രസതന്ത്രം 6


*പാലിന്റെ   pH മൂല്യം 

Ans :
6.6
നിർവീര്യ വസ്‌തുവിന്റെ pH മൂല്യം  
Ans :  7
എല്ലാ ആസിഡുകളിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം 
Ans :  ഹൈഡ്രജൻ 
സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്
Ans :  സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

*ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans :  സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

*സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 

Ans :  വനേഡിയം പെന്റോക്സിസൈഡ്

*സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയായ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് 

Ans :  പെരിഗ്രിൻ ഫിലിപ്സ് 

*രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്  (കിംഗ് ഓഫ്  കെമിക്കൽസ് ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

*ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ആസിഡ്

Ans : സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

*സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ആസിഡ്

Ans : ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് 

*സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ആസിഡ്

Ans : നൈട്രിക് ആസിഡ് 

*സൾഫ്യൂറിക്കാസിഡിന്റെ മേഘപടലങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ശുകൻ

Ans : ലെഡ്

* ആസിഡ് ബാറ്ററികളിലെ സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡിന്റെ അളവ് 

Ans :  
33.50%

*വിറ്റാമിൻ ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്. 

Ans : ഫോളിക ആസിഡ്

*വിറ്റാമിൻ B5 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്.

Ans : പാന്റോതെനിക്സ് ആസിഡ്

*വിറ്റാമിൻ B3 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്.

Ans : നിക്കോട്ടിനിക്സ് ആസിഡ്

*100% ശുദ്ധ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീര്യമുള്ള ആസിഡുകൾ

Ans : സൂപ്പർ ആസിഡ് 

*ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ആസിഡ്. 

Ans : ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്  ആസിഡ്

*മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ്.
 
Ans : ഹൈഡ്രോക്ടോറിക് ആസിഡ്

*ദഹനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ്.

Ans :ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്  ആസിഡ്

*രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

Ans :  അക്വാറീജിയ 

*ഗാഢ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും  ഹൈഡ്രക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും മിശ്രിതം 

Ans : അക്വാറീജിയ 

*അക്വാറീജിയയിലെ  നൈട്രിക് ആസിഡിന്റയും അനുപാതം 

Ans : 1

മൂലകങ്ങളും ആറ്റോമിക നമ്പറുകളും 


*ഹൈഡ്രജൻ             H                1

*ഹീലിയം                 He               2

*ലിഥിയം                   Le               3

*ബെറീലിയം            Be               4

*ബോറോൺ             B                 5

*കാർബൺ                C                 6

*നൈട്രജൻ                 N                 7

*ഓക്സിജൻ              O                8        

*ഫ്യൂറിൻ                   F                 9

*നിയോൺ                 Ne              10

*സോഡിയം               Na              11

*മെഗ്‌നീഷ്യം              Mg             12

*അലുമിനിയം           Al               13

*സിലിക്കൺ              Si               14

*ഫോസ്ഫറസ്            P                15

*സൾഫർ                      S                16

*ക്ലോറിൻ                    Cl                17

*ആർഗൺ                    Ar               18

*പൊട്ടാസ്യം                K                 19

*കാത്സ്യം                     Ca               20

*ടൈറ്റാനിയം              Ti                 21

*അയൺ                      Fe                26

*കോപ്പർ                     Cu                29

*ടെക്‌നീഷ്യം                Tc                43

*സിൽവർ                    Ag                47

*ടിൻ                              Sn                50

*ടങ്സ്റ്റൺ                       W                 74

*പ്ലാറ്റിനം                       Pl                78

*സ്വർണ്ണം                       Au               79

*മെർക്കുറി                   Hg               80

*ലെഡ്                            Pb               82

*യുറേനിയം                  U                 92

*ഐൻസ്റ്റീനിയം            Es               99

*ഫെർമിയം                   Fm             100

*മെൻഡലീവിയം          Md              101

*മെയ്റ്റനേറിയം           Mt                109

*ഡാംസറ്റാഡഷഡ്ഷ്യം Ds                110

*റോൺജീനിയം             Rg                111

*കോപ്പർനീഷ്യം            Cn                112

*അനൺട്രിയം                Uut                113

*ഫ്ളെറോവിയം              Fl                 114

*അനൺന്റെ പന്റിയം Uup              115

*ലിവർമോറിയം             Lv                 116

*അനൺസെപ്റ്റിയം        Uus               117

*അനൺഒക്റ്റടിയം           Uuo                118

കാർബോണിക ആസിഡ് 


Ans : ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ (HCO3) . 

*കാർബോളിക ആസിഡ് - 

Ans : ഫിനോൾ (C6,H5,OH)

*പേശികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : ലാകടിക ആസിഡ്

*റബ്ബർ പാൽ ഖരീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്

Ans :  ഫോമിക്  ആസിഡ്

*ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : ബാർബിട്യൂറിക് ആസിഡ്

*മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

*സസ്യങ്ങളിൽ ഇല, ഫലം എന്നിവ പൊഴിയാൻ കാരണമാകുന്ന ആസിഡ്

Ans : അബ്സിസിക ആസിഡ്

*ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ആസിഡ് 

Ans : സൂക്രോണിക് ആസിഡ് 

* ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് 

Ans : ഫ്ളൂറോആന്റിമണിക്സ് ആസിഡ്

*പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : നൈട്രിക്സ് ആസിഡ്

*സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ശുദ്ധത പരിശോധിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്

Ans : നൈട്രിക ആസിഡ്

*എണ്ണ ശുദ്ധീകരണത്തിനും (Oil refining), മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്

Ans : സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് 

 ആസിഡുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.


1. സസ്യജന്യ ആസിഡുകൾ (ഓർഗാനിക ആസിഡുകൾ/ കാർബണിക ആസിഡുകൾ)
ഉദാ. സിട്രിക്സ് ആസിഡ്, അസറ്റിക്സ് ആസിഡ്, ടാർടാറിക്സ് ആസിഡ്
2. ധാതുക്കളിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് (മിനറൽ ആസിഡ്)
ഉദാ. സൾഫ്യൂരിക ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസിഡുകളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Ans : ഏക ബേസിയം 
ഉദാ. ഹൈഡ്രേഡാക്ടോറിക്സ് ആസിഡ്, നൈട്രിക്സ് ആസിഡ്
2.ദ്വിബേസികം 
ഉദാ. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, കാർബോണിക് ആസിഡ് 
3.ത്രിബേസികം 
ഉദാ. ഫോസ് ഫോറിക് ആസിഡ്  ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകൾ ഇല്ലാത്ത സംയുക്തമാണ്  ല്യുയിസ്‌ ആസിഡുകൾ (Lewis Acids)
*ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് സിദ്ധാന്തം , ല്യുവിസ്‌ സിദ്ധാന്തം,അറീനിയസ്‌,സിദ്ധാന്തം എന്നിവ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് 

Ans : ആസിഡ് 

* ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആസിഡ്. 

Ans : അസെറ്റിക് ആസിഡ് 

*ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

Ans :  അസെറ്റിക്സ് ആസിഡ് 

*വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ്.

Ans :  നൈട്രിക ആസിഡ് 

* ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിയാശീലമുള്ളആസിഡ്

Ans :  പെർക്ലോറിക്കാസിഡ് 

*കിയാശീലത  ഏറ്റവും  കുറവുള്ള ആസിഡ് 

Ans : ഹൈഡ്രോ  സയാനിക്സ് ആസിഡ്

*മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

Ans : ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് 

*എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans : അസെറ്റിക്  ആസിഡ് 

*അസെറ്റൽ സാലിസിലിക്കാസിഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 

Ans : ആസ്പിരിൻ 

*ഫോമിക് ആസിഡി എന്നറിയപ്പെട്ടിന്നത് 

Ans : സോഡാ വെള്ളം 

*ഗ്ലാസ് ലയിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : ഹൈഡ്രോ ഫുളൂറിക് ആസിഡ് 

* കാർ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : സൾഫ്യൂരിക്  ആസിഡ് 

*മരച്ചീനിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : ഹൈഡ്രോസയാനിക ആസിഡ്

*പ്രൂസിക് ആസിഡ്  എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ്  (ഹൈഡ്രാ സയാനിക് ആസിഡ് )

*ജലത്തിൽ ലയിച്ച്  ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ നൽകുന്നവയാണ് ആസിഡുകൾ 

*ആസിഡുകൾ ആൽക്കലിയുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ജലവും ലവണവും മായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : ന്യൂട്രലൈസേഷൻ 

* അലോഹ ഓസ്‌സൈഡുകൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ചാൽ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

*നൈട്രിക് ആസിഡ് തൊലിപ്പുറത്ത് വീണാൽ മഞ്ഞ നിറമാകുന്നതിന് കാരണം അത് തൊലിയിലെ പ്രോട്ടീനുമായി പ്രവർത്തിച്ച്  മഞ്ഞ  നിറമുള്ള സന്തോപ്രോട്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് 

*ഏറ്റവും  ലഘുവായ അമിനോ ആസിഡ്

Ans :  ഗ്ലൈസിൻ

*സ്റ്റിയറിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റൊരു പേര് 

Ans : ഒക്ടാഡെക്കനോയിക് ആസിഡ്

*ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ പിസർവേറ്റീവായി ചേർക്കുന്നത്

Ans : സാലിക് ആസിഡ് /ബെൻസോയിക് ആസിഡ് 

*സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡിനേക്കാൾ  വീര്യമുള്ള ആസിഡുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : സൂപ്പർ ആസിഡുകൾ 

* റോക്കറ്റുകളിൽ ഓക്സസിലേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans :  നൈട്രിക ആസിഡ്

*ഫീനോളിൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് 

Ans : കാർബോളിക്  ആസിഡ്

*സൾഫ്യൂരിക്  ആസിഡിൽ സൾഫർ ട്രെ ഓക്സിസൈഡ് ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്

Ans : ഒലിയം(H2S2O7)

*അസ്‌കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം 

Ans : ജീവകം C

രസതന്ത്രത്തിലെ ആദ്യ നൊബേൽ ലഭിച്ചത്

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ  

                   

കണ്ടുപിടിത്തം

                       

 വർഷം


*വില്യം റാംസേ                                   അലസവാതകങ്ങൾ                            1904

*ഹെൻറി മോയ്സൺ                               ഫ്ളൂറിൻ                                          1906

*മേരികൃറി                                              പൊളോണിയം, റേഡിയം                1911

*ഫ്രെഡറിക്സ് സോഡി                                ഐസോടോപ്പുകൾ                         1921

*ഹരോൾഡ് യൂറേ                                            ഡ്യട്ടീരിയം                                  1934

*ഫ്രെഡറിക്സ ജൂലിയറ്റ ക്യൂറി                  കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി ഐറിൻ ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി     1935
 
*വെങ്കിട്ടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ(U.K) 
                                                                       ഹൈബോസോമുകളുടെഘടന, .                
*തോമസ് സ്റ്റീറ്റസ്(യു.എസ്.എ.).                ധർമ്മം എന്നിവയുടെ പഠനം അഡാ യോനാഥ് (ഇസ്രായേൽ)      2009       

*ഡാനിയൽ ഷെമാൻ (ഇസ്രായേൽ)                 ക്വാസിക്രിസ്റ്റൽ                                                                             2011

*പാൾ മോഡ്രിച്ച (യു.എസ്.എ)                        ഡി.എൻ.എ എങ്ങനെ

*അസീസ് സൻകാർ (തുർക്കി),                          തകരാറുകൾ  സ്വയം     

*താമസ് ലിൻഡാൽ (സ്വീഡൻ)                         പരിഹരിച്ച്  അതിജീവിക്കുന്നു    
                                                                                എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്                                                              2015
*ഴാൻ പിയറി സവാഷഷ്(ഫ്രാൻസ് )                             നിയന്ത്രിതമായി 

*ജെ . ഫ്രോസർ സ്റ്റോഡ‍‍‍ർട്ട് (യു.കെ)                             ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന

*ബർണാഡ് എൽ. ഫേരിംഗ  (ഹോളണ്ട് )                           തന്മാത്രയന്ത്രങ്ങൾ     
                                                                                                    വികസിപ്പിച്ചതിന്                                                    2016

Manglish Transcribe ↓*paalinte   ph moolyam 

ans :
6. 6
nirveerya vasthuvinte ph moolyam  
ans :  7
ellaa aasidukalilum pothuvaayi kaanappedunna moolakam 
ans :  hydrajan 
sttoreju baattarikalil upayogikkunna aasidu
ans :  salphyooriku aasidu

*dynaamittu nirmmaanatthinupayogikkunna aasidu 

ans :  salphyooriku aasidu

*salphyooriku aasidnirmmaanatthil ulprerakamaayi upayogikkunnathu 

ans :  vanediyam pentoksisydu

*salphyooriku aasidnirmmaana prakriyayaaya samparkka prakriya aavishkkaricchathu 

ans :  perigrin philipsu 

*raasavasthukkalude raajaavu  (kimgu ophu  kemikkalsu ) ennariyappedunnathu 

ans : salphyooriku aasidu

*oyil ophu vidriyol ennariyappedunna  aasidu

ans : salphyooriku aasidu

*spirittu ophu saalttu ennariyappedunna  aasidu

ans : hydro kloriku aasidu 

*spirittu ophu nyttar  ennariyappedunna  aasidu

ans : nydriku aasidu 

*salphyoorikkaasidinte meghapadalangalulla graham shukan

ans : ledu

* aasidu baattarikalile salphyoorikkaasidinte alavu 

ans :  
33. 50%

*vittaamin l adangiyirikkunna aasidu. 

ans : pholika aasidu

*vittaamin b5 l adangiyirikkunna aasidu.

ans : paantotheniksu aasidu

*vittaamin b3 l adangiyirikkunna aasidu.

ans : nikkottiniksu aasidu

*100% shuddha salphyooriku aasidinekkaal veeryamulla aasidukal

ans : sooppar aasidu 

*oksijan illaattha aasidu. 

ans : hydrokloriku  aasidu

*manushyante aamaashayatthilulla aasidu.
 
ans : hydrokdoriku aasidu

*dahanatthinu sahaayikkunna aasidu.

ans :hydrokloriku  aasidu

*raajakeeya draavakam ennariyappedunnathu

ans :  akvaareejiya 

*gaadda nydriku aasidinteyum  hydrakloriku aasidinteyum mishritham 

ans : akvaareejiya 

*akvaareejiyayile  nydriku aasidintayum anupaatham 

ans : 1

moolakangalum aattomika namparukalum 


*hydrajan             h                1

*heeliyam                 he               2

*lithiyam                   le               3

*bereeliyam            be               4

*boron             b                 5

*kaarban                c                 6

*nydrajan                 n                 7

*oksijan              o                8        

*phyoorin                   f                 9

*niyon                 ne              10

*sodiyam               na              11

*megneeshyam              mg             12

*aluminiyam           al               13

*silikkan              si               14

*phospharasu            p                15

*salphar                      s                16

*klorin                    cl                17

*aargan                    ar               18

*pottaasyam                k                 19

*kaathsyam                     ca               20

*dyttaaniyam              ti                 21

*ayan                      fe                26

*koppar                     cu                29

*dekneeshyam                tc                43

*silvar                    ag                47

*din                              sn                50

*dangsttan                       w                 74

*plaattinam                       pl                78

*svarnnam                       au               79

*merkkuri                   hg               80

*ledu                            pb               82

*yureniyam                  u                 92

*ainstteeniyam            es               99

*phermiyam                   fm             100

*mendaleeviyam          md              101

*meyttaneriyam           mt                109

*daamsattaadashadshyam ds                110

*ronjeeniyam             rg                111

*kopparneeshyam            cn                112

*anandriyam                uut                113

*phleroviyam              fl                 114

*anannte pantiyam uup              115

*livarmoriyam             lv                 116

*anansepttiyam        uus               117

*ananokttadiyam           uuo                118

kaarbonika aasidu 


ans : hydrajan kaarbanetta (hco3) . 

*kaarbolika aasidu - 

ans : phinol (c6,h5,oh)

*peshikalil adangiyirikkunna aasidu 

ans : laakadika aasidu

*rabbar paal khareebhavikkaan upayogikkunna aasidu

ans :  phomiku  aasidu

*hipnottisatthinu upayogikkunna aasidu 

ans : baarbidyooriku aasidu

*maanasika roga chikithsaykka upayogikkunna aasidu 

ans : lsd (lysergic acid diethylamide)

*sasyangalil ila, phalam enniva pozhiyaan kaaranamaakunna aasidu

ans : absisika aasidu

*ettavum madhuramulla aasidu 

ans : sookroniku aasidu 

* ettavum veeryam koodiya aasidu 

ans : phlooroaantimaniksu aasidu

*protteente saanniddhyamariyaan upayogikkunna aasidu 

ans : nydriksu aasidu

*svarnnatthinte shuddhatha parishodhikkaanupayogikkunna aasidu

ans : nydrika aasidu

*enna shuddheekaranatthinum (oil refining), malinajala samskaranatthinum upayogikkunna aasidu

ans : salphyooriku aasidu 

 aasidukale randaayi tharam thiricchirikkunnu.


1. Sasyajanya aasidukal (orgaanika aasidukal/ kaarbanika aasidukal)
udaa. Sidriksu aasidu, asattiksu aasidu, daardaariksu aasidu
2. Dhaathukkalil ninnum uthpaadippikkunna aasidu (minaral aasidu)
udaa. Salphyoorika aasidu, nydriku aasidu, hydrokloriku aasidu hydrajan aattangalude ennatthinte adisthaanatthil aasidukale pradhaanamaayum moonnaayi tharamthiricchirikkunnu.
ans : eka besiyam 
udaa. Hydredaakdoriksu aasidu, nydriksu aasidu
2. Dvibesikam 
udaa. Salphyooriku aasidu, kaarboniku aasidu 
3. Thribesikam 
udaa. Phosu phoriku aasidu  aasidin്re svabhaavam kaanikkunna hydrajan ayonukal illaattha samyukthamaanu  lyuyisu aasidukal (lewis acids)
*lori bronsttadu siddhaantham , lyuvisu siddhaantham,areeniyasu,siddhaantham enniva enthumaayi bandhappetta siddhaanthangalaanu 

ans : aasidu 

* ettavum aadyam kandupidikkappetta aasidu. 

ans : asettiku aasidu 

*ettavum pazhakkamulla aasidu ennariyappedunnathu

ans :  asettiksu aasidu 

*vaayuvil pukayunna aasidu.

ans :  nydrika aasidu 

* ettavum kooduthal kiyaasheelamullaaasidu

ans :  perklorikkaasidu 

*kiyaasheelatha  ettavum  kuravulla aasidu 

ans : hydro  sayaaniksu aasidu

*myooriyaattiku aasidu ennariyappettirunnathu

ans : hydro kloriku aasidu 

*ethanoyiku aasidu ennariyappedunnathu ?

ans : asettiku  aasidu 

*asettal saalisilikkaasidu ennariyappettirunnathu 

ans : aaspirin 

*phomiku aasidi ennariyappettinnathu 

ans : sodaa vellam 

*glaasu layikkunna aasidu 

ans : hydro phulooriku aasidu 

* kaar baattarikalil upayogikkunna aasidu 

ans : salphyooriku  aasidu 

*maraccheeniyiladangiyirikkunna aasidu 

ans : hydrosayaanika aasidu

*proosiku aasidu  ennariyappettirunnathu 

ans : hydrajan sayanydu  (hydraa sayaaniku aasidu )

*jalatthil layicchu  hydroniyam ayon nalkunnavayaanu aasidukal 

*aasidukal aalkkaliyumaayi pravartthicchu jalavum lavanavum maayi maarunna prakriya 

ans : nyoodralyseshan 

* aloha osydukal jalatthil layicchaal aasidukal undaakunnu.

*nydriku aasidu tholippuratthu veenaal manja niramaakunnathinu kaaranam athu tholiyile protteenumaayi pravartthicchu  manja  niramulla santhoprottiku aasidu undaakkunnathaanu 

*ettavum  laghuvaaya amino aasidu

ans :  glysin

*sttiyariku aasidinte mattoru peru 

ans : okdaadekkanoyiku aasidu

*dootthu pesttil pisarvetteevaayi cherkkunnathu

ans : saaliku aasidu /bensoyiku aasidu 

*salphyoorikkaasidinekkaal  veeryamulla aasidukal ariyappedunnathu 

ans : sooppar aasidukal 

* rokkattukalil oksasilettaraayi upayogikkunna aasidu 

ans :  nydrika aasidu

*pheenolil adangiyirikkunna aasidu 

ans : kaarboliku  aasidu

*salphyooriku  aasidil salphar dre oksisydu layippikkumpol kittunnathaanu

ans : oliyam(h2s2o7)

*askorbiku aasidu ennariyappedunna jeevakam 

ans : jeevakam c

rasathanthratthile aadya nobel labhicchathu

shaasthrajnjan  

                   

kandupidittham

                       

 varsham


*vilyam raamse                                   alasavaathakangal                            1904

*henri moysan                               phloorin                                          1906

*merikruri                                              poloniyam, rediyam                1911

*phredariksu sodi                                aisodoppukal                         1921

*haroldu yoore                                            dyatteeriyam                                  1934

*phredariksa jooliyatta kyoori                  kruthrima rediyo aakttivitti airin jooliyattu kyoori     1935
 
*venkittaraaman raamakrushnan(u. K) 
                                                                       hybosomukaludeghadana, .                
*thomasu stteettasu(yu. Esu. E.).                dharmmam ennivayude padtanam adaa yonaathu (israayel)      2009       

*daaniyal shemaan (israayel)                 kvaasikristtal                                                                             2011

*paal modriccha (yu. Esu. E)                        di. En. E engane

*aseesu sankaar (thurkki),                          thakaraarukal  svayam     

*thaamasu lindaal (sveedan)                         pariharicchu  athijeevikkunnu    
                                                                                ennu kandetthiyathinu                                                              2015
*zhaan piyari savaashashu(phraansu )                             niyanthrithamaayi 

*je . Phrosar sttoda‍‍‍rttu (yu. Ke)                             chalikkaan kazhiyunna

*barnaadu el. Pherimga  (holandu )                           thanmaathrayanthrangal     
                                                                                                    vikasippicchathinu                                                    2016
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions