അക്ഷരങ്ങൾ 
Ans: ശബ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ധ്വനിയാണ് വർണം. വർണത്തെ ഘടകങ്ങളായി പിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സ്വരമോ സ്വരം ചേർന്ന വ്യഞ്ജനമോ ആണ് അക്ഷരം. അക്ഷരത്തെ വർണങ്ങളായി പിരിക്കുവാ................
എഴുത്തുകാരുടെ നാമവിശേഷണങ്ങൾ  ആദികവി - വാല്‌മീകി അരക്കവി - പുനം നമ്പൂതിരി  ഋതുക്കളുടെ  കവി - ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി  പുതുമലയാണ്മതൻ - മഹേശ്വരൻ  എഴുത്തച്ഛൻ  ജനകീയ കവി - കു................

*"ഉം" എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് കൂടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
ഉദാ: കുട്ടൂസൻ ആദ്യവും പിന്നീട് ലുട്ടാപ്പിയും താഴെ വീണു [തെറ്റ്] ആദ്യം കുട്ടൂസനും പിന്നീട് ലുട്ടാപ്പിയും താഴെ വീണു [ശരി] വിക്................
നാമം  നാമം മൂന്നു തരം : ദ്രവ്യ നാമം, ക്രിയാ നാമം, ഗുണ നാമം. ദ്രവ്യ നാമം : ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻറെ പേരിനെ കുറിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യനാമത്തെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1) സംജ്ഞാ ................
മലയാളം : മാതൃക ചോദ്യങ്ങൾ I.വ്യാകരണം
1.കേവല ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണം
(a) ഇരിക്കുന്നു ................

*മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : പാട്ടു സാഹിത്യം 

*പാട്ടു സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന കൃതി?

Ans : ലീലാതിലകം

*മലയാള ഭാഷയെക്കുറി................
വാക്യശുദ്ധി  ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പലവിധ തെറ്റുകളും കടന്നു കൂടാം.വാക്യപ്രയോഗത്തെറ്റുകൾ അർത്ഥത്തെയും ആശയത്തെയും മാറ്റി മറിക്കും വാക്യപ്രയോഗത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണ................
തത്പുരുഷൻ  ഉത്തരപദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം  ഉദാ :പുഷ്പബാണം,ഇവിടെ ഉത്തരപദമായ ബാണം എന്ന പദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം.പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള ബാണം എന്നതാണ് വാക്കിനർത്ഥം  ഉദ................
വർണ്ണം പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദമാണ് വർണ്ണം ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് വർണ്ണം. വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് അക്ഷരമുണ്ടാകുന്നത്. ‘ക’ എന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തെ പിരിച്ചാ................
മാതൃകാചോദ്യങ്ങൾ 5
1.പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കണം. ഈ വാക്യ ത്തിലെ വിനയെച്ചം ഏത്?
(a)പാലിൽ  (b)വെള്ളം  (c)ചേർത്ത്  (d)കുടിക്കണം 
2.സമഷ്ടി എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം 
(a)സമൂഹം  ................
മാതൃകാചോദ്യങ്ങൾ 1
1.ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത്?
(a)ഇതികർത്തവ്യമൂഢൻ (b)ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢൻ  (c)ഇതികർത്തൃവിമൂഢൻ (d)ഇതികർത്ത വ്യകമൂഢൻ 
2.അധികരിക്കുക എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം 
അടിസ്................
മലയാളത്തിലെ ശൈലികൾ  ശൈലികളുടെ അർഥം, പ്രയോഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ  പരീക്ഷകളിൽ പതിവാണ്. ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാവുന്നതുമായ നൂറിൽപരം ശൈലിയും അവയുട................
ചിഹ്നങ്ങൾ
* ആശയപ്രകാശനവും അർഥഗ്രഹണവും ആയാസ രഹിതമാക്കാൻ വാക്യങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ചിഹ്നനങ്ങൾ. 

* ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് മലയാളത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപ................
പ്രക്രമഭംഗം  കർത്താവ്, കർമം, ക്രിയ എന്നതാണ് വാകൃത്തിലെ സ്വാഭാവിക പദക്രമം. വിശേഷണങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് മുൻപിൽ ചേർക്കണം. ഈ പദവിന്യാസക്രമം തെറ്റിക്കുന്നതാണ് പ്രക്രമഭംഗം  ഉദാ: (1) ശ്ര................
വാക്യം  നിത്യോപയോഗ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില ദോഷങ്ങളും/തെറ്റുകളും ശരിരൂപങ്ങളും  പൗനരുകത്യം പൗനരുകത്യം എന്നാൽ വീണ്ടു പറയുക എന്നർഥം. ശബ്ദത്തിലും അർഥത്തിലും പൗനരുക്ത്യം ................
പ്രയോഗം തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും/വാചകങ്ങളും അവയുടെ ശരിരൂപങ്ങളും.
* അകാല സമയത്തിൽ    - അകാലത്തിൽ 

* അങ്ങോട്ടേയ്ക്ക്  -  അങ്ങോട്ട്

* അതേ ആൾ തന്നെ    - അ................
ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ 
* അഭിമുഖം-മുഖത്തിനു നേരെ

* അധുനാതനം-ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 

* അനിയന്ത്രിതം-നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്

* അവിഭാജ്യം - വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത് 

* ആർഷം - ഋഷിയെ സംബന്ധിച................
വിപരീതപദങ്ങൾ
* അഘം Χ അനഘം 

* അച്ഛം X അനച്ഛം 

* അലസം X ഉജ്ജ്വലം

* അപഗ്രഥനം X ഉദ്ഗ്രഥനം

* അപചയം X ഉപചയം 

* അപചാരംX ഉപചാരം

* അപമാനം X അഭിമാനം

* അപരാർധം X പൂർവാർധം

* അപേക്ഷ ................
തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പദങ്ങളും അവയുടെ ശരി രൂപങ്ങളും  തെറ്റ്                                 -                    ശരി 
* അകമ്പിടി                      -                   അകമ്പടി 

* അകർത്രികം              ................
അനുപ്രയോഗം
* ക്രിയയുടെ രൂപത്തെയും അർഥത്തെയും പരിഷ്‌കരിക്കുവാൻ  അതിനോട് മറ്റൊരു ക്രിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അനുപ്രയോഗം.

* പ്രധാന ക്രിയ പ്രാക്പ്രയോഗം 
കൂട്ടിച്ചേർക്കു................
മാതൃകാചോദ്യങ്ങൾ -1
1.പതിവല്ല -എന്ന അർഥം വരുന്ന അനുപ്രയോഗം ഏത്?

Ans: എ) വന്നിരുന്നു ബി) വരുമായിരുന്നു സി)വരാമായിരുന്നു ഡി) വരണമായിരുന്നു

2.ക്രിയകളെ സകർമകം,അകർമകം എന്ന് വിഭജിക്................
മാതൃകാചോദ്യങ്ങൾ 
1. ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ധ്വനിയേത് ?
എ) വർണം ബി) അക്ഷരം സി) ശബ്ദം ഡി) പ്രത്യയം 
2. ചുട്ടെഴുത്ത് എന്നാൽ ?
എ) ചുവടെ എഴുത്ത് ബി)ചൂണ്ടുന്ന എഴുത്ത് സി) ചുരുക്കിയ എ................
കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികളും
* അനന്തപദ്മനാഭൻ, 
ഭ്രാന്തൻചന്നാൻ    - മാർത്താണ്ഡവർമ (സി.വി. രാമൻപിള്ള) 
* ചന്ത്രക്കാരൻ,ത്രിപുരസുന്ദരി കുഞ്ഞമ്മ - ധർമരാജ (സി.വി. രാമൻപിള്ള)

* പെരിഞ്................
നിഘണ്ടുക്കൾ/വിജ്ഞാനകോശങ്ങൾ
* അമരകോശം - അമരസിംഹൻ 

* പുരാണകഥാ നിഘണ്ടു - പൈലോപോൾ 

* വിദ്യാലയ നിഘണ്ടു - എ. ശങ്കരപ്പിള്ള 

* ശബ്ദതാരാവലി - ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള

* മലയാള................
മണിപ്രവാളം  മലയാളസംസ്കൃതപദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മനോജ്ഞഭാഷയാണ് മണിപ്രവാളം. മണിപ്രവാളത്തിലെ  മണി എന്ന പദം മലയാളത്തെയും പവിഴം  എന്ന പദം സംസ്കൃതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution