<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2104

105201. 2,9,28,65,_______ശ്രേണിയിലെഅടുത്തസംഖ്യഏത്? [2,9,28,65,_______shreniyileadutthasamkhyaeth?]

105202. (ma)b (mb)a = m2 ആയാൽ ab എത്ര? [(ma)b (mb)a = m2 aayaal ab ethra?]

105203. ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിന്റെ നീളം 30 മീറ്ററുംവീതി 20 മീറ്ററും.ഇതിനുചുറ്റും 1 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരുനടപ്പാത ഉണ്ട്. എങ്കിൽ നടപ്പാതയുടെ പരപ്പളവ്എത്ര? [Deerghachathuraakruthiyilulla oru mythaanatthinte neelam 30 meettarumveethi 20 meettarum. Ithinuchuttum 1 meettar veethiyil orunadappaatha undu. Enkil nadappaathayude parappalavethra?]

105204. A:B = 3:5 B:C = 4:7 എങ്കിൽ A:B:C എത്ര? [A:b = 3:5 b:c = 4:7 enkil a:b:c ethra?]

105205. The mirror image of a clock shows a time of 4:25. Then the real time shown by the clock is:

105206. The cost of price of an article is Rs.450. if a shopkeeper gains 20%profit even after a discount of 10%, find the market price of the article.

105207. In an examination, 60% students were successful. If the number of successful students was 240, find the number of unsuccessful students:

105208. If 28 men can complete a work in sixteen days, how many days will 8men take to complete that work?

105209. Minu in an evening was standing facing a pole. If her shadow is to her left, which direction she was facing?

105210. The ratio of male and female participants of a Grama Sabha is 2:3. If ⅓of male members ⅙and of females boy-cotted the meeting, what will be the male female ratio of remaining members?

105211. If A+B means A is the daughter of B, A-B means A is the wife of B and AB means A is the Brother of B which of the following denotes P is the son of Q

105212. In the following series how many such 8s are there which are divisible by its just preceding and following numbers 48287338481385

105213. How many numbers are there in between 9 and 89 which are divisible by 7?

105214. A train with speed 81Km/hr passes a man with six seconds. Then the length of the train is

105215. Which numerical pair is different from others

105216. If the radius and height of a cone are reduced to half, the volume will be -times the original one.

105217. If denotes greater than, # denotes less than, denotes equal to, denotes not equal to PQR=SS#P implies
105218. Which set of letter is identical to the given sets SH, CN, UL

105219. The next day after Second Monday in a month is 9th, what will be the date on the day before 5th Monday?

105220. If ⅓of a number is 32, what will be the of the number ?

105221. The difference in the simple interest and compound interest on a certain amount for two years at 6%per annum is 3600. Find the amount :

105222. If KING is codes as 5321, Queen will be coded as:

105223. In order to keep the product of two numbers constant, what percent should one be diminished if other increases by 25%

105224. The year next to 1990 having the same calender as that of 1990 is:

105225. A man goes 10m due north and then 30m due east. His distance from the starting place is:

105226. A father is twice as old as his son 20 years ago, the age of the father was 12 times the age of the son. The present age of the son is.

105227. If + means , -means , means + and means , then 3612+46+2-3 =?

105228. The ratio of milk and water in a mixture is 4:3. If 14 liters of water is added to the mixture, the ratio of milk and water become 3:4. Then the quantity of milk in the mixture is.

105229. At simple interest, in how many years will a sum of money double itself at 12% per annum?

105230. Arjun completes a work in 35 days where as Biju completes the same work in 45 days. If they complete it, together and get a payment of Rs. 3200. What is Bijus share?

105231. The total number of prime factors in 62016152112 are:

105232. A man sold an article for Rs. 450 at a loss of 10%. At what price should it be sold to earn a profit of 10%.

105233. A car is moving with a speed of 72Km/hr. How many meters will it cover in 15 minutes?

105234. A hall 25 meter long and 15meter broad is surrounded by a veranda of uniform width of 2.5 meter. The cost of flooring the veranda at the rate of Rs. 4.00 per square meter is:

105235. The average of odd numbers up to 50 is:

105236. Find the number if it is decreased by 25% gives 153:

105237. If a=2+1 and b= 1/2+1 then the value of a3-b3/a2+b2+ab

105238. 1991 ജൂലൈ 1 ശനിയാഴ്ച ആയാൽ 1992 ജൂലൈ 1 ഏതു ദിവസമാണ്? [1991 jooly 1 shaniyaazhcha aayaal 1992 jooly 1 ethu divasamaan?]

105239. B യുടെ മകനാണ് A . C യുടെ അമ്മയാണ്B. D യുടെ മകളാണ് C. . A യുടെ ആരാണ് D? [B yude makanaanu a . C yude ammayaanb. D yude makalaanu c. . A yude aaraanu d?]

105240. +ഗുണനത്തെയും - ഹരണത്തെയും സങ്കലനത്തെയും വ്യവകലനത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ [(3520)+(2515)]-5 എത്ര? [+gunanattheyum - haranattheyum sankalanattheyum vyavakalanattheyum soochippikkunnuvenkil [(3520)+(2515)]-5 ethra?]

105241. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക? 68,77,78,86 [Ottayaane kandetthuka? 68,77,78,86]

105242. പൂരിപ്പിക്കുക 199, 195, 186, 170, _____ [Poorippikkuka 199, 195, 186, 170, _____]

105243. 35 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം 47.5 കി.ഗ്രാം. ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഭാരം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി 500 ഗ്രാം കൂടി കൂടുതലായി. എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ ഭാരം എത്ര? [35 kuttikalude sharaashari bhaaram 47. 5 ki. Graam. Oru adhyaapikayude bhaaram koodi chernnappol sharaashari 500 graam koodi kooduthalaayi. Enkil adhyaapikayude bhaaram ethra?]

105244. കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൻ 8000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷം കൊണ്ട് 9680 രൂപ ആയാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര? [Koottupalisha kanakkaakkunna baankin 8000 roopa nikshepicchu. 2 varsham kondu 9680 roopa aayaal palisha nirakku ethra?]

105245. 3x+8: 2x+3= 5:3 എങ്കിൽ x-ൻറെ വില എത്ര? [3x+8: 2x+3= 5:3 enkil x-nre vila ethra?]

105246. 12/15,12/21,12/28,12/17 ഈ ഭിന്നങ്ങളുടെ അവരോഹണക്രമം ഏത്? [12/15,12/21,12/28,12/17 ee bhinnangalude avarohanakramam eth?]

105247. താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽപെടാത്ത സംഖ്യയേത്? [Thaazhe kodukkunnavayil koottatthilpedaattha samkhyayeth?]

105248. 84 - 27 3 2 + 7.5 2=

105249. 2, 3, 5, 7, 11______

105250. 3X=729 ആയാൽ X ൻറ്റെ വിലയെന്ത്? [3x=729 aayaal x ntte vilayenthu?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions