<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2657

132851. മലബാര് ‍ കലാപം അരത്മേറിയ താലൂക്ക് [Malabaaru ‍ kalaapam arathmeriya thaalookku]

Answer: ഏറനാട് [Eranaadu]

132852. കേരളത്തിലെ മയ്യഴി ഏത് വിദേശക്കമ്പനിയുടെ അധിനിവേശപ്രദേശമായിരുന്നു . [Keralatthile mayyazhi ethu videshakkampaniyude adhiniveshapradeshamaayirunnu .]

Answer: ഫ്രഞ്ച്മലബാര് ‍ [Phranchmalabaaru ‍]

132853. കളക്ടര് ‍ കൊനോളി വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Kalakdaru ‍ konoli vadhikkappettathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1855 [E . Di . 1855]

132854. കേരളസ്ഥിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ റവന്യൂ , എക്സൈസ് മന്ത്രി [Keralasthile aadya manthrisabhayile ravanyoo , eksysu manthri]

Answer: കെ . ആര് ‍. ഗൗരി [Ke . Aaru ‍. Gauri]

132855. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ സ്ഥാപിതമായ വര് ‍ ഷം [Shreemoolam prajaasabha sthaapithamaaya varu ‍ sham]

Answer: 1904

132856. ഫ്രാന് ‍ സിസ്കോ ഡി അല് ‍ മെയ്ഡ ( പോര് ‍ ച്ചുഗീസ് ) കണ്ണൂരെത്തിയത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Phraanu ‍ sisko di alu ‍ meyda ( poru ‍ cchugeesu ) kannooretthiyathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1505 [E . Di . 1505]

132857. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദസിനിമ [Malayaalatthile aadyatthe nishabdasinima]

Answer: വിഗതകുമാരന് ‍ [Vigathakumaaranu ‍]

132858. കേരളത്തിലെ പ്രഥമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് എം എല്‍ എ [Keralatthile prathama kamyoonisttu em el‍ e]

Answer: ഇ . ഗോപാലകൃഷ്ണ മേനോന് ‍(1949) [I . Gopaalakrushna menonu ‍(1949)]

132859. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ‍ മയ്യഴി കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Britteeshukaaru ‍ mayyazhi kyvashappedutthiyathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1779 [E . Di . 1779]

132860. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധകലാപം [Keralatthile aadya britteeshu viruddhakalaapam]

Answer: ആറ്റിങ്ങല് ‍ കലാപം (1721) [Aattingalu ‍ kalaapam (1721)]

132861. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാന് ‍ സലര് ‍ [Keralatthile aadya vanithaa vysu chaanu ‍ salaru ‍]

Answer: ഡോ . ജാന് ‍ സി ജെയിംസ് [Do . Jaanu ‍ si jeyimsu]

132862. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ‍ പാലിയത്തച്ചനെ കൊച്ചിയില് ‍ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Britteeshukaaru ‍ paaliyatthacchane kocchiyilu ‍ ninnu naadukadatthiyathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1809 [E . Di . 1809]

132863. പ്രജാമണ്ഡലത്തിന് ‍ റെ സ്ഥാപകന് ‍ [Prajaamandalatthinu ‍ re sthaapakanu ‍]

Answer: വി . ആര് ‍. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛന് ‍ [Vi . Aaru ‍. Krushnanezhutthachchhanu ‍]

132864. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കംപ്യൂട്ടര് ‍ വത്കൃത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനായ പേരൂര് ‍ ക്കട ഏത് ജില്ലയിലാണ് [Keralatthile aadyatthe kampyoottaru ‍ vathkrutha poleesu stteshanaaya perooru ‍ kkada ethu jillayilaanu]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

132865. സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിര് ‍ മ്മിച്ച മോഹന് ‍ ലാല് ‍ ചിത്രം [Svaathanthryasamaracharithram adisthaanamaakki niru ‍ mmiccha mohanu ‍ laalu ‍ chithram]

Answer: കാലാപാനി [Kaalaapaani]

132866. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളര് ‍ സിനിമ [Malayaalatthile aadyatthe kalaru ‍ sinima]

Answer: കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട് [Kandam beccha kottu]

132867. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത , തൊഴില് ‍ വകുപ്പുമന്ത്രി [Keralatthile aadyatthe gathaagatha , thozhilu ‍ vakuppumanthri]

Answer: ടി . വി . തോമസ് [Di . Vi . Thomasu]

132868. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സര് ‍ ക്കാര് ‍ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവര് ‍ ത്തനമാരംഭിച്ചത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Keralatthile aadyatthe saru ‍ kkaaru ‍ aashupathri thiruvananthapuratthu pravaru ‍ tthanamaarambhicchathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1864 [E . Di . 1864]

132869. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹികക്ഷേമ സംഘടനയായ പൊന്നാനി ഊനത്തില് ‍ ഇസ്ലാം സഭ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വര് ‍ ഷത്തില് ‍ [Keralatthile aadyatthe saamoohikakshema samghadanayaaya ponnaani oonatthilu ‍ islaam sabha sthaapithamaayathu ethu varu ‍ shatthilu ‍]

Answer: എ . ഡി .1900 [E . Di . 1900]

132870. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് ‍ കോളേജ് [Keralatthile aadyatthe svakaarya medikkalu ‍ koleju]

Answer: ടി . ഡി . മെഡിക്കല് ‍ കോളേജ് , ആലപ്പുഴ [Di . Di . Medikkalu ‍ koleju , aalappuzha]

132871. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു നേതൃത്വം നല് ‍ കിയത് [Keralatthile aadyatthe hrudayamaatta shasthrakriyaykku nethruthvam nalu ‍ kiyathu]

Answer: ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം [Josu chaakko periyappuram]

132872. കുമ്മാട്ടി എന്ന മലയാള ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് [Kummaatti enna malayaala chithram samvidhaanam cheythathu]

Answer: ജി . അരവിന്ദന് ‍ [Ji . Aravindanu ‍]

132873. കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയില് ‍ മുന് ‍ ഭരണപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക വ്യക്തി [Keralatthile aadya manthrisabhayilu ‍ munu ‍ bharanaparichayam undaayirunna eka vyakthi]

Answer: ഡോ . എ . ആര് ‍. മേനോന് ‍ [Do . E . Aaru ‍. Menonu ‍]

132874. ഒരു സ്ത്രീ പോലും അഭിനയിക്കാത്ത മലയാള ചലച്ചിത്രം [Oru sthree polum abhinayikkaattha malayaala chalacchithram]

Answer: മതിലുകള് ‍ [Mathilukalu ‍]

132875. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി [Keralatthile ettavum valiya jalasechana paddhathi]

Answer: കല്ലട [Kallada]

132876. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട [Keralatthile ettavum valiya kotta]

Answer: ബേക്കല് ‍ [Bekkalu ‍]

132877. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാസ്റ്റുഡിയോ [Keralatthile aadyatthe sinimaasttudiyo]

Answer: ഉദയ ( ആലപ്പുഴ ) [Udaya ( aalappuzha )]

132878. മലബാര് ‍ സ്പെഷ്യല് ‍ പൊലീസിന് ‍ റെ ആസ്ഥാനം [Malabaaru ‍ speshyalu ‍ poleesinu ‍ re aasthaanam]

Answer: മലപ്പുറം [Malappuram]

132879. മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [Malabaarile aadya jalavydyuthapaddhathi]

Answer: കുറ്റ്യാടി [Kuttyaadi]

132880. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായല് ‍ [Keralatthile ettavum valiya kaayalu ‍]

Answer: വേമ്പനാട് [Vempanaadu]

132881. നടനുള്ള ദേശീയ അവാര് ‍ ഡ് ആദ്യമായി നേടിയ മലയാളി [Nadanulla desheeya avaaru ‍ du aadyamaayi nediya malayaali]

Answer: പി . ജെ . ആന് ‍ റണി [Pi . Je . Aanu ‍ rani]

132882. മലയാള വ്യാകരണമെഴുതിയ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യന് ‍ മിഷനറി [Malayaala vyaakaranamezhuthiya aadyatthe kristhyanu ‍ mishanari]

Answer: ആഞ്ജലോ ഫ്രാന് ‍ സിസ് മെത്രാന് ‍ [Aanjjalo phraanu ‍ sisu methraanu ‍]

132883. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് [Keralatthile ettavum valiya mazhakkaadu]

Answer: സൈലന് ‍ റ് വാലി [Sylanu ‍ ru vaali]

132884. മലയാളം ഏതുഭാഷാഗോത്രത്തില്പ്പെടുന്നു . [Malayaalam ethubhaashaagothratthilppedunnu .]

Answer: ദ്രാവിഡം [Draavidam]

132885. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗര് ‍ ഭവൈദ്യുതിനിലയം [Keralatthile ettavum valiya bhoogaru ‍ bhavydyuthinilayam]

Answer: മൂലമറ്റം [Moolamattam]

132886. ന്യൂസ് പേപ്പര് ‍ ബോയ് എന്ന മലയാള സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് [Nyoosu pepparu ‍ boyu enna malayaala sinima samvidhaanam cheythathu]

Answer: പി . രാംദാസ് [Pi . Raamdaasu]

132887. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം [Keralatthile ettavum valiya shuddhajalathadaakam]

Answer: ശാസ്താംകോട്ട [Shaasthaamkotta]

132888. മലയാളഭാഷയില് ‍ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഗദ്യകൃതി [Malayaalabhaashayilu ‍ undaaya aadyatthe gadyakruthi]

Answer: ഭാഷാകൗടലീയം [Bhaashaakaudaleeyam]

132889. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല [Keralatthile ettavum valiya bhoomekhala]

Answer: ഇടനാട് [Idanaadu]

132890. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് ഏത് വകുപ്പിന് ‍ റെ മേല് ‍ നോട്ടത്തിലാണ് [Malampuzha anakkettu ethu vakuppinu ‍ re melu ‍ nottatthilaanu]

Answer: ജലസേചനം [Jalasechanam]

132891. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആര് ‍ ക്കിയോളജിക്കല് ‍ മ്യൂസിയം [Keralatthile ettavum valiya aaru ‍ kkiyolajikkalu ‍ myoosiyam]

Answer: തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹില് ‍ പാലസ് [Thruppoonitthura hilu ‍ paalasu]

132892. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വര് ‍ ണമെഡണ് ‍ നേടിയ ആദ്യ മലയാളചിത്രം [Raashdrapathiyude svaru ‍ namedanu ‍ nediya aadya malayaalachithram]

Answer: ചെമ്മീന് ‍ [Chemmeenu ‍]

132893. മലയാളത്തില് ‍ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം [Malayaalatthilu ‍ acchadiccha aadyatthe pusthakam]

Answer: സംക്ഷേപവേദാര് ‍ ഥം [Samkshepavedaaru ‍ tham]

132894. കേരളത്തില് ‍ ഏതു ഭൂപ്രദേശത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളത് [Keralatthilu ‍ ethu bhoopradeshatthilaanu ettavum kooduthalu ‍ janasaandrathayullathu]

Answer: തീരപ്രദേശം [Theerapradesham]

132895. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യമായ രാമചന്ദ്രവിലാസം രചിച്ചതാര് [Malayaalatthile aadyatthe mahaakaavyamaaya raamachandravilaasam rachicchathaaru]

Answer: അഴകത്ത് പദ്മനാഭക്കുറുപ്പ് [Azhakatthu padmanaabhakkuruppu]

132896. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര് ‍ ണ ജൈവ ഗ്രാമം [Keralatthile aadyatthe sampooru ‍ na jyva graamam]

Answer: ഉടുമ്പന്നൂര് ‍ ( ഇടുക്കി ജില്ല ) [Udumpannooru ‍ ( idukki jilla )]

132897. മലയാളത്തിന് ‍ റെ ആദികവി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് . [Malayaalatthinu ‍ re aadikavi ennu visheshippikkappettathu .]

Answer: ചീരാമന് ‍ [Cheeraamanu ‍]

132898. ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോള് ‍ അവാര് ‍ ഡിനര് ‍ ഹനായത് [Aadyatthe vallattholu ‍ avaaru ‍ dinaru ‍ hanaayathu]

Answer: പാലാ നാരായണന് ‍ നായര് ‍ [Paalaa naaraayananu ‍ naayaru ‍]

132899. മഗ്സസേ അവാര് ‍ ഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന് ‍ പൗരനായ മലയാളി [Magsase avaaru ‍ du nediya aadyatthe inthyanu ‍ pauranaaya malayaali]

Answer: വര് ‍ ഗീസ്കുര്യന് ‍ [Varu ‍ geeskuryanu ‍]

132900. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കവിത [Malayaalatthile aadya kavitha]

Answer: രാമചരിതം പാട്ട് [Raamacharitham paattu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions