രാസനാമങ്ങൾ

അപരനാമങ്ങൾ 


* ബ്ലൂ 
വിട്രിയോൾ :- കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 
* സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ :- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* യെല്ലോ കേക്ക് :- യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ്

* നീല സ്വർണം :- ജലം 

* വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം :- അയേൺ പൈറൈറ്റ് 

* രാസസൂര്യൻ :- മഗ്നീഷ്യം

* ഫിലോസഫോഴ്സ് വൂൾ

* ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ :- ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്

* എപ്സം സാൾട്ട് :- മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്

* സ്ലേക്കഡ് ലൈം :- കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

* ക്വിക്ക് ലൈം :- കാൽസ്യം ഒാക്സൈഡ്

* ബ്ലാക്ക് ലെഡ് :- ഗ്രാഫൈറ്

* ഓയൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ :- സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് 

* ഓയിൽ ഓഫ് വിൻ്റർ ഗ്രീൻ :- മീഥൈൽ സാലിസിലിക്കേറ്റ്

* ഭാവിയുടെ ലോഹം :- ടൈറ്റാനിയം 

* ക്വിക്ക് സിൽവർ :- മെർക്കുറി

* ലിറ്റിൽ  സിൽവർ :- പ്ലാറ്റിനം

* വെളുത്ത സ്വർണം :- പ്ലാറ്റിനം

* കറുത്ത സ്വർണം :- പെട്രോളിയം 

* മഴവിൽ ലോഹം :- ഇറിഡിയം 

* രാജകീയ ദ്രവം :- അക്വാറീജിയ

അയിരുകൾ


* മെർക്കുറി :- സിന്നബർ

* അലൂമിനിയം :- ബോക്സൈറ്റ് 

* യുറേനിയം :- പിച്ച് ബ്ലെൻഡ്

* ഇരുമ്പ് :- മാഗ്നറ്റെറ്റ്,ഹേമറ്റെറ്റ്

* ടൈറ്റാനിയം :- റൂടൈൽ,ഇൽമനൈറ്റ് 

* തോറിയം :- മോണോസൈറ്റ്  

* ലെഡ് :- ഗലീന 

* സിങ്ക് :- കലാമൈൻ

രാസനാമങ്ങൾ


* ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം :- കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

* അലക്കുകാരം :- സോഡിയം കാർബണേറ്റ് 

* തുരശ് :- കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 

* കാസ്റ്റിക്സോഡ :- സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

* കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് :- പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

* ചിലി സാൽട്ട്പീറ്റർ :- സോഡിയം  നൈട്രേറ്റ് 

* കക്ക/ചിപ്പി/മാർബിൾ :- കാത്സ്യം  കാർബണേറ്റ്

* നീറ്റുകക്ക :- കാത്സ്യം ഒാക്സൈഡ്

* കുമ്മായം :- കാത്സ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

* ജിപ്സം :- ഹൈഡ്രേറ്റഡ്

* അപ്പക്കാരം /റൊട്ടിക്കാരം :- സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്

* അജിനോമോട്ടോ :- മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്

പി.എച്ച്.സ്കെയിൽ 


* പൊട്ടൻസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് PH

* PH സ്കെയിലിൽ 1 മുതൽ 14 വരെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

* നിർവീര്യലായനികളുടെ PH ഏഴാണ്.

* PH മൂല്യം 7ൽ  കുറവായവ ആസിഡുകളും 7ൽ കൂടിയവ ആൽക്കലികളുമാണ്.

* PH സ്കെയിൽ  കണ്ടുപിടിച്ചത് സോറൻ സോറൻസാണ്

* ജലത്തിന്റെ PH7 ആണ് 

* രക്തത്തിന്റെ PH
7.4 

* പാലിന്റേത്
6.5

ആസിഡുകൾ

 

* വിനാഗിരി :-  അസറ്റിക് ആസിഡ്

*  മുന്തിരി,പുളി :- ടാർടാറിക്സ് ആസിഡ്

* പാൽ :- ലാക്ട്രിക് ആസിഡ് 

* കാർബാറ്ററി :- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 

* ആസ്പിരിൻ :- അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക്കാസിഡ്

* സോഡാ വെള്ളം :- കാർബോണിക്ക് ആസിഡ്

*  ആപ്പിൾ :- മാലിക് ആസിഡ്

* വാഴപ്പഴം, ചോക്ലേലേറ്റ് ,തക്കാളി :- ഓക്‌സലിക്കാസിഡ് 

* മൂത്രം :- യൂറിക് ആസിഡ് 

* ആമാശയ രസം :- ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് 

ലോഹസങ്കരങ്ങൾ 


* ഡ്യൂറാലുമിൻ :-  അലൂമിനിയം,ചെമ്പ്,മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്

* ബ്രാസ് (പിച്ചളള) :- ചെമ്പ്,സിങ്ക്

* ബ്രോൺസ് (ഓട്)  :- ചെമ്പ്,ടിൻ

* സ്റ്റേയിൻലസ്  സ്റ്റീൽ :- ഇരുമ്പ്,നിക്കൽ,ക്രോമിയം 

* മഗ്നേലിയം  :- മഗ്നീഷ്യം,അലൂമിനിയം

* ഇൻവാർ :- ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ


Manglish Transcribe ↓


aparanaamangal 


* bloo 
vidriyol :- koppar salphettu 
* spirittu ophu nyttar :- nydriku aasidu

* yello kekku :- yureniyam dy oksydu

* neela svarnam :- jalam 

* vidddikalude svarnam :- ayen pyryttu 

* raasasooryan :- magneeshyam

* philosaphozhsu vool

* green vidriyol :- pherasu salphettu

* epsam saalttu :- magneeshyam salphettu

* slekkadu lym :- kaalsyam hydroksydu

* kvikku lym :- kaalsyam oaaksydu

* blaakku ledu :- graaphyru

* oyal ophu vidriyol :- salphyooriku aasidu 

* oyil ophu vin്rar green :- meethyl saalisilikkettu

* bhaaviyude loham :- dyttaaniyam 

* kvikku silvar :- merkkuri

* littil  silvar :- plaattinam

* veluttha svarnam :- plaattinam

* karuttha svarnam :- pedroliyam 

* mazhavil loham :- iridiyam 

* raajakeeya dravam :- akvaareejiya

ayirukal


* merkkuri :- sinnabar

* aloominiyam :- boksyttu 

* yureniyam :- picchu blendu

* irumpu :- maagnattettu,hemattettu

* dyttaaniyam :- roodyl,ilmanyttu 

* thoriyam :- monosyttu  

* ledu :- galeena 

* sinku :- kalaamyn

raasanaamangal


* chunnaampuvellam :- kaalsyam hydroksydu

* alakkukaaram :- sodiyam kaarbanettu 

* thurashu :- koppar salphettu 

* kaasttiksoda :- sodiyam hydroksydu

* kaasttiku pottaashu :- pottaashyam hydroksydu

* chili saalttpeettar :- sodiyam  nydrettu 

* kakka/chippi/maarbil :- kaathsyam  kaarbanettu

* neettukakka :- kaathsyam oaaksydu

* kummaayam :- kaathsyam hydroksydu

* jipsam :- hydrettadu

* appakkaaram /rottikkaaram :- sodiyam bykaarbanettu

* ajinomotto :- monosodiyam gloottaamettu

pi. Ecchu. Skeyil 


* pottansu hydrajan ennathinte churukkamaanu ph

* ph skeyilil 1 muthal 14 vareyaanu rekhappedutthiyirikkunnathu

* nirveeryalaayanikalude ph ezhaanu.

* ph moolyam 7l  kuravaayava aasidukalum 7l koodiyava aalkkalikalumaanu.

* ph skeyil  kandupidicchathu soran soransaanu

* jalatthinte ph7 aanu 

* rakthatthinte ph
7. 4 

* paalintethu
6. 5

aasidukal

 

* vinaagiri :-  asattiku aasidu

*  munthiri,puli :- daardaariksu aasidu

* paal :- laakdriku aasidu 

* kaarbaattari :- salphyooriku aasidu 

* aaspirin :- asattyl saalisilikkaasidu

* sodaa vellam :- kaarbonikku aasidu

*  aappil :- maaliku aasidu

* vaazhappazham, choklelettu ,thakkaali :- oksalikkaasidu 

* moothram :- yooriku aasidu 

* aamaashaya rasam :- hydro kloriku aasidu 

lohasankarangal 


* dyooraalumin :-  aloominiyam,chempu,magneeshyam, maamganeesu

* braasu (picchalala) :- chempu,sinku

* bronsu (odu)  :- chempu,din

* stteyinlasu  stteel :- irumpu,nikkal,kromiyam 

* magneliyam  :- magneeshyam,aloominiyam

* invaar :- irumpu, nikkal
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions