1. ചോരയും ഇരുമ്പും (Blood and Iron policy) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്? [Chorayum irumpum (blood and iron policy) enna nayam sveekariccha adimavamsha raajaav?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും (Blood and Iron policy) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും(Iron & Blood) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ് ?....
QA->ശത്രുക്കളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ചോരയും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശത്തിലെ സുൽത്താൻ ആരായിരുന്നു?....
QA->Iron & Blood നയം സ്വീകരിച്ച അടിമ വംശ ഭരണാധികാരി?....
MCQ->ചോരയും ഇരുമ്പും (Blood and Iron policy) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
MCQ->ചോരയും ഇരുമ്പും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ് ?....
MCQ->Which of the following pairs are correctly matched ? 1. Alpha iron....non magnetic 2. Beta iron....strongly magnetic 3. Gamma iron....non-magnetic and capable of dissolving carbon. 4. Delta iron....non-magnetic and absorbs very little carbon. Select the correct answer using the codes given below :....
MCQ->With reference to the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007, consider the following statements : 1. This policy is applicable only to the persons affected by the acquisition of land for projects and not to the involuntary displacement due to any other reason. 2. This policy has been formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Which of the statements given above is/are correct ?....
MCQ->Consider the following statements : In water supply distribution network, 1. the grid-iron system requires more length of pipe lines and larger number of cut-off valves. 2. the design of the grid-iron system is difficult but economical. 3. employing a grid-iron system, the dead ends are completely eliminated. 4. employing a grid-iron system permits more water to be diverted towards the affected point from various directions. Which of the statements given above are correct ?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions