ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 2


*കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻറെ ശക്തി അളക്കുന്ന യുണിറ്റ് 

Ans : ടെസ്‌ല

*ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ കാന്തിക ബലം 

Ans : പൂജ്യം

*കാന്തിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണം 

Ans : ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട്

*സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു 

Ans : അൽനിക്കോ

*ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കാന്തികത്വം 

Ans : ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം

*പ്രകൃത്യാലുള്ള കാന്തമാണ്‌ 

Ans : ലോഡ് സ്റ്റോൺ

*ഫ്യൂസ് വയറിൻറെ പ്രത്യേകത 

Ans : ഉയർന്ന പ്രതിരോധം, താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം

*ആണവ ശാസ്ത്രത്തിൻറെ (Nuclear Physics) പിതാവ് 

Ans : ഏർണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ്

*ഇന്ത്യൻ ആണവ ശാസ്ത്രത്തിൻറെ പിതാവ് 

Ans : ഹോമി ജെ ഭാഭ

*അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ കിരണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്ന പ്രതിഭാസം 

Ans : റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി

*സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ഹെന്റി ബെക്കറൽ

*കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ഐറിൻ ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി,ഫ്രഡറിക് ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി

*റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം 

Ans : ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ

*റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് 

Ans : മാഡം ക്യൂറി

*റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യുണിറ്റ് 

Ans : ക്യൂറി (SI യുണിറ്റ് ബെക്കറൽ)

*ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ് 

Ans : കൊബാൾട്ട് 60

*വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് 

Ans : കാർബൺ 14

*വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം 

Ans : കാർബൺ ഡേറ്റിങ്

*മൂന്നുതരം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണങ്ങൾ 

Ans : ആൽഫാ, ബീറ്റാ, ഗാമ

*ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് തുല്യമായ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ആൽഫാ

*ചാർജ് ഇല്ലാത്ത റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ഗാമാ കിരണം

*പോസിറ്റിവ് ചാർജ് ഉള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ആൽഫാ

*നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ബീറ്റാ

*വൈദ്യുത കാന്തിക കിരണമായ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ഗാമ കിരണം

*വാതകങ്ങളെ അയോണീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ആൽഫാ (ഏറ്റവും കുറവ് ഗാമ)

*പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ തുളച്ചുകയറാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള  റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ഗാമ കിരണം (ഏറ്റവും കുറവ് ആൽഫാ)

*പ്രകാശത്തിൻറെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ഗാമ

*പ്രകാശത്തിൻറെ 1/10 വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം 

Ans : ആൽഫാ

*പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം\ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻറെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബലം 

Ans : ന്യൂക്ലിയർ ബലം

*ന്യൂക്ലിയർ ബലത്തിൻറെ യുണിറ്റ് 

Ans : ഫെർമി

*ഒരേ മാസ് നമ്പരും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പരും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ ആണ് 

Ans : ഐസോ ബാറുകൾ

*ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ ആണ് 

Ans : ഐസോ ടോപ്പുകൾ

*അണുബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം 

Ans : അണു വിഘടനം (Nuclear fission)

*അണുവിഘടനം കണ്ടെത്തിയത് 

Ans : ഓട്ടോഹാൻ, ഫ്രിറ്റ്സ് സ്‌ട്രോസ്‌മാൻ

*ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത് 

Ans : എന്റിക്കോ ഫെർമി

*അണുബോംബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക യുറേനിയം 

Ans : യുറേനിയം 235

*സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  

Ans : യുറേനിയം 235

*ലോകത്തിലാദ്യമായി അണുബോംബിന്റെ പരീക്ഷണം നടന്ന സ്ഥലം 

Ans : ന്യൂമെക്സിക്കോയിലെ അലമൊഗാർഡോ

*ആദ്യമായി അണുബോംബ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം 

Ans : ഹിരോഷിമ

*ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ച ദിവസം 

Ans : 1945 ആഗസ്റ്റ് 6

*ഹിരോഷിമയിൽ പ്രയോഗിച്ച അണുബോംബിൻറെ പേര് 

Ans : ലിറ്റിൽ ബോയ്

*ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബിട്ട വിമാനം  

Ans : എനോള ഗേ (പോൾ ടിബറ്റ്സ് വൈമാനികൻ)

*നാഗസാക്കിയിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ച ദിവസം 

Ans : 1945 ആഗസ്റ്റ് 9

*നാഗസാക്കിയിൽ പ്രയോഗിച്ച അണുബോംബിൻറെ പേര് 

Ans : ഫാറ്റ്മാൻ

*ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബിട്ട വിമാനം  

Ans : ബി-29 സൂപ്പർ ഫോർട്ട്സ് (ചാൾസ് സ്വീനി)

*അണുബോംബ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അമേരിക്കൻ പദ്ധതി 

Ans : മൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്ട്

*ജപ്പാനിൽ അണുബോംബിൻറെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് 

Ans : ഹിബാക്കുഷ്

*ആറ്റം ബോംബിൻറെ പിതാവ് \ മൻഹാട്ടൻ പദ്ധതിയുടെ തലവൻ 

Ans : റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹെയ്മർ

*ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുബോംബ് പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് 

Ans : 1974 മെയ് 18

*ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുബോംബ് പരീക്ഷിച്ചതെവിടെ  

Ans : രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്‌റാൻ മരുഭൂമിയിൽ

*ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിച്ച മൂലകം 

Ans : പ്ലൂട്ടോണിയം

*ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിൻറെ പിതാവ് 

Ans : രാജാ രാമണ്ണ

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കോഡ് 

Ans : ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു

*പാക്ക് അണുബോംബിൻറെ പിതാവ് 

Ans : അബ്ദുൾ കാദിർഖാൻ

*നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചൂടിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമായ പ്രവർത്തനം 

Ans : ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ (അണുസംയോജനം)

*സൂര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം 

Ans : ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ

*ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻറെ പ്രവർത്തനതത്വം 

Ans : ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ

*ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻറെ പിതാവ് 

Ans : എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ

*ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻറെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ 

Ans : ഡ്യൂറ്റീരിയം, ട്രിഷിയം

*ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടന്ന വർഷം  

Ans : 1952

*ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans : ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ

*റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ശോഷണം സംഭവിച്ച് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പിണ്ഡത്തിൻറെ പകുതി ആകുന്ന കാലയളവ് 

Ans : അർദ്ധായുസ്

*കാർബൺ 14 ൻറെ അർദ്ധായുസ് 

Ans : 5760 വർഷം

*ആദ്യമായി ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ഷൻ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടത്തിയത് 

Ans : ഏർണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ്

*ആദ്യത്തെ ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിൻറെ രഹസ്യനാമം 

Ans : ത്രിമൂർത്തികൾ (Trinity)

*ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans : യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം

*ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടറുകളിൽ നിയന്ത്രണ ദണ്ഡുകളായി  ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans : ബോറോൺ, കാഡ്‌മിയം

*ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans : ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഘനജലം

*ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans : കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജലം

*ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടറുകളിൽ റേഡിയേഷൻ തടയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans : കറുത്തീയം (Lead)

*ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യുക്ലിയാർ റിയാക്ടർ  

Ans : അപ്‌സര (1956)

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ, അപ്‌സര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 

Ans : ട്രോംബെ, മഹാരാഷ്ട്ര

*ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അണുശക്തി നിലയം 

Ans : താരാപ്പൂർ, മഹാരാഷ്ട്ര (1969)

*കോട്ട ആണവനിലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്  

Ans : രാജസ്ഥാൻ

*നാറോറ ആണവനിലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്  

Ans : ഉത്തർപ്രദേശ്

*കൽപ്പാക്കം, കൂടംകുളം ആണവനിലയങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്  

Ans : തമിഴ്‌നാട്

*കൂടംകുളം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന വിദേശരാജ്യം 

Ans : റഷ്യ

*ഇന്ത്യയിലെ ആണവനിലയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് 

Ans : ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (NPCIL)

*NPCIL ൻറെ ആസ്ഥാനം 

Ans : മുംബൈ

*നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻറെ കേരളത്തിലെ താപനിലയം 

Ans : കായംകുളം

*ഊർജ്ജത്തിനൊപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറുകൾ 

Ans : ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകൾ

*ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ 

Ans : കാമിനി (കൽപ്പാക്കം)

*യുറേനിയം കാർബൈഡ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യം 

Ans : ഇന്ത്യ

*ഭാഭാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറർ (BARC) ആസ്ഥാനം   

Ans : ട്രോംബെ

*ഇന്ത്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 

Ans : 1948

*ആണവോർജ്ജ വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് 

Ans : 1954

*ഇന്ത്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ 

Ans : എച്ച് ജെ ഭാഭ

*ഇൻറർനാഷനൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി (IAEA) ആസ്ഥാനം 

Ans : വിയന്ന, ഓസ്ട്രിയ

*ചെർണോബിൽ ആണവനിലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യം 

Ans : ഉക്രൈൻ

*ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം  

Ans : 1986

*ഫുക്കുഷിമ ആണവനിലയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യം 

Ans : ജപ്പാൻ

*ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയ വർഷം 

Ans : 1998 മെയ് 11, 13

*ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിൻറെ രഹസ്യനാമം 

Ans : ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി\ബുദ്ധൻ വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു

*ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്വഭാവം, ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans :  ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്

*അർദ്ധചാലകങ്ങളെ ചാലകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയ 

Ans :  ഡോപിങ്

*അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെ ചാലകത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 

Ans :  ഡോപ്പന്റസ്

*N-ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങളിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹം സാധ്യമാകുന്നത് 

Ans :  ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഹായത്താൽ

*P-ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങളിൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹം സാധ്യമാകുന്നത് 

Ans :  ഹോളുകളുടെ സഹായത്താൽ

*N-ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഡോപ്പിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans :  ആർസനിക്, ആന്റിമണി, ജർമേനിയം

*P-ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഡോപ്പിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

Ans :  ബോറോൺ, ഗാലിയം, അലൂമിനിയം

*ഇലൿട്രോണിക്സിലെ ഒന്നാം തലമുറ കണ്ടുപിടുത്തം 

Ans :  വാക്വം ട്യൂബുകൾ

*ഇലൿട്രോണിക്സിലെ രണ്ടാം തലമുറ കണ്ടുപിടുത്തം 

Ans :  ട്രാൻസിസ്റ്റർ

*ഇലൿട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുതശിശു 

Ans :  ട്രാൻസിസ്റ്റർ

*ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ 

Ans :  ജോൺ ബാർദ്ദീൻ, വില്യം ഷോക്‌ലി, WH ബ്രാറ്റെയിൻ

*ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുതവണ നൊബേൽ ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി 

Ans :  ജോൺ ബാർദീൻ

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ IC (Integrated Circuit) നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനി 

Ans :  ഇന്റൽ

*ഇലൿട്രോണിക്സിലെമൂന്നാം തലമുറ കണ്ടുപിടുത്തം 

Ans :  IC ചിപ്പ്

*വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ ഒരേ ദിശയിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം 

Ans :  റക്റ്റിഫിക്കേഷൻ

*ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രമമായി മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം 

Ans : റിയോസ്റ്റാറ്റ്

*ദ്രാവക ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി 

Ans :  LCD (ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ)

*കാൽക്കുലേറ്ററുകളിലും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും തെളിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ  

Ans : LCD

*ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് 

Ans : ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്

*0 അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന വോൾട്ടേജ് നില കാണിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് 

Ans : ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്

*ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിലെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 

Ans : 1 (ON)

*ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിലെ താഴ്ന്ന വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 

Ans : 0 (OFF)

*യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : NAND, NOR

*ആദ്യ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണം 

Ans : ടെലിഗ്രാഫ്

*ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ 

Ans : മൈക്രോ വേവ്

*ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ 

Ans : മൈക്രോ വേവ്

*ടെലിഫോൺ കേബിളിൽ കൂടി വാർത്താവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം 

Ans : ഫാക്സ്

*റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് 

Ans : ട്യൂണർ

*മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ കമ്പനി  

Ans : മോട്ടറോള

*മൊബൈൽ ഫോണിൻറെ പിതാവ് 

Ans : മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ

*SIM ൻറെ പൂർണരൂപം 

Ans : Subscriber Identity Module

*ശബ്ദോർജ്ജത്തെ കാന്തികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം 

Ans : ടേപ്പ്‌ റിക്കോർഡർ

*വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ ശബ്ദോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം 

Ans : ലൗഡ് സ്പീക്കർ

*ആഗോള വാർത്താ വിനിമയത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 

Ans : 3


Manglish Transcribe ↓*kaanthika mandalatthinre shakthi alakkunna yunittu 

ans : desla

*oru baar maagnattin്re kendratthile kaanthika balam 

ans : poojyam

*kaanthika vasthukkalkku udaaharanam 

ans : irumpu, nikkal, kobaalttu

*sthirakaantham nirmmikkaan upayogikkunna vasthu 

ans : alnikko

*ettavum shakthiyeriya kaanthikathvam 

ans : phero maagnattisam

*prakruthyaalulla kaanthamaanu 

ans : lodu stton

*phyoosu vayarinre prathyekatha 

ans : uyarnna prathirodham, thaazhnna dravanaankam

*aanava shaasthratthinre (nuclear physics) pithaavu 

ans : ernasttu rutharphordu

*inthyan aanava shaasthratthinre pithaavu 

ans : homi je bhaabha

*anukendrangal vighadikkumpol kiranangal puratthuvarunna prathibhaasam 

ans : rediyo aakdivitti

*svaabhaavika rediyo aakdivitti kandupidicchathu 

ans : henti bekkaral

*kruthrima rediyo aakdivitti kandupidicchathu 

ans : airin jooliyattu kyoori,phradariku jooliyattu kyoori

*rediyo aakdivitti alakkaan upayogikkunna upakaranam 

ans : geegar mullar kaundar

*rediyo aakdivitti enna padam aadyamaayi upayogicchathu 

ans : maadam kyoori

*rediyo aakdivittiyude yunittu 

ans : kyoori (si yunittu bekkaral)

*kyaansar chikithsaykku upayogikkunna rediyo aisottopu 

ans : kobaalttu 60

*vasthukkalude kaalappazhakkam nirnnayikkaan upayogikkunna aisottoppu 

ans : kaarban 14

*vasthukkalude kaalappazhakkam nirnnayikkaan upayogikkunna samvidhaanam 

ans : kaarban dettingu

*moonnutharam rediyo aaktteevu vikiranangal 

ans : aalphaa, beettaa, gaama

*heeliyam nyookliyasinu thulyamaaya rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : aalphaa

*chaarju illaattha rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : gaamaa kiranam

*posittivu chaarju ulla rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : aalphaa

*negatteevu chaarju ulla rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : beettaa

*vydyutha kaanthika kiranamaaya rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : gaama kiranam

*vaathakangale ayoneekarikkaanulla sheshi ettavum kooduthalulla rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : aalphaa (ettavum kuravu gaama)

*padaarththangaliloode thulacchukayaraanulla kazhivu ettavum kooduthalulla  rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : gaama kiranam (ettavum kuravu aalphaa)

*prakaashatthinre vegathayil sancharikkunna rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : gaama

*prakaashatthinre 1/10 vegathayil sancharikkunna rediyo aaktteevu vikiranam 

ans : aalphaa

*prapanchatthile ettavum shakthamaaya balam\aattatthile prottoninreyum nyoodroninteyum idayilulla balam 

ans : nyookliyar balam

*nyookliyar balatthinre yunittu 

ans : phermi

*ore maasu namparum vyathyastha attomiku namparum ulla aattangal aanu 

ans : aiso baarukal

*ore attomiku namparum vyathyastha maasu namparum ulla aattangal aanu 

ans : aiso doppukal

*anubombinte pravartthana thathvam 

ans : anu vighadanam (nuclear fission)

*anuvighadanam kandetthiyathu 

ans : ottohaan, phrittsu sdrosmaan

*aadyamaayi niyanthritha nyookliyar phishan nadatthiyathu 

ans : entikko phermi

*anubombinte nirmmaanatthinupayogikkunna svaabhaavika yureniyam 

ans : yureniyam 235

*sampushda yureniyam ennariyappedunnathu  

ans : yureniyam 235

*lokatthilaadyamaayi anubombinte pareekshanam nadanna sthalam 

ans : nyoomeksikkoyile alamogaardo

*aadyamaayi anubombu prayogikkappetta sthalam 

ans : hiroshima

*hiroshimayil anubombu prayogiccha divasam 

ans : 1945 aagasttu 6

*hiroshimayil prayogiccha anubombinre peru 

ans : littil boyu

*hiroshimayil anubombitta vimaanam  

ans : enola ge (pol dibattsu vymaanikan)

*naagasaakkiyil anubombu prayogiccha divasam 

ans : 1945 aagasttu 9

*naagasaakkiyil prayogiccha anubombinre peru 

ans : phaattmaan

*hiroshimayil anubombitta vimaanam  

ans : bi-29 sooppar phorttsu (chaalsu sveeni)

*anubombu vikasippiccheduttha amerikkan paddhathi 

ans : manhaattan projakdu

*jappaanil anubombinre duranthaphalangal anubhavicchu jeevikkunnavare vilikkunna peru 

ans : hibaakkushu

*aattam bombinre pithaavu \ manhaattan paddhathiyude thalavan 

ans : robarttu oppanheymar

*inthya aadyamaayi anubombu pareekshicchathennu 

ans : 1974 meyu 18

*inthya aadyamaayi anubombu pareekshicchathevide  

ans : raajasthaanile pokhraan marubhoomiyil

*inthya aadyamaayi anubombu pareekshanatthinupayogiccha moolakam 

ans : ploottoniyam

*inthyan anubombinre pithaavu 

ans : raajaa raamanna

*inthyayude aadya anubombu pareekshanatthinte kodu 

ans : buddhan chirikkunnu

*paakku anubombinre pithaavu 

ans : abdul kaadirkhaan

*nakshathrangalude choodinum prakaashatthinum kaaranamaaya pravartthanam 

ans : nyookliyar phyooshan (anusamyojanam)

*sooryanil oorjothpaadanam nadatthunna pravartthanam 

ans : nyookliyar phyooshan

*hydrajan bombinre pravartthanathathvam 

ans : nyookliyar phyooshan

*hydrajan bombinre pithaavu 

ans : edverdu dellar

*hydrajan bombinre nirmmaanatthinupayogikkunna hydrajan aisottoppukal 

ans : dyootteeriyam, drishiyam

*lokatthile aadyatthe hydrajan bombu pareekshanam nadanna varsham  

ans : 1952

*oru moolakatthe mattoru moolakamaakki maattunna prakriya 

ans : draansmyootteshan

*rediyo aaktteevu padaarththangalkku shoshanam sambhavicchu aadyamundaayirunna pindatthinre pakuthi aakunna kaalayalavu 

ans : arddhaayusu

*kaarban 14 nre arddhaayusu 

ans : 5760 varsham

*aadyamaayi nyukliyaar riyaakshan pareekshanam vijayakaramaayi nadatthiyathu 

ans : ernasttu rutharphordu

*aadyatthe nyukliyaar riyaakshan pareekshanatthinre rahasyanaamam 

ans : thrimoortthikal (trinity)

*nyukliyaar riyaakdarukalil indhanamaayi upayogikkunna padaarththangal 

ans : yureniyam, ploottoniyam

*nyukliyaar riyaakdarukalil niyanthrana dandukalaayi  upayogikkunna padaarththangal 

ans : boron, kaadmiyam

*nyukliyaar riyaakdarukalil modarettaraayi upayogikkunna padaarththangal 

ans : graaphyttu, ghanajalam

*nyukliyaar riyaakdarukalil sheetheekaariyaayi upayogikkunna padaarththangal 

ans : kaarban dy oksydu, jalam

*nyukliyaar riyaakdarukalil rediyeshan thadayaanaayi upayogikkunna padaarththangal 

ans : karuttheeyam (lead)

*inthyayile aadyatthe nyukliyaar riyaakdar  

ans : apsara (1956)

*inthyayude aadyatthe aanava riyaakdar, apsara sthithi cheyyunnathu 

ans : drombe, mahaaraashdra

*inthyayude aadyatthe anushakthi nilayam 

ans : thaaraappoor, mahaaraashdra (1969)

*kotta aanavanilayam sthithicheyyunnathu  

ans : raajasthaan

*naarora aanavanilayam sthithicheyyunnathu  

ans : uttharpradeshu

*kalppaakkam, koodamkulam aanavanilayangal sthithicheyyunnathu  

ans : thamizhnaadu

*koodamkulam paddhathiyumaayi sahakarikkunna videsharaajyam 

ans : rashya

*inthyayile aanavanilayangal kykaaryam cheyyunnathu 

ans : nyookliyar pavar korpareshan ophu inthya limittadu (npcil)

*npcil nre aasthaanam 

ans : mumby

*naashanal thermal pavar korppareshanre keralatthile thaapanilayam 

ans : kaayamkulam

*oorjjatthinoppam nyookliyar indhanavum uthpaadippikkunna riyaakdarukal 

ans : phaasttu breedar riyaakdarukal

*inthyayile aadyatthe phaasttu breedar riyaakdar 

ans : kaamini (kalppaakkam)

*yureniyam kaarbydu indhanamaayi upayogikkunna aadya raajyam 

ans : inthya

*bhaabhaa attomiku risarcchu senrar (barc) aasthaanam   

ans : drombe

*inthyan attomiku enarji kammeeshan nilavil vanna varsham 

ans : 1948

*aanavorjja vakuppu nilavil vannathu 

ans : 1954

*inthyan attomiku enarji kammeeshan aadya cheyarmaan 

ans : ecchu je bhaabha

*inrarnaashanal attomiku enarji ejansi (iaea) aasthaanam 

ans : viyanna, osdriya

*chernobil aanavanilayam sthithicheyyunna raajyam 

ans : ukryn

*chernobil aanava durantham nadanna varsham  

ans : 1986

*phukkushima aanavanilayam sthithicheyyunna raajyam 

ans : jappaan

*inthya randaamatthe aanava pareekshanam nadatthiya varsham 

ans : 1998 meyu 11, 13

*inthyayude randaamatthe aanava pareekshanatthinre rahasyanaamam 

ans : oppareshan shakthi\buddhan veendum chirikkunnu

*ilakdronukalude svabhaavam, upayogam ennivayekkuricchulla padtanam 

ans :  ilakdroniksu

*arddhachaalakangale chaalakangalaakkunna prakriya 

ans :  dopingu

*arddhachaalakangalude chaalakatha varddhippikkaan cherkkunna vasthukkal 

ans :  doppantasu

*n-dyppu ardhachaalakangalil vydyuthapravaaham saadhyamaakunnathu 

ans :  ilakdronukalude sahaayatthaal

*p-dyppu ardhachaalakangalil vydyuthapravaaham saadhyamaakunnathu 

ans :  holukalude sahaayatthaal

*n-dyppu ardhachaalakangalundaakkaan doppimginu upayogikkunna padaarththangal 

ans :  aarsaniku, aantimani, jarmeniyam

*p-dyppu ardhachaalakangalundaakkaan doppimginu upayogikkunna padaarththangal 

ans :  boron, gaaliyam, aloominiyam

*ilakdroniksile onnaam thalamura kandupiduttham 

ans :  vaakvam dyoobukal

*ilakdroniksile randaam thalamura kandupiduttham 

ans :  draansisttar

*ilakdroniksile athbhuthashishu 

ans :  draansisttar

*draansisttar kandupidiccha shaasthrajnjar 

ans :  jon baarddheen, vilyam shokli, wh braatteyin

*ore vishayatthil randuthavana nobel labhiccha aadya vyakthi 

ans :  jon baardeen

*lokatthu ettavum kooduthal ic (integrated circuit) nirmmikkunna kampani 

ans :  intal

*ilakdroniksilemoonnaam thalamura kandupiduttham 

ans :  ic chippu

*vydyutha pravaahatthe ore dishayilaakkunna pravartthanam 

ans :  rakttiphikkeshan

*oru sarkyoottile prathirodhatthil kramamaayi maattam varutthaan upayogikkunna upakaranam 

ans : riyosttaattu

*draavaka kristtalukal upayogicchulla disple deknolaji 

ans :  lcd (likvidu kristtal disple)

*kaalkkulettarukalilum mobyl phonukalilum akkangalum aksharangalum theliyaan upayogikkunna disple  

ans : lcd

*lojiku gettukal upayogicchu pravartthikkunna vydyutha sarkyoottu 

ans : dijittal sarkyoottu

*0 allenkil 1 enna voltteju nila kaanikkunna sarkyoottu 

ans : dijittal sarkyoottu

*oru dijittal sarkyoottile uyarnna volttejine soochippikkunnathu 

ans : 1 (on)

*oru dijittal sarkyoottile thaazhnna volttejine soochippikkunnathu 

ans : 0 (off)

*yoonivezhsal lojiku gettukal ennariyappedunnathu 

ans : nand, nor

*aadya deli kammyoonikkeshan upakaranam 

ans : deligraaphu

*delivishan sampreshanatthinaayi upayogikkunna tharamgangal 

ans : mykro vevu

*upagrahangal vazhi vaartthaavinimayatthinu upayogikkunna tharamgangal 

ans : mykro vevu

*deliphon kebilil koodi vaartthaavinimayam saadhyamaakkunna samvidhaanam 

ans : phaaksu

*rediyo stteshanukale thiranjedukkaan sahaayikkunnathu 

ans : dyoonar

*mobyl phon puratthirakkiya aadya kampani  

ans : mottarola

*mobyl phoninre pithaavu 

ans : maarttin kooppar

*sim nre poornaroopam 

ans : subscriber identity module

*shabdorjjatthe kaanthikorjjamaakki maattunna upakaranam 

ans : deppu rikkordar

*vydyuthorjjatthe shabdorjjamaakki maattunna upakaranam 

ans : laudu speekkar

*aagola vaartthaa vinimayatthinu undaayirikkenda ettavum kuranja bhoosthira upagrahangalude ennam 

ans : 3
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions