രസതന്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 1


*രസതന്ത്രത്തിൻറെ പിതാവ് 

Ans : റോബർട്ട് ബോയിൽ

*ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻറെ പിതാവ് 

Ans : ലാവോസിയ

*ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക 

Ans : ആറ്റം

*ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ജോൺ ഡാൾട്ടൺ

*ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 

Ans : നീൽസ് ബോർ

*ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ കണം 

Ans : ന്യൂട്രോൺ

*ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം 

Ans : ന്യൂട്രോൺ

*ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കുറഞ്ഞ കണം 

Ans : ഇലക്ട്രോൺ

*ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : അറ്റോമിക് നമ്പർ (Z)

*അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം (
6.023x10^23)

Ans : ഒക്ടോബർ 23

*പ്രോട്ടോൺ\ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ഏണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ്

*ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ജെ ജെ തോംസൺ

*ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ജെയിംസ് ചാഡ്‌വിക്ക്

*ആറ്റത്തിൻറെ സൗരയൂഥ മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ഏണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ്

*ആറ്റത്തിൻറെ പ്ലം പുഡ്ഡിംഗ് മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ജെ ജെ തോംസൺ

*ആറ്റത്തിൻറെ വേവ് മെക്കാനിക്സ് മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : മാക്സ് പ്ലാങ്ക്

*ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക പരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക 

Ans : തന്മാത്ര

*തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്  

Ans : അവോഗാഡ്രോ

*ആറ്റത്തിൻറെ ഭാരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് 

Ans : അറ്റോമിക് മാസ്സ് യൂണിറ്റ് (amu)

*ആറ്റത്തിൻറെ ആപേക്ഷിക ഭാരം അളക്കുന്നത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ് 

Ans : കാർബൺ 12

*മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 

Ans : ലാവോസിയെ

*ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പേരുകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 

Ans : ലാവോസിയെ

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം 

Ans : നൈട്രജൻ (78%)

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം 

Ans : ഓക്സിജൻ  (21%)

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൂലകം 

Ans : ആർഗൺ (
0.9 %)

*ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം 

Ans : ഓക്സിജൻ  (
46.6 %)

*ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം 

Ans : സിലിക്കൺ

*ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൂലകം 

Ans : അലൂമിനിയം

*ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് 

Ans : ഡിമിട്രി മെൻഡലിയേഫ്

*ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് 

Ans : ഹെൻട്രി മോസ്‌ലി

*ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പീരിയഡുകളുടെ എണ്ണം 

Ans : ഏഴ്

*ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം 

Ans : 18

*ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം 

Ans : 118

*ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം 

Ans : 92

*ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 

Ans : ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്

*ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 

Ans : രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് 

*ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അവസാനത്തെ സ്വാഭാവിക മൂലകം 

Ans : യുറേനിയം

*ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം 

Ans : ടെക്‌നീഷ്യം (അറ്റോമിക നമ്പർ 43 )

*മെൻഡലീയാഫിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകം 

Ans : മെൻഡലീവിയം (അറ്റോമിക നമ്പർ 101)  

*ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകം 

Ans : ഐൻസ്റ്റീനിയം (അറ്റോമിക നമ്പർ 99) 

*വനിതകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ 

Ans : ക്യൂറിയം, മേയ്റ്റ്നേറിയം

*ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം 

Ans : ടെലിയൂറിയം   

*ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം 

Ans : സെലീനിയം

*അറ്റോമിക നമ്പർ 100 വരുന്ന മൂലകം 

Ans : ഫെർമിയം

*ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പേരുലഭിച്ച മൂലകങ്ങൾ  

Ans : ടൈറ്റാനിയം, പ്രോമിത്തിയം

*ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ഥ മാസ്സ് നമ്പരും ഉള്ള ഒരേ മുലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ  

Ans : ഐസോട്ടോപ്പുകൾ 

*ഒരേ മാസ്സ് നമ്പരും വ്യത്യസ്ഥ  അറ്റോമിക നമ്പരും ഉള്ള ഒരേ മുലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ  

Ans : ഐസോബാറുകൾ

*തുല്യ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ  

Ans : ഐസോടോണുകൾ 

*ഒരേ രാസവാക്യവും വ്യത്യസ്ഥ  ഘടനയും ഉള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ്  

Ans : ഐസോമറുകൾ

*രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം  

Ans : ഓക്സീകരണം

*ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന (നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്ന) ഇലക്ട്രോഡ്  

Ans : കാഥോഡ്

*പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം 

Ans : വോൾട്ട് മീറ്റർ

*ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അയോണുകൾ വേർതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ 

Ans : വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം (ഇലക്ട്രോലിസിസ്)

*രാസോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം 

Ans : ഗാൽവനിക്ക് സെൽ

*വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ രാസോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം 

Ans : ഇലട്രോളിറ്റിക്‌ സെൽ

*ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിന്മേൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ  

Ans : ഗാൽവനൈസേഷൻ 

*വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഒരു ലോഹത്തിൽ മറ്റൊരു ലോഹം പൂശുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : ഇലക്ട്രോപ്ളേറ്റിങ് 

*വൈദ്യുതോർജ്ജം രാസോർജ്ജമാക്കുന്ന ഉപകരണം 

Ans :  ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ

*ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുന്ന താൽക്കാലികമായ മാറ്റം  

Ans : ഭൗതിക മാറ്റം 

*സ്ഥിരമായതും പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ മാറ്റം  

Ans : രാസ മാറ്റം 

*ഖര വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്ന പ്രക്രിയ   

Ans : ഉത്പതനം (Sublimation)

*ഉത്പതനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം 

Ans : കർപ്പൂരം, പാറ്റാഗുളിക (നാഫ്ത്തലിൻ)

*ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റം   

Ans : ഹൈഡ്രജൻ 

*ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം   

Ans : ഹീലിയം 

*ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം   

Ans : ഫ്രാൻസിയം 

*ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള ലോഹം 

Ans : ബെറിലിയം 

*ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള ലോഹം 

Ans : റഡോൺ  

*മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം  

Ans : ഓക്സിജൻ 

*ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം  

Ans : ഓക്സിജൻ 

*പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ 

*അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം  

Ans : നൈട്രജൻ 

*ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം  

Ans : ലിഥിയം   

*ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം  

Ans : ഫ്ലൂറിൻ 

*റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ദ്രാവക മൂലകം  

Ans : ഫ്രാൻസിയം    

*റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വാതക മൂലകം  

Ans : റഡോൺ 

*ഏറ്റവും സ്ഥിരത കൂടിയ മൂലകം  

Ans : ലെഡ് 

*ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം കൂടിയ മൂലകം  

Ans : ഫ്ലൂറിൻ  

*ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾ   

Ans : ഫ്രാൻസിയം, സീസിയം 

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ   

Ans : കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ 

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉള്ള മൂലകം  

Ans : ടിൻ (10 ഐസോട്ടോപ്പുകൾ)

*ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉള്ള മൂലകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ (3 ഐസോട്ടോപ്പുകൾ)

*രക്തത്തിൽ കലർന്ന മരുന്നുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം  

Ans : ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി

*ചായത്തിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം  

Ans : ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി

*രക്തത്തിൽ കലർന്ന മരുന്നുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം  

Ans : ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി

*തിളനിലയുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമ്മിൽ കലർന്ന രണ്ടു ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം  

Ans : അംശിക സ്വേദനം

*ഘടകങ്ങളുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഉപകരണം 

Ans : സെൻട്രിഫ്യുജ്

*ഗ്യാസ് മാസ്‌ക്കുകളിൽ വിഷവാതകങ്ങളെ നീക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം   

Ans : കാർബൺ

*ഗ്യാസ് മാസ്‌ക്കുകളിൽ വിഷവാതകങ്ങളെ നീക്കാൻ കാർബൺ തരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം    

Ans : അധിശോഷണം

*ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റുപദാർത്ഥ കണികകളെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പ്രതിഭാസം    

Ans : അധിശോഷണം

*വാട്ടർ ഫിൽട്ടറുകളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം    

Ans : അധിശോഷണം

*ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം 

Ans : അലൂമിനിയം

*ഏറ്റവും അപൂർവ്വമായി ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം 

Ans : അസ്റ്റാറ്റിൻ

*മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം 

Ans : ചെമ്പ്

*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം 

Ans : ഓസ്മിയം

*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം 

Ans : ലിഥിയം

*ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം 

Ans : ക്രോമിയം

*സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങൾ  

Ans : മെർക്കുറി, ഫ്രാൻസിയം, സീസിയം, ഗാലിയം

*ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള  അലോഹം 

Ans : ബ്രോമിൻ

*കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ലോഹം 

Ans : ടെക്‌നീഷ്യം

*ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ  

Ans : റോഡിയം, പ്ലാറ്റിനം

*ലോഹങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം 

Ans : മെറ്റലർജി

*മൂലകങ്ങളുടെ ചാലകത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം   

Ans : സംയോജക ഇലക്ട്രോൺ (പുറത്തെ സെല്ലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ)

*ഭൂവൽക്കത്തിൽ ലോഹസംയുക്തങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന രൂപം 

Ans : ധാതുക്കൾ

*വ്യാവസായികമായി ലോഹങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹധാതു 

Ans : അയിര്

*അയിരിലെ മാലിന്യം   

Ans : ഗാങ്

*ഗാങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം 

Ans : ഫ്ളക്സ്

*ഗാങ്, ഫ്ളക്സുമായി ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥം   

Ans : സ്ളാഗ്

*പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പമാകുന്ന ലോഹങ്ങളെ ചൂടാക്കി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : സ്വേദനം

*സ്വേദനത്തിലൂടെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോഹങ്ങൾ  

Ans : സിങ്ക്, മെർക്കുറി

*അയിരിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : സാന്ദ്രണം

*സാന്ദ്രണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ 

Ans : പ്ലവന പ്രക്രിയ, കാന്തിക വിഭജനം, ലീച്ചിങ്, റോസ്റ്റിംഗ്,സ്വേദനം, കാൽസിനേഷൻ, ഫ്രോത്ത് ഫ്ളോട്ടേഷൻ

*സൾഫൈഡ് ആയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണ രീതി   

Ans : ഫ്രോത്ത് ഫ്ളോട്ടേഷൻ

*അയിരിനെക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന  സാന്ദ്രണ രീതി   

Ans : ജലത്തിൽ കഴുകൽ

*മാലിന്യത്തെക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണ രീതി   

Ans : പ്ലവന പ്രക്രിയ

*മാലിന്യങ്ങൾ ലയിക്കാത്ത ലായകത്തിൽ അയിരിനെ ലയിപ്പിക്കുന്ന സാന്ദ്രണ രീതി   

Ans : ലീച്ചിങ്

*ബാഷ്പശീലമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സാന്ദ്രണ രീതി   

Ans : കാൽസിനേഷൻ

*ഏറ്റവും ഉയർന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകം    

Ans : റിനിയം

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകം    

Ans : ഹീലിയം

*ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള മൂലകം    

Ans : കാർബൺ (3550 ഡിഗ്രി C)

*ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ലോഹം 

Ans : ടങ്സ്റ്റൺ (3410 ഡിഗ്രി C)

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള മൂലകം  

Ans : ഹീലിയം

*ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയും ദ്രവണാങ്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഹൈഡ്രജൻറെ അറ്റോമിക സംഖ്യ  

Ans : ഒന്ന്

*എല്ലാ ആസിഡുകളുടെയും പൊതുഘടകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം 

Ans : ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന

*ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള ആറ്റം (ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റം)

Ans : ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം

*പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ദ്രവ്യത്തിൻറെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം (ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള)

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ലോഹഗുണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അലോഹ മൂലകം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടാത്ത മൂലകം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഹൈഡ്രജൻറെ ഐസോടോപ്പുകൾ  

Ans : പ്രോട്ടിയം, ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രിഷിയം

*ഹൈഡ്രജൻറെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് 

Ans : ട്രിഷിയം

*ട്രിഷ്യത്തിൻറെ അർദ്ധായുസ്  

Ans :
12.35 വർഷങ്ങൾ

*ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻറെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പുകൾ  

Ans : ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രിഷിയം

*ഹൈഡ്രജൻറെ സാധാരണ രൂപം (സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന രൂപം)

Ans : പ്രോട്ടിയം

*ആണവറിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്  

Ans : ഘനജലം (ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്‌സൈഡ്)

*സൂപ്പർ ഹെവി വാട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  

Ans : ട്രിഷിയം ഓക്‌സൈഡ്

*ന്യൂട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻറെ ഐസോടോപ്പ് 

Ans : പ്രോട്ടിയം

*ഒരു ന്യൂട്രോൺ മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രജൻറെ ഐസോടോപ്പ്   

Ans : ഡ്യൂട്ടീരിയം

*രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻറെ ഐസോടോപ്പ്   

Ans : ട്രിഷിയം

*ചീമുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്

*ഹൈഡ്രജൻറെ രൂപാന്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്   

Ans : ഹെയ്‌സൻബർഗ്

*ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻറെ സംയുക്തം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്‌സൈഡ്

*ആസിഡുകൾ, ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം  

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി കണക്കാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം

Ans : സ്ഫോടന സാധ്യത

*ജീവ വായു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ഓക്സിജൻ

*മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം  

Ans : ഓക്സിജൻ

*ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം  

Ans : ഓക്സിജൻ

*കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം   

Ans : ഓക്സിജൻ

*ഒരു പദാർത്ഥം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം  

Ans : ജ്വലനം

*ഓക്സിജന്റെ രൂപാന്തരണം 

Ans : ഓസോൺ

*ഓസോൺ കവചം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി 

Ans : സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

*ഒരു ഓസോൺ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങൾ   

Ans : മൂന്ന്

*ഓസോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനർത്ഥം 

Ans : ഞാൻ മണക്കുന്നു

*ഓക്സിജൻറെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ 

Ans : ഓക്സിജൻ 16, ഓക്സിജൻ 17, ഓക്സിജൻ 18

*ഖര : ദ്രവ ഓക്സിജൻ, ഓസോൺ എന്നിവയുടെ നിറം  

Ans : ഇളം നീല

*മിനറൽ വാട്ടർ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 

Ans : ഓസോൺ, അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ എന്നിവ

*നിറം, മണം, രുചി, എന്നിവയില്ലാത്ത വാതകം 

Ans : ഓക്സിജൻ

*ശുദ്ധജലത്തിൽ ഓക്സിജൻറെ അളവ് 

Ans : 89%

*മുങ്ങൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം

Ans : ഓക്സിജൻറെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും മിശ്രിതം

*ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
Ans : സ്വർണ്ണം (അറ്റോമിക നമ്പർ: 79)

*കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം

*പ്രകൃതിയിൽ സ്വാതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം

*സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ശുദ്ധത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റ് 

Ans : കാരറ്റ്

*ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം 

Ans : 22 കാരറ്റ് (916 ഗോൾഡ്)

*ഒരു പവൻ 

Ans : 8 ഗ്രാം (ഒരു കിലോ 125 പവൻ)

*ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : സ്വർണ്ണം

*ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണം 

Ans : 24 കാരറ്റ്

*വജ്രാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വജ്രത്തിൻറെ ശുദ്ധത 

Ans : 18 കാരറ്റ്

*സ്വർണ്ണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റ് 

Ans : ട്രോയ് ഔൺസ് (ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ് =
31.1 ഗ്രാം)

*ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വർണ്ണത്തിനൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ലോഹം 

Ans : ചെമ്പ്

*സ്വർണ്ണവും പ്ലാറ്റിനവും അലിയുന്ന ദ്രാവകം 

Ans : അക്വറീജിയ (രാജകീയ ദ്രാവകം)

*സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : സയനൈഡ് പ്രക്രിയ

*ഇലക്ട്രം എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി

*സ്വർണ്ണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന് നൽകുന്ന മുദ്ര 

Ans : ഹാൾ മാർക്ക്

*ഏറ്റവും നല്ല താപചാലകവും വൈദ്യുത ചാലകവുമായ ലോഹം 

Ans : വെള്ളി

*ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ സംയുക്തം 

Ans : സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്

*കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ സംയുക്തം 

Ans : സിൽവർ അയഡൈഡ്

*ഹൈഡ്രജൻ ജ്വാലയുടെ നിറം 

Ans : നീല

*മഗ്നീഷ്യം ജ്വാലയുടെ നിറം 

Ans : വെള്ള

*സൾഫർ ജ്വാലയുടെ നിറം 

Ans : നീല

*ബേരിയം ജ്വാലയുടെ നിറം 

Ans : പച്ച

*സ്‌ട്രോൺഷ്യം ജ്വാലയുടെ നിറം 

Ans : ചുവപ്പ്

*മാണിക്യത്തിൻറെ നിറം 

Ans : ചുവപ്പ്

*മരതകത്തിൻറെ നിറം 

Ans : പച്ച

*വജ്രത്തിൻറെ നിറം 

Ans : വെള്ള

*ഇന്ദ്രനീലത്തിൻറെ നിറം 

Ans : നീല

*പുഷ്യരാഗത്തിൻറെ നിറം 

Ans : മഞ്ഞ

*ഗോമേതാകത്തിൻറെ നിറം 

Ans : ബ്രൗൺ

*മുത്തിൻറെ നിറം 

Ans : വെള്ള

*പഞ്ചലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം 

Ans : സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ഈയം

*റോൾഡ് ഗോൾഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : അലൂമിനിയം (95%), ചെമ്പ്

*പഞ്ചലോഹവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 

Ans : ചെമ്പ്

*താപപ്രസരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം 

Ans : ചെമ്പ്

*ഒരു ലോഹത്തെ വലിച്ചുനീട്ടി നേർത്ത കമ്പിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകത 

Ans : ഡക്റ്റിലിറ്റി 

*ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ചുപരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകത 

Ans : മാലിയബിലിറ്റി

*റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ശുദ്ധലോഹം 

Ans : ടങ്സ്റ്റൺ

*ബൾബുകളിൽ ഫിലമെൻറ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം 

Ans : ടങ്സ്റ്റൺ

*ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻറെ ഫിലമെൻറ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം 

Ans : മോളിബ്ഡിനം

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം 

Ans : ഇന്ത്യ (ഉൽപ്പാദനം: ചൈന)

*ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് 

Ans : കർണ്ണാടക

*കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് 

Ans : നിലമ്പൂർ

*പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : യുറേനിയം

*അറ്റോമിക ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകം 

Ans : യുറേനിയം (അറ്റോമിക നമ്പർ : 92)

*ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ സ്വാഭാവിക മൂലകം 

Ans : യുറേനിയം

*യുറേനിയത്തിൻറെ ഓക്‌സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : യെല്ലോ കേക്ക്

*ന്യൂക്ലിയാർ റിയാക്റ്ററുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ

Ans : യുറേനിയം, തോറിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം

*കേരളത്തിലെ കരിമണലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം 

Ans : തോറിയം

*യുറേനിയം ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം 

Ans : ജാർഖണ്ഡ്

*യുറേനിയം നിക്ഷേപത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഖനി 

Ans : ജാദുഗുഡ് (ജാർഖണ്ഡ്)

*അണുബോംബ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക യുറേനിയം (സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം)

Ans : യുറേനിയം 235

*മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരം 

Ans : ഓട് (ബ്രോൺസ്)

*വിമാന നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : ഡ്യുറാലുമിൻ

*യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : സിലുമിൻ

*സ്പ്രിങ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : ക്രോം സ്റ്റീൽ

*ഓസ്കാർ ശിൽപ്പം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : ബ്രിട്ടാനിയം

*കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : അൽനിക്കോ

*സോൾഡറിങ് വയർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : ടിൻ, ലെഡ്

*പെൻഡുലം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : ഇൻവാർ

*ഹീറ്റിങ് എലമെൻറ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : നിക്രോം

*തോക്കിൻറെ ബാരൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : ഗൺ മെറ്റൽ

*വെള്ളി നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം 

Ans : സ്റ്റെർലിങ് സിൽവർ

*പിച്ചള (ബ്രാസ്) യിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, സിങ്ക്

*ഓട് (ബ്രോൺസ്) ൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, ടിൻ

*ഡ്യുറാലുമിനിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്

*സ്റ്റെർലിങ് സിൽവറിൽ (നാണയ സിൽവർ) അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, സിൽവർ

*ഗൺ മെറ്റലിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, ടിൻ, സിങ്ക്

*നിക്രോമിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : നിക്കൽ, ഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം

*ഫ്യൂസ് വയറിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : ടിൻ, ലെഡ്   

*ബെൽ മെറ്റലിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ 

Ans : കോപ്പർ, ടിൻ

*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം 

Ans : അയഡിൻ

*ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹം 

Ans : ഹൈഡ്രജൻ

*സൂര്യൻറെ പേരിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച മൂലകനാമം 

Ans : ഹീലിയം

*ബുധന്റെ പേരിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച മൂലകനാമം 

Ans : മെർക്കുറി


Manglish Transcribe ↓*rasathanthratthinre pithaavu 

ans : robarttu boyil

*aadhunika rasathanthratthinre pithaavu 

ans : laavosiya

*oru padaarththatthinte raasaparamaaya ettavum cheriya kanika 

ans : aattam

*aattam kandupidicchathu 

ans : jon daalttan

*aattam maathruka aadyamaayi avatharippicchathu 

ans : neelsu bor

*aattatthile bhaaram koodiya kanam 

ans : nyoodron

*aattatthile chaarju illaattha kanam 

ans : nyoodron

*aattatthile bhaaram kuranja kanam 

ans : ilakdron

*oru aattatthile prottonukalude ennam ariyappedunnathu 

ans : attomiku nampar (z)

*anthaaraashdra mol dinam (
6. 023x10^23)

ans : okdobar 23

*protton\nyookliyasu kandupidicchathu 

ans : enasttu rutharphordu

*ilakdron kandupidicchathu 

ans : je je thomsan

*nyoodron kandupidicchathu 

ans : jeyimsu chaadvikku

*aattatthinre saurayootha maathruka kandupidicchathu 

ans : enasttu rutharphordu

*aattatthinre plam puddimgu maathruka kandupidicchathu 

ans : je je thomsan

*aattatthinre vevu mekkaaniksu maathruka kandupidicchathu 

ans : maaksu plaanku

*oru padaarththatthinte bhauthika paramaaya ettavum cheriya kanika 

ans : thanmaathra

*thanmaathra enna padam aadyamaayi upayogicchathu  

ans : avogaadro

*aattatthinre bhaaram alakkunna yoonittu 

ans : attomiku maasu yoonittu (amu)

*aattatthinre aapekshika bhaaram alakkunnatthinu upayogikkunna aisottopu 

ans : kaarban 12

*moolakangale lohangalennum alohangalennum verthiriccha shaasthrajnjan 

ans : laavosiye

*hydrajanum oksijanum perukal nalkiya shaasthrajnjan 

ans : laavosiye

*anthareekshatthil ettavum kooduthal kaanappedunna moolakam 

ans : nydrajan (78%)

*anthareekshatthil ettavum kooduthal kaanappedunna randaamatthe moolakam 

ans : oksijan  (21%)

*anthareekshatthil ettavum kooduthal kaanappedunna moonnaamatthe moolakam 

ans : aargan (
0. 9 %)

*bhoovalkkatthil ettavum kooduthal kaanappedunna moolakam 

ans : oksijan  (
46. 6 %)

*bhoovalkkatthil ettavum kooduthal kaanappedunna randaamatthe moolakam 

ans : silikkan

*bhoovalkkatthil ettavum kooduthal kaanappedunna moonnaamatthe moolakam 

ans : aloominiyam

*aavartthana pattikayude pithaavu 

ans : dimidri mendaliyephu

*aadhunika aavartthana pattikayude pithaavu 

ans : hendri mosli

*aavartthana pattikayile peeriyadukalude ennam 

ans : ezhu

*aavartthana pattikayile grooppukalude ennam 

ans : 18

*innuvare kandupidicchittulla aake moolakangalude ennam 

ans : 118

*innuvare kandupidicchittulla svaabhaavika moolakangalude ennam 

ans : 92

*aalkkali lohangal ennariyappedunna grooppu 

ans : onnaam grooppu

*aalkkalyn ertthu lohangal ennariyappedunna grooppu 

ans : randaam grooppu 

*aavartthana pattikayil avasaanatthe svaabhaavika moolakam 

ans : yureniyam

*aadyatthe kruthrima moolakam 

ans : dekneeshyam (attomika nampar 43 )

*mendaleeyaaphinodulla aadarasoochakamaayi naamakaranam cheyyappetta moolakam 

ans : mendaleeviyam (attomika nampar 101)  

*aalbarttu ainstteenodulla aadarasoochakamaayi naamakaranam cheyyappetta moolakam 

ans : ainstteeniyam (attomika nampar 99) 

*vanithakalude smaranaarththam naamakaranam cheyyappetta moolakangal 

ans : kyooriyam, meyttneriyam

*bhoomi ennarththam varunna moolakam 

ans : deliyooriyam   

*chandran ennarththam varunna moolakam 

ans : seleeniyam

*attomika nampar 100 varunna moolakam 

ans : phermiyam

*greekku puraanangalil ninnum perulabhiccha moolakangal  

ans : dyttaaniyam, promitthiyam

*ore attomika namparum vyathyastha maasu namparum ulla ore mulakatthinte aattangal  

ans : aisottoppukal 

*ore maasu namparum vyathyastha  attomika namparum ulla ore mulakatthinte aattangal  

ans : aisobaarukal

*thulya ennam nyoodronukalum vyathyastha ennam prottonukalum ulla aattangal  

ans : aisodonukal 

*ore raasavaakyavum vyathyastha  ghadanayum ulla samyukthangalaanu  

ans : aisomarukal

*raasa pravartthanatthil ilakdron vittukodukkunna pravartthanam  

ans : okseekaranam

*ilakdron sveekarikkunna (nirokseekaranam sambhavikkunna) ilakdrodu  

ans : kaathodu

*pottanshyal vyathyaasam kandupidikkaan upayogikkunna upakaranam 

ans : volttu meettar

*oru ilakdrolyttiloode vydyuthi kadatthi vidumpol ayonukal verthirikkunna avastha 

ans : vydyutha vishleshanam (ilakdrolisisu)

*raasorjjatthe vydyuthorjjamaakki maattunna upakaranam 

ans : gaalvanikku sel

*vydyuthorjjatthe raasorjjamaakki maattunna upakaranam 

ans : iladrolittiku sel

*irumpu thurumpikkaathirikkaan irumpinmel sinku pooshunna prakriya  

ans : gaalvanyseshan 

*vydyutha vishleshanatthiloode oru lohatthil mattoru loham pooshunna prakriya 

ans : ilakdroplettingu 

*vydyuthorjjam raasorjjamaakkunna upakaranam 

ans :  ilakdrolittiku sel

*bhauthika gunangalil maathram maattam varunna thaalkkaalikamaaya maattam  

ans : bhauthika maattam 

*sthiramaayathum puthiya padaarththangal undaakunnathumaaya maattam  

ans : raasa maattam 

*khara vasthukkal draavakamaakaathe nerittu vaathakamaakunna prakriya   

ans : uthpathanam (sublimation)

*uthpathanatthinu vidheyamaakunna padaarththangalkku udaaharanam 

ans : karppooram, paattaagulika (naaphtthalin)

*ettavum laghuvaaya aattam   

ans : hydrajan 

*ettavum cheriya aattam   

ans : heeliyam 

*ettavum valiya aattam   

ans : phraansiyam 

*ettavum cheriya aattamulla loham 

ans : beriliyam 

*ettavum valiya aattamulla loham 

ans : radon  

*manushyashareeratthil ettavum kooduthalulla moolakam  

ans : oksijan 

*bhaumoparithalatthil ettavum kooduthalulla moolakam  

ans : oksijan 

*prapanchatthil ettavum kooduthalulla moolakam  

ans : hydrajan 

*anthareeksha vaayuvil ettavum kooduthalulla moolakam  

ans : nydrajan 

*ilakdro posittivitti ettavum koodiya moolakam  

ans : lithiyam   

*ilakdro negattivitti ettavum koodiya moolakam  

ans : phloorin 

*rediyo aaktteevu draavaka moolakam  

ans : phraansiyam    

*rediyo aaktteevu vaathaka moolakam  

ans : radon 

*ettavum sthiratha koodiya moolakam  

ans : ledu 

*ettavum kriyaasheelam koodiya moolakam  

ans : phloorin  

*ilakdro negattivitti ettavum kuranja moolakangal   

ans : phraansiyam, seesiyam 

*ettavum kooduthal samyukthangalundaakkunna moolakangal   

ans : kaarban, hydrajan 

*ettavum kooduthal aisottoppukal ulla moolakam  

ans : din (10 aisottoppukal)

*ettavum kuravu aisottoppukal ulla moolakam  

ans : hydrajan (3 aisottoppukal)

*rakthatthil kalarnna marunnukal verthiricchariyaan upayogikkunna maargam  

ans : kromaattographi

*chaayatthil ninnum ghadakangal verthirikkaan upayogikkunna maargam  

ans : kromaattographi

*rakthatthil kalarnna marunnukal verthiricchariyaan upayogikkunna maargam  

ans : kromaattographi

*thilanilayude vyathyaasatthinte adisthaanatthil thammil kalarnna randu draavakangale verthirikkunna maargam  

ans : amshika svedanam

*ghadakangalude bhaaravyathyaasatthinre adisthaanatthil mishrithangal verthirikkunna upakaranam 

ans : sendriphyuju

*gyaasu maaskkukalil vishavaathakangale neekkaan upayogikkunna moolakam   

ans : kaarban

*gyaasu maaskkukalil vishavaathakangale neekkaan kaarban tharikal upayogikkunna prathibhaasam    

ans : adhishoshanam

*chila padaarththangal mattupadaarththa kanikakale uparithalatthil maathram pidicchu nirtthunna prathibhaasam    

ans : adhishoshanam

*vaattar philttarukalil shuddheekarikkaan chaarkkol upayogikkunna prathibhaasam    

ans : adhishoshanam

*bhaumoparithalatthil ettavum kooduthalulla loham 

ans : aloominiyam

*ettavum apoorvvamaayi bhoovalkkatthil kaanappedunna loham 

ans : asttaattin

*manushyan aadyamaayi upayogiccha loham 

ans : chempu

*ettavum saandratha koodiya loham 

ans : osmiyam

*ettavum saandratha kuranja loham 

ans : lithiyam

*ettavum kaadtinyam koodiya loham 

ans : kromiyam

*saadhaarana ooshmaavil draavakaavasthayil sthithi cheyyunna lohangal  

ans : merkkuri, phraansiyam, seesiyam, gaaliyam

*draavakaavasthayilulla  aloham 

ans : bromin

*kruthrimamaayi nirmmikkappetta aadya loham 

ans : dekneeshyam

*ettavum vilapidippulla lohangal  

ans : rodiyam, plaattinam

*lohangale pattiyulla padtanam 

ans : mettalarji

*moolakangalude chaalakatha nirnnayikkunna ghadakam   

ans : samyojaka ilakdron (puratthe sellil ulla ilakdron)

*bhoovalkkatthil lohasamyukthangal kaanappedunna roopam 

ans : dhaathukkal

*vyaavasaayikamaayi lohangal ulppaadippikkaan upayogikkunna lohadhaathu 

ans : ayiru

*ayirile maalinyam   

ans : gaangu

*gaangine neekkam cheyyaan cherkkunna padaarththam 

ans : phlaksu

*gaangu, phlaksumaayi cherumpol labhikkunna padaarththam   

ans : slaagu

*pettennu baashpamaakunna lohangale choodaakki maalinyangalil ninnum verthirikkunna prakriya 

ans : svedanam

*svedanatthiloode verthirikkaan kazhiyunna lohangal  

ans : sinku, merkkuri

*ayiril ninnum maalinyangal neekkam cheyyunna prakriya 

ans : saandranam

*saandranatthinu udaaharanangal 

ans : plavana prakriya, kaanthika vibhajanam, leecchingu, rosttimgu,svedanam, kaalsineshan, phrotthu phlotteshan

*salphydu aayirukalude saandrana reethi   

ans : phrotthu phlotteshan

*ayirinekkaal saandratha kuranja maalinyangal neekkam cheyyunna  saandrana reethi   

ans : jalatthil kazhukal

*maalinyatthekkaal saandratha kuranja ayirinte saandrana reethi   

ans : plavana prakriya

*maalinyangal layikkaattha laayakatthil ayirine layippikkunna saandrana reethi   

ans : leecchingu

*baashpasheelamulla maalinyangal neekkam cheyyunna saandrana reethi   

ans : kaalsineshan

*ettavum uyarnna thilanilayulla moolakam    

ans : riniyam

*ettavum thaazhnna thilanilayulla moolakam    

ans : heeliyam

*ettavum uyarnna dravanaankamulla moolakam    

ans : kaarban (3550 digri c)

*ettavum uyarnna dravanaankamulla loham 

ans : dangsttan (3410 digri c)

*ettavum thaazhnna dravanaankamulla moolakam  

ans : heeliyam

*ettavum thaazhnna thilanilayum dravanaankamulla randaamatthe moolakam  

ans : hydrajan

*aavartthanappattikayile aadyatthe moolakam 

ans : hydrajan

*hydrajanre attomika samkhya  

ans : onnu

*ellaa aasidukaludeyum pothughadakam  

ans : hydrajan

*hydrajan enna vaakkinre arththam 

ans : jalam ulppaadippikkunna

*oru ilakdron maathramulla aattam (ettavum laghuvaaya aattam)

ans : hydrajan aattam

*prapanchatthile mottham dravyatthinre mukkaal bhaagavum adangiyirikkunna moolakam (ettavum kooduthalulla)

ans : hydrajan

*lohagunam prakadippikkunna aloha moolakam 

ans : hydrajan

*ettavum bhaaram kuranja moolakam 

ans : hydrajan

*oru grooppilum ulppedaattha moolakam 

ans : hydrajan

*hydrajanre aisodoppukal  

ans : prottiyam, dyootteeriyam, drishiyam

*hydrajanre rediyo aaktteevu aisodoppu 

ans : drishiyam

*drishyatthinre arddhaayusu  

ans :
12. 35 varshangal

*hydrajan bombinre nirmmaanatthinupayogikkunna aisodoppukal  

ans : dyootteeriyam, drishiyam

*hydrajanre saadhaarana roopam (sulabhamaayi kaanappedunna roopam)

ans : prottiyam

*aanavariyaakdarukalil modarettar aayi upayogikkunnathu  

ans : ghanajalam (dyootteeriyam oksydu)

*sooppar hevi vaattar ennariyappedunnathu  

ans : drishiyam oksydu

*nyoodronukal illaattha hydrajanre aisodoppu 

ans : prottiyam

*oru nyoodron maathramulla hydrajanre aisodoppu   

ans : dyootteeriyam

*randu nyoodronukal ulla hydrajanre aisodoppu   

ans : drishiyam

*cheemuttayude gandhamulla vaathakam 

ans : hydrajan salphydu

*hydrajanre roopaantharangal kandupidicchathu   

ans : heysanbargu

*bleecchingu ejanru aayi upayogikkunna hydrajanre samyuktham 

ans : hydrajan peroksydu

*aasidukal, lohavumaayi pravartthikkumpol labhikkunna vaathakam  

ans : hydrajan

*vanaspathi nirmmaanatthinu upayogikkunna vaathakam  

ans : hydrajan

*hydrajane gaarhika indhanamaayi kanakkaakkaathirikkaanulla kaaranam

ans : sphodana saadhyatha

*jeeva vaayu ennariyappedunnathu 

ans : oksijan

*manushyashareeratthil ettavum kooduthal adangiyirikkunna moolakam  

ans : oksijan

*bhaumoparithalatthil ettavum kooduthal adangiyirikkunna moolakam  

ans : oksijan

*katthaan sahaayikkunna vaathakam   

ans : oksijan

*oru padaarththam oksijanumaayi pravartthikkunna prathibhaasam  

ans : jvalanam

*oksijante roopaantharanam 

ans : oson

*oson kavacham ulkkollunna anthareeksha paali 

ans : sdraattosphiyar

*oru oson thanmaathrayile aattangal   

ans : moonnu

*oson enna greekku padatthinarththam 

ans : njaan manakkunnu

*oksijanre aisottoppukal 

ans : oksijan 16, oksijan 17, oksijan 18

*khara : drava oksijan, oson ennivayude niram  

ans : ilam neela

*minaral vaattar anuvimukthamaakkaan upayogikkunnathu 

ans : oson, aldraavayalattu kiranangal enniva

*niram, manam, ruchi, ennivayillaattha vaathakam 

ans : oksijan

*shuddhajalatthil oksijanre alavu 

ans : 89%

*mungal vidagddharude gyaasu silindarukalil upayogikkunna vaathakam

ans : oksijanreyum heeliyatthinteyum mishritham

*lohangalude raajaavu ennariyappedunnathu 
ans : svarnnam (attomika nampar: 79)

*kuleena lohangal ennariyappedunnathu 

ans : svarnnam, velli, plaattinam

*prakruthiyil svaathanthraavasthayil kaanappedunna lohangal 

ans : svarnnam, velli, plaattinam

*svarnnatthinte shuddhatha rekhappedutthunna yunittu 

ans : kaarattu

*aabharanangal nirmmikkaan saadhaarana upayogikkunna svarnnam 

ans : 22 kaarattu (916 goldu)

*oru pavan 

ans : 8 graam (oru kilo 125 pavan)

*lohangalude raajaavu ennariyappedunnathu 

ans : svarnnam

*shuddhamaaya svarnnam 

ans : 24 kaarattu

*vajraabharanangal nirmmikkaan upayogikkunna vajratthinre shuddhatha 

ans : 18 kaarattu

*svarnnam, velli thudangiya vilayeriya lohangalude alavu rekhappedutthunna yunittu 

ans : droyu aunsu (oru droyu aunsu =
31. 1 graam)

*aabharanangal undaakkaan svarnnatthinoppam cherkkunna loham 

ans : chempu

*svarnnavum plaattinavum aliyunna draavakam 

ans : akvareejiya (raajakeeya draavakam)

*svarnnam verthiricchedukkunna prakriya 

ans : sayanydu prakriya

*ilakdram enna lohasankaratthil adangiyirikkunna lohangal 

ans : svarnnam, velli

*svarnnam, velli thudangiyavayude gunanilavaaratthinu nalkunna mudra 

ans : haal maarkku

*ettavum nalla thaapachaalakavum vydyutha chaalakavumaaya loham 

ans : velli

*phottograaphiyil upayogikkunna silvar samyuktham 

ans : silvar bromydu

*kruthrima mazha peyyikkaan upayogikkunna silvar samyuktham 

ans : silvar ayadydu

*hydrajan jvaalayude niram 

ans : neela

*magneeshyam jvaalayude niram 

ans : vella

*salphar jvaalayude niram 

ans : neela

*beriyam jvaalayude niram 

ans : paccha

*sdronshyam jvaalayude niram 

ans : chuvappu

*maanikyatthinre niram 

ans : chuvappu

*marathakatthinre niram 

ans : paccha

*vajratthinre niram 

ans : vella

*indraneelatthinre niram 

ans : neela

*pushyaraagatthinre niram 

ans : manja

*gomethaakatthinre niram 

ans : braun

*mutthinre niram 

ans : vella

*panchalohangal ethellaam 

ans : svarnnam, velli, irumpu, chempu, eeyam

*roldu goldil adangiyirikkunna lohangal 

ans : aloominiyam (95%), chempu

*panchalohavigrahangalil ettavum kooduthal adangiyirikkunnathu 

ans : chempu

*thaapaprasaranam ettavum kooduthalulla loham 

ans : chempu

*oru lohatthe valicchuneetti nerttha kampiyaakkaan saadhikkunna prathyekatha 

ans : dakttilitti 

*oru lohatthe adicchuparatthi sheettukalaakkaan saadhikkunna prathyekatha 

ans : maaliyabilitti

*resisttivitti ettavum koodiya shuddhaloham 

ans : dangsttan

*balbukalil philamenru nirmmikkaan upayogikkunna loham 

ans : dangsttan

*dyoobu lyttinre philamenru nirmmikkaan upayogikkunna loham 

ans : molibdinam

*lokatthu ettavum kooduthal svarnnam upayogikkunna raajyam 

ans : inthya (ulppaadanam: chyna)

*inthyayil ettavum kooduthal svarnna nikshepam kaanappedunnathu 

ans : karnnaadaka

*keralatthil svarnna nikshepam kaanappedunnathu 

ans : nilampoor

*pratheekshayude loham ennariyappedunnathu 

ans : yureniyam

*attomika bhaaram ettavum kooduthalulla svaabhaavika moolakam 

ans : yureniyam (attomika nampar : 92)

*ettavum sankeernnamaaya svaabhaavika moolakam 

ans : yureniyam

*yureniyatthinre oksydu ariyappedunnathu 

ans : yello kekku

*nyookliyaar riyaakttarukalil indhanamaayi upayogikkunna lohangal

ans : yureniyam, thoriyam, ploottoniyam

*keralatthile karimanalil kaanappedunna monosyttil ninnum verthiricchedukkunna loham 

ans : thoriyam

*yureniyam ulppaadanatthil munnil nilkkunna samsthaanam 

ans : jaarkhandu

*yureniyam nikshepatthinu prasiddhamaaya khani 

ans : jaadugudu (jaarkhandu)

*anubombu nirmmaanatthinu upayogikkunna svaabhaavika yureniyam (sampushda yureniyam)

ans : yureniyam 235

*manushyan aadyamaayi upayogiccha lohasankaram 

ans : odu (bronsu)

*vimaana nirmmaanatthinu upayogikkunna lohasankaram 

ans : dyuraalumin

*yanthra bhaagangal nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : silumin

*springu nirmmaanatthinu upayogikkunna lohasankaram 

ans : krom stteel

*oskaar shilppam nirmmikkunnathinu upayogikkunna lohasankaram 

ans : brittaaniyam

*kaantham nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : alnikko

*soldaringu vayar nirmmikkaan upayogikkunna lohangal 

ans : din, ledu

*pendulam nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : invaar

*heettingu elamenru nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : nikrom

*thokkinre baaral nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : gan mettal

*velli naanayangal nirmmikkaan upayogikkunna lohasankaram 

ans : stterlingu silvar

*picchala (braasu) yil adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, sinku

*odu (bronsu) l adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, din

*dyuraaluminil adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, aloominiyam, magneeshyam, maamganeesu

*stterlingu silvaril (naanaya silvar) adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, silvar

*gan mettalil adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, din, sinku

*nikromil adangirikkunna lohangal 

ans : nikkal, irumpu, kromiyam

*phyoosu vayaril adangirikkunna lohangal 

ans : din, ledu   

*bel mettalil adangirikkunna lohangal 

ans : koppar, din

*ettavum saandratha koodiya aloham 

ans : ayadin

*ettavum saandratha kuranja aloham 

ans : hydrajan

*sooryanre peril ninnum uthbhaviccha moolakanaamam 

ans : heeliyam

*budhante peril ninnum uthbhaviccha moolakanaamam 

ans : merkkuri
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions