ഭൂമിശാസ്ത്രം (ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂനത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ )

ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂനത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ 


*ഒരു വസ്തുവിനെയോ പ്രതിഭാസത്തേയോ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പർശബന്ധം കൂടാതെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവേദന ഉപകരണം വഴി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി?

ans : വിദൂരസംവേദന (റിമോട്ട് സെൻസിങ്)

*ഭൂസംബന്ധിയായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, കോഡീകരണം, വിശകലനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കേതിക വിദ്യ?

ans : ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ(GIS-Geographical Inforamtion System)

*ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 36,000 കി.മീ. ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയോടൊപ്പം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ?

ans : ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ  (Geostationary satellites)

*കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും വാർത്താവിനിമയത്തിനുമാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

*ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 കി.മീ. മുതൽ 950 കി.മീ വരെ ഉയരത്തിൽ ധ്രുവങ്ങളെ വലംവയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ?

ans : സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ Sun synchronous satellites) ഉദാ:IRS,Landsat

ഭൂവിവരങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും ഭൂപട നിർമാണത്തിനും വിദൂരസംവേദന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്.

>കേരള സംസ്ഥാന റിമോട്ട സെൻസിങ് & എൻവയോൺമെന്റ് സെന്റർ (KSREC) >ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രം (CESS)  > സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് (CWRDM)  >കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനം (KFRI) >കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്  (KSLUB) >ജിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (GSI) >സെൻടൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  (CMFRI) >ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മൈനിംഗ് ആന്റ് ജിയോളജി >സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് > മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല  >കേരള സർവ്വകലാശാല
*ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന 24 ഉപ്രഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അക്ഷാംശ-രേഖാംശ സ്ഥാനം, ഉയരം, സമയം എന്നിവ അറിയുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം (GPS)

*നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം? 

Ans : ഹൈദരാബാദ്

*ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ദിനം?

Ans : ആഗസ്റ്റ് 12 (വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജന്മദിനം)

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപഗ്രഹം?

Ans : I.R.S.1A

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശ നിർമ്മിത റഡാർ ഇജേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം?

Ans : റിസാറ്റ്-1 

*ഇന്ത്യയുടെ ഗതിനിർണ്ണയ ഉപഗ്രഹം? 

Ans : നാവിക്

*ഇന്ത്യൻ എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം?

Ans : കൊൽക്കത്ത

ഭൂപടത്തിലെ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ 


*സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് തുല്യ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ?

Ans : Contour lines (കോണ്ടൂർ രേഖകൾ)

*തുല്യ ഊഷ്മാവ് അനുഭപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച്  വരയ്ക്കുന്ന  സാങ്കല്പിക രേഖ?

Ans : lsotherms (സമതാപ രേഖകൾ)

*ഭൂമിയിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് 50O സമ്മർ ഐസോതേം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ആർട്ടിക്

*ഭൂപടത്തിൽ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ?

Ans :  lsobars (സമ്മർദ്ദ  രേഖകൾ)

*ഒരേ തരത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ?

Ans : Isohytes (ഐസോ ഹൈയ്റ്റ്സ്)

*തുല്യ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ?

Ans : Isohels (ഐസോ ഹെൽസ്) 

*ഒരേ അളവിൽ ഉപ്പുരസമുള്ള മേഖലകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്  വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ?

Ans : Isohalines (ഐസോഹാലിയനുകൾ)

*തുല്യ മൂടൽമഞ്ഞുള്ള മേഖലകളെ യോജിപ്പിച്ച്കൊണ്ട് വരക്കുന്ന രേഖകൾ?

Ans : lsorymes (ഐസോറൈമുകൾ)

*തുല്യ സഞ്ചാര സമയം ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ?

Ans : isochrones (ഐസോക്രോണുകൾ)

*സമുദ്രത്തിൽ ഒരേ ആഴമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Ans : Isobaths (ഐസോബാത്സ്‍)

*കാറ്റിന് ഒരേ വേഗതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Ans : Isotachs (ഐസോടാക്കുകൾ) 

* ഒരേ തീവ്രതയിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ പേമാരി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Ans : Isokeraunic(ഐസോസെറൗണിക്)

* ഒരേ സമയത്ത് ഇടിമുഴക്കം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന  രേഖ?

Ans : Isobronts (ഐസോബ്രോണ്ട്സ്)

*ഒരേ അളവിലുള്ള സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Ans : lsoseismals (ഐസോസീസ്മെൽസ്)

*ഒരേ കാന്തിക (പഭാവമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ  യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Ans : lsogonals (ഐസോ ഗൊണൽസ്)

എൽ നിനോ  (EL Nino) ലാ നിനാ (La Nina)


*3 മുതൽ 8 വർഷം വരെയുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഭൂമിയിൽ സമുദ്ര-അന്തരീക്ഷ ബന്ധങ്ങൾ താറുമാറാകുമ്പോൾ കാണാറുള്ള വിലക്ഷണ കാലാവസ്ഥ പ്രക്രിയ?

Ans : എൽ നിനോ 

*കനത്ത മഴ, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ?

Ans : എൽ നിനോ

*ഏത് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായാണ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ  ഉഷ്ണ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നത്?

Ans : എൽ നിനോ

*'എൽ നിനോ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

Ans : ഉണ്ണിയേശു

*എൽ നിനോയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത്?

Ans : പെറുവിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

*എൽ നിനോ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ പ്രതൃക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസം?

Ans : ലാ നിനാ 

*ലാ നിനാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

Ans : ബാലിക

*പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഊഷ്മാവ് ശരാശരിയിലും താഴുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ?

Ans : ലാ നിനാ
 

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ 


* ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് - അമേരിക്ക 

* പെട്രോ അൾവാറസ് കബ്രാൾ - ബ്രസീൽ 

* റോബർട്ട് പിയറി - നോർത്ത് പോൾ

* ഡേവിഡ്  ലിവിങ്സ്റ്റൺ - വിക്ടോറിയ ഫാൾസ്

* ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ - സാംബസി നദി 

* ക്യാപ്റ്റൻ ഹുക്ക് - ഹവായ് 

* പീറ്റർബർഗ് - അലാസ്ക

ഭൂപടം 


*ലോകത്തിലാദ്യമായി ഭൂപടം നിർമ്മിച്ചത്?

Ans : അനാക്സിമാണ്ടർ (Anaximander)

*അക്ഷാംശ-രേഖാംശ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂപടം നിർമ്മിച്ചത്?

Ans : ടോളമി 

*അക്ഷാംശ-രേഖാംശ രേഖകളുടെ  സഹായത്തോടെ സ്ഥാന നിർണയം നടത്തുന്ന രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത്?

Ans : ഹിപ്പാർക്കസ്

*ഭൂപടത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള  അകലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ?

Ans : ഒപിസോമീറ്റർ(Opisometer ),റോട്ടോമീറ്റർ (Rotameter)

*ഭൂപടത്തിലൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : പ്ലാനിമീറ്റർ (Planimeter)

*ഇന്ത്യയിൽ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി?

Ans : സർവ്വെ ഓഫ് ഇന്ത്യ

*സർവ്വെ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം?

Ans : ഡെറാഡൂൺ

*കടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

Ans : തലാസോഗ്രഫി(Thalassography) 

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൾഫ്?

Ans : ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ

*ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള രാജ്യം?

Ans : കാനഡ 

*തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക കടൽ?

Ans : സർഗാസോ കടൽ (സർഗാസം)

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ്?

Ans : ജാവ (ഇന്തോനേഷ്യ) 

*ഇന്ത്യൻ  മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്?

Ans : മഡഗാസ്കർ 

*ആദ്യമായി ഗ്ലോബ് നിർമ്മിച്ച ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

Ans : മാൽത്യൂസ് (Malthus) 

*ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ആദ്യമായി വരച്ചത്?

Ans : ഫ്രാൻസിലെ അൻവിൽ


Manglish Transcribe ↓


bhoomishaasthratthile nyoonatha saankethika vidyakal 


*oru vasthuvineyo prathibhaasattheyo sambandhikkunna vivarangal sparshabandham koodaathe doore sthithi cheyyunna oru samvedana upakaranam vazhi manasilaakkunna reethi?

ans : vidoorasamvedana (rimottu sensingu)

*bhoosambandhiyaaya vivarangalude shekharanam, kodeekaranam, vishakalanam enniva ulkkollunna sankethika vidya?

ans : bhoovivara vyavastha(gis-geographical inforamtion system)

*bhoomiyil ninnum ekadesham 36,000 ki. Mee. Uyaratthil bhoomiyodoppam bhramanam cheyyunna kruthrima upagrahangal?

ans : bhoosthira upagrahangal  (geostationary satellites)

*kaalaavasthaa nireekshanatthinum vaartthaavinimayatthinumaanu bhoosthira upagrahangal upayogikkunnathu

*bhoomiyil ninnu ekadesham 800 ki. Mee. Muthal 950 ki. Mee vare uyaratthil dhruvangale valamvaykkunna upagrahangal?

ans : saurasthira upagrahangal sun synchronous satellites) udaa:irs,landsat

bhoovivarangalude nireekshanatthinum bhoopada nirmaanatthinum vidoorasamvedana vivarangal upayogikkunna vividha kendra samsthaana gavanmentu.

>kerala samsthaana rimotta sensingu & envayonmentu sentar (ksrec) >bhaumashaasthra padtana kendram (cess)  > sentar phor vaattar risozhsu davalapmentu aantu maanejmentu (cwrdm)  >kerala vanagaveshana sthaapanam (kfri) >kerala samsthaana bhooviniyoga bordu  (kslub) >jiyolajikkal sarvve ophu inthya (gsi) >sendal maryn phishareesu risarcchu insttittyoottu  (cmfri) >dippaarttmentu ophu mynimgu aantu jiyolaji >sttettu graundu vaattar dippaarttmentu > mahaathmaagaandhi sarvvakalaashaala  >kerala sarvvakalaashaala
*bhoomiye valam vaykkunna 24 upragangalil ninnulla signalukale adisthaanamaakki oru pradeshatthinte akshaamsha-rekhaamsha sthaanam, uyaram, samayam enniva ariyunnathinupayogikkunna upakaranam?

ans : global posishanimgu sisttam (gps)

*naashanal rimottu sensingu ejansiyude aasthaanam? 

ans : hydaraabaadu

*inthyan rimottu sensingu dinam?

ans : aagasttu 12 (vikram saaraabhaayiyude janmadinam)

*inthyayude aadyatthe rimottu sensingu upagraham?

ans : i. R. S. 1a

*inthyayude aadya thaddhesha nirmmitha radaar ijejimgu upagraham?

ans : risaattu-1 

*inthyayude gathinirnnaya upagraham? 

ans : naaviku

*inthyan eyrospesu kampaniyude aasthaanam?

ans : kolkkattha

bhoopadatthile saankalpika rekhakal 


*samudranirappil ninnu thulya uyaratthilulla sthalangale koottiyojippiccha varaykkunna rekhakal?

ans : contour lines (kondoor rekhakal)

*thulya ooshmaavu anubhappedunna sthalangale bandhippicchu  varaykkunna  saankalpika rekha?

ans : lsotherms (samathaapa rekhakal)

*bhoomiyile ethu pradeshamaanu 50o sammar aisothem ennariyappedunnath?

ans : aarttiku

*bhoopadatthil ore marddhamulla sthalangale thammil bandhippicchu varaykkunna saankalpika rekha?

ans :  lsobars (sammarddha  rekhakal)

*ore tharatthil mazha labhikkunna sthalangale thammil yojippicchu varaykkunna rekhakal ?

ans : isohytes (aiso hyyttsu)

*thulya alavil sooryaprakaasham labhikkunna sthalangale yojippicchu kondu varaykkunna rekhakal?

ans : isohels (aiso helsu) 

*ore alavil uppurasamulla mekhalakale koottiyojippicchu  varaykkunna rekhakal?

ans : isohalines (aisohaaliyanukal)

*thulya moodalmanjulla mekhalakale yojippicchkondu varakkunna rekhakal?

ans : lsorymes (aisorymukal)

*thulya sanchaara samayam oru prathyeka poyintil rekhappedutthunna rekhakal?

ans : isochrones (aisokronukal)

*samudratthil ore aazhamulla pradeshangale kootti yojippicchu varaykkunna rekha?

ans : isobaths (aisobaaths‍)

*kaattinu ore vegathayulla pradeshangale kootti yojippicchu varaykkunna rekha?

ans : isotachs (aisodaakkukal) 

* ore theevrathayil idiminnalodukoodiya pemaari labhikkunna sthalangale yojippicchukondu varaykkunna rekha?

ans : isokeraunic(aisoserauniku)

* ore samayatthu idimuzhakkam anubhavappedunna sthalangale yojippicchu varaykkunna  rekha?

ans : isobronts (aisobrondsu)

*ore alavilulla seesmiku aakdivittiye yojippicchu varaykkunna rekha?

ans : lsoseismals (aisoseesmelsu)

*ore kaanthika (pabhaavamulla pradeshangale  yojippicchu varaykkunna rekha?

ans : lsogonals (aiso gonalsu)

el nino  (el nino) laa ninaa (la nina)


*3 muthal 8 varsham vareyulla idavelakalil bhoomiyil samudra-anthareeksha bandhangal thaarumaaraakumpol kaanaarulla vilakshana kaalaavastha prakriya?

ans : el nino 

*kanattha mazha, varalccha thudangiya prakruthikshobhangal undaakaan kaaranam ?

ans : el nino

*ethu prathibhaasatthinte phalamaayaana sheethajala pravaahangal  ushna svabhaavamullathaakunnath?

ans : el nino

*'el nino' enna vaakkinte arththam?

ans : unniyeshu

*el ninoyekkuricchu aadyamaayi manasilaakkiyath?

ans : peruvile mathsyatthozhilaalikal

*el nino vidavaangumpol prathrukshamaakunna prathibhaasam?

ans : laa ninaa 

*laa ninaa enna vaakkinte arththam?

ans : baalika

*pasaphiku samudratthile ooshmaavu sharaashariyilum thaazhunnathinte phalamaayi undaakunna maattangal?

ans : laa ninaa
 

bhoomishaasthraparamaaya kandupiditthangal 


* kristtaphar kolambasu - amerikka 

* pedro alvaarasu kabraal - braseel 

* robarttu piyari - nortthu pol

* devidu  livingsttan - vikdoriya phaalsu

* devidu livingsttan - saambasi nadi 

* kyaapttan hukku - havaayu 

* peettarbargu - alaaska

bhoopadam 


*lokatthilaadyamaayi bhoopadam nirmmicchath?

ans : anaaksimaandar (anaximander)

*akshaamsha-rekhaamsha rekhakalude adisthaanatthil aadyamaayi bhoopadam nirmmicchath?

ans : dolami 

*akshaamsha-rekhaamsha rekhakalude  sahaayatthode sthaana nirnayam nadatthunna reethi aavishkaricchath?

ans : hippaarkkasu

*bhoopadatthile randu sthalangal thammilulla  akalam kandupidikkunna randu upakaranangal?

ans : opisomeettar(opisometer ),rottomeettar (rotameter)

*bhoopadatthiloode oru sthalatthinte vistheernnam kanakkaakkaan sahaayikkunna upakaranam?

ans : plaanimeettar (planimeter)

*inthyayil dharaathaleeya bhoopadangal nirmmikkunna audyogika ejansi?

ans : sarvve ophu inthya

*sarvve ophu inthyayude aasthaanam?

ans : deraadoon

*kadalinekkuricchulla padtanam?

ans : thalaasographi(thalassography) 

*lokatthile ettavum valiya galph?

ans : galphu ophu meksikko

*lokatthil ettavum kooduthal kadalttheeramulla raajyam?

ans : kaanada 

*theerapradeshamillaattha lokatthile eka kadal?

ans : sargaaso kadal (sargaasam)

*lokatthile ettavum janasamkhya koodiya dveep?

ans : jaava (inthoneshya) 

*inthyan  mahaasamudratthile ettavum valiya dveep?

ans : madagaaskar 

*aadyamaayi globu nirmmiccha greekku shaasthrajnjan?

ans : maalthyoosu (malthus) 

*inthyayude bhoopadam aadyamaayi varacchath?

ans : phraansile anvil
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution