Answer Key (may 02 2013)

Answer Key


1.
Ans: d


0.05=x/100

x =
0.05 × 100 = 5


2.
Ans: c

20, 19, 17,-, 10, 5

∴ 17 – 3 = 14

14 – 4 = 10


3.
Ans: d

35  48 = 3458

29  63 = 2693

∴ 45  19 = 4159


4.
Ans: c

E N G L A N D      F R A N C  E

↓  ↓   ↓ ↓ ↓  ↓   ↓ ,    ↓  ↓ ↓   ↓  ↓  ↓  

1  2   3 4 5  2   6     7  8 5   2  9  1

∴ GREECE → 381191


5.
Ans: d

പുറപ്പെട്ട  സ്ഥലത്തു നിന്നും രാധ 5 മീ അകലെയാണ്.


6.
Ans: b

ആഗസ്റ്റ് 25 വ്യാഴം ആണെങ്കിൽ  22 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ  1, 8, 15, 22, 29 എല്ലാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്.

∴ ആഗസ്റ്റിലെ ആകെ  തിങ്കളാഴചകലളുടെ എണ്ണം = 5


7.
Ans: d

24 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഒരധ്യാപകന്റെയും    ശരാശരി വയസ്സ്  = 15

∴ ആകെ വയസ്സ് = (24 1)
*15=375

24 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ  ആകെ വയസ്സ് =24
*14 = 335

∴ അധ്യാപകന്റെ വയസ്സ്  = 375 - 336 = 39


8.
Ans: a

15 എരുമകളുടെ ആഹാരം = 21 പശുക്കളുടെ ആഹാരം.

1 എരുമയുടെ ആഹാരം = 21/15 പശുക്കളുടെ ആഹാരം

∴ 105 എരുമയുടെ ആഹാരം = 105
*21/15=147പശുക്കളുടെ ആഹാരം


9.
Ans: c

സംഖ്യ 'x' എന്നിരിക്കട്ട

x
*(24/100) = 120

x=(120/24)
*100 = 500


10.
Ans: c

ബാക്കിെയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. സൂര്യന്‍ മാത്രം നക്ഷത്രമാണ്.


11.
Ans: a

മിനിറ്റ് സൂചി 90^0 കറങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി  7 ½^0 കറങ്ങുന്നു

90^0 - 7 ½^0 = 82 ½^0


12.
Ans: b

രാമന്‍

ഗോവിന്ദൻ

കൃഷ്ണന്‍

ഹരി

ജയന്ത്

മുമ്പില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത് നില്‍ക്കുന്നത് ഗോവിന്ദൻ


13.
Ans: d

ഒരു പേന വിറ്റ വില 1 രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കുക.

50  പേനകളുടെ  വിറ്റ വില = 50 രൂപ

50 പേനകള്‍ വാങ്ങിയ വില  = 40 രൂപ

ലാഭം  % = (50 - 40)/40
* 100 = 25%


14.
Ans: d

അയാളുടെ വരുമാനം  'x' എന്നു വിചാരിക്കുക. x/2 ഭാര്യ യ്ക്കും x/4 മകള്‍ക്കും x/8 മകനും കൊടുത്തു . എന്നിട്ട്

ബാക്കി വന്നത് 750 രൂപ.

∴ x - (x/2  x/4   x/8) = 750

8x - 7x = 750
*8

x =6000

15.


Ans: a

25 m/sec=90 km/hr (25
* 18/5 = 90 km /hr)

600m / minute = 36 km/hr(600
*60/100 = 36 km/hr)

72 km /hr = 72 Km/hr

80 km/hr = 80 km /hr


16.
Ans: d

ആകെ  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം = 49  16 – 1 =
64.


17.
Ans: b

ബാക്കിയെല്ലാം  ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരോ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്.


18.
Ans: c

A B C D.....

1  2  3  4

AT = 1 × 20 ⇒ 20

BAT = 2 × 1 × 20 ⇒ 40

∴ CAT = 3 × 1 v 20 ⇒ 60


19.
Ans: a

സംഖ്യകലള്‍ x ഉം y ഉം ആന്നെന്ന് കരുതുക.

xy = 120, x^2y^2 = 289

(x  y)^2 = x^2 y^2 2xy = 289 2
*120 =529

∴ xy = 529 = 23


20.
Ans: b

baab/baab/baab


21.
Ans: d

ക്യൂബയുടെ  തലസ്ഥാനം : ഹവാന

ആന്റിലസിന്റെ  മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂബയാണ്.


22.
Ans: b

അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എറിത്രോസൈറ്റ്‌സ് . പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകളുടെ  ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ്.


23.
Ans: c

ബ്ലോവഡ്സ്കിയും അമേരിക്കകാരനായ കേണൽ  ഓള്‍ക്കോട്ടും ചേർന്ന്  1875 ല്‍ സ്ഥാപിച്ച സംഘനയാണ് തിയോഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി


24.
Ans: d


25.
Ans: b

ക്യോട്ടോ  ഉടമ്പടിയില്‍ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ 141 ആണ്.


26.
Ans: c

• തുരിശ് - കോപ്പർ  സള്‍ഫേറ്റ്

• ക്ലാവ്  -  കോപ്പർ കാര്‍ബണേറ്റ്

• സെമല്ലിംഗ്   സാൾട്ട്  - അമോണിയം കാര്‍ബണേറ്റ്


27.
Ans: c

മാര്‍ത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മില്‍ 1741 ആഗസ്റ്റ് 10 ന് നടന്ന് യുദ്ധമാണ് കുളച്ചല്‍ യുദ്ധം. ഈ

യുദ്ധത്തില്‍ ഡച്ചുകാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.


28.
Ans: b

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ  ഇക്കോടൂറിസം  പദ്ധതിയാണ് തെന്മല . ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ  ബട്ടര്‍ഫ്ളൈ സഫാരി

പാര്‍ക്കും തെന്മലയിലാണ് .


29.
Ans: d

കേരളത്തിലെ സമുദ്ര തീരമില്ലാത്ത അഞ്ചു ജില്ലകളുണ്ട്.  പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം , ഇടുക്കി, വയനാട് , പാലക്കാട്

എന്നിവയാണ്.


30.
Ans: c

കുമ്പളങ്ങി എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കേരളത്തിലെ  ആദ്യ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം കുമ്പളങ്ങിയാണ്.


31.
Ans: a

കേരളവും  തമിഴ്നാടും തമ്മില്‍ ഉടമസ്‌ഥാവകാശ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് മംഗളദേവീ ക്ഷേത്രം. മംഗളവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.


32.
Ans: c

പഴശ്ശിരാജയുടെ  ശവകുടിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിലാണ്.  പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം  സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്  കോഴിക്കോടാണ് .


33.
Ans: d

പ്രകാശത്തിെ​ന്റെ വേഗം  ആദ്യമായി അളന്നത് റോമൻ  ആണ്. പ്രകാശത്തിെട്ന്റെ വേഗത  ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം വജ്രമാണ്


34.
Ans: d

യന്ത്രികോർജ്ജത്തെ  വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡൈനാമോ.


35.
Ans: b

2011 ലെ ജെ.സി . ഡാനിയേല്‍ പുരസ്കാരം ഡാനിയേൽ പുരസ്‌കാരം ജോസ്പ്രകാശിനായിരുന്നു . മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമയായ വിഗതകുമാരന്റെ (1982) സംവിധായകനാണ്  ജെ.സി . ഡാനിയേല്‍.മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് .


36.
Ans: d

ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഗുലാം വാഹൻവതിയാണ് .


37.
Ans: d

കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം നാഫ്തയാണ് .


38.
Ans: d

വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഗോദാവരിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയറാണ്


39.
Ans: c

രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ്.ലോകസഭയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ് .


40.
Ans: c

കേരളത്തിലെ മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ടു വന്നതും എ.കെ . ആന്റണിയാണ്.


41.
Ans: d

'ലിറ്റില്‍  ബ്രെയിൻ ' എന്നററിയപ്പെടുന്നത്  സെറിബെല്ലമാണ്. തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ്.


42.
Ans: a

ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിലെ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകമാണ് ക്യൂറിയോസിറ്റി


43.
Ans: c

മധ്യ കർണത്തിലെ സ്റ്റോപ്പിസ് ആണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി. ഏറ്റവും വലുത്  തുടയെല്ല് (ഫീമർ) ആണ്.


44.
Ans: d

ശക വർഷം ആരംഭിച്ച കുശനരാജാവ്  കനിഷ്കനാണ്. AD 78 ലാണ്ശക വർഷം കനിഷ്കന്‍ ആരംഭിച്ചത്.


45.
Ans: c

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ ചാര സംഘടനയാണ് റോ  (RAW). റിസർജ് അനാലിസിസ് വിജ് എന്നാണ് റോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം.


46.
Ans: c

ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധിസ്ഥലം രാജ്ഘട്ട്, രാജീവ്ഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലം വിർഭൂമിയും  ആണ്.


47.
Ans: b

ഇടുക്കിജില്ലയിലെ  ഒരേയൊരു  മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൊടുപുഴയാണ്. വയനാട്  ജില്ലയുടെ  ആസ്ഥാനം കല്‍പ്പറ്റയാണ്.


48.
Ans: b

ഇന്ത്യയിലെ  ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കരിമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ്.


49. b

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ  പിതാവാണ്  ചാള്‍സ് ബാബേജ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്‍സി​ന്റെ  പിതാവാണ് അലന്‍ടൂറിങ് .

50)
Ans: b

പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ തൂലികാനാമമാണ് 'ഉറൂബ്'. 'സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും' ഇദ്ദേഹത്തിെ​ന്റെ   മറ്റൊരു കൃതിയാണ് .

51)
Ans: c

ഏഷ്യന്‍ ഡവലപ്മെന്റ്  ബാങ്കിന്റെ  ആസ്ഥാനം മനിലയാണ്.

52)
Ans: c

മഹാഭാരത്തിലെ ഓരോങ്ങളെയും പര്‍വ്വങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാമായണത്തില്‍ ആകെ  7

കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

53)
Ans: a

'കവിരാജ' എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സമുദ്രഗുപ്തനാണ്. പൌരാണിക ഇന്ത്യയിലെ  സുവർണ്ണ  കാലഘട്ടം

എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ  കാലഘട്ടമാണ്.

54)
Ans: c

ആധുനിക  ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് A.D. 1896-ല്‍ ഏതന്‍സ് ഒളിമ്പിക്സോടെയാണ് . ആധുനിക ഒളിമ്പികസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിയറി ഡി. കബര്‍ട്ടിനാണ്.

55)
Ans: c

കേരളത്തിൽ  ആകെ അഞ്ചു  ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതില്‍ ഏറ്റവും വലുതും  ആദ്യത്തെ

ദേശീയയോദ്യാനമാണ്.

56)
Ans: c

ധവള  വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ്.

57)
Ans: a

‘ഹോബികളിലെ രാജാവ് ' എന്നറയെപ്പെടുന്നത്  സ്റ്റാമ്പു ശേഖരണമാണ്. 'രാജാക്കന്മാരുടെ ഹോബി '

എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാണയ ശേഖരണമാണ്.

58)
Ans: d

ഇന്ത്യയുടെ  വന്ദ്യവയോധികൻ  എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ്.

59)
Ans: d

ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര  ബാങ്കും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ്  ബാങ്ക് ഓഫ്ഇന്ത്യയാണ്.1935 ഏപ്രില്‍ 1 നാണ് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്.

60)
Ans: c

2014 ലെ ലോക കപ്പ്  ഫുട്ബോള്‍ നടക്കുന്നത്  നടക്കുന്നത് . 2022ലെ  ലോക കപ്പ്  ഫുട്ബോള്‍ നടക്കുന്നത്ഖത്തറിലാണ് .

61)
Ans: c

• ജൂണ്‍ 5 – ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

• സെപ്തംബർ  5 – ദേശീയ   അധ്യാപക  ദിനം

• ഡിസംബര്‍ 10 – ലോക  മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

62)
Ans: c

ടെന്നീസ് ഗ്രാന്‍സ്ലാം ടൂര്‍ണെമെന്റെില്‍ ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണാണ്. ഏറ്റവും പഴയ ഗ്രാന്‍സ്ലാം ടൂര്‍ണമെന്റെ് വിംബിള്‍ഡണ്‍ ആണ്.

63)
Ans: d

താജ്മഹാല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രാപട്ടണത്തിലാണ്. ആഗ്രാപട്ടണം യമുനാ നദിയുടെ തീരത്താണ്

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

64)
Ans: c

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെട്ടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാഞ്ചിയാണ്. പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയെപ്പെടുന്നത് ജയ്പുറാണ്.

65)
Ans: d

ജീവകം C യുടെ   മറ്റൊരു  പേരാണ്  അസ്‌കോർബിക് ആസിഡ് ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടമാകുന്നജീവകമാണ് ജീവകം C

66)
Ans: d

'ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ ' എന്നറിയെപ്പെടുന്നത് തൈ റോയിഡ്‌ ഗ്രന്ഥി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ്തൈറോക്സിൻ,കാൽസിടോൺ എന്നിവ

67)
Ans: b

റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ്  
1863. ജിന്‍ ഹെൻറി  ഡ്യൂനന്റ് ആണ്റെഡ്  ക്രോസ് സ്ഥാപകന്‍.

68)
Ans: a

ദേശീയ  ഗ്രാമീണ വികസന  ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ്.

69)
Ans: c

LIC യുടെ  ആസ്ഥാനം മുംബൈയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ  ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി ഓറിയന്റെല്‍ ലൈഫ്

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയാണ്.

70)
Ans: d

ലോകത്ത് ആദ്യമായി VAT നിലവിൽ  വന്ന  രാജ്യ ഫ്രാന്‍സാണ്. ഇന്ത്യയിൽ  ആദ്യമായി VAT നിലവിൽ  വന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ്.

71)
Ans: d

ദക്ഷിണ  ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പമ്പാനദി  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ്. 176 കലി.മി. ദൂരം ഇതൊഴുകി  വേമ്പനാട്ടു കായലില്‍ പതിക്കുന്നു.

72)
Ans: c

സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ  വാദത്തിനും  അമേരിക്കൻ  മോഡൽ ഭരണത്തിനുമെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ

നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്രവയലാർ  സമരം. 'അമേരിക്കൻ മോഡൽ  അറബിക്കടലില്‍' എന്ന മുദ്രവാക്യം  പുന്നപ്ര വയലായലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

73)
Ans: a

കേരളത്തിലെ  ആദ്യ രാജവംശമായ ആയ് രാജവംശത്തിെലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ.ഇദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

74)
Ans: d

'ആന്ധ്രാഭാേജന്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന  രാജാവാണ് കൃഷ്ണ ദേവരായർ . 'അഷ്ടപ്രധാന്‍' ആണ് ശിവജിയുടെ  പണ്ഡിത

സദസ്സ്.

75)
Ans: b

• ഉമ്റോയ് വിമാനത്താവളം  - ഷില്ലോങ്

• ദബോലി  വിമാനത്താവളം - ഗോവ

• ബജ്പെ  വിമാനത്താവളം - മാംഗ്ലൂര്‍

76)
Ans: d

• മണ്ണിെനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം - പെഡോളജി

• പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം  - പോമോളജി

• പാറകളെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനം - പെട്രോളജി

77)
Ans: d

കേന്ദ്രകിഴങ്ങു വർഗ്ഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീകാര്യം. ഭാരതീയ സുഗന്ധ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്ര - കോഴിക്കോട്

78)
Ans: a

സംയുക്ത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക  വർണ്ണങ്ങളായി  പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീര്‍ത്തനം.

79)
Ans: d

മെർക്കുറിയുടെ  അമിത ഉപോയാഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം  മീനമാതയാണ്. ലേഡിന്റെ  ഉപോയാഗം മൂലം

പ്ലംബിസം രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. വിൽസൺസ് രോഗം  ചെമ്പിന്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു .

80)
Ans: b

2013- ലെ കബഡി വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളും ഇന്ത്യ  തന്നെയാണ് .

81)
Ans: a

മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ  തീത്തുള്ള തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആദ്യ മാമാങ്കം നടന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നത് AD 829 ലാണ്.

82)
Ans: b

സസ്യങ്ങളുടെ  വളർച്ച  അറപ്പിയാനാവുന്ന ഉപകലരണമായ ക്രോസ്കാഗ്രാഫ് നിര്‍മ്മിച്ചത് ജഗതീഷ്് ചന്ദ്രോബാസാണ്.

83)
Ans: b

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം , കൊച്ചി , തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്  എന്നിവയാണ് 5 കോർപ്പറേഷനുകൾ.

84)
Ans: c

ആവർത്തനപട്ടികയിലെ ആദ്യ  മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ.

85)
Ans: b

വിറ്റാമിൻ  ബിയും, സിയും ജലത്തില്‍ ലയിക്കുന്നവയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം  കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് .

86)
Ans: b

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ  അറ്റോമിക നമ്പര്‍ - 79 ആണ്. 'Ag' എന്ന രാസസൂത്രത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന  വെള്ളിയുടെ അറ്റോമിക നമ്പർ 47 ആണ് .

87)
Ans: d

രണ്ട് അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ  ഏക താലൂക്ക് സുല്‍ത്താന്‍

ബത്തേരിയാണ്.

88)
Ans: b

1853-ല്‍ ബോംബെ  മുതല്‍ താനെ  വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ  ട്രെയിൻ  സര്‍വ്വീസ് ആരംഭിച്ചത്.

ഡല്‍ഹൗസി പ്രഭുവാണ് ഈ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ.

89)
Ans: c

സുന്ദര്‍ബന്‍കണ്ടൽകാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ്.

90)
Ans: a

തേയില  ഉല്‍പാദനത്തില്‍ രണ്ടാംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ  ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തേയില ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആസം ആണ്.

91)
Ans: a

ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൻ ചമ്പ്യനായത്.

92)
Ans: a

2013ലെ  ലോക സുന്ദരി മേഗൻ യങ്ങാണ്.

93)
Ans: d

രമണ്‍ സിങ് തുടർച്ചയായി  മൂന്നാം തവണയാണ്  ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. രമണ്‍ സിങിന്റെ പാര്‍ട്ടി ബി.ജെ .പിയാണ്

94)
Ans: a

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാരം മൊത്തം  ശരീരഭാരത്തിെട്ന്റെ ഏകദേശം  3% വരും. മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു  സൂക്ഷിക്കുന്ന

മൂന്നു പാളിയുള്ള സതരമാണ് മെനിഞ്ജസ് .

95)
Ans: b

ശരീരത്തില്‍ മെലാനിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആൽബിനിസം. മെലാനിന്റെ അഭാവത്താലാണ് പാണ്ട്  ഉണ്ടാകുന്നത്.

96)
Ans: b

വിപ്ലവും ആരംഭിച്ചത്  ലാണ്. 'സ്വതന്ത്ര്യം , സമത്വം, സാഹോദര്യം '.എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലത്തിന്റെ മുദ്രവാക്യം.  

97)
Ans: b

• ക്വിക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി.

• ദ്രവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹമാണ് മെർക്കുറി.

98)
Ans: d

ഒ.വി . വിജയന്റെ പ്രശസ്ത നോവലാണ് 'ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം'.

99)
Ans: c

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലാ കണ്ണൂരും , താലൂക്ക് ആലപ്പുഴയിലെ ചേർത്തലയുമാണ്.

100)
Ans: d

ഹരിയാനഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കടൽ തീരമുള്ളതാണ്.Manglish Transcribe ↓


answer key


1. Ans: d


0. 05=x/100

x =
0. 05 × 100 = 5


2. Ans: c

20, 19, 17,-, 10, 5

∴ 17 – 3 = 14

14 – 4 = 10


3. Ans: d

35  48 = 3458

29  63 = 2693

∴ 45  19 = 4159


4. Ans: c

e n g l a n d      f r a n c  e

↓  ↓   ↓ ↓ ↓  ↓   ↓ ,    ↓  ↓ ↓   ↓  ↓  ↓  

1  2   3 4 5  2   6     7  8 5   2  9  1

∴ greece → 381191


5. Ans: d

purappetta  sthalatthu ninnum raadha 5 mee akaleyaanu.


6. Ans: b

aagasttu 25 vyaazham aanenkil  22 thinkalaazhchayaanu athupole  1, 8, 15, 22, 29 ellaam thinkalaazhchayaanu.

∴ aagasttile aake  thinkalaazhachakalalude ennam = 5


7. Ans: d

24 vidyaar‍ththikaludeyum oradhyaapakanteyum    sharaashari vayasu  = 15

∴ aake vayasu = (24 1)
*15=375

24 vidyaar‍ththikalude  aake vayasu =24
*14 = 335

∴ adhyaapakante vayasu  = 375 - 336 = 39


8. Ans: a

15 erumakalude aahaaram = 21 pashukkalude aahaaram.

1 erumayude aahaaram = 21/15 pashukkalude aahaaram

∴ 105 erumayude aahaaram = 105
*21/15=147pashukkalude aahaaram


9. Ans: c

samkhya 'x' ennirikkatta

x
*(24/100) = 120

x=(120/24)
*100 = 500


10. Ans: c

baakkieyellaam grahangalaanu. Sooryan‍ maathram nakshathramaanu.


11. Ans: a

minittu soochi 90^0 karangumpol manikkoor soochi  7 ½^0 karangunnu

90^0 - 7 ½^0 = 82 ½^0


12. Ans: b

raaman‍

govindan

krushnan‍

hari

jayanthu

mumpil‍ ninnu randaamathu nil‍kkunnathu govindan


13. Ans: d

oru pena vitta vila 1 roopa ennu vichaarikkuka.

50  penakalude  vitta vila = 50 roopa

50 penakal‍ vaangiya vila  = 40 roopa

laabham  % = (50 - 40)/40
* 100 = 25%


14. Ans: d

ayaalude varumaanam  'x' ennu vichaarikkuka. X/2 bhaarya ykkum x/4 makal‍kkum x/8 makanum kodutthu . Ennittu

baakki vannathu 750 roopa.

∴ x - (x/2  x/4   x/8) = 750

8x - 7x = 750
*8

x =6000

15.


ans: a

25 m/sec=90 km/hr (25
* 18/5 = 90 km /hr)

600m / minute = 36 km/hr(600
*60/100 = 36 km/hr)

72 km /hr = 72 km/hr

80 km/hr = 80 km /hr


16. Ans: d

aake  kuttikalude ennam = 49  16 – 1 =
64.


17. Ans: b

baakkiyellaam  inthyayilulla oro samsthaanangalaanu.


18. Ans: c

a b c d.....

1  2  3  4

at = 1 × 20 ⇒ 20

bat = 2 × 1 × 20 ⇒ 40

∴ cat = 3 × 1 v 20 ⇒ 60


19. Ans: a

samkhyakalal‍ x um y um aannennu karuthuka.

xy = 120, x^2y^2 = 289

(x  y)^2 = x^2 y^2 2xy = 289 2
*120 =529

∴ xy = 529 = 23


20. Ans: b

baab/baab/baab


21. Ans: d

kyoobayude  thalasthaanam : havaana

aantilasinte  mutthu ennariyappedunnathu kyoobayaanu.


22. Ans: b

aruna rakthaanukkalude shaasthreeya naamamaanu erithrosyttsu . Plettu lettukalude  shaasthreeya naamamaanu thrombosyttsu.


23. Ans: c

blovadskiyum amerikkakaaranaaya kenal  ol‍kkottum chernnu  1875 l‍ sthaapiccha samghanayaanu thiyophikkal sosytti


24. Ans: d


25. Ans: b

kyotto  udampadiyil‍ oppuvaccha raajyangal 141 aanu.


26. Ans: c

• thurishu - koppar  sal‍phettu

• klaavu  -  koppar kaar‍banettu

• semallimgu   saalttu  - amoniyam kaar‍banettu


27. Ans: c

maar‍tthaandavarmmayum dacchukaarum thammil‍ 1741 aagasttu 10 nu nadannu yuddhamaanu kulacchal‍ yuddham. Ee

yuddhatthil‍ dacchukaar‍ paraajayappettu.


28. Ans: b

inthyayile aadyatthe  ikkodoorisam  paddhathiyaanu thenmala . Eshyayile aadyatthe  battar‍phly saphaari

paar‍kkum thenmalayilaanu .


29. Ans: d

keralatthile samudra theeramillaattha anchu jillakalundu.  patthanamthitta, kottayam , idukki, vayanaadu , paalakkaadu

ennivayaanu.


30. Ans: c

kumpalangi eranaakulam jillayilaanu. Keralatthile  aadya maathruka mathsyabandhana graamam kumpalangiyaanu.


31. Ans: a

keralavum  thamizhnaadum thammil‍ udamasthaavakaasha tharkkam nilanilkkunna kshethramaanu mamgaladevee kshethram. Mamgalavanam sthithi cheyyunnathu eranaakulam jillayilaanu.


32. Ans: c

pazhashiraajayude  shavakudiram sthithi cheyyunnathu vayanaattile maananthavaadiyilaanu.  pazhashiraaja myoosiyam  sthithicheyyunnathu  kozhikkodaanu .


33. Ans: d

prakaashatthie​nte vegam  aadyamaayi alannathu roman  aanu. Prakaashatthiednte vegatha  ettavum kuranja maadhyamam vajramaanu


34. Ans: d

yanthrikorjjatthe  vydyuthorjjamaayi maattunna upakaranamaanu dynaamo.


35. Ans: b

2011 le je. Si . Daaniyel‍ puraskaaram daaniyel puraskaaram josprakaashinaayirunnu . Malayaalatthile aadya sinimayaaya vigathakumaarante (1982) samvidhaayakanaanu  je. Si . Daaniyel‍. Malayaala sinimayude pithaavu ennariyappedunnathum iddhehamaanu .


36. Ans: d

inthyayude ippozhatthe attorni janaral gulaam vaahanvathiyaanu .


37. Ans: d

kaayamkulam thaapavydyutha nilayatthil upayogikkunna indhanam naaphthayaanu .


38. Ans: d

vruddhagamga ennariyappedunna nadi godaavariyaanu. Keralatthile ettavum valiya nadi periyaraanu


39. Ans: c

raajyasabha oru sthiram sabhayaanu. Lokasabhayude kaalaavadhi 5 varshamaanu .


40. Ans: c

keralatthile madya nirodhanam kondu vannathum e. Ke . Aantaniyaanu.


41. Ans: d

'littil‍  breyin ' ennarariyappedunnathu  seribellamaanu. Thalacchorile ettavum valiya bhaagam seribramaanu.


42. Ans: a

chovva grahatthekkuricchu padtikkunnathinaayi amerikkayile naasa vikshepiccha pedakamaanu kyooriyositti


43. Ans: c

madhya karnatthile sttoppisu aanu shareeratthile ettavum cheriya asthi. Ettavum valuthu  thudayellu (pheemar) aanu.


44. Ans: d

shaka varsham aarambhiccha kushanaraajaavu  kanishkanaanu. Ad 78 laanshaka varsham kanishkan‍ aarambhicchathu.


45. Ans: c

inthyayude videsha chaara samghadanayaanu ro  (raw). Risarju anaalisisu viju ennaanu royude poornna roopam.


46. Ans: c

gaandhijiyude samaadhisthalam raajghattu, raajeevgaandhiyude samaadhisthalam virbhoomiyum  aanu.


47. Ans: b

idukkijillayile  oreyoru  munisippaalitti thodupuzhayaanu. Vayanaadu  jillayude  aasthaanam kal‍ppattayaanu.


48. Ans: b

inthyayile  ettavum kooduthal‍ karimpu uthpaadippikkunnathu utthar‍pradeshilaanu.


49. B

kampyoottarinte  pithaavaanu  chaal‍su baabeju. Kampyoottar sayan‍si​nte  pithaavaanu alan‍dooringu .

50)
ans: b

pi. Si. Kuttikrushnante thoolikaanaamamaanu 'uroobu'. 'sundarikalum sundaranmaarum' iddhehatthie​nte   mattoru kruthiyaanu .

51)
ans: c

eshyan‍ davalapmentu  baankinte  aasthaanam manilayaanu.

52)
ans: c

mahaabhaaratthile orongaleyum par‍vvangal‍ ennaanu parayunnathu. Raamaayanatthil‍ aake  7

kaandangalaanu ullathu.

53)
ans: a

'kaviraaja' ennariyappedunnathum samudragupthanaanu. Peauraanika inthyayile  suvarnna  kaalaghattam

ennariyappedunnathu gupthanmaarude  kaalaghattamaanu.

54)
ans: c

aadhunika  olimpiksu aarambhicchathu a. D. 1896-l‍ ethan‍su olimpiksodeyaanu . Aadhunika olimpikasinte pithaavu ennariyappedunnathu piyari di. Kabar‍ttinaanu.

55)
ans: c

keralatthil  aake anchu  desheeyodyaanangalaanu ullathu. Athil‍ ettavum valuthum  aadyatthe

desheeyayodyaanamaanu.

56)
ans: c

dhavala  viplavatthinte pithaavu vargeesu kuryan aanu.

57)
ans: a

‘hobikalile raajaavu ' ennarayeppedunnathu  sttaampu shekharanamaanu. 'raajaakkanmaarude hobi '

ennariyappedunnathu naanaya shekharanamaanu.

58)
ans: d

inthyayude  vandyavayodhikan  ennariyappedunnathu  daadaabhaayu navarojiyaanu.

59)
ans: d

baankukalude baanku ennariyappedunnathu inthyayude kendra  baankum ennariyappedunnathu risarvu  baanku ophinthyayaanu. 1935 epril‍ 1 naanu risar‍vvu baanku ophu inthya sthaapithamaayathu.

60)
ans: c

2014 le loka kappu  phudbol‍ nadakkunnathu  nadakkunnathu . 2022le  loka kappu  phudbol‍ nadakkunnathkhattharilaanu .

61)
ans: c

• joon‍ 5 – loka paristhithi dinam

• septhambar  5 – desheeya   adhyaapaka  dinam

• disambar‍ 10 – loka  manushyaavakaasha dinam

62)
ans: c

denneesu graan‍slaam door‍nementeil‍ aadyamaayi nadakkunnathu osdreliyan‍ oppanaanu. Ettavum pazhaya graan‍slaam door‍namente് vimbil‍dan‍ aanu.

63)
ans: d

thaajmahaal‍ sthithi cheyyunnathu aagraapattanatthilaanu. Aagraapattanam yamunaa nadiyude theeratthaanu

sthithi cheyyunnathu.

64)
ans: c

vellacchaattangaludette nagaram ennariyappedunnathu raanchiyaanu. Pinku sitti ennariyeppedunnathu jaypuraanu.

65)
ans: d

jeevakam c yude   mattoru  peraanu  askorbiku aasidu aahaarapadaar‍ththangal‍ choodaakkiyaal nashdamaakunnajeevakamaanu jeevakam c

66)
ans: d

'aadaaminte aappil ' ennariyeppedunnathu thy royidu granthi uthpaadippikkunna hormonukalaanthyroksin,kaalsidon enniva

67)
ans: b

redu krosu sthaapithamaaya varshamaanu  
1863. Jin‍ henri  dyoonantu aanredu  krosu sthaapakan‍.

68)
ans: a

desheeya  graameena vikasana  in‍sttittyuttinte aasthaanam hydaraabaadu aanu.

69)
ans: c

lic yude  aasthaanam mumbyyaanu. Inthyayile aadya  in‍shuran‍su kampani oriyantel‍ lyphu

in‍shuran‍su kampaniyaanu.

70)
ans: d

lokatthu aadyamaayi vat nilavil  vanna  raajya phraan‍saanu. Inthyayil  aadyamaayi vat nilavil  vanna samsthaanam hariyaanayaanu.

71)
ans: d

dakshina  bhaageerathi ennariyappedunna pampaanadi  keralatthile ettavum valiya moonnaamatthe nadiyaanu. 176 kali. Mi. Dooram ithozhuki  vempanaattu kaayalil‍ pathikkunnu.

72)
ans: c

svathanthra thiruvithaamkoor  vaadatthinum  amerikkan  modal bharanatthinumethire thiruvithaamkooril

nadanna samaramaanu punnapravayalaar  samaram. 'amerikkan modal  arabikkadalil‍' enna mudravaakyam  punnapra vayalaayalaar samaravumaayi bandhappettirikkunnu .

73)
ans: a

keralatthile  aadya raajavamshamaaya aayu raajavamshatthiele prashasthanaaya bharanaadhikaariyaanu vikramaadithya varagunan. Iddhehatthe keralatthile ashokan ennariyappedunnu.

74)
ans: d

'aandhraabhaaejan‍' ennariyappedunna  raajaavaanu krushna devaraayar . 'ashdapradhaan‍' aanu shivajiyude  panditha

sadasu.

75)
ans: b

• umroyu vimaanatthaavalam  - shillongu

• daboli  vimaanatthaavalam - gova

• bajpe  vimaanatthaavalam - maamgloor‍

76)
ans: d

• mannienekkuricchulla padtanam - pedolaji

• pazhangalekkuricchulla padtanam  - pomolaji

• paarakalekkuricchulla  padtanam - pedrolaji

77)
ans: d

kendrakizhangu vargga gaveshana kendramaanu shreekaaryam. Bhaaratheeya sugandha vila gaveshana kendra - kozhikkodu

78)
ans: a

samyuktha prakaasham athinte ghadaka  varnnangalaayi  piriyunna prathibhaasamaanu prakeer‍tthanam.

79)
ans: d

merkkuriyude  amitha upoyaagam moolam undaakunna rogam  meenamaathayaanu. Ledinte  upoyaagam moolam

plambisam rogam undaakunnu. Vilsansu rogam  chempinte amitha upayogam moolam undaakunnu .

80)
ans: b

2013- le kabadi vanithaa lokakappu jethaakkalum inthya  thanneyaanu .

81)
ans: a

maamaankam nadannirunnathu bhaarathappuzhayude  theetthulla thirunaavaaya enna sthalatthaanu. Aadya maamaankam nadannathaayi karuthappedunnathu ad 829 laanu.

82)
ans: b

sasyangalude  valarccha  arappiyaanaavunna upakalaranamaaya kroskaagraaphu nir‍mmicchathu jagatheesh് chandrobaasaanu.

83)
ans: b

thiruvananthapuram, kollam , kocchi , thrushoor‍, kozhikkodu  ennivayaanu 5 korppareshanukal.

84)
ans: c

aavartthanapattikayile aadya  moolakamaanu hydrajan. Ettavum bhaaram kuranja moolakamaanu hydrajan.

85)
ans: b

vittaamin  biyum, siyum jalatthil‍ layikkunnavayaanu baakkiyellaam  kozhuppil layikkunnavayaanu .

86)
ans: b

svarnnatthinte  attomika nampar‍ - 79 aanu. 'ag' enna raasasoothratthil‍ ariyappedunna  velliyude attomika nampar 47 aanu .

87)
ans: d

randu ayal‍ samsthaanangalumaayi athir‍tthi pankidunna keralatthile  eka thaalookku sul‍tthaan‍

battheriyaanu.

88)
ans: b

1853-l‍ bombe  muthal‍ thaane  vareyaanu inthyayile aadya  dreyin  sar‍vveesu aarambhicchathu.

dal‍hausi prabhuvaanu ee samayatthe britteeshu gavarnar janaral.

89)
ans: c

sundar‍ban‍kandalkaadukal sthithi cheyyunnathu pashchima bamgaalilaanu.

90)
ans: a

theyila  ul‍paadanatthil‍ randaamsthaanam inthyayaanu. Inthyayil  ettavum kooduthal‍ theyila uthpaadippikkunna samsthaanam aasam aanu.

91)
ans: a

inthyayude vishvanaathan aanandine tholppicchaanu maagnasu kaalsan champyanaayathu.

92)
ans: a

2013le  loka sundari megan yangaanu.

93)
ans: d

raman‍ singu thudarcchayaayi  moonnaam thavanayaanu  chhattheesgadu mukhyamanthriyaakunnathu. Raman‍ singinte paar‍tti bi. Je . Piyaanu

94)
ans: a

masthishkatthinte bhaaram mottham  shareerabhaaratthiednte ekadesham  3% varum. Masthishkatthe pothinju  sookshikkunna

moonnu paaliyulla satharamaanu meninjjasu .

95)
ans: b

shareeratthil‍ melaanin ulpaadippikkunna avasthayaanu aalbinisam. Melaaninte abhaavatthaalaanu paandu  undaakunnathu.

96)
ans: b

viplavum aarambhicchathu  laanu. 'svathanthryam , samathvam, saahodaryam '. Ennaanu phranchu viplatthinte mudravaakyam.  

97)
ans: b

• kviku silvar ennariyappedunnathu merkkuri.

• dravakaavasthayilulla lohamaanu merkkuri.

98)
ans: d

o. Vi . Vijayante prashastha novalaanu 'khasaakkinte ithihaasam'.

99)
ans: c

keralatthile ettavum kadal theeramulla jillaa kannoorum , thaalookku aalappuzhayile chertthalayumaanu.

100)
ans: d

hariyaanaozhikeyulla baakkiyellaa samsthaanangalum kadal theeramullathaanu.

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution