ulppedunnu? 

ans: draavidam 

82. Roopaka samaasatthinudaaharanam

ans: adimalar
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution