previous question (കോട്ടയം)

1
. കണ്ടുപിടിക്കുക.
10/2×55= (a) 15  (b) 25 (c)6  (d)30
2
. (x-a)(x-b) (x-c)....(x-7) ന്റെ വിലയെന്ത്?
(a) 0  (b)(x-a)" (c)x"-a"  (d) 1
3
. സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?.............................
(a) 26  (b) 28  (c)24  (d) 22 
4
. AB =2:3B: C= 4:5 ആയാൽ A:B: C എത്ര ? 
(a) 23:5  (b) 4:
6.9 
(c) 8:12:15  (d)6:9:15 
5
.785×785 2×
7.85×
2.
152.15×
2.15ന്റെ വിലയെന്ത്? 
(a) 10  (b)
7.85 
(c)
2.15
Ans:  
(d)
5.70 
6
.25% ത്തിന്റെ 25% എത്ര ?
(a) 625  (b).000625  (c).0625  (d)
6.25
7
.(32)35 x (64) - x (8) -1/3ൻറ വിലയെത്ര? 
(a) 8  (b)1  (c)16 (d)2
8
.ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിന്റെ നീളം 120 മീറ്ററും വീതി 85 മീറ്ററുമായാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര? 
(a) 205 മീ   (b) 170 മീ  (c)410 മീ   (d) 400 മീ 
9
.കുട്ടന്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ്. എങ്കിൽ ഗീത കുട്ടന്റെ ആരാണ് ?
(a) മകൾ  (b) മരുമകൻ  (c) അമ്മായി  (d) സഹോദരി 
10
. ഒരു ക്ലാസിലെ 10 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 7 ആണ് അധ്യാപികയുടെ പ്രായവും കൂട്ടി ചേർത്താൽ ശരാശരി വയസ്സ് 9 ആകും. എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ പ്രായമെത്ര? 
(a)30  (b)
29. 
(c) 20  (d)40 
11
. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ:
(a) 4  (b) 125  (c) 27  (d) 64 
12
. കണ്ടുപിടിക്കുക 
1   1  1  1  1  = 2        4     8   16   32 (a)31/32 (b)33/32 (c)15/16 (d)17/16
13
.ഒരാൾ വടക്കോട്ട് 4 കി.മീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് 3 കി.മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് അയാളുടെ ദൂരമെത്ര ?
(a)7 കി.മീ.  (b) 8 കി.മീ.  (c)4 കി.മീ.  (d) 5 കി.മീ.
14
.സ്കേറ്റിംഗ് : ഐസ് ::റോവിംഗ്:................
(a) പർവതം  (b) വായു  (c) ജലം  (d) മണൽ
15
.രാജു ഒരു വരിയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് 13-ാമതും പി ന്നിൽ നിന്ന് 8-ാമതും ആണ്. ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേർ ഉണ്ട്? 
(a) 21  (b) 20  (c) 19  (d) 22
16
.ഒരു സംഖ്യയുടെ നാലിരട്ടി 72 നേക്കാൾ 8 കുറവാ ണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത് (a) 18 
(b) 16  (c) 14  (d) 20
17
.2012 വർഷത്തിൽ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങൾക്കാകെ കൂടി എത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്? 
(a)92  (b)90 (c)89 (d)91
18
. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അഭിന്നകമേത്? 
(a)
1.
1212...
(b)
1.12
(c)   (d)
1.121221222…
19
.
100.കി.മീ. ദൂരം 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിന്റെ വേഗതയെന്ത്?
(a)25കി.മീ/ മണിക്കൂർ  (b) 40 കി.മീ./ മണിക്കുർ  (c)20 കി.മീ./ മണിക്കുർ  (d)
306.6l./ മണിക്കുർ 
20
. ഒരു വസ്തുവിന്റെ വാങ്ങിയ വില 60 രൂപയും വിറ്റവില 66 രൂപയും ആയാൽ ലാഭശതമാനം എത്ര?
(a)6%  (b) 10%  (c) 12%  (d) 20% 
21
. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്? 
(a) ഫ്യൂസ്  (b) എം.സി.ബി.  (c) ത്രീ പിൻ പ്ലഗ്  (d) ഇ.എൽ.സി.ബി. 
22
. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമം നിറവേറ്റുന്നവയാണ് ഐ.സി.ചിപ്പുകൾ?
(a)റസിസ്റ്റർ  (b) കപ്പാസിറ്റർ  (c) പ്രോസസ്സർ  (d) ട്രാൻസിസ്റ്റർ 
23
. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏതു രാശിയിലായിരിക്കും? 
(a) മിഥുനം  (b)ചിങ്ങം  (c) കന്നി  (d) തുലാം 
24
. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്? 
(a) ബോയിൽ നിയമം  (b) ജൂൾ നിയമം 25  (c)ചാൾസ് നിയമം  (d) അവഗാഡ്രോ നിയമം
25
.ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷെൽ ഇലക്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു (പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർഥമല്ല) ഇവയിൽ 'S ബ്ലോക്ക് മൂലകമേതാണ്? P-3S2, Q-3d 14S2, R-2S2 2P5, S-3S2 3P5
(a) P  (b) Q (c) R  (d) S
26
.5ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ്സ് (GMM) ജലത്തിന്റെ മാസ് എത്ര ഗ്രാം ആയിരിക്കും? 
(a)80 ഗ്രാം  (b)85 ഗ്രാം (c)90 ഗ്രാം (d)95 ഗ്രാം
27
. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്നു. രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന
രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത്?  (a) A      (b) B (c) AB    (d) O 
28
.ലോക കാഴ്ച ദിനം എന്നാണ്?
(a) ഒക്ടോബർ 1 (b)ഒക്ടോബർ 10 (c)സപ്തംബർ 5 (d) ഡിസംബർ 1 
29
.ഇവ ഡി.എൻ.എ.യിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ്?
(a) അഡിനിൻ (b) തൈമിൻ  (c) ഗ്വാനിൻ (d) യുറാസിൽ 
30
. ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത്? 
(a) ജനിറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (b) ജീനോം മാപ്പിങ്ങ് (c) ടെലി മെഡിസിൻ (d) നാനോ ടെക്നോളജി 
31
.ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു രൂപം
കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്ന രാസവസ്തു ഇവയിൽ ഏതാണ്?  (a) സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് (b) പെർക്ലോറേറ്റ് (c) ക്ലോറേറ്റ് (d) എഥിലിൻ 
32
. ഇവയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പിൻകോഡ് ഏത്?
(a)
101201. (b) 110210 -
(c) 101210 (d) 110201,
33
.വനിതകളുടെ 100 m, 200m സ്പ്രിൻറ് ഇനങ്ങളിൽ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡുകൾ ആരുടെ പേരിലാണുള്ളത്? 
(a) ടിക്കി ഗലേന്ന (b) മറിയൻ ജോൺസ് (c) ഫ്ളോറൻസ് ഗ്രിഫിത്ത് ജോയ്നേർ (d) പോളാ ഇവാൻ 
34
.താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നിഷേധവോട്ട് സംവിധാനമില്ലാത്ത രാജ്യം ഏതാണ്?
(a) ഫ്രാൻസ്   (b) ബംഗ്ലാദേശ് (c) പാക്കിസ്ഥാൻ (d) കൊളംബിയ 
35
. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന മിസ് വേൾഡ്2013 മത്സരത്തിൽ കിരീടം ചൂടിയത് ഇവരിൽ ആരാണ്? 
(a) മെഗൻയങ്ങ് (b) മെറിനെ ലോർഫൈലിൽ (c) നെയൊ ഒക്കൈലി ഷൂട്ടർ (d) നവനീത് കോർ ദില്ലോൺ 
36
.സിറിയയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപകാരികൾക്കു നേരെ 
ഒരു വിഷവാതകം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏതാണാ വാതകം?  (a) സെലെനിയം (b)സരിൻ (c) സൾഫർ(d) നിയോൺ 
37
. 'ടേയ്‌ൽസ്‌ ഓഫ് അതിരാണിപ്പാടം’ഏത് പ്രശസ്ത  മലയാളം കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് 
(a) കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ (b) ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ (c) ആൽമരം പറഞ്ഞ കഥ (d) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ 
38
.കേരളത്തിൽ  പലയിടത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡ്രോസൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള   പദ്ധതി പേരിലാണറിയപ്പെടുന്നത്?
(a) ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് (b) ഓപ്പറേഷൻ ആശ (c) ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ (d) ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഹൺട്ട് 
39
. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകവലിരഹിത സംസ്ഥാനമായി 2013 ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏത്?
(a) ഉത്തർപ്രദേശ് (b) കേരളം  (c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (d) കർണാടകം 
40
.ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറെൻസിക്ക്
ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്? (a) ത്രിപുര (b) മുംബൈ (c) ഡൽഹി (d) കൊൽക്കത്ത
41
. കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് മുതൽ തെക്കേയറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത്?
(a) ഈസ്റ്റ്കോസ്റ്റ് കനാൽ (b) വെസ്റ്റ്കോസ്റ്റ് കനാൽ (c) സൗത്ത്ഈസ്റ്റ് കനാൽ (d) നോർത്ത് കനാൽ 
42
.നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന
ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം എന്തായിരുന്നു? (a) ആടുമാടുകളെ മേച്ച് (b) കൃഷി ചെയ്ത് (c) വനവിഭവ ശേഖരണം (d) മത്സ്യബന്ധനം 
43
.കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ
നിന്നും താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നത്? (a) ഇടനാട് (b) കുട്ടനാട് (c) മലനാട്  (d) തീരദേശം 
44
.‘അദ്വൈതദർശനം' എന്ന കൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്?
(a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (b) ശ്രീനാരായണഗുരു (c) ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ (d)ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 
45
.കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്കനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു
വടക്കൻ ജില്ല. (a) കണ്ണൂർ (b) വയനാട്  (c) കോഴിക്കോട് (d) കാസർകോട് 
46
.ഉത്തരായനരേഖ കടന്നുപോവാത്ത ഇന്ത്യൻ സം
സ്ഥാനം ഏത്? (a) മധ്യപ്രദേശ് (b) ത്സാർഖണ്ഡ് (c)ഒറീസ്സ  (d) ഛത്തീസ്ഗഡ് 
47
.തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ
പ്പെടാത്തത് ഏത്? (a) ഗോമതി (b) യമുന (c) കോസി (d) നർമ്മദ 
48
.വിശേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന്?
(a) 1923 (b) 1913 (c) 1941 (d) 1953 
49
.ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തുറ
മുഖം ഏത്? (a) തിരുവനന്തപുരം (b) തൂത്തുക്കുടി (c) ചെന്നൈ (d) കൊച്ചി
50
.തന്നിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഭരണനഗരത്തിൽപ്പെടാത്തത് ഏത്?
(a) ഡൽഹി (b) ഭോപ്പാൽ (c) ശ്രീനഗർ (d) കോയമ്പത്തുർ
51
.ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ആരംഭിച്ചതെന്ന്? 
(a) AD 1757 (b) AD 1600 (c) BC 1600 (d) AD 1618
52
. കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര്? 
(a) ടിപ്പുസുൽത്താൻ  (b) ഹൈദരാലി  (c) വേലുത്തമ്പി ദളവ  (d) പഴശ്ശിരാജ 
53
. ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്? 
(a) വിവേകാനന്ദൻ  (b) രാജാറാംമോഹൻ റോയ്  (c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ  (d) ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ 
54
. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഏറ്റുമുട്ടി 1805-ൽ മരണം വരിച്ച കോട്ടയം രാജാവ് ആര്? 
(a) പഴശ്ശിരാജ  (b) ടിപ്പുസുൽത്താൻ  (c) ധർമരാജ (d) രാജാ ഹരിസിംഗ് 
55
. സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ ? 
(a) അലഹബാദ്  (b) അഹമ്മദാബാദ്  (c) പോർബന്തർ  (d) ദണ്ഡി കടപ്പുറം 
56
.1942-ൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി:
(a) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം  (b) സത്യാഗ്രഹം  (c) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ  (d) സ്വരാജ് പ്രസ്ഥാനം 
57
, 1961-ൽ വിദേശികളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശം: 
(a) മാഹി  (b) ചന്ദ്രനഗർ  (c) ഗോവ  (d) പോണ്ടിച്ചേരി 
58
. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്ന വർഷം: 
(a)1950 ജനുവരി 26 (b)1956 ജനുവരി 26  (c)1948 ജനവരി 26  (d)1950 ആഗസ്ത് 26 
59
. ഇന്ത്യാ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു?
(a) റാഡ്ക്ലിഫ്ലൈൻ  (b) മൻമോഹൻ ലൈൻ  (c) പാക്കടലിടുക്ക്  (d) ഡുറൻറ് രേഖ 
60
. ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത്? 
(a) സർദാർ പട്ടേൽ  (b) ഡോ. അംബേദ്കർ  (c) ടി.ടി. കൃഷ്ണമാചാരി  (d) പോറ്റി ശ്രീരാമലു 
61
."പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി' എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്?
(a) യു.എസ്.എ.  (b) യു.എസ്.എസ്.ആർ. (c) യു.കെ.  (d) യു.എ.ഇ. 
62
. സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്?
(a) ഡിസംബർ 9  (b) ഡിസംബർ 10 (c) ഒക്ടോബർ 10  (d) നവംബർ 10 
63
. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാര്?
(a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (b) ഡോ: രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്  (c) സർദാർ പട്ടേൽ (d) ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ 
64
. ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നതെന്ന് ? 
(a) 1979  (b) 1969  (c) 1974  (d) 1967
65
. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നല്കുന്ന ദേശീയ ബാങ്ക് ഏത്?
(a) ലോക ബാങ്ക്  (b) ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെൻറ് ബാങ്ക്  (c) നബാർഡ്  (d) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 
66
. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം: 
(a)1949 നവംബർ 26 (b)1950 ജനവരി 26  (c)1949 ആഗസ്ത്26  (d)1956 നവംബർ 26 
67
. ബാലാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഏത് വർഷം?
(a) 1989  (b) 1990 (c) 1991  (d) 1992 
68
. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാര്?
(a) ബാബാ ആംതേ  (b) മേധാ പട്കർ (c) കിരൺ ബേദി (d) കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ 
69
. ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽവന്നതെന്ന്?
(a) 2005  (b) 2004 (c) 2006  (d) 2003 
70
. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വൃക്തിക്ക് എത്ര വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും?
(a)2 വർഷം  (b)8 വർഷം (c)1 വർഷം  (d)4 വർഷം 
71
. Choose the correctly spelt word
(a) Corrusponding  (b) Coresponding (c) Corresponding  (d) Correspunding 
72
. An Oncologist treats the patients suffering from
(a) Tuberculosis  (b) AIDS  (c) Cancer  (d) Diphtheria
73
. If you had ordered it, I...... it
(a) Would arrange (b) will arrange (c) Would have arrange (d) Would have arranged 
74
. The word opposite in meaning to novice is
(a) virtue  (b) rigid (c) veteran  (d) blunt
75
. The passive voice form of they completed the project is 
(a) The project is completed  (b) The project was being completed  (c) The project was completed by them  (d) The project will be completed
76
. When I reached there, everybody.
(a) left  (b) had left (c) was left  (d) have left 
77
. The phrase magnum opus means
(a) in bad faith (b) magnificient (c) method of working (d) a great composition 
78
. If DUCKS: QUACK, then HORSES:
(a) NEIGH  (b) BLEAT  (c) LISP  (d) GRUNT 
79
. Collective noun for guns is 
(a) covey  (b) brace  (c) battery  (d) bask 
80
. The young one of a pigeon is called 
(a) Squab  (b) bunny  (c) cygnet  (d) foal
81
. Spider is related web. Bee is related to?
(a) Aviary  (b) Kennel (c) Apiary (d) Stable
82
. The scientific study of interpretation is
(a) Hermeneutics (b)semantics (c) Phonetics (d)Morphology
83
.I am elder to you ……………..
(a) aren't I? (b) a. m I? (c) amn't I? (d) are not I 
84
.I met ......... university player 
(a)an (b) a (c) the (d)none of these 
85
. Fear of anything new is
(a) Neophobia (b) Nephophobia (c) Noctiphobia (d)Nebulaphobia
86
.The phrase to give out means 
(a) to abandon (b) to yield (c) to announce (d) to distribute 
87
. A poem in the form of an address is
(a) Sonnet (b) Dramatic monologue (c) Ode (d) Lullaby 
88
.Are you afraid... him?
(a) off (b) of (c) by (d) at 
89
.Point out the error part in: He told me that I am an intelligent girl.
(a) He told me (b) That (c) I am (d) An intelligent girl
90
. Necessity is the mother of......... 
(a) discovery (b) invention (c) finding (d) inventory
91
.എഴുതിക്കളഞ്ഞു.അടിവരയിട്ട പദം ഏത് ഭാഷാപ്രയോഗം  വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? 
(a) നാമവിശേഷണം (b) മുറ്റുവിന (c) അനുപ്രയോഗം (d) പേരെച്ചം
93
.’കാടിന്റെ മക്കൾ' എന്നതിലെ സമാസമെന്ത്?
(a)ദ്വന്ദ്വസമാസം  (b) ബഹുവ്രീഹി (c) കർമധാരയൻ (d) തത്പുരുഷൻ
94
.‘നിലപാട് മാറ്റുക’ എന്നർഥം ശൈലി 
(a) കാലുപിടിക്കുക (b) കാലുമാറുക (c) കാലുവാരുക (d) കാലുതിരുമ്മുക
95
.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം എന്നർഥം വരുന്ന പദം 
(a)ആലയം  (b)ആമയം(c)ആരവം (d)ആതപം
96
.സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?
(a) എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ (b) ഉറൂബ് (c) തകഴി (d) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
97
. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ 
(a).ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (b) സച്ചിദാനന്ദൻ (c) ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് (d) വൈലോപ്പിള്ളി
98
.‘Prevention is better than cure’എന്നതിന് സമാനമായ മലയാളത്തിലെ ശൈലി 
(a) സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട (b) മടിയൻമല ചുമക്കും (c) വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം (d) മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല 
99
.’താങ്കൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം' എന്നർഥം
വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം (a) You will join the duty (b) You can join the duty (c) You joined the duty (d) You resume the duty 
100
.അക്കിത്തം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യക്കാരൻ
(a) സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് (b) ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (c) ശ്രീധരമേനോൻ (d) അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി

Answer key 

1
.(d) 
10/2×55=30
2
. (a) ഇടയ്ക്ക് x- x = 0 വരും ഗുണിതത്തിന്റെ വില 0
3
. (b)
75 = 12, 12  7 = 19, 19  9 = 28 
4
. ( c)
 A. B C   2 : 3      4:15 8  :12 :15
5
. (a)
a22ab  b2 = (ab)2 (
7.85  
2.15)2 = 102 
6
. ( c)
25/4=6 ¼ % =25/100X25/100=625/10000=
0.625
7
.(d)
(32)3/5 64-1/6×81/3 23/2x2=
8.(c)2(12085)=205X2=410 മീ 
9
.(c)
പിതാവ്____ഗീത കുട്ടൻ  അമ്മായി 
10
.(b)
10 കുട്ടികളുടെ വയസ്സിന്റെ തുക = 70 11 പേരുടെ തുക =9×11=99 അധ്യാപികയുടെ വയസ്സ് = 29 
11
.(a)
2-ന്റെ വർഗം
4. മറ്റുള്ളവ ക്യൂബാണ്.
12
.(a)
31/32 ie 168421/32
13
.(d)
14
.(c)ജലം 
15
.(b)
(138)-1=20
16
.(b)
4a=72-8=64 a=16
17
.(d)
3129ലീപ്പ് വർഷം 31=91
18
.(d) ആവർത്തിക ഭിന്നിതമല്ല
19
.(a)
100/4=24kmph
20
.(b)
ലാഭം/മുതൽ 100=6/60100=10%
21.(c)
22.(c)
23.(a)
24.(b)
25.(a)
26.(c)
27.(c) 28(b) 29(d) 30(a) 31b) 32(d)
33.()34(c) 35(a) 36(b)
37.(d) 38(a) 39(c) 40(a) 41(b) 42(d) 43(b) 44(c) 45(b) 46(c) 47(d) 48(a) 49(b) 50(d) 51(b) 52(c) 53(b) 54(a) 55(b) 56(c)
57.(c)  58(a) 59(a) 60(d) 61b) 62(b)
63.(c)  
64.(b) 65(c) 66(a)
67.(a) 68(d) ഇപ്പോൾഎച്ച്.എൽ.ദത്തു. 69(a) 70(b) 71(c) 72(c) 73(d) 74(c) 75(c) 76b. 77(d) 78(a) 79(с) 80(а)
81.(a)
82.(c)
83.(a) 84(b) 85(a) 86(c) 87(c) 88(b) 89(c) 90(b) 91(c) 92(d) 93(a) 94(b) 95(c) 91 96(b) 97 (c) 98(a) 99(b) 100(d)


Manglish Transcribe ↓


1
. Kandupidikkuka.
10/2×55= (a) 15  (b) 25 (c)6  (d)30
2
. (x-a)(x-b) (x-c)....(x-7) nte vilayenthu?
(a) 0  (b)(x-a)" (c)x"-a"  (d) 1
3
. Samkhyaashreniyile aduttha padamethu ?.............................
(a) 26  (b) 28  (c)24  (d) 22 
4
. Ab =2:3b: c= 4:5 aayaal a:b: c ethra ? 
(a) 23:5  (b) 4:
6. 9 
(c) 8:12:15  (d)6:9:15 
5
. 785×785 2×
7. 85×
2. 152. 15×
2. 15nte vilayenthu? 
(a) 10  (b)
7. 85 
(c)
2. 15
ans:  
(d)
5. 70 
6
. 25% tthinte 25% ethra ?
(a) 625  (b). 000625  (c). 0625  (d)
6. 25
7
.(32)35 x (64) - x (8) -1/3nra vilayethra? 
(a) 8  (b)1  (c)16 (d)2
8
. Chathuraakruthiyilulla oru mythaanatthinte neelam 120 meettarum veethi 85 meettarumaayaal athinte chuttalavu ethra? 
(a) 205 mee   (b) 170 mee  (c)410 mee   (d) 400 mee 
9
. Kuttante achchhan geethayude sahodaranaanu. Enkil geetha kuttante aaraanu ?
(a) makal  (b) marumakan  (c) ammaayi  (d) sahodari 
10
. Oru klaasile 10 kuttikalude sharaashari vayasu 7 aanu adhyaapikayude praayavum kootti chertthaal sharaashari vayasu 9 aakum. Enkil adhyaapikayude praayamethra? 
(a)30  (b)
29. 
(c) 20  (d)40 
11
. Thaazhepparayunnavayil ottayaan:
(a) 4  (b) 125  (c) 27  (d) 64 
12
. Kandupidikkuka 
1   1  1  1  1  = 2        4     8   16   32 (a)31/32 (b)33/32 (c)15/16 (d)17/16
13
. Oraal vadakkottu 4 ki. Meettarum avide ninnu kizhakkottu 3 ki. Meettarum sancharicchu. Purappetta sthalatthu ninnu ayaalude dooramethra ?
(a)7 ki. Mee.  (b) 8 ki. Mee.  (c)4 ki. Mee.  (d) 5 ki. Mee.
14
. Skettimgu : aisu ::rovimg:................
(a) parvatham  (b) vaayu  (c) jalam  (d) manal
15
. Raaju oru variyil munnil ninnu 13-aamathum pi nnil ninnu 8-aamathum aanu. Aa variyil aake ethra per undu? 
(a) 21  (b) 20  (c) 19  (d) 22
16
. Oru samkhyayude naaliratti 72 nekkaal 8 kuravaa nenkil samkhya ethu (a) 18 
(b) 16  (c) 14  (d) 20
17
. 2012 varshatthil januvari, phebruvari, maarcchu maasangalkkaake koodi etha divasangal undu? 
(a)92  (b)90 (c)89 (d)91
18
. Thaazhepparayunnavayil abhinnakameth? 
(a)
1. 1212...
(b)
1. 12
(c)   (d)
1. 121221222…
19
. 100. Ki. Mee. Dooram 4 manikkoor kondu yaathra cheyyunna oru kaarinte vegathayenthu?
(a)25ki. Mee/ manikkoor  (b) 40 ki. Mee./ manikkur  (c)20 ki. Mee./ manikkur  (d)
306. 6l./ manikkur 
20
. Oru vasthuvinte vaangiya vila 60 roopayum vittavila 66 roopayum aayaal laabhashathamaanam ethra?
(a)6%  (b) 10%  (c) 12%  (d) 20% 
21
. Thaazhe kodutthittullavayil koottatthil pedaatthathu eth? 
(a) phyoosu  (b) em. Si. Bi.  (c) three pin plagu  (d) i. El. Si. Bi. 
22
. Kampyoottarinte thalacchoru ennu vilikkaavunnathu upakaranatthinte dharmam niravettunnavayaanu ai. Si. Chippukal?
(a)rasisttar  (b) kappaasittar  (c) prosasar  (d) draansisttar 
23
. Thiruvaathira njaattuvela ethu raashiyilaayirikkum? 
(a) mithunam  (b)chingam  (c) kanni  (d) thulaam 
24
. Thaazhe kodutthittullavayil koottatthil pedaatthathu eth? 
(a) boyil niyamam  (b) jool niyamam 25  (c)chaalsu niyamam  (d) avagaadro niyamam
25
. Ethaanum moolakangalude baahyathama sabshel ilakron vinyaasam nalkiyirikkunnu (pratheekangal yathaarthamalla) ivayil 's blokku moolakamethaan? P-3s2, q-3d 14s2, r-2s2 2p5, s-3s2 3p5
(a) p  (b) q (c) r  (d) s
26
. 5graam molikyulaar maasu (gmm) jalatthinte maasu ethra graam aayirikkum? 
(a)80 graam  (b)85 graam (c)90 graam (d)95 graam
27
. Ellaa grooppukalilninnu. Raktham sveekarikkaavunna
rakthagrooppu eth?  (a) a      (b) b (c) ab    (d) o 
28
. Loka kaazhcha dinam ennaan?
(a) okdobar 1 (b)okdobar 10 (c)sapthambar 5 (d) disambar 1 
29
. Iva di. En. E. Yil kaanappedaattha nydrajan besu ethaan?
(a) adinin (b) thymin  (c) gvaanin (d) yuraasil 
30
. Oru jeeviyude janithaka ghadanayil ichchhaanusaranam maattam varutthaanulla saankethika vidya eth? 
(a) janittiku enchineeyarimgu (b) jeenom maappingu (c) deli medisin (d) naano deknolaji 
31
. Chovvayil jeevante ethenkilumoru roopam
kandetthaanulla shramatthinu thiricchadiyaakunna raasavasthu ivayil ethaan?  (a) salphar dayoksydu (b) perklorettu (c) klorettu (d) ethilin 
32
. Ivayil supreemkodathiyude pinkodu eth?
(a)
101201. (b) 110210 -
(c) 101210 (d) 110201,
33
. Vanithakalude 100 m, 200m sprinru inangalil loka olimpiksu rekkordukal aarude perilaanullath? 
(a) dikki galenna (b) mariyan jonsu (c) phloransu griphitthu joyner (d) polaa ivaan 
34
. Thaazhe kodutthittullavayil nishedhavottu samvidhaanamillaattha raajyam ethaan?
(a) phraansu   (b) bamglaadeshu (c) paakkisthaan (d) kolambiya 
35
. Inthoneshyayil nadanna misu veld2013 mathsaratthil kireedam choodiyathu ivaril aaraan? 
(a) meganyangu (b) merine lorphylil (c) neyo okkyli shoottar (d) navaneethu kor dillon 
36
. Siriyayil aabhyanthara kalaapakaarikalkku nere 
oru vishavaathakam prayogikkappettathine thudarnnu aayirakkanakkinaalukal kollappettu ethaanaa vaathakam?  (a) seleniyam (b)sarin (c) salphar(d) niyon 
37
. 'deylsu ophu athiraanippaadam’ethu prashastha  malayaalam kruthiyude imgleeshu paribhaashayaanu 
(a) kaappirikalude naattil (b) oru sankeertthanam pole (c) aalmaram paranja katha (d) oru deshatthinte katha 
38
. Keralatthil  palayidatthaayi sookshicchu vecchittulla endrosalphaan nirveeryamaakkaanulla   paddhathi perilaanariyappedunnath?
(a) oppareshan blosam springu (b) oppareshan aasha (c) oppareshan bloo sttaar (d) oppareshan green hanttu 
39
. Inthyayile aadyatthe pukavalirahitha samsthaanamaayi 2013 joolyyil prakhyaapikkappetta samsthaanam eth?
(a) uttharpradeshu (b) keralam  (c) himaachal pradeshu (d) karnaadakam 
40
. Inthyayude aadyatthe sybar phorensikku
laborattari evideyaanu sthaapicchittullath? (a) thripura (b) mumby (c) dalhi (d) kolkkattha
41
. Keralatthinte vadakku muthal thekkeyattam vareyulla jalapaatha eth?
(a) eesttkosttu kanaal (b) vesttkosttu kanaal (c) sauttheesttu kanaal (d) nortthu kanaal 
42
. Neythal bhooprakruthi pradeshatthu undaayirunna
aalukalude upajeevanamaarggam enthaayirunnu? (a) aadumaadukale mecchu (b) krushi cheythu (c) vanavibhava shekharanam (d) mathsyabandhanam 
43
. Keralatthile ethu pradeshamaanu samudranirappil
ninnum thaazhnnu nilkkunnath? (a) idanaadu (b) kuttanaadu (c) malanaadu  (d) theeradesham 
44
.‘advythadarshanam' enna kruthiyude upajnjaathaavu aaraan?
(a) svaami vivekaanandan (b) shreenaaraayanaguru (c) shreeshankaraachaaryar (d)chattampi svaamikal 
45
. Keralatthil rabbar krushikkanuyojyamallaattha oru
vadakkan jilla. (a) kannoor (b) vayanaadu  (c) kozhikkodu (d) kaasarkodu 
46
. Uttharaayanarekha kadannupovaattha inthyan sam
sthaanam eth? (a) madhyapradeshu (b) thsaarkhandu (c)oreesa  (d) chhattheesgadu 
47
. Thannirikkunna nadikalil himaalayan nadikalil
ppedaatthathu eth? (a) gomathi (b) yamuna (c) kosi (d) narmmada 
48
. Visheshvarayya stteel limittadu sthaapithamaayathennu?
(a) 1923 (b) 1913 (c) 1941 (d) 1953 
49
. Inthyayude thekke attatthu sthithicheyyunna thura
mukham eth? (a) thiruvananthapuram (b) thootthukkudi (c) chenny (d) kocchi
50
. Thannirikkunna nagarangalil bharananagaratthilppedaatthathu eth?
(a) dalhi (b) bhoppaal (c) shreenagar (d) koyampatthur
51
. Inthyayil eesttinthyaa kampani aarambhicchathennu? 
(a) ad 1757 (b) ad 1600 (c) bc 1600 (d) ad 1618
52
. Kundara vilambaram nadatthiya bharanaadhikaari aar? 
(a) dippusultthaan  (b) hydaraali  (c) velutthampi dalava  (d) pazhashiraaja 
53
. Brahmasamaajam sthaapicchathaar? 
(a) vivekaanandan  (b) raajaaraammohan royu  (c) gopaalakrushna gokhale  (d) shreeraamakrushnaparamahamsan 
54
. Britteeshukaarodu ettumutti 1805-l maranam variccha kottayam raajaavu aar? 
(a) pazhashiraaja  (b) dippusultthaan  (c) dharmaraaja (d) raajaa harisimgu 
55
. Sabarmathi aashramam sthithicheyyunnathu evide ? 
(a) alahabaadu  (b) ahammadaabaadu  (c) porbanthar  (d) dandi kadappuram 
56
. 1942-l gaandhiji konduvanna prakshobha paripaadi:
(a) nisahakarana prasthaanam  (b) sathyaagraham  (c) kvittu inthya  (d) svaraaju prasthaanam 
57
, 1961-l videshikalilninnum svaathanthryam nediya inthyayile oru pradesham: 
(a) maahi  (b) chandranagar  (c) gova  (d) pondiccheri 
58
. Inthyan bharanaghadana nilavilvanna varsham: 
(a)1950 januvari 26 (b)1956 januvari 26  (c)1948 janavari 26  (d)1950 aagasthu 26 
59
. Inthyaa paaku athirtthi ethu perilariyappedunnu?
(a) raadkliphlyn  (b) manmohan lyn  (c) paakkadalidukku  (d) duranru rekha 
60
. Aarude niraahaara jeevitha thyaagam moolamaanu inthyayil bhaashaadisthaanatthil samsthaanam roopeekaricchath? 
(a) sardaar pattel  (b) do. Ambedkar  (c) di. Di. Krushnamaachaari  (d) potti shreeraamalu 
61
."panchavathsara paddhathi' enna aashayam inthya kadamedutthathu ethu raajyatthil ninnu?
(a) yu. Esu. E.  (b) yu. Esu. Esu. Aar. (c) yu. Ke.  (d) yu. E. I. 
62
. Saarvadesheeya manushyaavakaasha dinamaayi aacharikkunnathennu?
(a) disambar 9  (b) disambar 10 (c) okdobar 10  (d) navambar 10 
63
. Inthyayile aadyatthe aasoothrana kammeeshan adhyakshanaar?
(a) javaharlaal nehru (b) do: raajendra prasaadu  (c) sardaar pattel (d) do. Raadhaakrushnan 
64
. Aadyamaayi inthyayile baankukalude deshasaalkkaranam nadannathennu ? 
(a) 1979  (b) 1969  (c) 1974  (d) 1967
65
. Kaarshika mekhalaykkum graameena vikasanatthinum oonnal nalkunna desheeya baanku eth?
(a) loka baanku  (b) eshyan davalapmenru baanku  (c) nabaardu  (d) sendral baanku 
66
. Inthyan bharanaghadana paasaakkiya varsham: 
(a)1949 navambar 26 (b)1950 janavari 26  (c)1949 aagasth26  (d)1956 navambar 26 
67
. Baalaavakaashangale sambandhiccha anthaaraashdra prakhyaapanam undaayathu ethu varsham?
(a) 1989  (b) 1990 (c) 1991  (d) 1992 
68
. Desheeya manushyaavakaasha kammeeshan adhyakshanaar?
(a) baabaa aamthe  (b) medhaa padkar (c) kiran bedi (d) ke. Ji. Baalakrushnan 
69
. Inthyayil gaarhika peedana samrakshana niyamam nilavilvannathennu?
(a) 2005  (b) 2004 (c) 2006  (d) 2003 
70
. Sybar kuttakruthyangalil shikshikkappedunna vrukthikku ethra varsham vare thadavushiksha labhikkum?
(a)2 varsham  (b)8 varsham (c)1 varsham  (d)4 varsham 
71
. Choose the correctly spelt word
(a) corrusponding  (b) coresponding (c) corresponding  (d) correspunding 
72
. An oncologist treats the patients suffering from
(a) tuberculosis  (b) aids  (c) cancer  (d) diphtheria
73
. If you had ordered it, i...... It
(a) would arrange (b) will arrange (c) would have arrange (d) would have arranged 
74
. The word opposite in meaning to novice is
(a) virtue  (b) rigid (c) veteran  (d) blunt
75
. The passive voice form of they completed the project is 
(a) the project is completed  (b) the project was being completed  (c) the project was completed by them  (d) the project will be completed
76
. When i reached there, everybody.
(a) left  (b) had left (c) was left  (d) have left 
77
. The phrase magnum opus means
(a) in bad faith (b) magnificient (c) method of working (d) a great composition 
78
. If ducks: quack, then horses:
(a) neigh  (b) bleat  (c) lisp  (d) grunt 
79
. Collective noun for guns is 
(a) covey  (b) brace  (c) battery  (d) bask 
80
. The young one of a pigeon is called 
(a) squab  (b) bunny  (c) cygnet  (d) foal
81
. Spider is related web. Bee is related to?
(a) aviary  (b) kennel (c) apiary (d) stable
82
. The scientific study of interpretation is
(a) hermeneutics (b)semantics (c) phonetics (d)morphology
83
. I am elder to you ……………..
(a) aren't i? (b) a. M i? (c) amn't i? (d) are not i 
84
. I met ......... University player 
(a)an (b) a (c) the (d)none of these 
85
. Fear of anything new is
(a) neophobia (b) nephophobia (c) noctiphobia (d)nebulaphobia
86
. The phrase to give out means 
(a) to abandon (b) to yield (c) to announce (d) to distribute 
87
. A poem in the form of an address is
(a) sonnet (b) dramatic monologue (c) ode (d) lullaby 
88
. Are you afraid... Him?
(a) off (b) of (c) by (d) at 
89
. Point out the error part in: he told me that i am an intelligent girl.
(a) he told me (b) that (c) i am (d) an intelligent girl
90
. Necessity is the mother of......... 
(a) discovery (b) invention (c) finding (d) inventory
91
. Ezhuthikkalanju. Adivarayitta padam ethu bhaashaaprayogam  vyavasthithiyil ulppedunnu? 
(a) naamavisheshanam (b) muttuvina (c) anuprayogam (d) pereccham
93
.’kaadinte makkal' ennathile samaasamenthu?
(a)dvandvasamaasam  (b) bahuvreehi (c) karmadhaarayan (d) thathpurushan
94
.‘nilapaadu maattuka’ ennartham shyli 
(a) kaalupidikkuka (b) kaalumaaruka (c) kaaluvaaruka (d) kaaluthirummuka
95
. Thaazhe parayunnavayil shabdam ennartham varunna padam 
(a)aalayam  (b)aamayam(c)aaravam (d)aathapam
96
. Sundarikalum sundaranmaarum enna kruthi aarudethaan?
(a) em. Di. Vaasudevan naayar (b) uroobu (c) thakazhi (d) vykkam muhammadu basheer 
97
. Malayaala saahithyatthil ettavum oduvil jnjaanapeedtam puraskaaram labhiccha saahithyakaaran 
(a). Ji. Shankarakkuruppu (b) sacchidaanandan (c) o. En. Vi. Kuruppu (d) vyloppilli
98
.‘prevention is better than cure’ennathinu samaanamaaya malayaalatthile shyli 
(a) sookshicchaal duakhikkenda (b) madiyanmala chumakkum (c) vitthugunam patthugunam (d) minnunnathellaam ponnalla 
99
.’thaankalkku joliyil praveshikkaam' ennartham
varunna imgleeshu vaakyam (a) you will join the duty (b) you can join the duty (c) you joined the duty (d) you resume the duty 
100
. Akkittham enna thoolikaanaamatthil ariyappedunna saahithyakkaaran
(a) subrahmanyan nampoothirippaadu (b) shankarakkuruppu (c) shreedharamenon (d) achyuthan nampoothiri

answer key 

1
.(d) 
10/2×55=30
2
. (a) idaykku x- x = 0 varum gunithatthinte vila 0
3
. (b)
75 = 12, 12  7 = 19, 19  9 = 28 
4
. ( c)
 a. B c   2 : 3      4:15 8  :12 :15
5
. (a)
a22ab  b2 = (ab)2 (
7. 85  
2. 15)2 = 102 
6
. ( c)
25/4=6 ¼ % =25/100x25/100=625/10000=
0. 625
7
.(d)
(32)3/5 64-1/6×81/3 23/2x2=
8.(c)2(12085)=205x2=410 mee 
9
.(c)
pithaav____geetha kuttan  ammaayi 
10
.(b)
10 kuttikalude vayasinte thuka = 70 11 perude thuka =9×11=99 adhyaapikayude vayasu = 29 
11
.(a)
2-nte vargam
4. Mattullava kyoobaanu.
12
.(a)
31/32 ie 168421/32
13
.(d)
14
.(c)jalam 
15
.(b)
(138)-1=20
16
.(b)
4a=72-8=64 a=16
17
.(d)
3129leeppu varsham 31=91
18
.(d) aavartthika bhinnithamalla
19
.(a)
100/4=24kmph
20
.(b)
laabham/muthal 100=6/60100=10%
21.(c)
22.(c)
23.(a)
24.(b)
25.(a)
26.(c)
27.(c) 28(b) 29(d) 30(a) 31b) 32(d)
33.()34(c) 35(a) 36(b)
37.(d) 38(a) 39(c) 40(a) 41(b) 42(d) 43(b) 44(c) 45(b) 46(c) 47(d) 48(a) 49(b) 50(d) 51(b) 52(c) 53(b) 54(a) 55(b) 56(c)
57.(c)  58(a) 59(a) 60(d) 61b) 62(b)
63.(c)  
64.(b) 65(c) 66(a)
67.(a) 68(d) ippolecchu. El. Datthu. 69(a) 70(b) 71(c) 72(c) 73(d) 74(c) 75(c) 76b. 77(d) 78(a) 79(с) 80(а)
81.(a)
82.(c)
83.(a) 84(b) 85(a) 86(c) 87(c) 88(b) 89(c) 90(b) 91(c) 92(d) 93(a) 94(b) 95(c) 91 96(b) 97 (c) 98(a) 99(b) 100(d)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution