കൃത്യങ്കങ്ങൾ

കൃത്യങ്കങ്ങൾ 

am x an  = amn a-n = 1/an (am)n = amn am/an = am-n am = an    m=n (a\b)n = an/bn a0 = 1, a ≠ 0 ഉദാ: 1) (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 എത്ര? (LDC Kottayam 2014) a) 8  b) 1   c) 16  d) 2 (32)3/5  = [(32)1/5]3  = 23 = 8 (64)-1/6 = [(64)1/6]-1 = 2-1 (8)-1/3    = [(8)1/3]-1    = 2-1 (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 = 8 x ½ x ½ =2 (d) 2) 8x7/4x3 ÷ 2x4 = ? (LDC Kollam 2011) a) 2x4   b) 2x2   c) x4    d) 1 8x7/4x3 ÷ 2x4 = 2x7/x3 ÷ 2x4                         = 2x7-3 ÷ 2x4                                                = 2x4 ÷ 2x4 = 1 (d)

Manglish Transcribe ↓


kruthyankangal 

am x an  = amn a-n = 1/an (am)n = amn am/an = am-n am = an    m=n (a\b)n = an/bn a0 = 1, a ≠ 0 udaa: 1) (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 ethra? (ldc kottayam 2014) a) 8  b) 1   c) 16  d) 2 (32)3/5  = [(32)1/5]3  = 23 = 8 (64)-1/6 = [(64)1/6]-1 = 2-1 (8)-1/3    = [(8)1/3]-1    = 2-1 (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 = 8 x ½ x ½ =2 (d) 2) 8x7/4x3 ÷ 2x4 = ? (ldc kollam 2011) a) 2x4   b) 2x2   c) x4    d) 1 8x7/4x3 ÷ 2x4 = 2x7/x3 ÷ 2x4                         = 2x7-3 ÷ 2x4                                                = 2x4 ÷ 2x4 = 1 (d)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions