കൃത്യങ്കങ്ങൾ  am x an  = amn a-n = 1/an (am)n = amn am/an = am-n am = an    m=n (a\b)n = an/bn a0 = 1, a ≠ 0 ഉദാ: 1) (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 എത്ര? (LDC Kottayam 2014) a) 8  b) 1   c) 16  d) 2 (32)3/5  = [(32)1/5]3  = 23 = 8 (64)-1/6 = [(64)1/6]-1 = 2-1 (8)-1/3    = [(8)1/3]-1    = 2-1 (32)3/5 x (64)-1/6 x (8)-1/3 = 8..................
കൃത്യങ്കങ്ങൾ (Exponents)
*ആവർത്തനഗുണിതത്തെ ലളിതമാക്കുന്ന രീതിയാണ് കൃത്യങ്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണമായി 2x 2 x 2 x 2= 2^4 ഇതിൽ 4 നെ 2 ന്റെ കൃതി എന്നു പറയുന്നു.  പ്രധാന കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ [..................
കൃത്യങ്കങ്ങൾ, കരണികൾ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഗുണനക്രിയ ചുരുക്കി.എഴുതുന്ന രീതിയാണ് കൃത്യങ്കങ്ങൾ. 4x4x4x4×4=4^5 a^3=a×a×a ഇതിൽ a എന്ന സംഖ്യയെ 'പാദം' എന്നും 3 എന്ന സംഖ്യയെ 'കൃതി' എന്നും പറയുന്നു. ക..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions