1. ആപ്പിളിന്റെ ഒരു Operating System: [Aappilinte oru operating system: ]

Answer: Mac OS

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ആപ്പിളിന്റെ ഒരു Operating System: ....
QA->Starting up an operating system is called ?....
QA->DOS (Disc Operating System) was developed by ?....
QA->Newton was an operating system for PDA"s from which company?....
QA->Which operating system is developed by Apple?....
MCQ->ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റര്‍ സ്ഥാപിച്ചത്?...
MCQ->"ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു യോനി ഒരാകാരം ഒരു ഭേദവുമില്ലതില്‍" ഈ ശ്ലോകം ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്‍റെ ഏത് കൃതിയിലെയാണ്?...
MCQ->If ListBox is class present in System.Windows.Forms namespace, then which of the following statements are the correct way to create an object of ListBox Class? using System.Windows.Forms; ListBox lb = new ListBox(); using LBControl = System.Windows.Forms; LBControl lb = new LBControl(); System.Windows.Forms.ListBox lb = new System.Windows.Forms.ListBox(); using LBControl lb = new System.Windows.Forms.ListBox; using LBControl = System.Windows.Forms.ListBox; LBControl lb = new LBControl();...
MCQ->30 മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും ഒരു കുട്ടി നടക്കുകയാണ്. ഒരു ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ 60 സെ.മീ. പിന്നീടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുവാൻ എത്ര ചുവടു വെയ്ക്കുണ്ടി വരും?...
MCQ->Which of the followings are NOT a .NET namespace? System.Web System.Process System.Data System.Drawing2D System.Drawing3D...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions