അന്തരീക്ഷം

അന്തരീക്ഷം


* ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മിസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ (അയണോസ്ഫിയർ) എന്നിവയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന പാളികൾ.

ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ


*  ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോടു ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. 'സംയോജനമേഖല' എന്നാണ് ട്രോപ്പോസ്സിയറിന്റെ അർഥം. 

* ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് എട്ടുമുതൽ 18 വരെ കിലോമീറ്റർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* ഭൂമിയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്. 

* ഭൂമിയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും  ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്.

* ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 80 ശതമാനം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ


* ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും തൊട്ടടുത്ത പാളിയായ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോപ്പാസ് ആണ്. 

* ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേഖലയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ.

* സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും തൊട്ടുമുകളിലുള്ള മിസോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോപ്പാസ് ആണ്.

* ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ, മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും താപനില കുറയുന്നു.

* സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പാളിയിൽ, മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും താപനില ഉയരുന്നു.

മിസോസ്ഫിയർ


* ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 50 മുതൽ 80 വരെ കിലോമീറ്റർ  ഉയരത്തിലാണ് മിസോസ്ഫിയർ പാളി.

* മിസോസ്ഫിയറിൽ, ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നു.

* 'നിശാദീപങ്ങൾ' (Night Shining) എന്നറിയപ്പെടുന്ന "നോക്ടിലൂസൻറ് മേഘങ്ങൾ' (Noctilucent clouds) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് മിസോസ്ഫിയറിലാണ്. 

* ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ‘ഉൽക്കകൾ' കത്തിയെരിയുന്നതും മിസോസ്ഫിയറിലാണ്. അതിനാൽ 'ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശ'മെന്നും (Metor region)
മിസോസ്ഫിയർ അറിയപ്പെടുന്നു 
* മിസോസ്ഫിയറിനെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള തെർമോ
സ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് മിസോപ്പാസാണ്

തെർമോസ്ഫിയർ 


* ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 80 മുതൽ 400 വരെ കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായാണ് തെർമോസ്ഫിയർ പാളി. 

* തെർമോസ്ഫിയറിൽ, ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില ഉയരുന്നു. 

* തെർമോസ്ഫിയറിനും മുകളിലുള്ള പ്രദേശത്തെ എക്സോസ്ഫിയർ (Exosphere) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 2500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഇവിടെ താപ നില ഉയരാറുണ്ട്.

* ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരംമുതലാണ് ബഹിരാകാശം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ അതിർവരമ്പാണ് കാർമൻ രേഖ. 
 
* അന്തരീക്ഷമർദം പ്രധാനമായും വായുവിന്റെ ഭാരംമൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

* ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചുകിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദം 50 ശതമാനം വരെ കുറയുന്നു.

മേഘം


* ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പാളിയിലാണ് മേഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. 

* ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പാളിയിലാണ് മേഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. 

* മേഘങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഉയരത്തിലുള്ളവ (High Clouds). മധ്യതലത്തിലുള്ള  (Middle Clouds)  കുറഞ്ഞ  ഉയരത്തിലുള്ളവ (Low Clouds) എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. 

* സിറസ്, സിറോസ്ട്രാറ്റസ്, സിറോ ക്യുമുലസ് എന്നിവയാണ് ഉയരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം.ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് അഞ്ചുകിലോ മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. 

* കൈച്ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിൽ (Wispy shaped) കാണപ്പെടുന്നവയാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചുറ്റും വലയങ്ങൾ (Halos) തീർക്കുന്നവ യാണ് സിറോസ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ. വെളുത്ത മേഘശകലങ്ങൾ (Mackerel Sky) തീർക്കുന്നവയാണ് സിറോ ക്യുമുലസ്. 

* അൾട്ടോ സ്ട്രാറ്റസ്, അൾട്ടോ ക്യുമുലസ് എന്നിവ മധ്യതലത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. 

* സ്ട്രാറ്റസ്, നിംബോസ്ട്രാറ്റസ്, സ്ട്രാറ്റോക്യുമുലസ് എന്നിവ ഭൗമോപരിതലത്തോടു ചേർന്നുള്ളവയാണ്. പരമാവധി രണ്ടുകിലോമീറ്റർവരെ ഉയരത്തിൽ ഇവയെ കാണാം. 

* മേഘങ്ങൾ സാധാരണമായി സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ എല്ലാ വർണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്.

* ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ ഫലമായി രൂപംകൊള്ളുന്ന നീണ്ട കട്ടികുറഞ്ഞ മേഘപടലമാണ്'കോൺട്രെയിൽ' (Contrail) 

* സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പാളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് 'നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ' (NaCreous Clouds).നോക്ടിലൂസൻ്റ് മേഘങ്ങൾ (Noctilucent Clouds) മിസോസ്ഫിയറിലാണുള്ളത്.

* 'മഴമേഘങ്ങൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്നവയാണ് നിംബോസ്ട്രാറ്റസ്
 
* ലംബാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പടുകൂറ്റൻ മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമുലോനിംബസ്.

* പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ 'പാത്ത്  ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി ' (Path of Totality) എന്നു വിളിക്കുന്നു. 

* ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്'സാറോസ് സൈക്കിൾ ’. 18 വർഷവും 11 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറും ചേരുന്ന കാലയളവാണിത്.

* ഇടിയോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്കു കാരണമാവുന്നവയാണ് ക്യുമുലോനിംബസ് ‘ഇടിമേഘങ്ങൾ’  (Thunder Clouds) എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. 

* ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ടുകൾപോലെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ. പ്രസന്ന കാലാവസ്ഥയെയാണ് ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

* മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫോളജി (Nephology).

യുഗങ്ങൾ

 

* ഭൂമി രൂപംകൊണ്ടതിനുശേഷമുള്ള കാലത്തെ പ്രീ-കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടം, പാലിയോസോയിക്  യുഗം, സെനോസോയിക്  യുഗം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു.

* 65 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തുടങ്ങി,വർത്തമാനകാലവും കടന്നുപോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തിലെ സെനോസോക്  യുഗത്തിലൂടെയാണ് പാലിയോസീൻ, ഇയോസീൻ, ഒളിഗോസീൻ, മയോ സീൻ, പ്ലീയോസീൻ, പ്ലിസ്റ്റോസീൻ, ഹോളോസീൻ എന്നിവയാണ് സെനോസോയിക് യുഗത്തിലെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങൾ 

* ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രീ-കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടം ഉദ്ദേശം 400 കോടി വർഷങ്ങളാണിതിന്റെ ദൈർഘ്യം ബാക്ടീരിയ,ജെല്ലി ഫിഷ് വിരകൾ തുടങ്ങിയ ജീവന്റെ ആദിമരൂപങ്ങൾ കടലിൽ ഉടലെടുത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 

* തോടുള്ള ജീവികൾ,താടിയെല്ലില്ലാത്ത മീനുകൾ എന്നിവ ഉടലെടുത്ത് 544 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപത്തെ കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കരയിൽ ആദ്യമായി സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപംകൊണ്ടതും  440  ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപത്തെ സിലൂറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

* 65  ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപത്തെ പാലിയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സസ്യ-ജന്തു  വൈവിധ്യങ്ങളാൽ ഭൂമുഖം സജീവമായി 

* വവ്വാൽ,ഒട്ടകം,പൂച്ച,കുതിര,കുരങ്ങ്, കാണ്ടാമൃഗം, തിമിംഗിലം എന്നിവയുടെ  ആദിമരൂപങ്ങൾ  വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഇയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 55 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപുള്ള ഇയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

* 34 ദശലക്ഷം  വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപത്തെ ഒളിഗോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദിമ മനുഷ്യകുരങ്ങുകൾ  ഭൂമുഖത്ത് ആദ്യമായി  പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

* 24 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപുള്ള  മയോസീൻ കാലഘട്ടം ശ്രദ്ധേയമായത്  മനുഷ്യകുരങ്ങുകളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെയാണ് സസ്യങ്ങളും  വൃക്ഷങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തി
ലെതിനു സമാനമായ രൂപത്തിയായി .
* അഞ്ചു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപുള്ള പ്ലിയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യനോട് സാദ്യശൃമുള്ള ജീവികൾ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

* ആധുനികമനുഷ്യന്റെ വികാസംകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപുള്ള പ്ലിയോസീൻ കാലഘട്ടം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് .

* 11,500 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു തുടങ്ങി,വർത്തമാനകാലം കടന്നുപോകുന്നത്  ഹോളോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്  മനുഷ്യസംസ്കാരങ്ങളുടെ വികാസമാണ് ഹോളോസീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത,കൃഷി,വേട്ടയാടൽ മൃഗങ്ങളെ  ഇണക്കിവളർത്താൽ  ലോഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം ഹോളോസീനിലാണ് സംഭവിച്ചത്. 
   

ഓസോൺ


* ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 20 മുതൽ 50 വ രെ കിലോമീറ്റർപ്രദേശത്താണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 

* ക്ലോറോഫ്ളൂറോ കാർബണുകളാണ് (CFC) ഓസോൺപാളിക്ക് വിള്ളലേൽപിക്കുന്നത്. 

* കാർബൺ ടാക്സ് ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ന്യൂസിലൻഡാണ്. 

* ഓസോൺദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സപ്തംബർ 16 ആണ്.


Manglish Transcribe ↓


anthareeksham


* dropposphiyar, sdraattosphiyar, misosphiyar, thermosphiyar (ayanosphiyar) ennivayaanu anthareekshatthinte pradhaana paalikal.

dropposphiyar


*  bhoomiyude prathalatthodu chernnulla anthareeksha paaliyaanu dropposphiyar. 'samyojanamekhala' ennaanu dropposiyarinte artham. 

* bhaumoparithalatthilninnu ettumuthal 18 vare kilomeettar dropposphiyar vyaapicchirikkunnu. 

* bhoomiyile ethaandu ellaa kaalaavasthaa prathibhaasangalum harithagruhaprabhaavavum anubhavappedunnathu dropposphiyarilaanu. 

* bhoomiyile ethaandu ellaa kaalaavasthaa prathibhaasangalum  harithagruhaprabhaavavum anubhavappedunnathu dropposphiyarilaanu.

* bhaumaanthareekshatthinte pindatthinte 80 shathamaanam dropposphiyarilaanu

sdraattosphiyar


* dropposphiyarineyum thottaduttha paaliyaaya sdraattosphiyarineyum verthirikkunnathu droppoppaasu aanu. 

* jettu vimaanangalude sanchaaratthinu ettavum anuyojyamaaya mekhalayaanu sdraattosphiyar.

* sdraattosphiyarineyum thottumukalilulla misosphiyarineyum verthirikkunnathu sdraattoppaasu aanu.

* dropposphiyaril, mukalilekku pokunthorum thaapanila kurayunnu.

* sdraattosphiyar paaliyil, mukalilekku pokunthorum thaapanila uyarunnu.

misosphiyar


* bhaumoparithalatthilninnu 50 muthal 80 vare kilomeettar  uyaratthilaanu misosphiyar paali.

* misosphiyaril, uyaram koodunnathinanusaricchu thaapanila kurayunnu.

* 'nishaadeepangal' (night shining) ennariyappedunna "nokdiloosanru meghangal' (noctilucent clouds) sthithicheyyunnathu misosphiyarilaanu. 

* bhaumaanthareekshatthil praveshikkunna ‘ulkkakal' katthiyeriyunnathum misosphiyarilaanu. Athinaal 'ulkkaavarsha pradesha'mennum (metor region)
misosphiyar ariyappedunnu 
* misosphiyarineyum thottadutthulla thermo
sphiyarineyum verthirikkunnathu misoppaasaanu

thermosphiyar 


* bhaumoparithalatthilninnu 80 muthal 400 vare kilomeettar uyaratthilaayaanu thermosphiyar paali. 

* thermosphiyaril, uyaram koodunnathinanusaricchu thaapanila uyarunnu. 

* thermosphiyarinum mukalilulla pradeshatthe eksosphiyar (exosphere) ennaanu vilikkunnathu. 2500 digri selshyasu vare ivide thaapa nila uyaraarundu.

* bhaumoparithalatthilninnu 100 kilomeettar uyarammuthalaanu bahiraakaasham aarambhikkunnathu. Ee athirvarampaanu kaarman rekha. 
 
* anthareekshamardam pradhaanamaayum vaayuvinte bhaarammoolam undaakunnathaanu. 

* bhoomiyil ninnu anchukilomeettar uyaratthil anthareekshamardam 50 shathamaanam vare kurayunnu.

megham


* dropposphiyar paaliyilaanu meghangal pradhaanamaayum kaanappedunnathu. 

* dropposphiyar paaliyilaanu meghangal pradhaanamaayum kaanappedunnathu. 

* meghangale pradhaanamaayum uyaratthilullava (high clouds). Madhyathalatthilulla  (middle clouds)  kuranja  uyaratthilullava (low clouds) enningane tharamthirikkaarundu. 

* sirasu, sirosdraattasu, siro kyumulasu ennivayaanu uyaratthilulla meghangalkku udaaharanam. Bhaumoparithalatthilninnu anchukilo meettar uyaratthilaanu iva kaanappedunnathu. 

* kycchoolinte aakruthiyil (wispy shaped) kaanappedunnavayaanu sirasu meghangal. Sooryanum chandranum chuttum valayangal (halos) theerkkunnava yaanu sirosdraattasu meghangal. Veluttha meghashakalangal (mackerel sky) theerkkunnavayaanu siro kyumulasu. 

* altto sdraattasu, altto kyumulasu enniva madhyathalatthilulla meghangalkku udaaharanamaanu. Randumuthal anchuvare kilomeettar uyaratthilaanu iva kaanappedunnathu. 

* sdraattasu, nimbosdraattasu, sdraattokyumulasu enniva bhaumoparithalatthodu chernnullavayaanu. Paramaavadhi randukilomeettarvare uyaratthil ivaye kaanaam. 

* meghangal saadhaaranamaayi sooryaprakaashatthile ellaa varnangaleyum prathiphalippikkunnathinaalaanu veluttha niratthil kaanappedunnathu.

* jettu vimaanangal kadannupokunnathinte phalamaayi roopamkollunna neenda kattikuranja meghapadalamaanu'kondreyil' (contrail) 

* sdraattosphiyar paaliyil kaanappedunna meghangalaanu 'naakriyasu meghangal' (nacreous clouds). Nokdiloosan്ru meghangal (noctilucent clouds) misosphiyarilaanullathu.

* 'mazhameghangal' ennariyappedunnavayaanu nimbosdraattasu
 
* lambaakruthiyil kaanappedunna padukoottan meghangalaanu kyumulonimbasu.

* poorna sooryagrahanam drushyamaakunna bhoomiyile pradeshangale 'paatthu  ophu dottaalitti ' (path of totality) ennu vilikkunnu. 

* grahanangalude oru chakratthe soochippikkunnathaanu'saarosu sykkil ’. 18 varshavum 11 divasavum 8 manikkoorum cherunna kaalayalavaanithu.

* idiyodukoodiya kanattha mazhaykku kaaranamaavunnavayaanu kyumulonimbasu ‘idimeghangal’  (thunder clouds) ennum iva ariyappedunnu. 

* chemmariyaadinte romakkettukalpole kaanappedunnavayaanu kyoomulasu meghangal. Prasanna kaalaavasthayeyaanu iva soochippikkunnathu.

* meghangalekkuricchulla padtanamaanu nepholaji (nephology).

yugangal

 

* bhoomi roopamkondathinusheshamulla kaalatthe pree-kaambriyan kaalaghattam, paaliyosoyiku  yugam, senosoyiku  yugam enningane verthirikkunnu.

* 65 dashalaksham varshangalkku munpu thudangi,vartthamaanakaalavum kadannupokunnathu bhoomiyude praayatthile senosoku  yugatthiloodeyaanu paaliyoseen, iyoseen, oligoseen, mayo seen, pleeyoseen, plisttoseen, holoseen ennivayaanu senosoyiku yugatthile vividha kaalaghattangal 

* bhoomiyude praayatthile ettavum dyrghyameriya kaalaghattamaayirunnu pree-kaambriyan kaalaghattam uddhesham 400 kodi varshangalaanithinte dyrghyam baakdeeriya,jelli phishu virakal thudangiya jeevante aadimaroopangal kadalil udaledutthathu ee kaalaghattatthilaanu. 

* thodulla jeevikal,thaadiyellillaattha meenukal enniva udaledutthu 544 dashalaksham varshangalkku munpatthe kaambriyan kaalaghattatthilaanu karayil aadyamaayi sasyangal undaayathum pavizhapputtukal roopamkondathum  440  dashalaksham varshangalkku munpatthe silooriyan kaalaghattatthilaanu.

* 65  dashalaksham varshangalkkumunpatthe paaliyoseen kaalaghattatthil vividha sasya-janthu  vyvidhyangalaal bhoomukham sajeevamaayi 

* vavvaal,ottakam,pooccha,kuthira,kurangu, kaandaamrugam, thimimgilam ennivayude  aadimaroopangal  varshangalkku munpulla iyoseen kaalaghattatthilaanu prathyakshappettathu 55 dashalaksham varshangalkkumunpulla iyoseen kaalaghattatthilaanu.

* 34 dashalaksham  varshangalkkumunpatthe oligoseen kaalaghattatthilaanu aadima manushyakurangukal  bhoomukhatthu aadyamaayi  prathyakshappettathu.

* 24 dashalaksham varshangalkkumunpulla  mayoseen kaalaghattam shraddheyamaayathu  manushyakurangukalude ramgapraveshatthodeyaanu sasyangalum  vrukshangalum vartthamaanakaalatthi
lethinu samaanamaaya roopatthiyaayi .
* anchu dashalaksham varshangalkkumunpulla pliyoseen kaalaghattatthilaanu manushyanodu saadyashrumulla jeevikal aadyamaayi prathyakshappettathu.

* aadhunikamanushyante vikaasamkondaanu randu dashalaksham varshangalkkumunpulla pliyoseen kaalaghattam shraddheyamaakunnathu .

* 11,500 varshangalkku munpu thudangi,vartthamaanakaalam kadannupokunnathu  holoseen kaalaghattatthiloodeyaanu  manushyasamskaarangalude vikaasamaanu holoseeninte ettavum valiya prathyekatha,krushi,vettayaadal mrugangale  inakkivalartthaal  lohangalude upayogam kandetthal ennivayellaam holoseenilaanu sambhavicchathu. 
   

oson


* bhaumoparithalatthilninnu 20 muthal 50 va re kilomeettarpradeshatthaanu oson paali sthithicheyyunnathu. 

* klorophlooro kaarbanukalaanu (cfc) osonpaalikku villalelpikkunnathu. 

* kaarban daaksu aadyamaayi erppedutthiya raajyam nyoosilandaanu. 

* osondinamaayi aacharikkunnathu sapthambar 16 aanu.
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution