ജീവശാസ്ത്രം 1

ജീവശാസ്ത്രത്തിന്  ഒരു ആമുഖം 


*ബയോളജി എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് 

Ans : ലാമാർക്ക് 

*ജീവസത്രത്തിന്റെ പിതാവ് 

Ans : അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 

*ജീവശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 

Ans : ജന്തു ശാസ്ത്രം , സസ്യ ശാസ്ത്രം 

*ജീവസത്രത്തിന്റെ പിതാവ് 

Ans : അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 

*സസ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് 

Ans : തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് 

*സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ, ദ്വിവർഷികൾ, ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചത് 

Ans : തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് 

*ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് 

Ans : കോശം 

*ജീവികളെ കണ്ടെത്തുകയും , ശാസ്ത്രീയമായി  തരംതിരിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടും അംഗീരിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ പേരു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ

Ans : ടാക്സോണമി

*ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും  ദ്വി നാമ പദ്ധതി പ്രകാരം ശാസ്ത്രീയനാമങ്ങൾ നൽക്കിരിക്കുന്ന ഭാഷ 

Ans : ലാറ്റിൻ 

*വർഗ്ഗീകരണത്തിൻ്റെ (Taxonomy)ഉപജ്ഞാതാവ് 

Ans : കാൾ ലിനേയസ് 

കോശം 


*ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും, ജീവ ധർമ്മ പരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം 

Ans : കോശം 

*കോശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : സൈറ്റോളജി

*പൊതുവായ ഘടനയും ധർമ്മവും ഉള്ള  കോശ സമൂഹങ്ങൾ 

Ans : കലകൾ 

*കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : ഹിസ്റ്റോളജി 

*സെൽ(cell)  എന്ന  ലാറ്റിൻ പദത്തിനർത്ഥം 

Ans : ചെറിയ മുറി (Small room)

*മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ  എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് 

Ans : റുഡോൾഫ് വിർഷോ 

*കോശമർമ്മം   കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : റോബർട്ട് ബ്രൗൺ 

*കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച  പുസ്തകം 

Ans : മൈക്രോഗ്രോഫിയ

*കോശസിദ്ധാന്തം ബാധകമല്ലാത്ത ജീവവിഭാഗം 

Ans : വൈറസുകൾ 

*ഒരൊറ്റ കോശത്താൽ നിര്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവികൾ 

Ans : ഏകകോശജീവികൾ (ഉദാ : യുഗ്ലിന ,അമീബ )

*കോശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകേന്ദ്രം  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ന്യൂക്ലിയസ് (കോശ മർമ്മം )

*ന്യൂക്ലിയസ്സില്ലാത്ത കോശങ്ങൾ 

Ans : പ്രോകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ 

*സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവ് 

Ans : റോബർട്ട് ഹൂക്ക്

*കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : റോബർട്ട് ഹൂക്ക്

*കോശസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് 

Ans : ജേക്കബ്  ഷ്ളിഡൻ, തിയോഡർ ഷ്വാൻ 

*കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്‍കരിച്ചത്

Ans : റുഡോൾഫ്  വിർഷോ 

*ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്  

Ans : ആന്റൺവാൻ  ല്യുവാൻ ഹോക്ക് 

*ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : റോബർട്ട്  ബ്രൗൺ 

*സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിര്മിതമാന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 

Ans : തിയോഡർ ഷ്വാൻ

*ന്യൂക്ലിയസ്സോടുകൂടിയ കോശങ്ങൾ 

Ans : യുകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ 

*ഏറ്റവും വലിയ കോശം 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷിയുടെ മുട്ട (15 സെ.മി - 20സെ.മീ വ്യാസം )

*ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം

Ans :  മൈക്കോപ്ലാസ്മ

* പ്ലൂറോ ന്യുമോണിയലൈക്സ് ഓർഗനിസം(PPLO) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജീവികളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശങ്ങൾ 

Ans : ഫാഗോസൈറ്റുകൾ

*ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്നാൽ

Ans :  Cell eating

*പീനോസൈറ്റോസിസ് എന്നാൽ 

Ans :  Cell drinking

*സസ്യകോശത്തിൽ (ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കോശഭിത്തി ഇല്ല)

*കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് 

Ans : സസ്യകോശങ്ങളിൽ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ  കോശഭിത്തി ഇല്ല

*കോശ ഭിത്തിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം 

Ans : സെല്ലുലോസ് 

*കോശഭിത്തിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ

Ans : കാത്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം

*കോശസ്തരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. .

Ans : ലിപിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കോശസ്തരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. .
ലിപിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കൊണ്ട് 
*കോശത്തിനുള്ളിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്

Ans : അന്തർ ദ്രവ്യ ജാലികയിലുടെ (Endo plasmic Reticulum)

*ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 

Ans : പ്രോട്ടോപ്ലാസം (കോശദ്രവം) 

*പ്രോട്ടോപ്ലാസം ജീവന്റെ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞത്.

Ans : ടി.എച്ച്. ഹക്സ് ലി

*പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന പദം രൂപീകരിച്ചത് 

Ans : ജാൻ ജലിസ്റ്റ പർകിനി 

*കോശത്തിൻ്റെ  വർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

Ans : പ്രോട്ടീനുകൾ 

*കോശത്തിൻ്റെ പവർഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

Ans : മൈറ്റോകോൺട്രിയ

*ഓക്സിജനെയും പോഷകഘടങ്ങളെയും  ഉർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന  കോശാംശം

Ans :  മൈറ്റോകോൺട്രിയ

*മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നത്. 

Ans : ATP തൻമാത്രകളായി

*കോശശ്വസനം, ATP സംശ്ലേഷണം എന്നിവ നടക്കുന്ന ഭാഗം 
Ans  :  മൈറ്റോകോൺട്രിയ
*കോശശ്വസനത്തിലെ ഓക്സസിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘട്ടം 
 Ans  : ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്
*ക്രെബ്സ് പരിവൃത്തി നടക്കുന്ന കോശത്തിലെ ഭാഗം 
Ans  : മൈറ്റോകോൺട്രിയ 
*കോശശ്വസനത്തിലൂടെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നATP തൻമാത്രകളുടെ എണ്ണം

Ans :  32

*ATP നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ

Ans :  നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും

* സ്വന്തം കോശത്തിനുള്ളിലെ മറ്റു കോശാംഗങ്ങളെ ദഹ പ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശഘടകം

Ans : ലെസോസോം

*ലെസോസോമുകൾ സ്വന്തം കോശത്തിലെ മറ്റുള്ള കോശാംഗങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രകിയ.

Ans :  ആട്ടോഫാഗി 

*കോശത്തിൽ മാംസ്യസംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന ഭാഗം 

Ans :റൈബോസോം 
 
*റൈബോസോം  കണ്ടത്തിയത് 

Ans : ജോർജ് എമിൽ പലേഡ്

*ന്യൂക്സിയസിനുള്ളിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപി ണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശ്യംഖല

Ans : ക്രൊമാറ്റിൻ റൊട്ടിക്കുലം

*കൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം  ക്രോമോസോമുകളായി മാറുന്നത് 

Ans : കോശവിഭജന സമയത്ത്

കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ്

 

*കോശമസ്തിഷ്കം 

Ans : ന്യൂ ക്ലിയസ് 

*കോശത്തിന്റെ പവർഹൗസ് 

Ans :  മെറ്റോകോൺഡ്രിയ

*കോശത്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി

Ans :  മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ

*കോശാസ്ഥികൂടം 

Ans : അന്തർദവ്യജാലിക

* ആത്മഹത്യാസഞ്ചികൾ 

Ans : ലെസോസോം

*കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻസി 

Ans : ATP

*കോശത്തിലെ ട്രാഫിക്സ് പോലീസ്

Ans : ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്

*കോശത്തിലെ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ 

Ans : പ്രോട്ടീൻ

*കോശത്തിലെ 2 തരം ന്യൂക്ലിക്സ് ആസിഡുകൾ 

Ans :  DNA, RNA

*ക്രോമസോമിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകം

Ans :  DNA

*DNA യിലെ പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ 

Ans :  ജീനുകൾ

* DNA യുടെ പിരിയൻ ഗോവണി (ഡബിൾ ഹെലി ക്സ) മാതൃക കണ്ടെത്തിയത്

Ans : ജയിംസ് വാട്സൺ, ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്നിവർ

*ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനിതക മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ രക്തസാമ്പിളുകളാണ് 

Ans : ജയിംസ് വാട്സൺ

*ഓരോ ക്രോമസോമിലെയും DNA കളുടെ എണ്ണം 

Ans :  2

*ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്

Ans : ക്രാമസോമിലെ DNA യിൽ

*DNA, RNA എന്നിവ  നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം

Ans :  ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് 

*ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ,

Ans : പെന്റോസ്ഷുഗർ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, നൈട്രജൻ ബേസ് എന്നിവ 

*DNA യിലെ ഷുഗർ

Ans :  ഡിയോക്സിറൈബോസ്

*RNA യിലെ ഷുഗർ 

Ans : റൈബോസ് 

*DNA യിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ

Ans : അഡിനിൻ, ഗുവാനിൻ, തെമീൻ, സൈറ്റോസിൻ

*ഏറ്റവും വലിയ ഏകകോശ ജീവി 

Ans :അസറ്റോബുലേറിയ 

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം

Ans : അണ്ഡം  

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം. 

Ans :ബീജകോശം  

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നീളമേറിയ കോശം

Ans : നാഡികോശം  

*മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ. 

Ans : അരുണ രക്താണുക്കൾ 

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശം. 

Ans: അരുണ രക്താണുക്കൾ (120 ദിവസം) 

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള കോശം.
നാഡീകോശം (ഏകദേശം 100 വർഷം) 
*RNA യിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ 

Ans : അഡിനിൻ, ഗുവാനിൻ, യുറാസിൽ, സൈറ്റോസിൻ.

* DNA യിലെ തൈമീനു പകരമുള്ള RNA യിലെ നൈട്രജൻ .ബേസ്

Ans : യുറാസിൽ  

*DNA യുടെ ധർമ്മം

Ans : പാരമ്പര്യസ്വഭാവ പ്രേഷണം

*RNA യുടെ ധർമ്മം 

Ans : മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം

*ആഹാരനിർമ്മാണവും സംഭരണവും നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ഭാഗം

Ans : പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ (ജൈവകണം)

* നിറമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിഡ് 

Ans : ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് (ശ്വേതകണം) 
വിവിധ നിറങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിഡ്. 
Ans : ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിഡ്.

*ഹരിതവർണ്ണമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡ്

Ans : ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിഡ്

*ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണകം

Ans : ഹരിതകം (Chlorophyll)

*ഹരിതകത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം 

Ans : മഗ്നീഷ്യം

*പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം 

Ans : ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്

*ഉൗനഭംഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം 
 
Ans : 4

*ക്രമഭംഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം

Ans : 2

*ജന്തുകോശങ്ങളിലെ ക്രമഭംഗം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത്

Ans : ഫ്ളമിങ്

*സസ്യകോശങ്ങളിലെ ക്രമഭംഗം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത്

Ans : സ്ട്രാസ്ബർഗർ

കോശവിഭജനം

 

*പ്രോകാരിയോട്ടുകളിലെ കോശവിഭജനം

Ans : ദ്വി വിഭജനം

* യൂകാരിയോട്ടുകളിലെ കോശവിഭജനം

Ans : ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും

*ശരീരകോശങ്ങളിലെ  കോശവിഭജനം

Ans :  ക്രമഭംഗം (മെറ്റോസിസ് )

*പ്രത്യുൽ പാദന കോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം

Ans : ഉൗനഭംഗം


Manglish Transcribe ↓


jeevashaasthratthinu  oru aamukham 


*bayolaji enna padam nirddheshicchathu 

ans : laamaarkku 

*jeevasathratthinte pithaavu 

ans : aristtottil 

*jeevashaasthratthe randaayi tharam thiricchirikkunnathu 

ans : janthu shaasthram , sasya shaasthram 

*jeevasathratthinte pithaavu 

ans : aristtottil 

*sasya shaasthratthinte pithaavu 

ans : thiyophraasttasu 

*sasyangale ekavarshikal, dvivarshikal, bahuvarshikal enningane verthiricchathu 

ans : thiyophraasttasu 

*jeevan്re adisthaana yoonittu 

ans : kosham 

*jeevikale kandetthukayum , shaasthreeyamaayi  tharamthirikkukayum lokamempaadum amgeerikkatthakka tharatthil peru nalkukayum cheyyunna shaasthrashaakha

ans : daaksonami

*janthukkalkkum sasyangalkkum  dvi naama paddhathi prakaaram shaasthreeyanaamangal nalkkirikkunna bhaasha 

ans : laattin 

*varggeekaranatthin്re (taxonomy)upajnjaathaavu 

ans : kaal lineyasu 

kosham 


*jeevikalude ghadanaaparavum, jeeva dharmma paravumaaya adisthaana ghadakam 

ans : kosham 

*koshatthine kuricchulla padtanam 

ans : syttolaji

*pothuvaaya ghadanayum dharmmavum ulla  kosha samoohangal 

ans : kalakal 

*kalakale kuricchulla padtanam 

ans : histtolaji 

*sel(cell)  enna  laattin padatthinarththam 

ans : cheriya muri (small room)

*mumpu nilaninnirunna koshangalil ninnum maathrame puthiya koshangal undaakunnulloo  ennu prasthaavicchathu 

ans : rudolphu virsho 

*koshamarmmam   kandupidicchathu 

ans : robarttu braun 

*koshatthin്re ghadana aadyamaayi chithreekariccha  pusthakam 

ans : mykrogrophiya

*koshasiddhaantham baadhakamallaattha jeevavibhaagam 

ans : vyrasukal 

*oreaatta koshatthaal nirmikkappettirikkunna jeevikal 

ans : ekakoshajeevikal (udaa : yuglina ,ameeba )

*kosha pravartthanangalude niyanthrakendram  ennariyappedunnathu 

ans : nyookliyasu (kosha marmmam )

*nyookliyasillaattha koshangal 

ans : prokaariyottiku koshangal 

*syttolajiyude pithaavu 

ans : robarttu hookku

*kosham kandupidicchathu 

ans : robarttu hookku

*koshasiddhaantham aavishkkaricchathu 

ans : jekkabu  shlidan, thiyodar shvaan 

*kosha siddhaantham parish‍karicchathu

ans : rudolphu  virsho 

*jeevanulla kosham aadyamaayi kandetthiyathu  

ans : aantanvaan  lyuvaan hokku 

*nyookliyasu kandupidicchathu 

ans : robarttu  braun 

*sasya shareeram koshangalaal nirmithamaannennu kandetthiyathu 

ans : thiyodar shvaan

*nyookliyasodukoodiya koshangal 

ans : yukaariyottiku koshangal 

*ettavum valiya kosham 

ans : ottakapakshiyude mutta (15 se. Mi - 20se. Mee vyaasam )

*ettavum cheriya kosham

ans :  mykkoplaasma

* plooro nyumoniyalyksu organisam(pplo) ennariyappettirunna jeevikale dahippikkaan kazhivulla koshangal 

ans : phaagosyttukal

*phaagosyttosisu ennaal

ans :  cell eating

*peenosyttosisu ennaal 

ans :  cell drinking

*sasyakoshatthil (janthukoshangalil koshabhitthi illa)

*koshabhitthi kaanappedunnathu 

ans : sasyakoshangalil janthukoshangalil  koshabhitthi illa

*kosha bhitthiyiladangiyirikkunna padaarththam 

ans : sellulosu 

*koshabhitthiyiladangiyirikkunna moolakangal

ans : kaathsyam, magneeshyam

*koshastharam nirmmikkappettirikkunnathu. .

ans : lipidukalum protteenukalum koshastharam nirmmikkappettirikkunnathu. .
lipidukalum protteenukalum kondu 
*koshatthinullil padaarththangal vividha bhaagangalilekku sancharikkunnathu

ans : anthar dravya jaalikayilude (endo plasmic reticulum)

*jeevante adisthaana ghadakam ennariyappedunnathu. 

ans : prottoplaasam (koshadravam) 

*prottoplaasam jeevante kanika ennu paranjathu.

ans : di. Ecchu. Haksu li

*prottoplaasam enna padam roopeekaricchathu 

ans : jaan jalistta parkini 

*koshatthin്re  varkku hozhsu ennariyappedunnathu

ans : protteenukal 

*koshatthin്re pavarhausu ennariyappedunnathu

ans : myttokondriya

*oksijaneyum poshakaghadangaleyum  urjjamaakki maattunna  koshaamsham

ans :  myttokondriya

*myttokondriyayil oorjjam sambharikkunnathu. 

ans : atp thanmaathrakalaayi

*koshashvasanam, atp samshleshanam enniva nadakkunna bhaagam 
ans  :  myttokondriya
*koshashvasanatthile oksasijan aavashyamillaattha ghattam 
 ans  : glykkolisisu
*krebsu parivrutthi nadakkunna koshatthile bhaagam 
ans  : myttokondriya 
*koshashvasanatthiloode oru glookkosu thanmaathrayil ninnum uthpaadippikkunnaatp thanmaathrakalude ennam

ans :  32

*atp nirmmaanatthinaavashyamaaya moolakangal

ans :  nydrajanum phospharasum

* svantham koshatthinullile mattu koshaamgangale daha ppikkaan kazhivulla koshaghadakam

ans : lesosom

*lesosomukal svantham koshatthile mattulla koshaamgangale dahippikkunna prakiya.

ans :  aattophaagi 

*koshatthil maamsyasamshleshanam nadakkunna bhaagam 

ans :rybosom 
 
*rybosom  kandatthiyathu 

ans : jorju emil paledu

*nyooksiyasinullil valakkannikal pole kettupi nanju kidakkunna shyamkhala

ans : kromaattin rottikkulam

*komaattin rettikkulam  kromosomukalaayi maarunnathu 

ans : koshavibhajana samayatthu

koshatthile draaphiku poleesu

 

*koshamasthishkam 

ans : nyoo kliyasu 

*koshatthinte pavarhausu 

ans :  mettokondriya

*koshatthinte kemikkal phaakdari

ans :  myttokondriya

*koshaasthikoodam 

ans : anthardavyajaalika

* aathmahathyaasanchikal 

ans : lesosom

*koshatthin്re enarji karansi 

ans : atp

*koshatthile draaphiksu poleesu

ans : golgi komplaksu

*koshatthile pravartthiyedukkunna kuthirakal 

ans : protteen

*koshatthile 2 tharam nyookliksu aasidukal 

ans :  dna, rna

*kromasominte adisthaanaghadakam

ans :  dna

*dna yile pravartthana ghadakangal 

ans :  jeenukal

* dna yude piriyan govani (dabil heli ksa) maathruka kandetthiyathu

ans : jayimsu vaadsan, phraansisu krikku ennivar

*lokatthilaadyamaayi janithaka maappu thayyaaraakkaanaayi upayogicchathu ethu shaasthrajnjante rakthasaampilukalaanu 

ans : jayimsu vaadsan

*oro kromasomileyum dna kalude ennam 

ans :  2

*jeenukal kaanappedunnathu

ans : kraamasomile dna yil

*dna, rna enniva  nirmmithamaayirikkunna adisthaana ghadakam

ans :  nyookliyodydu 

*nyookliyodydil adangiyirikkunna 3 ghadakangal,

ans : pentosshugar, phosphettu, nydrajan besu enniva 

*dna yile shugar

ans :  diyoksirybosu

*rna yile shugar 

ans : rybosu 

*dna yile nydrajan besukal

ans : adinin, guvaanin, themeen, syttosin

*ettavum valiya ekakosha jeevi 

ans :asattobuleriya 

*manushyashareeratthile ettavum valiya kosham

ans : andam  

*manushyashareeratthile ettavum cheriya kosham. 

ans :beejakosham  

*manushyashareeratthile neelameriya kosham

ans : naadikosham  

*manushyashareeratthil ettavumkooduthal kaanappedunna koshangal. 

ans : aruna rakthaanukkal 

*ettavum kooduthal aayusulla rakthakosham. 

ans: aruna rakthaanukkal (120 divasam) 

*manushyashareeratthile ettavum kooduthal aayusulla kosham.
naadeekosham (ekadesham 100 varsham) 
*rna yile nydrajan besukal 

ans : adinin, guvaanin, yuraasil, syttosin.

* dna yile thymeenu pakaramulla rna yile nydrajan . Besu

ans : yuraasil  

*dna yude dharmmam

ans : paaramparyasvabhaava preshanam

*rna yude dharmmam 

ans : maamsya samshleshanam

*aahaaranirmmaanavum sambharanavum nadakkunna sasyangalile bhaagam

ans : plaasttidukal (jyvakanam)

* niramillaattha plaasttidu 

ans : lookkoplaasttu (shvethakanam) 
vividha nirangaladangiya plaasttidu. 
ans : kromo plaasttidu.

*harithavarnnamulla plaasttidu

ans : kloro plaasttidu

*kloro plaasttil adangiyirikkunna varnnakam

ans : harithakam (chlorophyll)

*harithakatthiladangiyirikkunna loham 

ans : magneeshyam

*prakaashasamshleshanatthinte kendram 

ans : kloroplaasttu

*uaunabhamgatthiloode undaakunna puthrikaa koshangalude ennam 
 
ans : 4

*kramabhamgatthiloode undaakunna puthrikaa koshangalude ennam

ans : 2

*janthukoshangalile kramabhamgam aadyamaayi nireekshicchathu

ans : phlamingu

*sasyakoshangalile kramabhamgam aadyamaayi nireekshicchathu

ans : sdraasbargar

koshavibhajanam

 

*prokaariyottukalile koshavibhajanam

ans : dvi vibhajanam

* yookaariyottukalile koshavibhajanam

ans : kramabhamgavum oonabhamgavum

*shareerakoshangalile  koshavibhajanam

ans :  kramabhamgam (mettosisu )

*prathyul paadana koshangalile koshavibhajanam

ans : uaunabhamgam
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution