രസതന്ത്രം 4

ഇരുമ്പ്


*ഇരുമ്പിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ?

ans : 26 

*ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം?

ans : ഇരുമ്പ് 

*ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോഹം?

ans : ഇരുമ്പ് 

*നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന  ലോഹം?

ans : ഇരുമ്പ്

*പാറ, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ തവിട്ടുനിറത്തിന് കാരണം?

ans : അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം 

*ഇരുമ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം?

ans : റോട്ട് അയൺ (പച്ചിരുമ്പ്) 

*ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കാർബൺ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ രൂപം?

ans : പിഗ് അയൺ 

*തുരുമ്പ് രാസപരമായി അറിയപ്പെടുന്നത്?

ans : ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് 

*ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം?

ans : വർദ്ധിക്കുന്നു 

*അയൺ കാർബണുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹ സങ്കരം? 

ans : സ്റ്റീൽ (ഉരുക്ക്) 

*കമ്പി, കൃഷി ആയുധങ്ങൾ, ദണ്ഡുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ?

ans : മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ 

*മൈൽഡ് സ്റ്റീലിലെ കാർബണിന്റെ അളവ്?

ans :
0.05% -
0.2%

*റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ?

ans : മീഡിയം സ്റ്റീൽ

*മീഡിയം സ്റ്റീലിലെ കാർബണിന്റെ അളവ്?

ans :
0.2%-
0.0%

*ശസ്ത്രക്രിയം ഉപകരണങ്ങൾ സ്പ്രിങുകൾ, കത്തി, ബ്ലേഡ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ?

ans : ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീൽ 

*ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീലിലെ കാർബണിന്റെ അളവ്?

ans :
0.61%-
1.5%

*ഇരുമ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് 

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയിര്?

ans : മാഗ്നറ്റെറ്റ് 

*വ്യാവസായികമായി ഇരുമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗി ക്കുന്ന അയിര്?

ans : ഹേമറ്റെറ്റ്

*ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളലടങ്ങിയ അയൺ?

ans : പിഗ് അയൺ

*ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന  ഇന്ധനം?

ans : കാർബൺ 

*സ്റ്റീലിനെ ചൂടാക്കിയും തണുപ്പിച്ചും സ്റ്റീലിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : തപോപചാരം  (heat treatment)

*സ്റ്റീലിന്റെ പ്രധാന താപോപചാര രീതികൾ?

ans : അനീലിങ്, ഹാർഡനിങ്,.ടെമ്പറിങ്‌

*ന്യൂക്ലിയസ്സിനോട് ഏറ്റവുമടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം?

ans : 8

*കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനികളിൽ നിന്നും കോപ്പറിനെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ?

ans : ഇരുമ്പ്

*ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച സ്റ്റീലിനെ സാവധാനം തണുപ്പിക്കുന്ന രീതി?

ans : അനീലിങ് (അനീലിങ് സ്റ്റീലിനെ മൃദുവാക്കുന്നു) 

*ചുട്ടുപഴുത്ത സ്റ്റീലിന്റെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ, എണ്ണയിലോ മുക്കി പെട്ടെന്നു തണുപ്പിക്കുന്ന രീതി?

ans : ഹാർഡനിങ്(കെഞ്ചിങ്) (ഹാർഡനിങ് സ്റ്റീലിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നു)

*ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റീലിന്റെ വായുവിൽ വീണ്ടും ചൂടാക്കി സാവധാനം തണുപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്?

ans : ടെമ്പറിങ് 

*ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പയിര്  കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാന തുറമുഖം?

ans : മർമഗോവ

*'ലെയത് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : കാസ്റ്റ് അയൺ 

സിങ്ക് 


*സിങ്കിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ?

ans : 30

*നാകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന?

ans : സിങ്ക്

*സ്വേദന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ?

ans : സിങ്ക്, മെർക്കുറി

*ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം?

ans : സിങ്ക്

*പൗഡർ, ക്രീം എന്നിവയിടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  സിങ്ക് സംയുക്തം?

ans : സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്

*റബ്ബറിലെ ഫില്ലർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തം?

ans : സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്

*പെയിന്റിലെ വെളുത്ത വർണ്ണകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് 

*റോഡന്റിസൈഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ?

ans : സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ്, ആഴ്സനിക്  സൾഫൈഡ്

*എലിവിഷം

ans :സിങ്ക് ഫോസ്‌ഫൈഡ് 

* കലാമിൻ ലോഷൻ 

ans :സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് 

അലോയ് സ്റ്റീൽ


*ഒന്നോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങൾ ചേർത്ത  സ്റ്റീൽ?

ans : അലോയ് സ്റ്റീൽ

*വിവിധ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്റ്റിൽ ലഭിക്കാനായി സ്റ്റീലിൽ സാധാരണ ചേർക്കാറുള്ള ലോഹങ്ങൾ?

ans : നിക്കൽ, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, ടൈറ്റാനിയം, ടങ്സ്റ്റൺ, വനേഡിയം എന്നിവ

വിവിധയിനം അലോയ്സ്റ്റീലുകളും അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളും 


*സ്റ്റെയ്ൻലസ്സ് സ്റ്റീൽ - ഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം (18%), നിക്കൽ(8%) 

* നിക്കൽ സ്റ്റീൽ - ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ (
3.5%)

*ഇൻവാർ - ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ (36%)

*കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീൽ - ഇരുമ്പ്, കൊബാൾട്ട്(35%)

*അൽനിക്കോ - ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ,അലൂമിനിയം,കൊബാൾട്ട്

* ക്രോമിയം - ടങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ 
 
*ഇരുമ്പ് - ക്രോമിയം, ടങ്സ്റ്റൺ  

*നിക്രോം - ഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം, നിക്കൽ

*ക്രോം സ്റ്റീൽ - ഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം 

* കോവാർ - ഇരുമ്പ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ

മെർക്കുറി 


*മെർക്കുറിയുടെ അറ്റോമിക നമ്പർ?

ans : 80

*സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം?

ans : മെർക്കുറി 

*സാധാരണ തെർമോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?

ans : മെർക്കുറി 

*മെർക്കുറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : ബാഷ്പീകരണം 

*കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറിക് സംയുക്തം?

ans : ടിൻ അമാൽഗം

*പല്ലിലെ പോടുകൾ അടയ്ക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം?

ans : സിൽവർ അമാൽഗം

*മെർക്കുറി ലോഹത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ്?

ans : ഫ്ളാസ്ക്
>1 ഫ്ളാസ്ക് =
34.5 kg.

*മെർക്കുറി തറയിൽ വീണാൽ അതിനുമേൽ വിതറുന്നത്?

ans : സൾഫർ പൗഡർ

*മെർക്കുറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്?

ans : അയരിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം വേർത്തിരിക്കുമ്പോൾ

*വെർമിലിയോൺ 

ans : മെർക്കു

*ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കമുള്ള ലോഹം?

ans : മെർക്കുറി

*മെർക്കുറി ഖരമായി മാറുന്ന ഊഷ്മാവ്?

ans : 39OC

*മെർക്കുറി ചേർത്ത ലോഹസങ്കരങ്ങൾക്കു  പറയുന്ന പേര്?

ans : അമാൽഗം 

* അസാധാരണ ലോഹം

ans :  മെർക്കുറി

*ക്വിക്ക് സിൽവർ  

ans :  മെർക്കുറി                                  

*ലിറ്റിൽ സിൽവർ 

ans :  പ്ലാറ്റിനം 

*വൈറ്റ് ഗോൾഡ് 

ans : പ്ലാറ്റിനം

സ്വർണ്ണം


*സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ?

ans : 79

*കുലീന ലോഹങ്ങൾ?

ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം 

*പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ?

ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം

*ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ans : സ്വർണ്ണം

*സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ശുദ്ധത  അളക്കുന്ന ഉപകരണം?

ans : കാരറ്റ് അനലൈസർ

*ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം?

ans : 22 കാരറ്റ് (916 ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു)

*22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ്?

ans :
91.6%
>ഒരു പവൻ -8 ഗ്രാം >ട്രോയ് ഔൺസ് -
31.1ഗ്രാം
>ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണം-125 പവൻ
*ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണം?

ans : 24 കാരറ്റ്

*വജ്രാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വജ്രാത്തിന്റെ ശുദ്ധത?

ans : 18 കാരറ്റ്

*സ്വർണ്ണം, വെള്ളി മുതലായ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ അളവ്  രേഖ'പ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ്?

ans : ട്രോയ് ഔൺസ്

*ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വർണ്ണത്തിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ലോഹം?

ans : ചെമ്പ് 

*പ്ലാറ്റിനം സ്വർണ്ണത്തെക്കാൾ വിലകൂടിയ ലോഹമാണ്.

*സ്വർണ്ണവും പ്ലാറ്റിനവും ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം?

ans : അക്വാറീജിയ

*സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ?

ans : സയനൈഡ് പ്രക്രിയ

*ഇലക്ട്രം എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ?

ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി

*സ്വർണ്ണം, വെള്ളി എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന്  നൽകുന്ന മുദ്ര?

ans : ഹാൾ മാർക്ക്

*ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുത ചാലകവും താപചാലകവുമായ ലോഹം?

ans : വെള്ളി

*ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ സംയുക്തം?

ans : സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്

*കൃതിമ മഴപെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു?

ans : സിൽവർ അയഡൈഡ് 

*റോൾഡ് ഗോൾഡിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ?

ans : അലൂമിനിയം (95%) ചെമ്പ് (5%) 

*പഞ്ചലോഹവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം?

ans : ചെമ്പ് 

*ഒരു ലോഹത്തെ വലിച്ചു നീട്ടി കമ്പിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷത?

ans : ഡക്റ്റിലിറ്റി 

*ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷത?

ans : മാലിയബിലിറ്റി   

*മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം?

ans : സ്വർണ്ണം

*ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം?

ans : സ്വർണ്ണം 

*ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്നത ലോഹത്തിന്റെ?

ans : മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി

*ഏറ്റവുമധികം വലിച്ചു നീട്ടാവുന്നതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ലോഹം?

ans : ടങ്സ്റ്റൺ

*വൈദ്യുത ബൾബുകളിൽ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : ടങ്സ്റ്റൺ

*റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ശുദ്ധ ലോഹം?

ans : ടങ്സ്റ്റൺ

*ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?

ans : മോളിബ്ഡിനം

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം?

ans : ഇന്ത്യ

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്വർണ്ണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?

ans : ചൈന

*ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം നിക്ഷേപമുള്ള സംസ്ഥാനം ?

ans : കർണാടക 

ആയിരുകൾ 


* സോഡിയം - അംഭിബോൾ,റോക്ക് സാൾട്ട്,ചിലിസാൾട്ട്  പീറ്റർ,ബൊറാക്സ്

* പൊട്ടാസ്യം - സിൽവിൻ,കാർണലൈറ്റ്,ഫെൽസ്പാർ സാൾട്ട്പീറ്റർ,

* മഗ്നീഷ്യം - മാഗ്നസൈറ്റ്, ഡോളമൈറ്റ്,  കാൽസൈറ്റ് 

* കാത്സ്യം - ജിപ്സം, ഫ്ളൂർസ്പാർ 

* അയൺ - ഹേമറ്റെറ്റ്, മാഗ്നറ്റെറ്റ്, അയൺ പൈറൈറ്റസ്

* ടിൻ - കാസിറ്ററൈറ്റ്

*ലെഡ് - ഗലീന, സെറുസൈറ്റ്, ലിതാർജ് 

* അലൂമിനിയം - ബോക്സസൈറ്റ്, ക്രയോലൈറ്റ്

* സിങ്ക് - സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ്, കലാമൈൻ, സിൻസൈറ്റ്

* കോപ്പർ - മാലക്കെറ്റ്, ചാൽക്കോലൈറ്റ്,കോപ്പർ  പൈറൈറ്റിസ്

* യുറേനിയം - പിച്ച്ബ്ലെൻഡ്

* തോറിയം - മോണോസൈറ്റ്

*കോപ്പർ - മാലക്കെറ്റ്, ചാൽക്കോലൈറ്റ്

* മെർക്കുറി - സിന്നബാർ

* സ്വർണ്ണം - ബിസ്മത്ത് അറേറ്റ്

*ആന്റിമണി സ്റ്റിബനൈറ്റ്

*ബോറോൺ  - ടിൻകൽ 

* ടൈറ്റാനിയം  - റുട്ടൈൽ,ഇൽനൈറ്റ്‌

* മാംഗനീസ് - പെറോലുസൈറ്റ്‌

*വനേഡിയം - പട്രോനൈറ്റ്‌

* നിക്കൽ - പെൻലാൻഡൈറ്റ്‌

യുറേനിയം 


*യുറേനിയത്തിന്റെ  അറ്റോമിക നമ്പർ?

ans : പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം -യുറേനിയം 

*ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ  സ്വാഭാവിക മൂലകം?

ans : യുറേനിയം

*യുറേനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

ans : യെല്ലോ കേക്ക് 

*ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ?

ans : യുറേനിയം,തോറിയം,പ്ലൂട്ടോണിയം 

*കേരളത്തിലെ കരിമണലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം?

ans : തോറിയം

*യുറേനിയം ഉത്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?

ans : ജാർഖണ്ഡ്

* യുറേനിയം നിക്ഷേപത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ജാർഖണ്ഡിലെ ഖനി?

ans : ജാദുഗുഡ

*അണുബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക യുറേനിയം?

ans : യുറേനിയം 235 (സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം)

ലോഹസങ്കരങ്ങൾ 


*രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകമൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതും അതിലൊന്നെങ്കിലും ലോഹവുമായ പദാർത്ഥത്തെയാണ്
ലോഹസങ്കരം എന്നു പറയുന്നത്. 
*മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരം?

ans : ഓട് (ബ്രോൺസ്) 

*നാണയം,പത്രം,പ്രതിമ,ആഭരണം തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?

ans : അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് 

*വിമാന നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?

ans : ഡ്യുറാലുമിൻ

* മാണിക്യം -ചുവപ്പ് 

* മരതകം -പച്ച 

* വജ്രം -വെള്ള 

* ഇന്ദ്രനീലം -നീല 

* പുഷ്യരാഗം -മഞ്ഞ

* ഗോമേതകം-ബ്രൗൺ 

* മുത്ത് -വെള്ള 
ജ്വാലയുടെ നിറം
* ഹൈഡ്രജൻ -നീല 

* മഗ്നീഷ്യം -വെള്ള 

* സ്‌ട്രോൺഷ്യം -ചുമപ്പ് 

* ബേരിയം -പച്ച 

* സൾഫർ -നീല 
പഞ്ചലോഹങ്ങൾ
 
ചെമ്പ്,ഈയം,വെള്ളി,ഇരുമ്പ്,സ്വർണ്ണം 
നാണയലോഹങ്ങൾ 
ചെമ്പ്,സ്വർണ്ണം,വെള്ളി
*യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?

ans : സിലുമിൻ

*സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?

ans : ക്രോംസ്റ്റീൽ

*പാറപൊട്ടിക്കാനുള്ള യന്ത്രം, റെയിൽപാളങ്ങൾ, രക്ഷാകവചങ്ങൾ എന്നിവ  നിർമ്മിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?

ans : മാംഗനീസ് സ്റ്റീൽ
ബ്രിട്ടാനിയം

* ഓസ്കാർ ശിൽപം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രിട്ടാനിയം,ടിൻ, ആന്റിമണി,കോപ്പർ എന്നിവയാണ് ബ്രിട്ടാനിയത്തിലെ ലോഹങ്ങൾ.
ലോഹസങ്കരങ്ങൾ

*പിച്ചള (Brass) - കോപ്പർ,സിങ്ക് 

*ഓട് (Bronze)- കോപ്പർ,ടിൻ 

* ഡ്യൂറാലുമിൻ - കോപ്പർ,അലുമിനിയം,മഗ്നീഷ്യം,മാംഗനീസ്‌ 

* ടൈപ്പ് മെറ്റൽ - കോപ്പർ,ടിൻ,ലെഡ്, ആന്റിമണി

*നാണയ സിൽവർ (സ്റ്റെർലിങ് സിൽവർ) - കോപ്പർ, സിൽവർ

*ഗൺമെറ്റൽ - കോപ്പർ, ടിൻ, സിങ്ക്

* നിക്രോം - നിക്കൽ, ഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം

* ഫ്യൂസ് വയർ - ടിൻ,ലെഡ്

* മഗ്നേലിയം - മഗ്നീഷ്യം,അലുമിനിയം

*സിലുമിൻ - സിലിക്കൺ,അലൂമിനിയം.

* അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് - അലൂമിനിയം, കോപ്പർ

* കോൺസ്റ്റന്റൻ - കോപ്പർ, നിക്കൽ

* ഡ്യൂർഅയൺ - അയൺ,സിലിക്കൺ 

*ഇലക്ട്രോമെറ്റൽ - മഗ്നീഷ്യം. സിങ്ക്,കോപ്പർ 

* ജെർമ്മൻ സിൽവർ - കോപ്പർ, സിങ്ക്, നിക്കൽ 

* ന്യൂട്ടൺ മെറ്റൽ - ബിസ്മത്, ലെഡ്, ടിൻ

*ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് - കോപ്പർ,ടിൻ,ഫോസ്ഫറസ്

* റോസ് മെറ്റൽ - ബിസ്മത്ത്,ലെഡ്,ടിൻ,കാഡ്മിയം

* ബെൽ മെറ്റൽ - കോപ്പർ(78%),ടിൻ(22%)
ലോഹസങ്കരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം 

* കാന്തം-അൽനിക്കോ 

* സോൾഡറിങ് വയർ -സോൾഡർ 

*ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് -നിക്കൽ സ്റ്റീൽ     

ans : വിമാനഭാഗങ്ങൾ -ഡ്യൂറാലുമിൻ

* പൊൻഡുലം-ഇൻവാർ

* പാത്രങ്ങൾ,പ്രതിമകൾ-ഒാട്

* തോക്കിൻ്റെ ബാരൽ-ഗൺമെറ്റൽ  

*ഹീറ്റിങ് എലിമെന്റ് - നിക്രോം

* എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ -സിലുമിൻ 

* സ്പ്രിങ്-  ക്രോംസ്റ്റീൽ 

*പാറതുരക്കുന്ന ഡ്രില്ലിങ് ബിറ്റ്,റെയിൽ പാളങ്ങൾ, ചക്രങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ട്,രക്ഷാകവചങ്ങൾ -മാംഗനീസ് സ്റ്റീൽ

* വെള്ളിനാണയം-സ്റ്റെർലിങ് സിൽവർ

* ട്രോളർ, സ്റ്റീമർ എന്നിവയുടെ ആന്തര ഭാഗങ്ങൾ-മഡേലിയം

* മോട്ടോർ കാറുകളുടെ ആക്സിൽ -ക്രോം വനേഡിയം സ്റ്റീൽ

നിറ്റിനോൾ

55% നിക്കലും 45% ടൈറ്റാനിയവും അടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരമാണ് നിറ്റിനോൾ.നിറ്റിനോൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു വസ്തു വളച്ച് രൂപം മാറ്റിയശേഷം ചൂടാക്കിയാൽ ആ വസ്തു തിരികെ പൂർവ്വ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതു കാണാം.ഈ പ്രത്യേകതയോടുകൂടിയ നിറ്റിനോൾ കണ്ണടയുടെ ഫെയിം,ചില ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അലോഹങ്ങൾ 


*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം?

ans : അയഡിൻ 

*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹം?

ans : ഹൈഡ്രജൻ 

*ദ്രവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം?

ans : ബ്രോമിൻ 

*പ്രധാന അലോഹമൂലകങ്ങൾ?

ans : കാർബൺ,സൾഫർ,ഫോസ്ഫറസ്,ഹാലെജനുകൾ,അലസവാതകങ്ങൾ എന്നിവ

*എല്ലാ വാതകങ്ങളും അലോഹവാതകങ്ങളാണ്.

കാർബൺ

 

*കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ?

ans : 6

*ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകം?

ans : കാർബൺ 

*കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ  സംയോജകത?

ans : 4

*ഒരു മൂലകം തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ വിവിധ രൂപത്തിൽ  കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ?

ans : രൂപാന്തരത്വം (Allotropy)

*കാർബണിന്റെ വിവിധ രൂപാന്തങ്ങൾ?

ans : വജ്രം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറീൻ, ഗ്രാഫീൻ,അമോർഫസ് കാർബൺ തുടങ്ങിയവ

*ബോൾ ആകൃതിയിലുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരം?

ans : ഫുള്ളറീൻ

*കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട രൂപാന്തരം ?

ans : ഗ്രാഫീൻ 

*പെൻസിൽ ലെഡ് അഥവാ ബ്ലാക്ക് ലെഡ് എന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റും കളിമണ്ണും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ്

*ക്രസ്റ്റലാകൃതിയിലുള്ള കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങൾ?

ans : വജ്രം , ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറീൻ,ഗ്രാഫീൻ

*പരൽ ആകൃതി  (Crystal shape) ഇല്ലാത്ത കാർബൺ രൂപാന്തങ്ങൾ?

ans : അമോർഫസ് കാർബൺ(amorphous carbon)

*അമോർഫസ് കാർബണിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ?

ans :  കോക്ക് (Coke), ചിരട്ടക്കരി, പഞ്ചസാരക്കരി,എല്ലുക്കരി എന്നിവ 

*ഡയമണ്ട്, കൽക്കരി എന്നിവ കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്?

ans : കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 

*വാതകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമാണ്?

ans : കരി

*പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ മാത്രമായി ധാരാളം വാതകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം?

ans : ആധിശേഷണം (adsorption)

*കൽക്കരിയെ വായുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാതെ ശക്തമായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്പന്നമാണ്?

ans : കോക്ക് (coke)

*കോക്ക് നല്ലൊരു ഇന്ധനമായും ലോഹ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീരോക്സീകാരിയായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.കാർബണിന്റെ ശുദ്ധരൂപമാണ് കോക്ക്

*വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തടി ചൂടാക്കിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്?

ans : മരക്കരി   (Wood charcoal)

*പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധമുള്ള വാതകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ?

ans : ചാർക്കോൾ

*പഞ്ചസാര ശുദ്ധീകരണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ?

ans : ചാർക്കോൾ

*കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം നീക്കിയ എല്ല് വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ചൂടാക്കിയാണ് അനിമൽ ചാർക്കോൾ അഥവാ എല്ലുകരി (bone charcoal)ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

*വായുവിൽ ടാർ,എണ്ണ തുടങ്ങിയവ കത്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്?

ans : വിളക്കുകരി (Carbon black or lamp black)

*പെയിന്റ്,ഷൂപോളിഷ്,അച്ചടിമഷി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ചെരിപ്പ്,ടയർ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബറിൽ ഫില്ലർ ആയും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ്?

ans : വിളക്കുകരി

*വളരെ ശുദ്ധമായ ഒരു കാർബൺ രൂപാന്തരമാണ്?

ans : പഞ്ചസാരക്കരി (Sugar charcoal)

*വജ്രം,രത്‌നം തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ്?

ans : കാരറ്റ്

*ചൂടാക്കിയ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയെ നിർജലീകരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്?

ans : പഞ്ചസാരക്കരി

*കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ്?

ans : കാർബണിക് ആസിഡ് (സോഡാജലം) 

*വസ്തുക്കളുടെ ഭാഗിക ജ്വലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാതകം?

ans : കാർബൺ മോണാക്സൈഡ്

*കാർബണിന്റെ പ്രധാന സംയുക്തങ്ങളാണ് കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ്,കാർബണേറ്റുകൾ,ബൈകാർബണേറ്റുകൾ എന്നിവ

*ഗ്ലാസ് മുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം?

ans : വജ്രം

*100 കാരറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂല്യമുള്ള വജ്രമാണ്?

ans : പാരഗൺ 

*യഥാർത്ഥവജ്രങ്ങളും കൃതിമവജ്രങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുപയോഗിക്കുന്ന കിരണം?

ans : അൾട്രാവയലറ്റ് 

*ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു പ്രധാന വജ്രം?

ans : കോഹിനൂർ 
>ആന്ധാപ്രദേശിലെ ഗോൽക്കൊണ്ടയിൽ നിന്നുമാണ് കോഹിനൂർ ലഭിച്ചത്.
*‘കോഹിനൂർ’ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?

ans : പ്രകാശത്തിന്റെ പർവ്വതം

*ഇന്നേവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വജ്രം?

ans : കുള്ളിനൻ 
>ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് കുള്ളിനൻ  വജ്രം ലഭിച്ചത്
*അന്ധിശമനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈറീൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ്?

ans : കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്

*കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ രൂപം?

ans : ഗ്രാഫൈറ്റ്

*ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നത്?

ans : ഗ്രാഫൈറ്റ്

*വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരം?

ans : ഗ്രാഫൈറ്റ്

*പ്രകൃത്യാലുള്ളതിൽ വച്ചേറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ വസ്തു?

ans : വജ്രം 

*കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരം?

ans : വജ്രം

പേരിന്റെ ഉത്ഭവം 

ആകാശഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും പേരു ലഭിച്ചവ മൂലകം       പ്രതീകം        ഉത്ഭവം 
* മെർക്കുറി  -Hg        -മെർക്കുറി (ബുധൻ) 

* ടെലൂറിയം -Te-ഭൂമി (ടെല്ലസ്)

* യുറേനിയം -U-യുറാനസ്

*നെപ്റ്റ്യൂണിയം- Np-നെപ്റ്റ്യൂൺ

*പ്ലൂട്ടോണിയം -Pu-പ്ലൂട്ടോ

* സീറിയം -Ce-സിറസ് (ceres)

* പലേഡിയം -Pd-പല്ലാസ് (asteroid) 

* ഹീലിയം-He-സൂര്യൻ (ഹീലിയോസ്) 

* സെലിനിയം -Se- ചന്ദ്രൻ (സെലിൻ)

ശാസ്ത്രജ്ഞമാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേരുനൽകിയവ

മൂലകം       പ്രതീകം        ഉത്ഭവം 
* ക്യൂറിയം -Cm-മേരി ക്യൂറി,പിയറി ക്യൂറി

* ഐൻസ്റ്റീനിയം -Es-ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

*ഫെർമിയം-Fm- എന്റിക്കോ ഫെർമി

* മെൻഡലോവിയം -Md-ഡിമിതി മെൻഡലിയേഫ്

* നെബേലിയം-No-ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ

* റൂഥർഫെർഡിയം-Rf-ഏണസ്റ്റ് റൂഥർഫോർഡ് 

* ബോറിയം-Bh-നീൽസ് ബോർ

*മെയ്റ്റ്നേറിയം-Mt-ലൈസ് മെയ്റ്റ്‌നർ

* റോൺജീനിയം-Rg -വില്ല്യം റോൺജൻ

*കോപ്പർനീഷ്യം -Cn-നിക്കോളസ് കോപ്പർനിക്കസ്

*ഫ്ളെറോവിയം-FI-ജോർജ് ഫ്ളെറോവ്

സ്ഥലനാമങ്ങൾ ലഭിച്ചവ

മൂലകം       പ്രതീകം        ഉത്ഭവം 

*മഗ്നീഷ്യം      Mg             മഗ്നീഷ്യ

* സ്കാൻഡിയം-Sc-       സ്കാന്റിനേവിയ 

* ഗാലിയം       Ga          ഗ്വോൾ (ഫ്രാൻസ്)

* ജെർമ്മേനിയം Ge          ജർമ്മനി 

* സ്ട്രോൺഷ്യം   Sr         സ്ട്രോൺഷ്യം (സ്കേട്ട്ലന്റ്)

* റുഥേനിയം       Ru         റുഥേനിയ(റഷ്യ) 

*യൂറോപ്പിയം      Eu         യൂറോപ്പ്

ലാറ്റിൻ നാമങ്ങൾ 

മൂലകം  പ്രതീകം   ഉത്ഭവം
 

* സ്വർണ്ണം -Au- ഓറം

*  അയൺ -Fe-ഫെറം

* ലെഡ് -Pb-പ്ലംബം

* പൊട്ടാസ്യം -K-കാലിയം

* സിൽവർ -Ag -അർജന്റം

* സോഡിയം-Na- നാട്രിയം

*ടിൻ-Sn-സ്റ്റാനം 

* ടങ്സ്റ്റൺ -W-വുൾഫ്രം

* കോപ്പർ -Cu-കുപ്രം 

* മെർക്കുറി-Hg-ഹൈഡ്രാർജിറം

* ആന്റിമണി-Sb-സ്റ്റിബിയം


Manglish Transcribe ↓


irumpu


*irumpinte attomika nampar?

ans : 26 

*bhoomiyude ulkkaampil kooduthalaayi kaanappedunna loham?

ans : irumpu 

*bhoomiyude pindatthil ettavum kooduthal sambhaavana cheyyunna loham?

ans : irumpu 

*nithyajeevithatthil ettavum adhikam upayogikkunna  loham?

ans : irumpu

*paara, mannu ennivayude thavittuniratthinu kaaranam?

ans : ayan oksydinte saanniddhyam 

*irumpinte ettavum shuddhamaaya roopam?

ans : rottu ayan (pacchirumpu) 

*ettavum koodiya alavil kaarban kandetthappettittulla irumpinte roopam?

ans : pigu ayan 

*thurumpu raasaparamaayi ariyappedunnath?

ans : hydrettadu ayan oksydu 

*irumpu thurumpikkumpol bhaaram?

ans : varddhikkunnu 

*ayan kaarbanumaayi chernnundaakunna loha sankaram? 

ans : stteel (urukku) 

*kampi, krushi aayudhangal, dandukal enniva nirmmikkaanupayogikkunna stteel?

ans : myldu stteel 

*myldu stteelile kaarbaninte alav?

ans :
0. 05% -
0. 2%

*reyil paalangal nirmmikkaanupayogikkunna stteel?

ans : meediyam stteel

*meediyam stteelile kaarbaninte alav?

ans :
0. 2%-
0. 0%

*shasthrakriyam upakaranangal springukal, katthi, bledu enniva nirmmikkaanupayogikkunna stteel?

ans : hykaarban stteel 

*hykaarban stteelile kaarbaninte alav?

ans :
0. 61%-
1. 5%

*irumpu ulpaadippikkaan upayogikkunnath?

ans : blaasttu pharnasu 

*ettavum kooduthal irumpadangiyittulla ayir?

ans : maagnattettu 

*vyaavasaayikamaayi irumpu uthpaadippikkaan upayogi kkunna ayir?

ans : hemattettu

*blaasttu pharnasil ninnum labhikkunna maalinyangalaladangiya ayan?

ans : pigu ayan

*blaasttu pharnasil upayogikkunna  indhanam?

ans : kaarban 

*stteeline choodaakkiyum thanuppicchum stteelinte gunangalkku vyathyaasam varutthunna prakriya?

ans : thapopachaaram  (heat treatment)

*stteelinte pradhaana thaapopachaara reethikal?

ans : aneelingu, haardaningu,. Demparingu

*nyookliyasinodu ettavumadutthirikkunna randaamatthe shellil ulla ilakdronukalude ennam?

ans : 8

*koppar salphettu laayanikalil ninnum kopparine verthirikkaan upayogikkunna loham ?

ans : irumpu

*chuttupazhuppiccha stteeline saavadhaanam thanuppikkunna reethi?

ans : aneelingu (aneelingu stteeline mruduvaakkunnu) 

*chuttupazhuttha stteelinte thanuttha vellatthilo, ennayilo mukki pettennu thanuppikkunna reethi?

ans : haardaningu(kenchingu) (haardaningu stteelinte kaadtinyam koodunnu)

*haardaningu kazhinja stteelinte vaayuvil veendum choodaakki saavadhaanam thanuppikkunna reethiyaan?

ans : demparingu 

*inthyayil irumpayiru  kayattumathi cheyyappedunna pradhaana thuramukham?

ans : marmagova

*'leyathu bedu undaakkaan upayogikkunnath?

ans : kaasttu ayan 

sinku 


*sinkinte attomika nampar?

ans : 30

*naakam ennariyappedunna?

ans : sinku

*svedana prakriyayiloode shuddheekarikkunna lohangal?

ans : sinku, merkkuri

*insulinil adangiyirikkunna loham?

ans : sinku

*paudar, kreem ennivayidangiyirikkunna  sinku samyuktham?

ans : sinku oksydu

*rabbarile phillar aayi upayogikkunna sinku samyuktham?

ans : sinku oksydu

*peyintile veluttha varnnakamaayi upayogikkunnath?

ans : sinku oksydu 

*rodantisydu aayi upayogikkunna raasavasthukkal?

ans : sinku phosphydu, aazhsaniku  salphydu

*elivisham

ans :sinku phosphydu 

* kalaamin loshan 

ans :sinku kaarbanettu 

aloyu stteel


*onno athiladhikamo lohangal cherttha  stteel?

ans : aloyu stteel

*vividha gunangalulla sttil labhikkaanaayi stteelil saadhaarana cherkkaarulla lohangal?

ans : nikkal, kromiyam, maamganeesu, dyttaaniyam, dangsttan, vanediyam enniva

vividhayinam aloystteelukalum avayiladangiyirikkunna lohangalum 


*stteynlasu stteel - irumpu, kromiyam (18%), nikkal(8%) 

* nikkal stteel - irumpu, nikkal (
3. 5%)

*invaar - irumpu, nikkal (36%)

*kobaalttu stteel - irumpu, kobaalttu(35%)

*alnikko - irumpu, nikkal,aloominiyam,kobaalttu

* kromiyam - dangsttan stteel 
 
*irumpu - kromiyam, dangsttan  

*nikrom - irumpu, kromiyam, nikkal

*krom stteel - irumpu, kromiyam 

* kovaar - irumpu, kobaalttu, nikkal

merkkuri 


*merkkuriyude attomika nampar?

ans : 80

*saadhaarana anthareeksha ooshmaavil draavakaavasthayil sthithi cheyyunna loham?

ans : merkkuri 

*saadhaarana thermomeettaril upayogikkunna loham?

ans : merkkuri 

*merkkuri shuddheekarikkunna prakriya?

ans : baashpeekaranam 

*kannaadiyil pooshunna merkkuriku samyuktham?

ans : din amaalgam

*pallile podukal adaykkuvaanupayogikkunna raasapadaarththam?

ans : silvar amaalgam

*merkkuri lohatthinte alavu rekhappedutthunna yoonittu?

ans : phlaasku
>1 phlaasku =
34. 5 kg.

*merkkuri tharayil veenaal athinumel vitharunnath?

ans : salphar paudar

*merkkuri ettavum kooduthal puranthallappedunnath?

ans : ayaril ninnu svarnnam vertthirikkumpol

*vermiliyon 

ans : merkku

*ettavum kuranja dravanaankamulla loham?

ans : merkkuri

*merkkuri kharamaayi maarunna ooshmaav?

ans : 39oc

*merkkuri cherttha lohasankarangalkku  parayunna per?

ans : amaalgam 

* asaadhaarana loham

ans :  merkkuri

*kvikku silvar  

ans :  merkkuri                                  

*littil silvar 

ans :  plaattinam 

*vyttu goldu 

ans : plaattinam

svarnnam


*svarnnatthinte attomika nampar ?

ans : 79

*kuleena lohangal?

ans : svarnnam, velli, plaattinam 

*prakruthiyil svathanthraavasthayil kaanappedunna lohangal?

ans : svarnnam, velli, plaattinam

*lohangalude raajaavu ennariyappedunnath?

ans : svarnnam

*svarnnatthinte shuddhatha  alakkunna upakaranam?

ans : kaarattu analysar

*aabharanangal nirmmikkaan saadhaaranayaayi upayeaagikkunna svarnnam?

ans : 22 kaarattu (916 goldu ennariyappedunnu)

*22 kaarattu svarnnatthiladangiyirikkunna svarnnatthinte alav?

ans :
91. 6%
>oru pavan -8 graam >droyu aunsu -
31. 1graam
>oru kilo svarnnam-125 pavan
*shuddhamaaya svarnnam?

ans : 24 kaarattu

*vajraabharanangal nirmmikkaanupayogikkunna vajraatthinte shuddhatha?

ans : 18 kaarattu

*svarnnam, velli muthalaaya vilayeriya lohangalude alavu  rekha'ppedutthunna yoonittu?

ans : droyu aunsu

*aabharanangal undaakkaan svarnnatthinoppam cherkkunna loham?

ans : chempu 

*plaattinam svarnnatthekkaal vilakoodiya lohamaanu.

*svarnnavum plaattinavum layikkunna draavakam?

ans : akvaareejiya

*svarnnam verthiricchedukkunna prakriya?

ans : sayanydu prakriya

*ilakdram enna lohasankaratthiladangiyirikkunna lohangal?

ans : svarnnam, velli

*svarnnam, velli ennivayude gunanilavaaratthinu  nalkunna mudra?

ans : haal maarkku

*ettavum nalla vydyutha chaalakavum thaapachaalakavumaaya loham?

ans : velli

*phottograaphiyil upayogikkunna silvar samyuktham?

ans : silvar breaamydu

*kruthima mazhapeyyikkaan upayogikkunna raasavasthu?

ans : silvar ayadydu 

*roldu goldiladangiyirikkunna lohangal?

ans : aloominiyam (95%) chempu (5%) 

*panchalohavigrahangalil ettavum kooduthalulla loham?

ans : chempu 

*oru lohatthe valicchu neetti kampiyaakkaan saadhikkunna savisheshatha?

ans : dakttilitti 

*oru lohatthe adicchu paratthi sheettukalaakkaan saadhikkunna savisheshatha?

ans : maaliyabilitti   

*maaliyabilitti ettavum koodiya loham?

ans : svarnnam

*dakttilitti ettavum koodiya loham?

ans : svarnnam 

*dakttilitti ennatha lohatthinte?

ans : mekkaanikkal proppartti

*ettavumadhikam valicchu neettaavunnathil randaam sthaanatthu nilkkunna loham?

ans : dangsttan

*vydyutha balbukalil philamen്ru nirmmikkunnatthinu upayogikkunnath?

ans : dangsttan

*resisttivitti ettavum koodiya shuddha loham?

ans : dangsttan

*dyoobu lyttinte philamentu nirmmikkaan upayogikkunna loham?

ans : molibdinam

*lokatthu ettavum kooduthal svarnnam upayogikkunna raajyam?

ans : inthya

*lokatthu ettavum svarnnam uthpaadippikkunna raajyam?

ans : chyna

*inthyayil ettavum kooduthal svarnnam nikshepamulla samsthaanam ?

ans : karnaadaka 

aayirukal 


* sodiyam - ambhibol,rokku saalttu,chilisaalttu  peettar,beaaraaksu

* pottaasyam - silvin,kaarnalyttu,phelspaar saalttpeettar,

* magneeshyam - maagnasyttu, dolamyttu,  kaalsyttu 

* kaathsyam - jipsam, phloorspaar 

* ayan - hemattettu, maagnattettu, ayan pyryttasu

* din - kaasittaryttu

*ledu - galeena, serusyttu, lithaarju 

* aloominiyam - boksasyttu, krayolyttu

* sinku - sinku blendu, kalaamyn, sinsyttu

* koppar - maalakkettu, chaalkkolyttu,koppar  pyryttisu

* yureniyam - picchblendu

* thoriyam - monosyttu

*koppar - maalakkettu, chaalkkolyttu

* merkkuri - sinnabaar

* svarnnam - bismatthu arettu

*aantimani sttibanyttu

*boron  - dinkal 

* dyttaaniyam  - ruttyl,ilnyttu

* maamganeesu - perolusyttu

*vanediyam - padronyttu

* nikkal - penlaandyttu

yureniyam 


*yureniyatthinte  attomika nampar?

ans : pratheekshayude loham -yureniyam 

*ettavum sankeernnamaaya  svaabhaavika moolakam?

ans : yureniyam

*yureniyatthinte oksydu ariyappedunnathu ?

ans : yello kekku 

*nyookliyar riyaakdaril indhanamaayi upayogikkunna lohangal?

ans : yureniyam,thoriyam,ploottoniyam 

*keralatthile karimanalil kaanappedunna monosyttil ninnum verthiricchedukkunna loham?

ans : thoriyam

*yureniyam uthpaadanatthil munnil nilkkunna samsthaanam?

ans : jaarkhandu

* yureniyam nikshepatthinu prasiddhamaaya jaarkhandile khani?

ans : jaaduguda

*anubombu nirmmaanatthinupayogikkunna svaabhaavika yureniyam?

ans : yureniyam 235 (sampushda yureniyam)

lohasankarangal 


*rando athiladhikamo ghadakamoolakangal chernnathum athilonnenkilum lohavumaaya padaarththattheyaanu
lohasankaram ennu parayunnathu. 
*manushyan aadyamaayi upayogiccha lohasankaram?

ans : odu (bronsu) 

*naanayam,pathram,prathima,aabharanam thudangiyava nirmmikkuvaan upayogikkunna lohasankaram?

ans : aluminiyam bronsu 

*vimaana nirmmaanatthinupayogikkunna lohasankaram?

ans : dyuraalumin

* maanikyam -chuvappu 

* marathakam -paccha 

* vajram -vella 

* indraneelam -neela 

* pushyaraagam -manja

* gomethakam-braun 

* mutthu -vella 
jvaalayude niram
* hydrajan -neela 

* magneeshyam -vella 

* sdronshyam -chumappu 

* beriyam -paccha 

* salphar -neela 
panchalohangal
 
chempu,eeyam,velli,irumpu,svarnnam 
naanayalohangal 
chempu,svarnnam,velli
*yanthrabhaagangal nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram?

ans : silumin

*springu nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram?

ans : kromstteel

*paarapottikkaanulla yanthram, reyilpaalangal, rakshaakavachangal enniva  nirmmikkuvaanupayogikkunna lohasankaram?

ans : maamganeesu stteel
brittaaniyam

* oskaar shilpam nirmmikkaan upayeaagikkunna lohasankaramaanu brittaaniyam,din, aantimani,koppar ennivayaanu brittaaniyatthile lohangal.
lohasankarangal

*picchala (brass) - koppar,sinku 

*odu (bronze)- koppar,din 

* dyooraalumin - koppar,aluminiyam,magneeshyam,maamganeesu 

* dyppu mettal - koppar,din,ledu, aantimani

*naanaya silvar (stterlingu silvar) - koppar, silvar

*ganmettal - koppar, din, sinku

* nikrom - nikkal, irumpu, kromiyam

* phyoosu vayar - din,ledu

* magneliyam - magneeshyam,aluminiyam

*silumin - silikkan,aloominiyam.

* aluminiyam bronsu - aloominiyam, koppar

* konsttantan - koppar, nikkal

* dyoorayan - ayan,silikkan 

*ilakdromettal - magneeshyam. Sinku,koppar 

* jermman silvar - koppar, sinku, nikkal 

* nyoottan mettal - bismathu, ledu, din

*phosphar bronsu - koppar,din,phospharasu

* rosu mettal - bismatthu,ledu,din,kaadmiyam

* bel mettal - koppar(78%),din(22%)
lohasankarangalude upayogam 

* kaantham-alnikko 

* soldaringu vayar -soldar 

*kraangkshaaphttu -nikkal stteel     

ans : vimaanabhaagangal -dyooraalumin

* peaandulam-invaar

* paathrangal,prathimakal-oaadu

* thokkin്re baaral-ganmettal  

*heettingu elimentu - nikrom

* enjin bhaagangal -silumin 

* spring-  kromstteel 

*paarathurakkunna drillingu bittu,reyil paalangal, chakrangalude acchuthandu,rakshaakavachangal -maamganeesu stteel

* vellinaanayam-stterlingu silvar

* drolar, stteemar ennivayude aanthara bhaagangal-madeliyam

* mottor kaarukalude aaksil -krom vanediyam stteel

nittinol

55% nikkalum 45% dyttaaniyavum adangiya lohasankaramaanu nittinol. Nittinol upayogicchu nirmmiccha oru vasthu valacchu roopam maattiyashesham choodaakkiyaal aa vasthu thirike poorvva roopam praapikkunnathu kaanaam. Ee prathyekathayodukoodiya nittinol kannadayude pheyim,chila shasthrakriyaa upakaranangal enniva nirmmikkaan upayogikkunnu.

alohangal 


*ettavum saandratha koodiya aloham?

ans : ayadin 

*ettavum saandratha kuranja aloham?

ans : hydrajan 

*dravakaavasthayil kaanappedunna aloham?

ans : bromin 

*pradhaana alohamoolakangal?

ans : kaarban,salphar,phospharasu,haalejanukal,alasavaathakangal enniva

*ellaa vaathakangalum alohavaathakangalaanu.

kaarban

 

*kaarbaninte attomika nampar?

ans : 6

*jeevante adisthaana moolakam?

ans : kaarban 

*kaarban aattatthinte  samyojakatha?

ans : 4

*oru moolakam thanne prakruthiyil vividha roopatthil  kaanappedunna prathibhaasamaanu ?

ans : roopaantharathvam (allotropy)

*kaarbaninte vividha roopaanthangal?

ans : vajram, graaphyttu, phullareen, graapheen,amorphasu kaarban thudangiyava

*bol aakruthiyilulla kaarbaninte roopaantharam?

ans : phullareen

*kaarbaninte ettavum puthuthaayi kandupidikkappetta roopaantharam ?

ans : graapheen 

*pensil ledu athavaa blaakku ledu ennathu graaphyttum kalimannum chernna mishrithamaanu

*krasttalaakruthiyilulla kaarban roopaantharangal?

ans : vajram , graaphyttu, phullareen,graapheen

*paral aakruthi  (crystal shape) illaattha kaarban roopaanthangal?

ans : amorphasu kaarban(amorphous carbon)

*amorphasu kaarbaninu udaaharanangal?

ans :  kokku (coke), chirattakkari, panchasaarakkari,ellukkari enniva 

*dayamandu, kalkkari enniva katthicchaal kittunnath?

ans : kaarban dy oksydu 

*vaathakangal valicchedukkaan kazhivulla kaarbaninte roopaantharamaan?

ans : kari

*padaarththatthinte prathalatthil maathramaayi dhaaraalam vaathakangal aagiranam cheyyunna prathibhaasam?

ans : aadhisheshanam (adsorption)

*kalkkariye vaayuvinte saanniddhyamillaathe shakthamaayi choodaakkumpol kittunna uthpannamaan?

ans : kokku (coke)

*kokku nalloru indhanamaayum loha nirmmaana pravartthanangalil neerokseekaariyaayum upayogikkunnu. Kaarbaninte shuddharoopamaanu kokku

*vaayuvinte saannidhyamillaathe thadi choodaakkiyundaakkunnathaan?

ans : marakkari   (wood charcoal)

*pedroliyam ulpannangalil ninnum durgandhamulla vaathakangal neekkam cheyyaan upayogikkunna kaarban?

ans : chaarkkol

*panchasaara shuddheekaranatthinupayogikkunna kaarban?

ans : chaarkkol

*kozhuppinte amsham neekkiya ellu vaayuvinte saannidhyamillaathe choodaakkiyaanu animal chaarkkol athavaa ellukari (bone charcoal)undaakkunnathu.

*vaayuvil daar,enna thudangiyava katthiyundaakunnathaan?

ans : vilakkukari (carbon black or lamp black)

*peyintu,shoopolishu,acchadimashi ennivayude nirmmaanatthinum cherippu,dayar enniva nirmmikkaanupayogikkunna rabbaril phillar aayum upayogikkunna kaarban aan?

ans : vilakkukari

*valare shuddhamaaya oru kaarban roopaantharamaan?

ans : panchasaarakkari (sugar charcoal)

*vajram,rathnam thudangiyavayude bhaaram rekhappedutthunna yoonittu?

ans : kaarattu

*choodaakkiya gaadda salphyoorikkaasidukondu panchasaaraye nirjaleekarikkumpol labhikkunnath?

ans : panchasaarakkari

*kaarban dyoksydu jalatthil layicchundaakunnathaan?

ans : kaarbaniku aasidu (sodaajalam) 

*vasthukkalude bhaagika jvalanam moolamundaakunna vaathakam?

ans : kaarban monaaksydu

*kaarbaninte pradhaana samyukthangalaanu kaarbandyoksydu,kaarbanettukal,bykaarbanettukal enniva

*glaasu murikkaanupayogikkunna padaarththam?

ans : vajram

*100 kaaratto athil kooduthalo moolyamulla vajramaan?

ans : paaragan 

*yathaarththavajrangalum kruthimavajrangalum thiricchariyaanupayogikkunna kiranam?

ans : aldraavayalattu 

*inthyayil ninnum labhiccha oru pradhaana vajram?

ans : kohinoor 
>aandhaapradeshile golkkondayil ninnumaanu kohinoor labhicchathu.
*‘kohinoor’ enna vaakkinarththam?

ans : prakaashatthinte parvvatham

*innevare labhicchittullavayil ettavum valiya vajram?

ans : kullinan 
>dakshinaaphrikkayil ninnaanu kullinan  vajram labhicchathu
*andhishamaniyaayi upayogikkunna pyreen enna raasavasthuvaan?

ans : kaarban dedraaklorydu

*kaarbaninte ettavum sthiramaaya roopam?

ans : graaphyttu

*ledu pensil nirmmikkaanupayogikkunnath?

ans : graaphyttu

*vydyuthi kadatthividunna kaarbaninte roopaantharam?

ans : graaphyttu

*prakruthyaalullathil vacchettavum kaadtinyam koodiya vasthu?

ans : vajram 

*kaarbaninte ettavum shuddhamaaya kristtaleeya roopaantharam?

ans : vajram

perinte uthbhavam 

aakaashagolangalil ninnum peru labhicchava moolakam       pratheekam        uthbhavam 
* merkkuri  -hg        -merkkuri (budhan) 

* delooriyam -te-bhoomi (dellasu)

* yureniyam -u-yuraanasu

*nepttyooniyam- np-nepttyoon

*ploottoniyam -pu-plootto

* seeriyam -ce-sirasu (ceres)

* palediyam -pd-pallaasu (asteroid) 

* heeliyam-he-sooryan (heeliyosu) 

* seliniyam -se- chandran (selin)

shaasthrajnjamaarude smaranaarththam perunalkiyava

moolakam       pratheekam        uthbhavam 
* kyooriyam -cm-meri kyoori,piyari kyoori

* ainstteeniyam -es-aalbarttu ainstteen

*phermiyam-fm- entikko phermi

* mendaloviyam -md-dimithi mendaliyephu

* nebeliyam-no-aalphradu nobel

* rootharpherdiyam-rf-enasttu rootharphordu 

* boriyam-bh-neelsu bor

*meyttneriyam-mt-lysu meyttnar

* ronjeeniyam-rg -villyam ronjan

*kopparneeshyam -cn-nikkolasu kopparnikkasu

*phleroviyam-fi-jorju phlerovu

sthalanaamangal labhicchava

moolakam       pratheekam        uthbhavam 

*magneeshyam      mg             magneeshya

* skaandiyam-sc-       skaantineviya 

* gaaliyam       ga          gvol (phraansu)

* jermmeniyam ge          jarmmani 

* sdronshyam   sr         sdronshyam (skettlantu)

* rutheniyam       ru         rutheniya(rashya) 

*yooroppiyam      eu         yooroppu

laattin naamangal 

moolakam  pratheekam   uthbhavam
 

* svarnnam -au- oram

*  ayan -fe-pheram

* ledu -pb-plambam

* pottaasyam -k-kaaliyam

* silvar -ag -arjantam

* sodiyam-na- naadriyam

*din-sn-sttaanam 

* dangsttan -w-vulphram

* koppar -cu-kupram 

* merkkuri-hg-hydraarjiram

* aantimani-sb-sttibiyam
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions