രസതന്ത്രം 2

ദ്രവണാങ്കഠ


* കാർബൺ  >3550^O C

* ടങ്സ്റ്റൺ >3410^O C (3683 K)

* ഇരുമ്പ് >1537^O C

* സ്വർണ്ണം - 1063^O C (1337 K) 

* സിൽവർ - 962^O C

തിളനില


* റിനിയം-5597^OC

* ജലം -100O^C

*എഥനോൾ-
78.37^OC

* മെഥനോൾ-
64.7^OC

*ഹീലിയം - -
262.9^OC

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകം? 

ans :  ഹീലിയം 

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉള്ള മൂലകം?

ans : ഹീലിയം 

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയും ദ്രവണാങ്കവും ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം?

ans : ഹൈഡ്രജൻ

രാസപ്രവർത്തനം 


*ഒരാറ്റത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള കഴിവാണ്?

ans : സംയോജകത (Valency)

*തൻമാത്രയിൽ ആറ്റങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന വൈദ്യുതാകർഷണ ബലം?

ans : രാസബന്ധനം

*ബാഹ്യതമഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അഷ്ടക സംവിധാനം കൈവരിച്ച് സ്ഥിരത നേടുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : രാസബന്ധനം

*അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം?

ans : അയോണിക ബന്ധനം (Ionic bond) 

*ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം?

ans : സഹസംയോജകബന്ധനം(Co-valen bond)

*ആറ്റത്തിലെ ബാഹ്യതമഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

ans : സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ

സംയോജകത


* ഗ്രൂപ്പ് 1-1

* ഗ്രൂപ്പ് 2-2

* ഗ്രൂപ്പ് 13-3

* ഗ്രൂപ്പ് 14-4

* ഗ്രൂപ്പ് 15-3

* ഗ്രൂപ്പ് 16-2

* ഗ്രൂപ്പ് 17-1

* ഗ്രൂപ്പ്18-0

മൂലകങ്ങൾ

 

* ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ (1-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>ലിഥിയം (Li), സോഡിയം (Na), പൊട്ടാസ്യം (K) റുബീഡീയം (Rb), സീസിയം (Cs), ഫ്രാൻസിയം(Fr)(ഹൈഡ്രജൻ 1-ാം ഗ്രൂപ്പ്  മൂലകം ആണെങ്കിലും ആൽക്കലി ലോഹമല്ല)

*ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ (2-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>ബെറിലിയം (Be), മഗ്നീഷ്യം (Mg), കാത്സ്യം (Ca)സ്ട്രോൺഷ്യം(Sr)ബേരിയം (Ba),റേഡിയം (Ra)

*ബോറോൺ കുടുംബം(13-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>ബോറോൺ (B),അലൂമിനിയം (AI), ഗാലിയം (Ga), ഇൻഡിയം (In), താലിയം (TI), അനൻട്രിയം (Uut)

*കാർബൺ കുടുംബം(14-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>കാർബൺ (C),സിലിക്കൺ  (Si). ജെർമേനിയം(Ga), ടിൻ(Sm), ലെഡ്(Pb), ഫ്‌ളറോവിയം  (F1)

* നൈട്രജൻ കുടുംബം(15-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>നൈട്രജൻ (N), ഫോസ്ഫറസ്(P), ആഴ്സനിക്(As) ആന്റിമണി(Sb), ബിസ്മത്ത് (Bi), അനൺപെന്റിയം (Uup)

* ഓക്സിജൻ കുടുംബം (16-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>ഓക്സിജൻ (O), സൾഫർ (S), സെലീനിയം (se)ടെല്യൂറിയം(Te),  പെളോണിയം (Po), ലിവർമോറിയം(Lv)

*ഹാലൊജനുകൾ(17-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
>ഫ്‌ളൂറിൻ (F)ക്ലോറിൻ (CI),ബ്രോമിൻ (Br), അയഡിൻ (I), അസറ്റാറ്റിൻ (At). അനൺസെപ്റ്റിയം (Uus)

* അലസവാതകങ്ങൾ (18-ാം ഗ്രൂപ്പ്)
L>ഹീലിയം(He),നിയോൺ(Ne),ആർഗോൺ(Ar),ക്രിപ്റ്റോൺ (Kr),സെനോൺ(Xe),റഡോൺ(Rn),അൻൺഒക്റ്റിയം(Uno)
*ആറ്റങ്ങളുടെ ഊർജം കുറയുമ്പോൾ സ്ഥിരത കൂടുന്നു.

*ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണുകളായി മാറുന്നു 

*ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള അയോണുകളായിമാറുന്നു

*ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത്  പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള അയോണുകളായി മാറാനുള്ള മൂലകത്തിന്റെ കഴിവ്?

ans : ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി

*ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം?

ans : ഓക്സീകരണം 

*ആറ്റങ്ങൾ  ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ  നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള  അയോണുകളായി മാറുന്നു.

*ഇലട്രോണുകളെ ആകർഷിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള അയോണുകളായി മാറാനുള്ള മൂലകത്തിന്റെ കഴിവ്?

ans : ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി

*ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം?

ans : നിരോക്സീകരണം 

*മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സ്കെയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

ans : ലിനസ് പോളിങ് 

*വൈദ്യുതോർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തേയ്ക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ?

ans : വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ

*സമാനചാർജുകൾ വികർഷിക്കുകയും വിപരീതചാർജുകൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

*സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി 

*നിരോക്സീകരണം  സംഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്?

ans : കാഥോഡ് 

*ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഡ്?

ans : ആനോഡ്

*രണ്ട് ഇലക്സ്ട്രോഡുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിനു മാത്രമേ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

*രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം?

ans : സെൽ e.m.f.(Cell electromotive force)

*ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ  E1, E2 ആണെങ്കിൽ em.f. = E2-E1

*ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കാൻ അടിസ്ഥാനമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്?

ans : സ്റ്റാൻഡേർഡ്  ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് 

*സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവസ്ഥയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്സ്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ?

ans : പൂജ്യം 

*സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവസ്ഥയിലെ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്കാക്കി അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോഡുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിക?

ans : ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിസ് 

*1atm മർദ്ദവും 298K ഊഷ്മാവും ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് STP (Standard Temperature and Pressure)

*രണ്ട് ഇലക്സ്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ?

ans : വോൾട്ട് മീറ്റർ

*ജലീയ ലായനിയിലോ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ വിപരീത ചാർജ്ജുള്ള അയോണുകളായി മാറുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ്?

ans : ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ

*ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അയോണുകൾ വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം?

ans : വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)

*സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം കാഥോഡിലും ക്ലോറിൻ ആനോഡിലും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു.

*അയോണിക സംയുക്തങ്ങളുടെ ലായനികളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ.

*ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നവ?

ans : ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ 

*രാസോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജമായും വൈദ്യുതോർജം രാസോർജ്ജമായും മരുന്ന് സംവിധാനമാണ്?

ans : വൈദ്യുത രാസസെൽ   

*ക്രമവർത്തന നിയമം (Periodic law)?

ans : മെൻഡലിയോഫ് 

*ആധുനിക ക്രമവർത്തന നിയമം?

ans : മോസ്‌ലി 

*അഷ്ടക  നിയമം(Law of Octaves)?

ans : ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്‌സ് 

*ട്രയാഡ്സ്  നിയമം (Law of Triads)

ans : ഡോബറെയ്നർ

*ഖര വസ്തുക്കളെ  ദ്രാവകമാക്കാതെ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ?

ans : ഉത്പതനം (Sublimation)

*ഉത്പതനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം?

ans : കർപ്പൂരം,പാറ്റാഗുളിക (നാഫ്ത്തലീൻ)

*രാസോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം?

ans : ഗാൽവനിക് സെൽ (വോൾട്ടയിക് സെൽ)

*വൈദ്യുതോർജ്ജം രാസോർജ്ജമാക്കിമാറ്റുന്ന ഉപകരണം?

ans : ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ

*വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്ന പ്രക്രിയ? 

ans : ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്

*ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാനായി ഇരുമ്പിൻമേൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ? 

ans : ഗാൽവനൈസേഷൻ

*സ്വർണം പൂശുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : ഗോൾഡ് സയനൈഡും സോഡിയം സയനൈഡും

*ആസിഡ് ചേർത്ത ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതുവിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സസിജനും ഉണ്ടാകുന്നു.

*റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ദ്രാവക മൂലകം?

ans : ഫ്രാൻസിയം 

രാസമാറ്റവും ഭൗതികമാറ്റവും


*സ്ഥിരമായതും പുതിയപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതുമായ  മാറ്റം?

ans : രാസമാറ്റം

*പഞ്ചസാരകത്തി കരിയാവുന്നതും, ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജലവും ലവണവും ഉണ്ടാകുന്നതും, വിറക് കത്തിചാരമാകു ന്നതും രാസമാറ്റത്തിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 

*ഭൗതികഗുണങ്ങളിൽ മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും താത്കാലികമായതുമായ മാറ്റം?

ans : ഭൗതികമാറ്റം

*ജലം ഐസാവുന്നതും, പഞ്ചസാരവെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതും, മെഴുക് ഉരുകുന്നതും,ജലം നീരാവിയാകുന്നതും ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾക്കുദാഹരണങ്ങളാണ്.

മിശ്രിതങ്ങളുടെ വേർതിരിക്കൽ 


*ഘടകങ്ങളുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?

ans : സെൻട്രിഫ്യൂജ് 

*തിളനിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമ്മിൽ കലർന്ന രണ്ടു ദ്രാവകങ്ങളുടെ മിശ്രിതത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി?

ans : അംശിക സ്വേദനം

*അയിരുകളിൽ നിന്നും ഭൗമ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം(Concentration ofore) 

*അയിരിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി?

ans : ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുന്നു 

*മാലിന്യങ്ങളേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണ രീതി? 

ans : പ്ലവന പ്രകിയ 

*സൾഫൈഡ് അയിരുകളുടെ പ്രധാന സാന്ദ്രണ രീതി?

ans : ഫ്രോത്ത് ഫ്ളോട്ടേഷൻ 

*കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗം?

ans : കാന്തിക വിഭജനം 

*പൊടിച്ച അയിരിനെ അയിരിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ലയിക്കാത്തതും ലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ലയിക്കുന്നതുമായ ലായകത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന രീതി?

ans : ലീച്ചിങ്

*പൊടിച്ച അയിരിനെ വായു പ്രവാഹത്തിൽ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുന്ന രീതി?

ans : റോസ്റ്റിങ്

*ബാഷ്പ ശീലമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം?

ans : കാൽസിനേഷൻ

*റോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ അയിരിനൊപ്പം ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ചാർക്കോൽ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : സ്മെൽറ്റിങ്

*കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി?

ans : വിന്നോവിംഗ്

*അതിവേഗം ബാഷ്പമാകുന്ന ലോഹങ്ങളെ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ബാഷ്പമായി പുറത്തുവരുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : സ്വേദനം

*സ്വേദനത്തിലൂടെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ?

ans : സിങ്ക്,മെർക്കുറി 

*ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റു ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കണികകളെ അവയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന  പ്രതിഭാസം?

ans : ആധിശോഷണം (absorption)

*ആധിശോഷണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ.
>വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്  >ചുവരിൽ പൊടിപിടിക്കുന്നത്  >ഗ്യാസമാസ്കുകളിൽ  വിഷവാതകങ്ങളെ മാറ്റാൻ കാർബൺ തരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
*ചായങ്ങളിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം?

ans : ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി

*രക്തത്തിൽ കലർന്ന മരുന്നുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.


Manglish Transcribe ↓


dravanaankadta


* kaarban  >3550^o c

* dangsttan >3410^o c (3683 k)

* irumpu >1537^o c

* svarnnam - 1063^o c (1337 k) 

* silvar - 962^o c

thilanila


* riniyam-5597^oc

* jalam -100o^c

*ethanol-
78. 37^oc

* methanol-
64. 7^oc

*heeliyam - -
262. 9^oc

*ettavum thaazhnna thilanilayulla moolakam? 

ans :  heeliyam 

*ettavum thaazhnna dravanaankam ulla moolakam?

ans : heeliyam 

*ettavum thaazhnna thilanilayum dravanaankavum ulla randaamatthe moolakam?

ans : hydrajan

raasapravartthanam 


*oraattatthinu raasapravartthanatthilerppedaanulla kazhivaan?

ans : samyojakatha (valency)

*thanmaathrayil aattangale parasparam bandhippicchu nirtthunna vydyuthaakarshana balam?

ans : raasabandhanam

*baahyathamashellile ilakdronukalude ashdaka samvidhaanam kyvaricchu sthiratha nedunna prakriya?

ans : raasabandhanam

*ayonukal thammilulla aakarshanam moolamundaakunna raasabandhanam?

ans : ayonika bandhanam (ionic bond) 

*ilakdronukal pankuvaykkunnathiloode undaakunna raasabandhanam?

ans : sahasamyojakabandhanam(co-valen bond)

*aattatthile baahyathamashellile ilakdronukal ariyappedunnath?

ans : samyojaka ilakdronukal

samyojakatha


* grooppu 1-1

* grooppu 2-2

* grooppu 13-3

* grooppu 14-4

* grooppu 15-3

* grooppu 16-2

* grooppu 17-1

* groopp18-0

moolakangal

 

* aalkkali lohangal (1-aam grooppu)
>lithiyam (li), sodiyam (na), pottaasyam (k) rubeedeeyam (rb), seesiyam (cs), phraansiyam(fr)(hydrajan 1-aam grooppu  moolakam aanenkilum aalkkali lohamalla)

*aalkkalyn ertthu lohangal (2-aam grooppu)
>beriliyam (be), magneeshyam (mg), kaathsyam (ca)sdronshyam(sr)beriyam (ba),rediyam (ra)

*boron kudumbam(13-aam grooppu)
>boron (b),aloominiyam (ai), gaaliyam (ga), indiyam (in), thaaliyam (ti), anandriyam (uut)

*kaarban kudumbam(14-aam grooppu)
>kaarban (c),silikkan  (si). Jermeniyam(ga), din(sm), ledu(pb), phlaroviyam  (f1)

* nydrajan kudumbam(15-aam grooppu)
>nydrajan (n), phospharasu(p), aazhsaniku(as) aantimani(sb), bismatthu (bi), ananpentiyam (uup)

* oksijan kudumbam (16-aam grooppu)
>oksijan (o), salphar (s), seleeniyam (se)delyooriyam(te),  peloniyam (po), livarmoriyam(lv)

*haalojanukal(17-aam grooppu)
>phloorin (f)klorin (ci),bromin (br), ayadin (i), asattaattin (at). Anansepttiyam (uus)

* alasavaathakangal (18-aam grooppu)
l>heeliyam(he),niyon(ne),aargon(ar),kriptton (kr),senon(xe),radon(rn),annokttiyam(uno)
*aattangalude oorjam kurayumpol sthiratha koodunnu.

*aattangal ilakdronukal sveekarikkukayo vittukeaadukkukayo cheyyumpol ayonukalaayi maarunnu 

*aattangal ilakdron vittukodukkumpol positteevu chaarjjulla ayonukalaayimaarunnu

*ilakdron vittukodutthu  positteevu chaarjjulla ayonukalaayi maaraanulla moolakatthinte kazhiv?

ans : ilakdro posittivitti

*ilakdron vittukodukkunna pravartthanam?

ans : okseekaranam 

*aattangal  ilakdron sveekarikkumpol  negatteevu chaarjjulla  ayonukalaayi maarunnu.

*iladronukale aakarshicchu negatteevu chaarjjulla ayonukalaayi maaraanulla moolakatthinte kazhiv?

ans : ilakdronegattivitti

*ilakdron sveekarikkunna pravartthanam?

ans : nirokseekaranam 

*moolakangalude ilakdro negatteevu svabhaavam thaarathamyappedutthaan sahaayikkunna skeyil vikasippiccheduttha shaasthrajnjan?

ans : linasu polingu 

*vydyuthorjjam aagiranam cheyyukayo purattheykku vidukayo cheyyunna raasapravartthanangal?

ans : vydyutha raasapravartthanangal

*samaanachaarjukal vikarshikkukayum vipareethachaarjukal aakarshikkukayum cheyyunnu

*svathanthra ilakdronukalude pravaahamaanu vydyuthi 

*nirokseekaranam  sambhavikkunna ilakdrod?

ans : kaathodu 

*okseekaranam sambhavikkunnu ilakdrod?

ans : aanodu

*randu ilaksdrodukal thammil ulla pottanshyal vyathyaasatthinu maathrame vydyutha pravaaham undaakkaan kazhiyukayulloo.

*randu ilakdrodukal thammilulla pottanshyal vyathyaasam?

ans : sel e. M. F.(cell electromotive force)

*ilakdrodukalude pottanshyal  e1, e2 aanenkil em. F. = e2-e1

*ilakdrodukalude pottanshyal kanakkaakkaan adisthaanamaayi edutthirikkunna ilakdrod?

ans : sttaanderdu  hydrajan ilakdrodu 

*sttaanderdu avasthayile hydrajan ilaksdrodinte pottanshyal?

ans : poojyam 

*sttaanderdu avasthayile ilakdrodukalude pottanshyal kanakkaakki athinte kramatthil ilakdrodukale vinyasicchirikkunna pattika?

ans : ilakdro kemikkal seerisu 

*1atm marddhavum 298k ooshmaavum ulla avasthayaanu stp (standard temperature and pressure)

*randu ilaksdrodukalude pottanshyal vyathyaasam alakkaan upayogikkunna upakaranam ?

ans : volttu meettar

*jaleeya laayaniyilo urukiya avasthayilo vipareetha chaarjjulla ayonukalaayi maarunna samyukthangalaan?

ans : ilakdrolyttukal

*oru ilakdrolyttiloode vydyuthi kadatthi vidumpol ayonukal verthiriyunna prathibhaasam?

ans : vydyutha vishleshanam (ilakdrolisisu)

*sodiyam klorydine vydyutha vishleshanam cheyyumpol sodiyam kaathodilum klorin aanodilum shekharikkappedunnu.

*ayonika samyukthangalude laayanikalaanu ilakdrolyttukal.

*ilakdro kemikkal seereesil ettavum mukalil varunnava?

ans : aalkkali lohangal 

*raasorjjam vydyuthorjamaayum vydyuthorjam raasorjjamaayum marunnu samvidhaanamaan?

ans : vydyutha raasasel   

*kramavartthana niyamam (periodic law)?

ans : mendaliyophu 

*aadhunika kramavartthana niyamam?

ans : mosli 

*ashdaka  niyamam(law of octaves)?

ans : jon nyoolaandsu 

*drayaadsu  niyamam (law of triads)

ans : dobareynar

*khara vasthukkale  draavakamaakkaathe nerittu vaathakaavasthayilekku maattunna prakriya ?

ans : uthpathanam (sublimation)

*uthpathanatthinu vidheyamaakunna padaarththangalkku udaaharanam?

ans : karppooram,paattaagulika (naaphtthaleen)

*raasorjjatthe vydyuthorjjamaakki maattunna upakaranam?

ans : gaalvaniku sel (volttayiku sel)

*vydyuthorjjam raasorjjamaakkimaattunna upakaranam?

ans : ilakdrolittiku sel

*vydyutha vishleshanatthiloode mattoru loham pooshunna prakriya? 

ans : ilakdroplettingu

*irumpu thurumpikkaathirikkaanaayi irumpinmel sinku pooshunna prakriya? 

ans : gaalvanyseshan

*svarnam pooshumpol ilakdrolyttaayi upayogikkunnath?

ans : goldu sayanydum sodiyam sayanydum

*aasidu cherttha jalatthiloode vydyuthi kadatthi vidumpol athuvighadicchu hydrajanum oksasijanum undaakunnu.

*rediyo aaktteevu draavaka moolakam?

ans : phraansiyam 

raasamaattavum bhauthikamaattavum


*sthiramaayathum puthiyapadaarththangal undaavunnathumaaya  maattam?

ans : raasamaattam

*panchasaarakatthi kariyaavunnathum, aasidum aalkkaliyum thammil pravartthiccha jalavum lavanavum undaakunnathum, viraku katthichaaramaaku nnathum raasamaattatthinudaaharanangalaanu. 

*bhauthikagunangalil maathram maattam undaakunnathum thaathkaalikamaayathumaaya maattam?

ans : bhauthikamaattam

*jalam aisaavunnathum, panchasaaravellatthil layikkunnathum, mezhuku urukunnathum,jalam neeraaviyaakunnathum bhauthika maattangalkkudaaharanangalaanu.

mishrithangalude verthirikkal 


*ghadakangalude bhaaravyathyaasatthinte adisthaanatthil mishrithangal verthirikkaanupayogikkunna upakaranam?

ans : sendriphyooju 

*thilanilakal thammilulla vyathyaasatthinte adisthaanatthil thammil kalarnna randu draavakangalude mishrithatthe verthirikkunna reethi?

ans : amshika svedanam

*ayirukalil ninnum bhauma maalinyangal neekkam cheyyunna prakriya?

ans : ayirukalude saandranam(concentration ofore) 

*ayirinekkaal saandratha kuranja maalinyangal neekkam cheyyunna reethi?

ans : jalapravaahatthil kazhukunnu 

*maalinyangalekkaal saandratha kuranja ayirinte saandrana reethi? 

ans : plavana prakiya 

*salphydu ayirukalude pradhaana saandrana reethi?

ans : phrotthu phlotteshan 

*kaanthika svabhaavamulla ayirinte saandranatthinaayi upayogikkaan kazhiyunna maargam?

ans : kaanthika vibhajanam 

*podiccha ayirine ayirile maalinyangal layikkaatthathum loha samyukthangal layikkunnathumaaya laayakatthil layippiccha saandranam cheyyunna reethi?

ans : leecchingu

*podiccha ayirine vaayu pravaahatthil shakthiyaayi choodaakkunna reethi?

ans : rosttingu

*baashpa sheelamulla maalinyangal neekkam cheyyaan upayogikkunna maargam?

ans : kaalsineshan

*rosttingu kazhinja ayirinoppam uyarnna ooshmaavil chaarkkol chertthu choodaakkunna prakriya?

ans : smelttingu

*kaattinte sahaayatthode mishrithangale verthirikkunna reethi?

ans : vinnovimgu

*athivegam baashpamaakunna lohangale shakthiyaayi choodaakkumpol maalinyangalil ninnu verpettu baashpamaayi puratthuvarunna prakriya?

ans : svedanam

*svedanatthiloode verthirikkaan saadhikkunna lohangalkku udaaharanangal?

ans : sinku,merkkuri 

*chila padaarththangal mattu chila padaarththangalude kanikakale avayude uparithalatthil maathram pidicchu nirtthunna  prathibhaasam?

ans : aadhisheaashanam (absorption)

*aadhisheaashanatthinu udaaharanangal.
>vaattar philttarukalil jalashuddheekaranatthinu chaarkkol upayogikkunnathu  >chuvaril podipidikkunnathu  >gyaasamaaskukalil  vishavaathakangale maattaan kaarban tharikal upayogikkunnathu
*chaayangalil ninnum ghadakangal verthirikkaan upayogikkunna maargam?

ans : kreaamaattographi

*rakthatthil kalarnna marunnukal verthiricchariyaan kreaamaattographi upayogikkaarundu.
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions