<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2646

132301. Which one of the following gases is supporter of combustion? -

132302. സാമവേദത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത് : - [Saamavedatthil‍ vivarikkunnathu : -]

132303. Which one of the following elements is present in green pigment of leaf? -

132304. ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ കേന്ദ്രം - [Inthyayile avasaanatthe phranchu adhinivesha kendram -]

132305. Two strands of DNA are held together by : -

132306. ദൈ്വതാദൈ്വതത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? - [Dy്vathaady്vathatthin‍re upajnjaathaav? -]

132307. Which of the following are two main constituents of granite? -

132308. അവസാനത്തെ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി - [Avasaanatthe mugal‍ chakravar‍tthi -]

132309. Veliconda group of low hills is a structural part of : -

132310. പിറ്റ്‌സിന്‍റെ ഇന്ത്യാനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വര്‍ഷമേത് ? - [Pittsin‍re inthyaaniyamam nadappilaakkiya var‍shamethu ? -]

132311. The only inscribed stone portrait of Emperor Asoka has been found at : -

132312. ഡബോളിന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? - [Dabolin‍ eyar‍por‍ttu sthithicheyyunnathu evideyaan? -]

132313. The famous couple Jalabala Vaidya and Gopal Sharman are well known to be associated with: -

132314. കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം - [Kaanadayude thalasthaanam -]

132315. ഏറ്റവും കുറവ് തരംഗ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ നിറം ? - [Ettavum kuravu tharamga dyr‍ghyamulla drushyaprakaashatthile niram ? -]

132316. What is the key ingredient in vinegar that you use in your diet? -

132317. വേലുത്തമ്പി ദളവ തിരുവിതാംകൂറില്‍ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു? - [Velutthampi dalava thiruvithaamkooril‍ adhikaaratthilirikkumpol‍ britteeshu prasidantu aaraayirunnu? -]

132318. Which Article of the Constitution empowers the High Courts to issue writs? -

132319. പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ജനറല്‍ - [Paakisthaanile aadyatthe gavar‍nnar‍ janaral‍ -]

132320. The National Food Security Act was passed in the Indian Parliament in: -

132321. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിന്‍റെ രാസനാമം? - [Bleecchimgu paudarin‍re raasanaamam? -]

132322. The term 'cabinet' is mentioned in which of the following articles of constitution? -

132323. റോളിംഗ് പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി? - [Rolimgu plaan‍ nadappilaakkiya pradhaanamanthri? -]

132324. Which Article of the Constitution allows the state to restrict or regulate religious practices? -

132325. ’രജപുത്രശിലാദിത്യന്‍’ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച പുഷ്യഭൂതി വംശത്തിലെ രാജാവ്‌ - [’rajaputhrashilaadithyan‍’ enna sthaanapperu sveekariccha pushyabhoothi vamshatthile raajaavu -]

132326. Article 280 of Indian constitution deals with: -

132327. സണ്‍ബേണ്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതു കിരണങ്ങളാലാണ് ? - [San‍ben‍ undaakunnathu ethu kiranangalaalaanu ? -]

132328. The provision regarding Emergency in Indian Constitution is adopted from: -

132329. ഓരോ കാലിലും രണ്ടു വിരല്‍മാത്രമുള്ള പക്ഷി എത് ? - [Oro kaalilum randu viral‍maathramulla pakshi ethu ? -]

132330. Which of the following Writs can be used against a person believed to be holding a public office he is not entitled to hold? -

132331. കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം നിയമസഭാംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നിയമസഭാംഗം? - [Koorumaatta niyamaprakaaram niyamasabhaamgathvam nashdappetta aadyatthe niyamasabhaamgam? -]

132332. 93rd Constitutional Amendment related with: -

132333. അബു എബ്രഹാം’ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ? - [Abu ebrahaam’ ethu mekhalayumaayi bandhappettirikkunnu ? -]

132334. 'Privy Purse' was abolished by which one of the following constitution Amendment Act? -

132335. താഴെ കാണുന്ന അക്ഷരശ്രേണിയില് വിട്ടുപോയ അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക: ––––, fmt, kry, pwd, ubi - [Thaazhe kaanunna aksharashreniyilu vittupoya aksharakkoottam ethennu kandupidikkuka: ––––, fmt, kry, pwd, ubi -]

132336. Which schedule of the Indian Constitution is dealing with Panchayat Raj system? -

132337. ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 4 മണിയാണ്. ഒരു കണ്ണാടിയില്‍ അതിന്‍റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം ഏത്? - [Oru klokkile samayam 4 maniyaanu. Oru kannaadiyil‍ athin‍re prathibimbam kaanikkunna samayam eth? -]

132338. The article of Indian Constitution that deals with Right to Constitutional Remedies -

132339. EGIK എന്നത് WUSQ എന്ന് എഴുതാമെങ്കില്‍ DFHJഎന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം? - [Egik ennathu wusq ennu ezhuthaamenkil‍ dfhjennathu engane ezhuthaam? -]

132340. താഴെ കൊടുത്ത അഞ്ചു സംഖ്യകളില്‍ നാലെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തില്‍ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസമുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക? 19, 29, 21, 23, 13 - [Thaazhe koduttha anchu samkhyakalil‍ naalennam oru prathyeka vidhatthil‍ parasparam bandhappettirikkunnu. Vyathyaasamulla samkhya kandetthuka? 19, 29, 21, 23, 13 -]

132341. Which one of the following Articles/Schdeules in the Constitution of India deals with Autonomous District Councils? -

132342. പോലീസുകാരന്‍ : തൊപ്പി : : രാജാവ് : ––––– - [Poleesukaaran‍ : thoppi : : raajaavu : ––––– -]

132343. Sexual harassment at work place Act was passed in the year: -

132344. രാധിക പുതിയ ഒരു ഉല്പന്നത്തിന്‍റെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥം 6 കമ്പനികള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പോകുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ M, N, P, Q, R, S എന്നിവയാണ്. താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവളുടെ സന്ദര്‍ശനം.1. M, N നും R നും മുമ്പായിരിക്കണം2. N, Q വിനുമുമ്പായിരിക്കണം3. മൂന്നാമത്തെ കമ്പനി P ആയിരിക്കണം.ഇവ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് 1 മുതല്‍ 3 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.ആദ്യം S സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ആടുത്ത് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന കമ്പനി ഏതായിരിക്കും? - [Raadhika puthiya oru ulpannatthin‍re pracharanaar‍ththam 6 kampanikal‍ sandar‍shikkuvaan‍ aagrahikkunnu. Pokuvaan‍ uddheshikkunna kampanikal‍ m, n, p, q, r, s ennivayaanu. Thaazhe parayunna nibandhanakal‍ paalicchukondaayirikkanam avalude sandar‍shanam. 1. M, n num r num mumpaayirikkanam2. N, q vinumumpaayirikkanam3. Moonnaamatthe kampani p aayirikkanam. Iva anusaricchukondu 1 muthal‍ 3 vareyulla chodyangal‍kku uttharam kandetthuka. Aadyam s sandar‍shicchaal‍ aadutthu sandar‍shikkunna kampani ethaayirikkum? -]

132345. Which article of the constitution provides the right to protection against arrest and sentention? -

132346. 1972 ജൂലൈ 24-ാം തീയതി മുതല്‍ 1973 ഒക്ടോബര്‍ 5-ാം തീയതി വരെ എത്ര വര്‍ഷമുണ്ട്? - [1972 jooly 24-aam theeyathi muthal‍ 1973 okdobar‍ 5-aam theeyathi vare ethra var‍shamundu? -]

132347. The power to create new state or alter the boundaries of existing state vested upon authority. -

132348. ഒരു 100 മീറ്റര് ഓട്ടമത്സരത്തില്, രാമന് 100 മീറ്റര് പിന്നിട്ടപ്പോള് കൃഷ്ണന് 90 മീറ്റര് പിന്നിടാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. രണ്ടാമതൊരു 100 മീറ്റര് മത്സരത്തില്, രാമന് കൃഷ്ണനെക്കാള് 10 മീറ്റര് പിന്നില്നിന്നും തുടങ്ങി. ഈ മത്സരത്തില് ആര് ജയിക്കും? - [Oru 100 meettaru ottamathsaratthilu, raamanu 100 meettaru pinnittappolu krushnanu 90 meettaru pinnidaane kazhinjulloo. Randaamathoru 100 meettaru mathsaratthilu, raamanu krushnanekkaalu 10 meettaru pinnilninnum thudangi. Ee mathsaratthilu aaru jayikkum? -]

132349. Who chairs the joint sitting of the parliament? -

132350. ശരിയായ വാക്യമേത് ? - [Shariyaaya vaakyamethu ? -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions