ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ( കമ്പ്യൂട്ടർ )

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി?


*User - ൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡേറ്റ സ്വീകരിച്ച്
അവയെ  പ്രോസ്സസിംങ്ങിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ?
*‘കമ്പ്യൂട്ടർ’ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത്?

Ans : ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കംപ്യൂട്ടസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ  പ്രധാന സവിശേഷതകൾ?

Ans : Speed,Accurancy,Diligence,Storage capacity,Versatility,Reliablity

*കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ്?

Ans : ഡേറ്റ

*കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്?

Ans : ഇൻഫർമേഷൻ 

*ഒരു ഡേറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ?

Ans : ഡേറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?

Ans : ചാൾസ് ബാബേജ് 

കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകൾ


*കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകളെ അഞ്ചായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

*ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടം?

Ans : 1949-1955

*രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടം?

Ans : 1956 - 1965 

*മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടം?

Ans : 1966 - 1975 

*നാലാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടം?

Ans : 1975 - 1986 

*അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടം?

Ans : 1986 മുതൽ

കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ 


*ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : വാക്വം ട്യൂബ്

*രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : ട്രാൻസിസ്റ്റർ 

*മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് 

*നാലാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : VLSI മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ (Ultra Large Scale integrated System)

*അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ?

Ans : Artificial Intelligence

*ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Flock OS

*ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ യൂസറിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിച്ച് ഫ്ളോക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ 


*കമ്പ്യൂട്ടറിനു പ്രധാനമായും 3 പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്?

Ans : ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്,സെൻടൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ,ഔട്ട്പുട്ട യൂണിറ്റ്

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ

>ഇൻപുട്ട്  >പ്രോസസ്സിംഗ് >വിവരസംഭരണം (Storing) >നിയന്ത്രണം (Controlling) >ഔട്ട്പുട്ട്

ഇൻപുട്ട് 


*കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയ?

Ans : ഇൻപുട്ട്

*ഇൻപുട്ട് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ

*ഇൻപുട്ട് വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന  ബൈനറി വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ?

Ans : ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ

*കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഘടനയുള്ള ഉപകരണം?

Ans : കീബോർഡ് 

*ഒരു keystroke നെ അതിനു സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്?

Ans : ASCII
{nw]

മൗസ് 


*മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ‘icon’ സെലക്റ്റ്  ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : മൗസ്

*മോണിറ്ററിലെ icon-ണുകൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൗസ് ബട്ടൺ?

Ans : ഇടതു ബട്ടൺ (Left button)

*ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ചെയ്യുന്നത്?

Ans : റൈറ്റ്  ക്ലിക്ക്

പ്രധാന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ 


*കീബോർഡ് 

*മൗസ്

*ലൈറ്റ് പെൻ

*ജോയി സ്റ്റിക് 

*സ്കാനർ 

*ബാർ കോഡ് റീഡർ 

*ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ 

*ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ 

*മൈക്രോഫോൺ 

*ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റികഗനൈഷൻ (ഒ.എം.ആർ) 

*ഒപ്റ്റിക്കൽ  ക്യാരക്ടർ റികഗനൈഷൻ (ഒ.സി.ആർ)  

*മാഗ്നറ്റിക് ഇൻക് ക്യാരക്ടർ റികഗനൈഷൻ (എം.ഐ.സി.ആർ)

*കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം?

Ans : കീബോർഡ് 

*കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം?

Ans : മോണിറ്റർ

*മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി?

Ans : സിറോക്സ് പാർക്

*ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പോയിന്റിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

Ans : ടച്ച് പാഡ്

*മത്സരപരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം?

Ans : ഒ.എം.ആർ

കീബോർഡിലൂടെ 


*ആൽഫാന്യൂമെറിക് കീകൾ?

Ans : ലെറ്റേഴ്സ്, നംബേഴ്സ്

*കീബോർഡിലെ ഫങ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം?

Ans : 12

*കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ?

Ans : സ്പെയ്സ് ബാർ കീ

*ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ?

Ans : എസ്കേപ്പ് കീ

ഔട്ട്പുട്ട് 


*പ്രോസസ്സിംഗിനു ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ?

Ans : ഔട്ട്പുട്ട്

*ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ

വിഷ്വൽ ഡിസ്‌പ്ലേ യൂണിറ്റ് (V.D.U)


*‘വിഷ്വൽ ഡിസ്‌പ്ലേ യൂണിറ്റ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗം?

Ans : മോണിറ്റർ

*‘ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : മോണോക്രോം മോണിറ്റർ

*മോണിറ്ററിലെ resolution എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Ans : മോണിറ്ററിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണത്തെ 

*കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ടി. വി. കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : ടി. വി. ട്യൂണർ കാർഡ്

പ്രിന്റർ (Printer)


*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്  ഉപകരണം?

Ans : പ്രിന്റർ

*പ്രിന്റു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനരീതി അനുസരിച്ച് പ്രിന്ററുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Ans : ഇംപാക്റ്റ് പിന്റർ,നോൺ-ഇംപാക്റ്റ് പിന്റർ 

*പ്രധാന ഇംപാക്റ്റ് പ്രിന്ററുകൾ?

*ലൈൻ പ്രിന്റർ 

*ഡ്രം പ്രിന്റർ 

*ചെയിൻ പ്രിന്റർ 

*ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ 

* ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ

* ഡെയ്സി വീൽ പ്രിന്റർ

*കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഉപകരണം?

Ans : മൗസ്

*പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മറ്റു ഫങ്ഷനേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിലെ ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ്?

Ans : Icon 

*മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

Ans : ഡഗ്ലസ് ഏംഗൽബർട്ട് 

*കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്?

Ans : Mickey

പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ 


* വി.ഡി.യു. (വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്) 

* പ്രിന്റർ 

* പ്ലോട്ടർ 

*സ്പീക്കർ 

* വീഡിയോ കാർഡ് 

*സൗണ്ട് കാർഡ് 

*ഹെഡ്ഫോൺ

* പ്രൊജക്ടർ

മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ

 

* 4 ബിറ്റ് -1 നിബ്ബിൾ 

* 8 ബിറ്റ് -1 ബൈറ്റ് (B)

* 1024 ബൈറ്റ് -1 കിലോബൈറ്റ് (KB)

* 1024 മെഗാബൈറ്റ് -1 മെഗാബൈറ്റ് (MB)

* 1024  ജിഗാബൈറ്റ് - 1  ജിഗാബൈറ്റ്(GB)

* 1024 ജിഗാബൈറ്റ്  - 1 ടെറാബൈറ്റ് (TB)

* 1024 ടെറാബൈറ്റ്  -1 പെറ്റാബൈറ്റ് (PB)

* 1024 പെറ്റാബൈറ്റ്  -1 എക്സാബൈറ്റ് (EB)

* 1024 എക്സാബൈറ്റ് -1 സെറ്റാബൈറ്റ് (ZB)

* 1024 സെറ്റാബൈറ്റ്- 1 യൊട്ടാബൈറ്റ് (YB)

*പ്രധാന നോൺ?

Ans : ഇംപാക്റ്റ് പ്രിന്ററുകൾ

*ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റസലൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : DPI (Dots Per Inch)

*പ്രിന്ററുകൾ മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?

Ans : പഞ്ച്കാർഡ് (Punch Card) 

*ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിന്റർ?

Ans : ലേസർ  പ്രിന്റർ

സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് (CPU)


*നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക, വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുക, ക്രമീകരിക്കുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം?

Ans : സി.പി.യു

*സി.പി.യുവിലെ 3 പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ?

* എം.എൽ.യു (Arithmetic and Logic Unit), സി.യു (Control Unit), എം.യു(Memory Unit)

*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു?

Ans : പ്രൈമറി മെമ്മറി, സെക്കന്ററി മെമ്മറി

*'മെയിൻ മെമ്മറി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി?

Ans : പ്രൈമറി മെമ്മറി

*പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു തരം പ്രൈമറി മെമ്മറികൾ?
>RAM (Random access memory)
* താൽകാലികമായ മെമ്മറിയാണിത്

* കമ്പ്യൂട്ടർ  ‘Turnoff’  ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകുന്ന മെമ്മറിയാണിത്

* 'റീഡ് & റൈറ്റ് മെമ്മറി' എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് -  റാം

* കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - റാം
> ROM (Read Only Memory)
* സ്ഥിരവും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ മെമ്മറി

* കമ്പ്യൂട്ടർ 'Turn off’ ചെയ്താലും ഇൻഫർമേഷൻ
നഷ്ടമാകാത്ത മെമ്മറി.
Ans : വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

*എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : സെക്കന്ററി മെമ്മറി

*പ്രധാന സെക്കന്ററി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ?

Ans : ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്ക്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്,കോംപാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ,പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ

*ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

Ans : അലൻ ഷുഗാർട്ട്

*പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യൂമെന്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans : ഹാർഡ് കോപ്പി 

*പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യൂമെന്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans : സോഫ്റ്റ് കോപ്പി

*‘കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : സി.പി.യു 

*ഗണിത ക്രിയകൾ , വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം?

Ans : എ.എൽ.യു

*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്

*ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന  കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റ്?

Ans : മെമ്മറി യൂണിറ്റ്

*ഒരു സാധാരണ ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണശേഷി ?

Ans : 1,44 എം.ബി

*സാധാരണ ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ വലുപ്പം?

Ans :
3.5 ഇഞ്ച്

*ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് 

*
3.5 ഇഞ്ചുള്ള ഫ്ളോപ്പി ഡ്രൈവുകളും ഡിസ്ക്കുകളും നിർമ്മിച്ചത്?

Ans : സോണി 

*
5.8 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത്?

Ans : ഐ.ബി.എം

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് 


*പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്കുകൾ?

Ans : CD, DVD, Blu-ray Disc 

*ഫ്ളോപ്പി ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണശേഷി കൂടുതലും ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണശേഷി കുറവുമായ ഉപകരണമാണ് കോംപാക്റ്റ് ഡിസ്ക് (CD) 

*സി.ഡിയുടെ സംഭരണശേഷി?

Ans : 650 മുതൽ 750 എം.ബി.

*ഒരു സാധാരണ സി.ഡി-യുടെ വ്യാസം?

Ans : 12 സെ.മീ 

*CD യിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?

Ans : ലേസർ ടെക്നോളജി 

*ഉയർന്ന സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്ക്?

Ans : ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് 

*സിംഗിൾ ലെയർ ബ്ലൂ-റേ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണശേഷി?

Ans :
7.8 GB

*ഒരു സാധാരണ ഡി.വി.ഡിയുടെ സംഭരണശേഷി?

Ans :
4.7 GB

*ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം?

Ans : ഡിസംബർ 2

*കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം?

Ans : നവംബർ 30

* world Telecommunication and information Society day?

Ans : 17th May

ബിറ്റ്

 

*കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം?

Ans : ബൈനറി

*ബൈനറി സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : 1,0 (ബിറ്റ്)

*ബൈനറി ഡിജിറ്റ്  (Binary Digit) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപേര്?

Ans : ബിറ്റ് (Bit)

*ബിറ്റിന്റെ വില ‘0’ ആണെങ്കിൽ അത് ‘തെറ്റ്’ 'അല്ല' എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്?

Ans : ബിറ്റ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവ്?

Ans : ബിറ്റ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ്?

Ans : ബിറ്റ്

General keyboard shoutcuts


* CtrlX -Cut

* CtrlC - Copy

* Ctrl V - Paste 

* CtrlA - Select All 

* CtrlH - Replace 

* CtrlF - Find 

* Ctrl G - Goto 

* Ctrl  Z - Undo 

* CtrlY - Redo

* CtrlD - To open font dialog box in MS Word

* AltF4 - Exit 

* AltTab - Switch between minimized applications 

* Windows  F - Search 

* F5 - Refresh

* F2-Rename the selected item 

* AltEnter-View the properties of the selected item.

ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 


*വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സെക്കന്ററി സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണമാണ്?

Ans : ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 

*ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കുകളുടെ സംഭരണശേഷി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?

Ans : മെഗാബൈറ്റ് /ജിഗാ ബൈറ്റ് /ടെറാബൈറ്റ്

*ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഫ്‌ളോപ്പി ഡിസ്കിനേക്കാൾ വേഗത കൂടുതലാണ് 

*ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഏകകം?

Ans : റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് (rpm)

വിവിധതരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

>അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ (Analog Computer)
* അളവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു 

*കൃത്യത കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണിത്

*വോൾട്ടേജ്,വേഗത,മർദ്ദം,താപനില എന്നിവയുടെ അളവുകൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു 
>ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ (Digital Computer)
* ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണിത്

* ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അഞ്ച് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:-

Ans : മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ,മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ,മെയിൻ ഫ്രെയിം  കമ്പ്യൂട്ടർ,സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ,പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ
>ഹൈബ്രിഡ്  കമ്പ്യൂട്ടർ(Hybrid computer) 
*അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ചേർത്തു രൂപം നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടർ

ആസ്ഥാനം 


*ഇൻ്റൽ -സിലിക്കൺവേലി

*മൈക്രോസോഫ്റ്റ് -വാഷിങ്ടൺ

*ICANN-കാലിഫോണിയ 

കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബസുകളോ 


*അഡ്രസ് ബസ് - ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു 

*ഡാറ്റാ ബസ് - വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു 

*കൺട്രോൾ ബസ് - കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു

*സിസ്റ്റം ബസ് - സി.പി.യുവിനെയും റാം യൂണിറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺവാലി 


*'ഹൈടെക് വ്യവസായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : സിലിക്കൺവാലി (അമേരിക്ക)

*'ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺവാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : ബംഗളൂരു

Algorithm & Flow chart


*ഒരു problem solve ചെയ്യാനായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Logical steps?

Ans : Algorithm 

*Algorithm -ന്റെ pictorial representation?

Ans : Flow chart

*Flow chart ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ?

* terminator shape  start,stop

*Process

*input/output

*Decision

*Flow lines

ഹാർഡ് വെയർ & സോഫ്റ്റ് വെയർ 


*കാണുവാനും, സ്പർശിച്ചറിയുവാനും സാധിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗങ്ങൾ?

Ans : ഹാർഡ് വെയർ 

*ഹാർഡ് വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ, മദർ ബോർഡ് എന്നിവ

*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പ്?

Ans : മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ 

*ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന മൈക്രോ ചിപ്പ്?

Ans : മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ

*ആദ്യ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ?

Ans : ഇന്റൽ 4004 

*ഐ.സി.ചിപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ?

Ans : സിലിക്കൺ & ജർമ്മേനിയം

*ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെ എല്ലാം മദർബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം?

Ans : പോർട്ടുകൾ 

*കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണം?

Ans : യു.പി.എസ്

സോഫ്റ്റ് വെയർ 


*കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്?

Ans : സോഫ്റ്റ് വെയർ 

*സ്പർശിച്ചറിയാൻ സാധികാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം?

Ans : സോഫ്റ്റ് വെയർ 

*സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : പ്രോഗ്രാമർ 

*സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പ്രധാനമായി 2 ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു

മദർ ബോർഡ് 


*കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ്?

Ans : മദർ ബോർഡ് 

*പ്രിന്റർ, സകാനർ, മൗസ്, കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണം?

Ans : മദർ ബോർഡ്

*മദർ ബോർഡിന്റെ മറ്റൊരു പേര്?

Ans : പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് (PCB) / സിസ്റ്റം ബോർഡ്

*ലോകത്തിലെ ആദ്യ 1000 പ്രോസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ്? 

Ans : കിലോകോർ (വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് - കാലിഫോർണിയ യൂണി വേഴ്സിറ്റി)

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്

 

*Word proceessing  ചെയ്യാനായി  ഉപയോഗിക്കുന്ന എം.എസ്.ഓഫീസിലെ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ?

Ans : മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ്

*ഡാറ്റാ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം.എസ്. ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ?

Ans : മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് 

*കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനായി (presentation) ഉപയോഗിക്കുന്ന എം.എസ്. ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ?

Ans : പവർ പോയിന്റ്

*MS  വിൻഡോസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ?

Ans : നോട്ട്പാഡ് 

Extensions


* MS Word - doc

* MS Excel - xls

* MS Pwerpoint - ppt

* MS Access - accdb

* Text file - txt

* Outlook mail message - msg

* Windows font file - fnt

* Temporary file - tmp

ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ


*പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ 

*ടാലി,എം.എസ്.ഓഫീസ്,ഫോട്ടോഷോപ്പ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ്

സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ


*ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ

*ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളായ വിൻഡോസ്, ലിനക്സ് എന്നിവ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ്.

യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ


*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ

*സോർട്ടിംഗ്, ഡിലീറ്റിംഗ്,ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക,പാസ്സ്‌വേർഡ്  പ്രൊട്ടക്ഷൻ,കംപ്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ്.

ഓപ്പറേറ്റിംഗ്‌ സിസ്റ്റം


*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രി ക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 

*കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത്?

Ans : ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

*കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും വ്യക്തിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമം?

Ans : ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

*കമ്പ്യട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്?

Ans : ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 

*ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : വിൻഡോസ് 

*വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം?

Ans : മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

*പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ

*ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന  പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ

*മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകർ?

Ans : ബിൽ ഗ്രേറ്റ്സ്,പോൾ അലൻ 

*ഐ.ബി.എം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യൂണിക്സ് അനുബന്ധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : എ.ഐ. എക്സ് (AIX) 

*ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Mac OS (Macintosh Operating System)

*Mac OS ന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ?

Ans : Leopard, Snow Leopard, Mountain Lion, Mavericks എന്നിവ 

ഫയലുകൾ 


*വിവരങ്ങൾ,ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് -----------ആയാണ് ?

Ans : ഫയൽ 

*പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്?

Ans : ഫയൽ 

*file name ൽ ഏതുതരം ഫയലാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന dot symbol നുശേഷം വരുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans : (doc, .jpg, .mp3 എന്നിവ ) 

*ഒരു file ന്റെ size നെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി?

Ans : Compression 

*ഒരു compressed file വലുതാക്കി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫയൽ size ലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതി?

Ans : Decompression

*Delete ചെയ്ത ഫയലുകളെ താല്ക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം?

Ans : റീസൈക്കിൾ ബിൻ

വിവിധ തരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുകൾ

 

*ഒരു സമയത്ത് ഒരു user-ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Single User Operating System 

*ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം user ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Multi User Operating System 

*ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്തെ ഇടവേളകളിലായി ‘Run’ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Time sharing Operating System 

*ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ (Deadline) ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Real Time Operating system

*ഒന്നിൽ കൂടുതൽ  CPU ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Multiprocessing Operating System

പ്രധാന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റുമുകൾ?


* മാക് 

* വിൻഡോസ് 8

* ലിനക്സ് 

* ഉബുണ്ടു 

* യുനിക്സ്

* വിൻഡോസ്

* വിൻഡോസ് വിസ്‌താ

* വിൻഡോസ്  എക്സ്.പി  

* വിൻഡോസ്  സെർവർ 2008   

*വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്?

Ans : വിൻഡോസ് 10

*വിൻഡോസ് 10-ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള Default ബ്രൗസർ?

Ans : എഡ്ജ് (codename -സ്പാർട്ടൺ)

*മൊബൈൽ  ഫോണുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : വിൻഡോസ് മൊബൈൽ

*മൊബൈൽ  ഫോണുകൾക്കു വേണ്ടി ഗൂഗിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : ആൻഡ്രോയിഡ് 

*ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ  ആൻഡ്രോയിഡ് എൻ-ന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര്?

Ans : ന്യൂഗ (Nougat)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ 


*സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Ans : റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ

*സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രസ്ഥാനം റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം?

Ans : 1985

*ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും വിതരണം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ?

Ans : സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ

*ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് free ആയി ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗിത്തിന് ലൈസൻസ് ഫീസ് നൽകേണ്ടതുമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ?

Ans : ഷെയർ വെയർ (shareware)

*Open source software പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സംഘടന?

Ans : OSI (Open Source Initiative)

*OSI  സ്ഥാപിച്ചവർ?

Ans : Bruce Perens,Eric Raymond

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്


*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്?

Ans : പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്

*പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ്? 

Ans : ലൊ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ്?

Ans : ലൊ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്

*ലൊ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

Ans : മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്

ലിനക്സ് 


*ഒരു  സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : ലിനക്സ് (ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണിത്)

*യുണിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം?

Ans : ലിനക്സ് 

*ലിനക്സ്  (Linux) വികസിപ്പിച്ചത്?

Ans : ലിനസ് ബെന ഡിക്റ്റ്ടോർവാർഡ്‌സ് (1991)

*ലിനക്സിന്റെ ലോഗോ?

Ans : ടക്സ് എന്ന പെൻഗ്വിൻ  

*ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : Bharat Operating System solution (BOSS) 

*BOSS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം?

Ans : 18

*BOSS വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം?

Ans : C-DAC

*ഇൻപുട്ട് - ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി CPU യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന temporary storage area?

Ans : Butter

*Arithmetic Logic പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ  Local storage Area?

Ans : Register

*ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളെയും ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം?

Ans : BCD (Binary Coded Decimal)

*കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി?

Ans : Cache Memory

*മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം?

Ans : ബൈനറി (0,1 എന്നീ സംഖ്യകൾ)

*കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ്?

Ans : ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്   
ഉദാ :: ബേസിസ്, ഫോർട്ടാൻ, ആൽഗോൾ, കൊബോൾ, ലിസ്പ്, പ്രൊലോഗ്, C, C, C#, ജാവ, വിഷ്വൽ ബേസിക്, പൈത്തൺ etc
*പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നതിനായി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ?

Ans : ഇംഗ്ലീഷ് 

*ഹൈ ലെവൽ  ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസ്സിംഗിന് മുമ്പ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : ട്രാൻസിലേറ്റർ (Language Processors) 

*പ്രധാന ട്രാൻസിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : അസംബ്ലർ (Assembler), കംപൈലർ (Compiler),ഇന്റർപ്രട്ടർ (Interpreter)

*ഒരു  കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയറിനേയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം?

Ans : BIOS

*പ്രോഗ്രാം ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ?

Ans : പ്രോഗ്രാമർ

*ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ?

Ans : അഡാ ലൗ ലേസ്

*കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ?

Ans : മോർഫിങ്

*വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ?

Ans : കോബോൾ (COBOL)

*മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേ‍ജ്?

Ans : ജാവ

*ജാവയുടെ ആദ്യ പേര്?

Ans : ഓക്ക് 

*ജാവയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Ans : ജെയിംസ് ഗ്ലോസിങ്

*ജാവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം?

Ans : സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം 

DBMS


*പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡേറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കക്കുന്നതിനും അവയെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകൾ?

Ans : ഡി.ബി.എം.എസ് (Data Base Management System)

*പ്രധാന ഡേറ്റാബേസ് പാക്കേജുകൾ?

Ans : ഒറാക്കിൾ, ഫോക്സ് പ്രോ, മൈക്രോ സോഫ്റ്റ്  SQL സെർവർ,MySQL

പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ 


*കീബോർഡ് - ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾഡ് 

*ലോഗരിതം - ജോൺനോപ്പിയർ  

*മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

*മോഡം - ഡെന്നീസ്.സി.ഹെയെസ്

*ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് - ജാക്ക് കിൽബി,റോബർട്ട് നോയ്സ് 

*സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ - സിമോർ ക്രേ 

*ഡിജിറ്റൽ  കമ്പ്യൂട്ടർ - ഹൊവാർഡ് ഐക്കൺ

*ട്രാൻസിസ്റ്റർ - ജോൺ ബർദീൻ,വാൾട്ടർ ബ്രട്ടെയ്ൻ,വില്യം ഷോക്ക്ലി

*ഡിവൈൻ ലോജിക് - ഷാജു ചാക്കോ 

*കോപാക്റ്റ് ഡിസ്ക് - ജെയിംസ് 

*വാക്വം ട്യൂബ്- ജോൺ എ.ഫ്ളെമിങ്

*കാൽക്കുലേറ്റിങ് ക്ലോക്ക് - വില്യം ഷിക്കാർഡ്

*മോർഫിങ് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ചിത്രം?

Ans : വില്ലോ 

*ജാവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശമാക്കിയ സ്ഥാപനം?

Ans : ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ

*വെബ് പേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലാംഗ്വേജുകൾ?

Ans : എച്ച്. റ്റി. എം. എൽ, പി.എച്ച്.പി, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ്

സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

 

*അതി സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിവേഗവും മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ

*തന്മാത്രാ വിശകലനം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം,അണു പരീക്ഷണം,കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ

*സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?

Ans : സീമോർ ക്രേ 

*സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

Ans : 1960

*സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആദ്യമായി വിപണിയിൽ  എത്തിച്ച കമ്പനി?

Ans : കൺട്രോൾ ഡാറ്റാ കോർപ്പറേഷൻ  

*ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ?

Ans : ഏക,പരം,പത്മ,കബ്രു,ബ്ലൂ ജീൻ /L

*ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. 2011-ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : സാഗ -220 (SAGA-220)

*SAGA-220 ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?

*സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എയ്റോസ്പേസ് വിത്ത് ജി.പി.യു. ആർക്കി ടെക്ചർ?

Ans : 220 ടെറാഫ്ളോപ്സ്

*SAGA-220 സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്?

Ans : തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പെയ്സ് സെന്ററിൽ

*കൽപ്പനാ ചൗളയുടെ (ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രിക) സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : KC (അമേരിക്ക)

*സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇന്റലിന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : ക്ലാസ്മേറ്റ്

Language Developers

ലാംഗ്വേജുകൾ    ഉപജ്ഞാതാക്കൾ


* B  -കെൻ തോംസൺ

* C-ഡെന്നീസ് റിച്ചി 

* C-ബി.സ്‌ട്രോസ്ട്രെപ്

* C#-മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 

* VB(Visual Basic)-മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 

* Net-മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 

* Java-ജെയിംസ്‌ എ .ഗോസ്ലിങ്

* Java Script-ബ്രെൻഡർ ഇച്ച് 

* PHP-രസ്‌മസ് ലെർഡോർഫ്

* Python-ഗൈഡോ വാൻ റോസം 

*സിക്കിം NIT -ൽ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ NIT കളിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : പരം കാഞ്ചൻജംഗ

*അടുത്തിടെ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഗുവാഹത്തി  IIT യിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : PARAM-ISHAN

*ആദ്യ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ?

Ans : ഓസ്ബോൺ 1

*ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : ആൾട്ടയർ 8800 

*ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യം?

Ans : കാനഡ 

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : സൺവേ തായ്ഹുലൈറ്റ് (ചൈന)

Extra Knowledge 


* 1012 Tera  T

* 109 Giga G

* 106 Mega M

* 103 Kilo  K

* 102 Hecto h

* 101 Deca  da

* 10-1 Deci  d

* 10-2 Centi  C

* 10-3  Milli  m

* 10-6 Micro μ

* 10-9 Nano n

* 10-12  Pico  P

സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം 

സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം   അക്കങ്ങൾ   ബേസ്
* ഡിജിറ്റൽ സംഖ്യ   0-9           10

* ബൈനറി                0,1                  2

* ഒക്റ്റൽ                  0-7                  8       

* ഹെക്‌സാ ഡെസിമൽ   0-9& A-F     16

ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ 


*ലോകത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : CDC 6600 

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : പരം  8,000 

*ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?

Ans : പരം യുവ II

*പരം യുവ II വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം?

Ans : C-DAC

*പരം പരമ്പരയിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മുഖ്യ ശില്‌പി?

Ans : വിജയ് ബി.ഭട്കർ

*ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?

Ans : വിജയ് ബി.ഭട്കർ

*C-DAC ന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടർ?

Ans : വിജയ് ബി.ഭട്കർ


Manglish Transcribe ↓


inpharmeshan deknolaji?


*user - l ninnum aavashyamaaya detta sveekaricchu
avaye  prosasimnginu vidheyamaakki arththamulla nirddheshangalaakki maattunna ilakdroniku upakaranam ?
*‘kampyoottar’ enna padam uthbhavicchath?

ans : laattin bhaashayile kampyoottasu enna vaakkil ninnaanu

*kampyoottarinte  pradhaana savisheshathakal?

ans : speed,accurancy,diligence,storage capacity,versatility,reliablity

*kampyoottarilekku nalkunna vivarangalum nirddheshangalumaan?

ans : detta

*kampyoottaril inputtaayi kodukkunna detta vivarangalaayi namukku labhikkunnathaan?

ans : inpharmeshan 

*oru dettaye upayogapradamaaya inpharmeshanaakki maattunna prakriya?

ans : dettaa prosasimgu

*kampyoottarinte pithaav?

ans : chaalsu baabeju 

kampyoottar thalamurakal


*kampyoottar thalamurakale anchaayi thiricchirikkunnu 

*onnaam janareshan kampyoottarinte kaalaghattam?

ans : 1949-1955

*randaam janareshan kampyoottarinte kaalaghattam?

ans : 1956 - 1965 

*moonnaam janareshan kampyoottarinte kaalaghattam?

ans : 1966 - 1975 

*naalaam janareshan kampyoottarinte kaalaghattam?

ans : 1975 - 1986 

*anchaam janareshan kampyoottarinte kaalaghattam?

ans : 1986 muthal

kampyoottar thalamurakal upayogicchirunna saankethika vidya 


*onnaam janareshan kampyoottar?

ans : vaakvam dyoobu

*randaam janareshan kampyoottar?

ans : draansisttar 

*moonnaam janareshan kampyoottar?

ans : intagrettadu sarkyoottu 

*naalaam janareshan kampyoottar?

ans : vlsi mykro prosasar (ultra large scale integrated system)

*anchaam janareshan kampyoottarinte pradhaana savisheshathakal?

ans : artificial intelligence

*lokatthile aadya chaattu opparettimgu sisttam?

ans : flock os

*ee opparettimgu sisttatthiloode yoosarinte aavashyaanusaranam aaplikkeshanukal vikasippicchu phlokku aappu sttoril pablishu cheyyaavunnathaanu.

 kampyoottarile pravartthana yoonittukal 


*kampyoottarinu pradhaanamaayum 3 pravartthana yoonittukalaanu ullath?

ans : inputtu yoonittu,sendal prosasimgu yoonittu ,auttputta yoonittu

kampyoottarinte pradhaana dharmmangal

>inputtu  >prosasimgu >vivarasambharanam (storing) >niyanthranam (controlling) >auttputtu

inputtu 


*kampyoottarileykku vivarangalum nirddheshangalum nalkunna prakriya?

ans : inputtu

*inputtu nalkaan upayeaagikkunna upakaranangal ariyappedunnath?

ans : inputtu upakaranangal

*inputtu vivarangale kampyoottarinu manasilaakunna  bynari vivarangalaakki maattunna upakaranangal?

ans : inputtu upakaranangal

*kampyoottarilekku vivarangal dyppu cheyyaan upayogikkunna dyppryttarinte ghadanayulla upakaranam?

ans : keebordu 

*oru keystroke ne athinu samaanamaaya bittilekku maattuvaan upayogikkunna sttaanderd?

ans : ascii
{nw]

mausu 


*monittaril kaanunna vividha ‘icon’ selakttu  cheyyunnathinum avaye chalippikkunnathinum sahaayikkunna upakaranam?

ans : mausu

*monittarile icon-nukal selakttu cheyyaan klikku cheyyunna mausu battan?

ans : idathu battan (left button)

*shorttu kattu kamaandukal prathyakshappedaanaayi cheyyunnath?

ans : ryttu  klikku

pradhaana inputtu upakaranangal 


*keebordu 

*mausu

*lyttu pen

*joyi sttiku 

*skaanar 

*baar kodu reedar 

*dijittal kyaamara 

*dacchu skreen 

*mykrophon 

*opttikkal maarkku rikaganyshan (o. Em. Aar) 

*opttikkal  kyaarakdar rikaganyshan (o. Si. Aar)  

*maagnattiku inku kyaarakdar rikaganyshan (em. Ai. Si. Aar)

*kampyoottarileykku vivarangal nalkunna yoonittu?

ans : inputtu upakaranam

*kampyoottarinte praathamika inputtu upakaranam?

ans : keebordu 

*kampyoottaril ninnum vivarangal labhyamaakkunna yoonittu?

ans : auttputtu yoonittu

*kampyoottarinte praathamika auttputtu upakaranam?

ans : monittar

*mausu vikasippiccheduttha kampani?

ans : siroksu paarku

*laapdopu kampyoottarukalil poyintimginaayi upayogikkunnath?

ans : dacchu paadu

*mathsarapareekshakalile moolyanirnnayam nadatthaan upayogikkunna samvidhaanam?

ans : o. Em. Aar

keebordiloode 


*aalphaanyoomeriku keekal?

ans : lettezhsu, nambezhsu

*keebordile phangshan keekalude ennam?

ans : 12

*kampyoottar keebordile ettavum valiya kee?

ans : speysu baar kee

*oru kampyoottarinte keebordile idatthe attatthu mukalilaayi kaanappedunna kee?

ans : eskeppu kee

auttputtu 


*prosasimginu shesham kampyoottaril ninnum labhikkunna vivarangal?

ans : auttputtu

*auttputtu labhyamaakkunna upakaranangal ariyappedunnath?

ans : auttputtu upakaranangal

vishval disple yoonittu (v. D. U)


*‘vishval disple yoonittu’ ennariyappedunna kampyoottarinte bhaagam?

ans : monittar

*‘blaakku aantu vyttu monittar' ennariyappedunnath?

ans : monokrom monittar

*monittarile resolution enthumaayi bandhappettirikkunnu?

ans : monittarile piksalukalude ennatthe 

*kampyoottar vazhi di. Vi. Kaanaan sahaayikkunna upakaranam?

ans : di. Vi. Dyoonar kaardu

printar (printer)


*kampyoottarile vivarangal printu cheyyikkaan upayogikkunna auttputtu  upakaranam?

ans : printar

*printu cheyyunna pravartthanareethi anusaricchu printarukale randaayi tharam thiricchirikkunnu. 

ans : impaakttu pintar,non-impaakttu pintar 

*pradhaana impaakttu printarukal?

*lyn printar 

*dram printar 

*cheyin printar 

*kyaarakdar printar 

* dottu medriksu printar

* deysi veel printar

*kampyoottaril upayogikkunna oru poyintimgu upakaranam?

ans : mausu

*prograam phayalukaleyo kampyoottarile mattu phangshaneyo soochippikkunna monittarile chihnangalum chithrangalumaan?

ans : icon 

*mausu kandupidicchath?

ans : daglasu emgalbarttu 

*kampyoottar mausinte vegatha alakkaanulla yoonittu?

ans : mickey

pradhaana auttputtu upakaranangal 


* vi. Di. Yu. (vishval disple yoonittu) 

* printar 

* plottar 

*speekkar 

* veediyo kaardu 

*saundu kaardu 

*hedphon

* preaajakdar

memmari yoonittukal

 

* 4 bittu -1 nibbil 

* 8 bittu -1 byttu (b)

* 1024 byttu -1 kilobyttu (kb)

* 1024 megaabyttu -1 megaabyttu (mb)

* 1024  jigaabyttu - 1  jigaabyttu(gb)

* 1024 jigaabyttu  - 1 deraabyttu (tb)

* 1024 deraabyttu  -1 pettaabyttu (pb)

* 1024 pettaabyttu  -1 eksaabyttu (eb)

* 1024 eksaabyttu -1 settaabyttu (zb)

* 1024 settaabyttu- 1 yeaattaabyttu (yb)

*pradhaana non?

ans : impaakttu printarukal

*oru printarinte auttputtu rasalooshan kanakkaakkunna yoonittu?

ans : dpi (dots per inch)

*printarukal munpu ariyappettirunnath?

ans : panchkaardu (punch card) 

*ettavum vegatha koodiya printar?

ans : lesar  printar

sendral prosasimgu yoonittu (cpu)


*nirddheshangal pravartthippikkuka. Ganitha kriyakal cheyyuka, vivarangal krodeekarikkuka, krameekarikkuka ennee pravartthanangal cheyyunna kampyoottarile bhaagam?

ans : si. Pi. Yu

*si. Pi. Yuvile 3 pradhaana bhaagangal?

* em. El. Yu (arithmetic and logic unit), si. Yu (control unit), em. Yu(memory unit)

*kampyoottarile memmariye pradhaanamaayum randaayi thiricchirikkunnu?

ans : prymari memmari, sekkantari memmari

*'meyin memmari’ ennariyappedunna kampyoottar memmari?

ans : prymari memmari

*pradhaanappetta randu tharam prymari memmarikal?
>ram (random access memory)
* thaalkaalikamaaya memmariyaanithu

* kampyoottar  ‘turnoff’  cheyyumpol inpharmeshan nashdamaakunna memmariyaanithu

* 'reedu & ryttu memmari' enna ariyappedunnathu -  raam

* kampyoottarinte memmari ennariyappedunnathu - raam
> rom (read only memory)
* sthiravum maattam varutthuvaan saadhikkaatthathumaaya memmari

* kampyoottar 'turn off’ cheythaalum inpharmeshan
nashdamaakaattha memmari.
ans : vivarangal sthiramaayi sookshikkunnu. 

*eksttenal memmari ennariyappedunnath?

ans : sekkantari memmari

*pradhaana sekkantari memmari upakaranangal?

ans : phloppi disku, haardu disku,kompaakttu disku ,pendryvu enniva

*phloppi disku kandupidicchath?

ans : alan shugaarttu

*printu cheyyappetta dokyoomentukal ariyappedunnathu ?

ans : haardu koppi 

*printu cheyyaattha dokyoomentukal ariyappedunnathu ?

ans : sophttu koppi

*‘kampyoottarinte thalacchor’ ennariyappedunna yoonittu?

ans : si. Pi. Yu 

*ganitha kriyakal , vishakalanangal ennee prakriyakal nadatthunna kampyoottarile bhaagam?

ans : e. El. Yu

*kampyoottarile ellaa yoonittukaleyum niyanthrikkukayum ekopippikkukayum cheyyunna yoonittu?

ans : kandrol yoonittu

*inputtu upakaranangal vazhi kampyoottariletthunna vivarangal sookshicchuvaykkaan sahaayikkunna  kampyoottarile yoonittu?

ans : memmari yoonittu

*oru saadhaarana phloppi diskinte sambharanasheshi ?

ans : 1,44 em. Bi

*saadhaarana phloppi diskinte valuppam?

ans :
3. 5 inchu

*phloppi disku idunna kampyoottar bhaagam ariyappedunnath?

ans : phloppi disku dryvu 

*
3. 5 inchulla phloppi dryvukalum diskkukalum nirmmicchath?

ans : soni 

*
5. 8 inchu valippamulla phloppi disku nirmmicchath?

ans : ai. Bi. Em

opttikkal disku 


*pradhaana opttikkal diskkukal?

ans : cd, dvd, blu-ray disc 

*phloppi diskinekkaal sambharanasheshi kooduthalum haardu diskinekkaal sambharanasheshi kuravumaaya upakaranamaanu kompaakttu disku (cd) 

*si. Diyude sambharanasheshi?

ans : 650 muthal 750 em. Bi.

*oru saadhaarana si. Di-yude vyaasam?

ans : 12 se. Mee 

*cd yil upayogicchirikkunna saankethika vidya?

ans : lesar deknolaji 

*uyarnna sambharana sheshiyulla opttikkal diskku?

ans : bloo re disku 

*simgil leyar bloo-re diskinte ettavum kuranja sambharanasheshi?

ans :
7. 8 gb

*oru saadhaarana di. Vi. Diyude sambharanasheshi?

ans :
4. 7 gb

*loka kampyoottar saaksharathaa dinam?

ans : disambar 2

*kampyoottar surakshaa dinam?

ans : navambar 30

* world telecommunication and information society day?

ans : 17th may

bittu

 

*kampyoottar pravartthikkaan upayogikkunna samkhyaa sampradaayam?

ans : bynari

*bynari samkhyakal ennariyappedunnath?

ans : 1,0 (bittu)

*bynari dijittu  (binary digit) ennathinte churukkaper?

ans : bittu (bit)

*bittinte vila ‘0’ aanenkil athu ‘thettu’ 'alla' ennivaye soochippikkunnu.

*kampyoottarinte ettavum cheriya memmari yoonittu?

ans : bittu

*kampyoottarinte sheshi soochippikkunna alav?

ans : bittu

*kampyoottarinu prosasu cheyyaan kazhiyunna ettavum cheriya yoonittu?

ans : bittu

general keyboard shoutcuts


* ctrlx -cut

* ctrlc - copy

* ctrl v - paste 

* ctrla - select all 

* ctrlh - replace 

* ctrlf - find 

* ctrl g - goto 

* ctrl  z - undo 

* ctrly - redo

* ctrld - to open font dialog box in ms word

* altf4 - exit 

* alttab - switch between minimized applications 

* windows  f - search 

* f5 - refresh

* f2-rename the selected item 

* altenter-view the properties of the selected item.

haardu disku 


*valareyadhikam vivarangal shekharicchu vaykkunna oru sekkantari sttoreju upakaranamaan?

ans : haardu disku 

*haardu diskkukalude sambharanasheshi alakkaan upayogikkunna yoonittu?

ans : megaabyttu /jigaa byttu /deraabyttu

*haardu diskinu phloppi diskinekkaal vegatha kooduthalaanu 

*haardu diskinte vegatha alakkunna ekakam?

ans : revalyooshan per minittu (rpm)

vividhatharam kampyoottarukal

>analogu kampyoottar (analog computer)
* alavukale maathram adisthaanamaakki pravartthikkunnu 

*kruthyatha kuranja kampyoottarukalaanithu

*voltteju,vegatha,marddham,thaapanila ennivayude alavukal alakkaan upayogikkunnu 
>dijittal kampyoottar (digital computer)
* bynari nampar sisttam upayogicchu pravartthikkunna kampyoottaraanithu

* dijittal kampyoottarine anchu reethiyil tharamthiricchirikkunnu:-

ans : mykro kampyoottar,mini kampyoottar,meyin phreyim  kampyoottar,sooppar kampyoottar,porttabil kampyoottar
>hybridu  kampyoottar(hybrid computer) 
*analogu kampyoottarinteyum dijittal kampyoottarinteyum savisheshathakal chertthu roopam nalkiya kampyoottar

aasthaanam 


*in്ral -silikkanveli

*mykrosophttu -vaashingdan

*icann-kaaliphoniya 

kampyoottarilum basukalo 


*adrasu basu - oru memmari lokkeshante adrasu kymaattam cheyyunnathinu vendi upayogikkunnu 

*daattaa basu - vivarangal kymaarunnathinuvendi upayogikkunnu 

*kandrol basu - kampyoottarinte pravartthanangale niyanthrikkunnathinuvendi signalukal ayakkunnathinu vendi upayogikkunnu

*sisttam basu - si. Pi. Yuvineyum raam yoonittineyum thammil bandhippikkunnu

inthyayude silikkanvaali 


*'hydeku vyavasaayatthinte thalasthaanam’ ennariyappedunnath?

ans : silikkanvaali (amerikka)

*'inthyayude silikkanvaali ennariyappedunnath?

ans : bamgalooru

algorithm & flow chart


*oru problem solve cheyyaanaayi kampyoottaril upayogikkunna logical steps?

ans : algorithm 

*algorithm -nte pictorial representation?

ans : flow chart

*flow chart l upayogikkunna pradhaana chihnangal?

* terminator shape  start,stop

*process

*input/output

*decision

*flow lines

haardu veyar & sophttu veyar 


*kaanuvaanum, sparshicchariyuvaanum saadhikkunna kampyoottarile bhaagangal?

ans : haardu veyar 

*haardu veyarukalkku udaaharanangalaanu keebordu, monittar, madar bordu enniva

*kampyoottarile pradhaanappetta chippu?

ans : mykro prosasar 

*aayirakkanakkinu intagrettadu sarkyoottukal oru silikkan chippil ulkkollikkunna mykro chippu?

ans : mykro prosasar

*aadya mykro prosasar?

ans : intal 4004 

*ai. Si. Chippu nirmmikkaan upayogikkunna moolakangal?

ans : silikkan & jarmmeniyam

*baahyopakaranangale ellaam madarbordumaayi bandhippikkunna bhaagam?

ans : porttukal 

*kampyoottarilekkulla vydyutha pravaaham nilaykkaathe sookshikkunna upakaranam?

ans : yu. Pi. Esu

sophttu veyar 


*kampyoottar haardveyarine niyanthrikkukayum ekopippikkukayum cheyyunna nirddheshangalaan?

ans : sophttu veyar 

*sparshicchariyaan saadhikaattha kampyoottarile bhaagam?

ans : sophttu veyar 

*sophttu veyar vikasippikkunnavar ariyappedunnath?

ans : prograamar 

*sophttveyarine pradhaanamaayi 2 aayi tharamthiricchirikkunnu

madar bordu 


*kampyoottar pradhaanappetta sarkyoottukal krameekaricchirikkunna bord?

ans : madar bordu 

*printar, sakaanar, mausu, keebordu, monittar thudangiya baahyopakaranangale parasparam bandhippikkunna kampyoottar upakaranam?

ans : madar bordu

*madar bordinte mattoru per?

ans : printadu sarkyoottu bordu (pcb) / sisttam bordu

*lokatthile aadya 1000 prosasar kampyoottar chippu? 

ans : kilokor (vikasippicchedutthathu - kaaliphorniya yooni vezhsitti)

mykrosophttu opheesu

 

*word proceessing  cheyyaanaayi  upayogikkunna em. Esu. Opheesile sophttu veyar aaplikkeshan?

ans : mykrosophttu vedu

*daattaa shekharicchu vaykkunnathinum krodeekarikkunnathinumaayi upayogikkunna em. Esu. Opheesu aaplikkeshan?

ans : mykrosophttu aaksasu 

*kampyoottar upayogicchulla avatharanatthinaayi (presentation) upayogikkunna em. Esu. Opheesu aaplikkeshan?

ans : pavar poyintu

*ms  vindosinte deksttu edittar?

ans : nottpaadu 

extensions


* ms word - doc

* ms excel - xls

* ms pwerpoint - ppt

* ms access - accdb

* text file - txt

* outlook mail message - msg

* windows font file - fnt

* temporary file - tmp

aaplikkeshan sophttveyar


*prathyeka aavashyangalkkaayi vikasippicchedukkunna prograamukal?

ans : aaplikkeshan sophttveyar 

*daali,em. Esu. Opheesu,phottoshoppu thudangiyava pradhaana aaplikkeshan sophttveyarukalaanu

sisttam sophttveyar


*oru kampyoottarinte pravartthanatthe niyanthrikkunna prograamukal?

ans : sisttam sophttveyar

*opparettimgu sisttangalaaya vindosu, linaksu enniva sisttam sophttveyarukalaanu.

yoottilitti sophttveyar


*kampyoottarinte saadhaarana pravartthanangal nadatthaan upayogikkunna prograamukal?

ans : yoottilitti sophttveyar

*sorttimgu, dileettimgu,phayal koppi cheyyuka,paasverdu  prottakshan,kamprakshan thudangiyava yoottilitti sophttveyarukalaanu.

opparettimgu sisttam


*kampyoottarile ellaa pravartthanangaleyum niyanthri kkukayum ekopippikkukayum cheyyunna oru koottam prograamukal?

ans : opparettimgu sisttam 

*kampyoottar pravartthippikkumpol aadyam pravartthanakshamamaakunnath?

ans : opparettimgu sisttam

*kampyoottarineyum vyakthiyeyum thammil bandhippikkunna maadhyamam?

ans : opparettimgu sisttam

*kampyattaril insttaal cheythirikkunna sophttveyarukalude adisthaana pravartthanatthe sahaayikkunnath?

ans : opparettimgu sisttam 

*lokatthil ettavum kooduthal aalukal upayogikkunna opparettimgu sisttam?

ans : vindosu 

*vindosu opparettimgu sisttam vikasippiccheduttha sthaapanam?

ans : mykrosophttu

*prathyeka aavashyangalkkaayi vikasippicchedukkunna prograamukal?

ans : aaplikkeshan sophttveyar

*oru kampyoottarinte pravartthanatthe niyanthrikkunna prograamukal?

ans : sisttam sophttveyar

*kampyoottarinte saadhaarana pravartthanangal nadatthaan upayogikkunna  prograamukal?

ans : yoottilitti sophttveyar

*mykrosophttinte sthaapakar?

ans : bil grettsu,pol alan 

*ai. Bi. Em vikasippiccheduttha yooniksu anubandha opparettimgu sisttam?

ans : e. Ai. Eksu (aix) 

*aappil kampaniyude opparettimgu sisttam?

ans : mac os (macintosh operating system)

*mac os nte vividha pathippukal?

ans : leopard, snow leopard, mountain lion, mavericks enniva 

phayalukal 


*vivarangal,chithrangal enniva kampyoottar sookshicchu vaykkunnathu -----------aayaanu ?

ans : phayal 

*paraspara bandhamulla vivarangalude oru shekharamaan?

ans : phayal 

*file name l ethutharam phayalaanennu thiricchariyaan sahaayikkunna dot symbol nushesham varunna bhaagam ariyappedunnath?

ans : (doc, . Jpg, . Mp3 enniva ) 

*oru file nte size ne kuraykkuvaan upayogikkunna reethi?

ans : compression 

*oru compressed file valuthaakki athinte yathaarththa phayal size lekku maattunna reethi?

ans : decompression

*delete cheytha phayalukale thaalkkaalikamaayi sookshikkunna sthalam?

ans : reesykkil bin

vividha tharam opparettimgu sisttamukal

 

*oru samayatthu oru user-nu maathram upayogikkaan pattunna opparettimgu sisttam?

ans : single user operating system 

*ore samayam onniladhikam user kku upayogikkaanum ore samayam onnil kooduthal prograamukal cheyyaanum saadhikkunna opparettimgu sisttam?

ans : multi user operating system 

*onnil kooduthal prograamukal cheyyumpol nishchitha samayatthe idavelakalilaayi ‘run’ cheyyippikkunna opparettimgu sisttam?

ans : time sharing operating system 

*oru nishchitha samayaparidhikkullil (deadline) oro pravrutthiyum cheythu theerkkanamenna nibandhanayulla opparettimgu sisttam?

ans : real time operating system

*onnil kooduthal  cpu upayogicchu pravartthippikkunna opparettimgu sisttam?

ans : multiprocessing operating system

pradhaana opparettimgu sisttumukal?


* maaku 

* vindosu 8

* linaksu 

* ubundu 

* yuniksu

* vindosu

* vindosu visthaa

* vindosu  eksu. Pi  

* vindosu  servar 2008   

*vindosu opparettimgu sisttatthinte puthiya pathippu?

ans : vindosu 10

*vindosu 10-opparettimgu sisttatthodeaappamulla default brausar?

ans : edju (codename -spaarttan)

*mobyl  phonukalkku vendiyulla vindosu opparettimgu sisttam?

ans : vindosu mobyl

*mobyl  phonukalkku vendi googil vikasippiccheduttha opparettimgu sisttam?

ans : aandroyidu 

*aandroyidinte puthiya pathippaaya  aandroyidu en-nte audyogika per?

ans : nyooga (nougat)

svathanthra sophttveyarukal 


*svathanthra sophttu veyar prasthaanatthinte upajnjaathaav?

ans : ricchaardu sttaalmaan

*svathanthra sophttu veyar prasthaanam ricchaardu sttaalmaan sthaapiccha varsham?

ans : 1985

*upabhokthaakkalkku aavashyaanusaranam upayogikkaanum maattam varutthaanum vitharanam cheyyaanum saadhikkunna sophttveyar?

ans : svathanthra sophttu veyar

*oru nishchitha kaalatthekku free aayi upayogikkaanum vitharanam cheyyaan pattunnathum ennaal pinneedulla upayogitthinu lysansu pheesu nalkendathumaaya sophttveyar?

ans : sheyar veyar (shareware)

*open source software pracharippikkunnathinaayulla samghadana?

ans : osi (open source initiative)

*osi  sthaapicchavar?

ans : bruce perens,eric raymond

prograamimgu laamgveju


*kampyoottarinte pravartthanangale niyanthrikkunna bhaashayaan?

ans : prograamimgu laamgveju

*pradhaanamaayum randutharatthilulla prograamimgu laamgvejukalaan? 

ans : lo leval laamgveju, hy leval laamgveju

*kampyoottarinu manasilaakunna laamgvej?

ans : lo leval laamgveju

*lo leval laamgveju ariyappedunna mattoru per?

ans : mesheen laamgveju

linaksu 


*oru  svathanthra opparettimgu sisttam?

ans : linaksu (intarnettil ninnum daunlodu cheythu saujanyamaayi upayogikkaavunna opparettimgu sisttamaanithu)

*yuniksu adisthaanamaakkiyulla svathanthra opparettingu sisttam?

ans : linaksu 

*linaksu  (linux) vikasippicchath?

ans : linasu bena dikttdorvaardsu (1991)

*linaksinte logo?

ans : daksu enna pengvin  

*linaksu upayogicchu inthya svanthamaayi vikasippiccheduttha opparettimgu sisttam?

ans : bharat operating system solution (boss) 

*boss sapporttu cheyyunna inthyan bhaashakalude ennam?

ans : 18

*boss vikasippiccheduttha sthaapanam?

ans : c-dac

*inputtu - auttputtu pravartthanangalkkaayi cpu yumaayi bandhippicchirikkunna temporary storage area?

ans : butter

*arithmetic logic pravartthangalkkaayulla kampyoottarile  local storage area?

ans : register

*oru desimal sisttatthile oro akkangaleyum bynari namparaakki maattaanulla kodimgu sisttam?

ans : bcd (binary coded decimal)

*kampyoottarile ettavum vegathayeriya memmari?

ans : cache memory

*mesheen laamgvejil upayogikkunna samkhyaa sampradaayam?

ans : bynari (0,1 ennee samkhyakal)

*kampyoottar upayogikkunna vyakthiykku manasilaakunna laamgvej?

ans : hy leval laamgveju   
udaa :: besisu, phorttaan, aalgol, kobol, lispu, prologu, c, c, c#, jaava, vishval besiku, pytthan etc
*prograamukal ezhuthunnathinaayi hy leval laamgvejil upayogikkunna bhaasha?

ans : imgleeshu 

*hy leval  laamgvejine prosasimginu mumpu mesheen leval laamgvejilekku maattunna prograamukal?

ans : draansilettar (language processors) 

*pradhaana draansilettar prograamukal?

ans : asamblar (assembler), kampylar (compiler),intarprattar (interpreter)

*oru  kampyoottarile haardveyarineyum opparettimgu sisttatthineyum thammil bandhippikkunna prograam?

ans : bios

*prograam aalekhanam cheyyunna prakriya?

ans : prograamar

*aadya kampyoottar prograamar?

ans : adaa lau lesu

*kampyoottarinte sahaayatthode oru roopatthe mattonnaayi maattuvaan upayogikkunna saankethikavidya?

ans : morphingu

*vaanijya vyavasaaya aavashyatthinu upayogikkunna kampyoottar bhaasha?

ans : kobol (cobol)

*mobyl phon, kampyoottarukal ennivayil vyaapakamaayi upayogikkunna kampyoottar laamgve‍j?

ans : jaava

*jaavayude aadya per?

ans : okku 

*jaavayude upajnjaathaav?

ans : jeyimsu glosingu

*jaava vikasippiccheduttha sthaapanam?

ans : san mykro sisttam 

dbms


*paraspara bandhamulla dettakale shekharicchu vaykkakkunnathinum avaye aavashyamulla reethiyil veendum upayogikkunnathinu sahaayikkukayum cheyyunna oru koottam prograamukal?

ans : di. Bi. Em. Esu (data base management system)

*pradhaana dettaabesu paakkejukal?

ans : oraakkil, phoksu pro, mykro sophttu  sql servar,mysql

pradhaana kandupiditthangal 


*keebordu - kristtaphar sholdu 

*logaritham - jonnoppiyar  

*mekkaanikkal kaalkkulettar

*modam - denneesu. Si. Heyesu

*intagrettadu sarkyoottu - jaakku kilbi,robarttu noysu 

*sooppar kampyoottar - simor kre 

*dijittal  kampyoottar - hovaardu aikkan

*draansisttar - jon bardeen,vaalttar bratteyn,vilyam shokkli

*divyn lojiku - shaaju chaakko 

*kopaakttu disku - jeyimsu 

*vaakvam dyoob- jon e. Phlemingu

*kaalkkulettingu klokku - vilyam shikkaardu

*morphingu upayogiccha aadya chithram?

ans : villo 

*jaavayude udamasthaavakaasham kyvashamaakkiya sthaapanam?

ans : oraakkil korppareshan

*vebu pejukalude nirmmaanatthinu upayogikkunna pradhaana laamgvejukal?

ans : ecchu. Tti. Em. El, pi. Ecchu. Pi, jaava skripttu

sooppar kampyoottarukal

 

*athi sankeernnamaaya jolikal cheyyaan upayogikkunna athivegavum mikaccha prosasimgu sheshiyumulla kampyoottar?

ans : sooppar kampyoottar

*thanmaathraa vishakalanam, bahiraakaasha gaveshanam,anu pareekshanam,kaalaavastha pravachanam ennee mekhalakalil upayogikkunna kampyoottar?

ans : sooppar kampyoottar

*sooppar kampyoottarinte pithaav?

ans : seemor kre 

*sooppar kampyoottarukal aadyamaayi nilavil vanna varsham?

ans : 1960

*sooppar kampyoottarukal aadyamaayi vipaniyil  etthiccha kampani?

ans : kandreaal daattaa korppareshan  

*inthyayude pradhaana sooppar kampyoottarukal?

ans : eka,param,pathma,kabru,bloo jeen /l

*ai. Esu. Aar. O. 2011-l vikasippiccheduttha sooppar kampyoottar?

ans : saaga -220 (saga-220)

*saga-220 nte poornnaroopam?

*sooppar kampyoottar phor eyrospesu vitthu ji. Pi. Yu. Aarkki dekchar?

ans : 220 deraaphlopsu

*saga-220 sthaapicchirikkunnath?

ans : thiruvananthapuratthe vikram saaraabhaayu speysu sentaril

*kalppanaa chaulayude (aadya inthyan bahiraakaasha yaathrika) smaranaarththam naamakaranam cheyyappetta sooppar kampyoottar?

ans : kc (amerikka)

*skool vidyaarththikalkkuvendiyulla intalinte pezhsanal kampyoottar?

ans : klaasmettu

language developers

laamgvejukal    upajnjaathaakkal


* b  -ken thomsan

* c-denneesu ricchi 

* c-bi. Sdrosdrepu

* c#-mykrosophttu 

* vb(visual basic)-mykrosophttu 

* net-mykrosophttu 

* java-jeyimsu e . Goslingu

* java script-brendar icchu 

* php-rasmasu lerdorphu

* python-gydo vaan rosam 

*sikkim nit -l sthaapiccha inthyayile nit kalile ettavum vegathayeriya sooppar kampyoottar?

ans : param kaanchanjamga

*adutthide prakaashu jaavadekkar guvaahatthi  iit yil udghaadanam cheytha sooppar kampyoottar?

ans : param-ishan

*aadya porttabil kampyoottar ?

ans : osbon 1

*aadya pezhsanal kampyoottar?

ans : aalttayar 8800 

*lokatthile aadya bayolajikkal sooppar kampyoottar nirmmiccha raajyam?

ans : kaanada 

*lokatthile ettavum vegathayeriya sooppar kampyoottar?

ans : sanve thaayhulyttu (chyna)

extra knowledge 


* 1012 tera  t

* 109 giga g

* 106 mega m

* 103 kilo  k

* 102 hecto h

* 101 deca  da

* 10-1 deci  d

* 10-2 centi  c

* 10-3  milli  m

* 10-6 micro μ

* 10-9 nano n

* 10-12  pico  p

samkhyaa sampradaayam 

samkhyaa sampradaayam   akkangal   besu
* dijittal samkhya   0-9           10

* bynari                0,1                  2

* okttal                  0-7                  8       

* heksaa desimal   0-9& a-f     16

aadya sooppar kampyoottar 


*lokatthile aadya sooppar kampyoottar?

ans : cdc 6600 

*inthyayude aadyatthe sooppar kampyoottar?

ans : param  8,000 

*inthyayude ettavum vegathayulla sooppar kampyoottar?

ans : param yuva ii

*param yuva ii vikasippiccheduttha sthaapanam?

ans : c-dac

*param paramparayile sooppar kampyoottarukalude mukhya shilpi?

ans : vijayu bi. Bhadkar

*inthyan sooppar kampyoottarinte pithaav?

ans : vijayu bi. Bhadkar

*c-dac nte aadya dayarakdar?

ans : vijayu bi. Bhadkar
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution