Subcategory

Active and passive voice കർത്താവിന് (subject) പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വാക്യത്തെ  active voice(കർത്തരി പ്രയോഗം ) എന്നും കർമത്തിന് (object) പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വാക്യത്തെ  passivevoice എന്നും പറയുന്നു. Hari writes a letter. (active voice) A letter is ................
Prepositon
* വാഹനങ്ങളുടെ പേരിനു മുൻപിൽ 'by’ ചേർക്കണം. നടന്നുപോകുന്നതിന്'on' ചേർക്കണം
eg-l. Let's go..................bus (by)  eg
2. He went on foot 

* ചലനസൂചകമായ ക്രിയകൾക്കുശേഷം'into' ചേർക്കണം .
 eg. The dog fell into the pond 
* സമയത്................
Articles
*  'a' is used before words beginning with a consonant sound - boom. 
eg: A pen, A student, A bag 
* 'an' is used before a vowel sound 
 eg. An umbrella, An American, An interesting  story
*  "A' is added to the words which begin with ‘у’ sound and ‘w’ sound. 
eg.  a uniform, a union(y sounded words), a one rupee note, a one way ticket, one legged sailor(w sounded Words) 
* "An” is used be................
Phrasal Verbs
*Account for : Explain, Give a reason

*Agree with : Have the same opinion as others

*Blow up  : To destroy by an explosion, Inflate with air or gas

*Break down  : Lose control

*Break into\in  : Enter by force

*Break out   : Start suddenly

*Break up  : Come to an end

*Bring back : Return

*Bring down  : Reduce

*Bring in   : Introduce, yield\earn

*Bring out  : To ................
1) ആർട്ടിക്കിൾസ്(Articles)(ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പ്)
*A, An, The എന്നിവയാണ് Articles. നാമത്തിന് മുൻപിലാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
A, An 
*മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലെ (Consonant sounds) ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാ................
Set 3
1. He………..        here since
2010.
(a) work                    (b) worked (c) has been working   (d) had worked 2………. when have you known him? (a) From        (b) Since (c) Till                    (d) For
3. The young one of a cat is called?
(a) calf          (b) puppy (c) cub                    (d) kitten
4. Magpies chatter; larks………. ?
(a) sing................
Set 2 
1.  She pulled a long face when she was asked to help her mother in cooking. 'Pulled a long face' means
(a)        showed great pleasure (b)        showed displeasure (c)        was totally indifferent (d)        none of the above
2.  When he won a lottery he was in seventh heaven. 'In seventh heaven' means
(a)        in a state of ecstasy (b)        in confusion (c)     ................
Model Questions Set 1
1. There is …... university in our city,
(a) an           (b) a (c) the           (d) No article
2.I go to bed ….. 10 every day.
(a) in                   (b) about (c) around        (d) at
3.He usually comes home…….        .
(a) late                     (b) lately (c) later        (d) latter
4.She enjoyed the play very ................
Questions from the previous question papers Choose the correct phrasal verbs 1- She……...        her best clothes for the marriage (a)        put out        (b) put on (c) put off                    (d) put up 2 In June it rains……..         (a) on end        (b) in end (c) came by        (d) go by
3. The rank holders…………. the Principal to thank him
(a)................
Phrasal Verbs Verbs combined with an adverb or a preposition 1 Account for: the cause, to destroy (കരണമാവുക ) Her illness accounts for her absence •        Answer back: to reply rudely Don’t answer your elders back, it is very bad •        Break down: fail / weep bitterly  His health broke down last summer She completely broke down when she heard the news •        Break in................
Questions from previous years Choose the word which is opposite in meaning:
1. Trivial
(a) Unimportant  (b) Small  (c) Important              (d) Serious 2 Extensive (a) Limited        (b) Wide (c) Ordinary        (d) Narrow
3. Rightful
(a) Loyal        (b) Lawful (c) Unlawful        (d) Correct
4. Barbarian
(a) Cruel        (b) Civilised (c) Cunning        (d) Fashio................
Antonyms Antonyms are words opposite in meaning         Words  - Antonyms Abstract -Concrete Acquit  - Condemn Affirm - Deny Affluence  - Poverty Aggravate - Alleviate Analysis  - Synthesis Aristocrat - Commoner Assent - Dissent Asset  - Liability Active - Passive Benediction - Malediction Begin  - End Better  -Worse Bless  - Curse Bright - D................
SYNONYMS A Synonym is a word having same meaning Absolute : Complete  Nebulous: Vague, Hazy Opaque : Transluscent  Insulated : Protected, covered Vice: Corruption  Serene: Calm  Artificial : Manufactured Abandoned: Deserted  Meanness : Narrow mindedness, Wickedness Corpulent : Fat  Cursory : Casual Rightful : Authentic, Legal, Legitimate Obscure : Unclear  Dull: Stupi................
Plural Formation By adding _s to the singular Book   -        books Pen      -       pens Cow   -         cows Girl      -        girls Hand   -       hands Road   -        roads Brush  -       brushes Dish    -      dishes Tax     -         taxes Day    -          days Key     -          keys Toy    ................
Nouns
Ans: Proper Nouns
 A proper Noun is the name of a particular person, place, animal or thing. Eg, Govind, Mumbai, Zebra, Brooke Bond 
Ans:  Common Nouns
A common Noun is a name applied to anyone of a class of persons or things. Eg. Man, Woman, Teacher, Tree, Cow. 
Ans: Collective Nouns
A collective Noun is a name of a group of per Pick out the Material Noun................
Phrases
1. Cutout.
 (a) trained   (b) acquainted  (c) suitable  (d) considered
2. give up
(a) postponed (b) adopted  (c) abandon   (d) amended  
3. put up with 
(a) endure (b) bribed (c) give     (d) topple  
4. Take after
(a) resemble (b) consider (c) hope       (d) remove  
5. Call upon 
(a) pray to   (b) pleased (c) enraged (d) visi  
6. Standb................
IDIOMS
* nip is thebud- മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക (destroy at an early stage)
 
*  kick the bucket- മരിച്ചു പോവുക  (die)
 
*  cock and bull story-വിശ്വസിക്കാനാകാതെ കഥ  (an unbelievable story) 

*  At sixesandseven-വിഷമത്തിലാകുക  (in a state of confusion)
 
*  red letter day-പ്രധാനപ്പ................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution