<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2779

138951. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാല കമ്പോളം പണികഴിപ്പിച്ച ദിവാന് ‍ ആരാണ് ? [Thiruvananthapuratthu chaala kampolam panikazhippiccha divaanu ‍ aaraanu ?]

Answer: രാജാ കേശവദാസൻ [Raajaa keshavadaasan]

138952. രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ നോമിനേറ്റു ചെയ്യാന് ‍ അധികാരമുണ്ട് ‌.? [Raashdrapathikku raajyasabhayilekku ethra amgangale nominettu cheyyaanu ‍ adhikaaramundu .?]

Answer: 12

138953. ‘ അഗ്നി മീളെ പുരോഹിതം ‘ എന്ന ശ്ലോകത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വേദം [‘ agni meele purohitham ‘ enna shlokatthode aarambhikkunna vedam]

Answer: ഋഗ്വേദം [Rugvedam]

138954. ഏഷ്യയിലെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം .? [Eshyayile rogi ennariyappedunna raajyam .?]

Answer: മ്യാൻമർ [Myaanmar]

138955. ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് .? [Charithratthinte pithaavu ennariyappedunnathu aaraanu .?]

Answer: ഹെറോഡോട്ടസ് [Herodottasu]

138956. കേരളത്തിലെ മികച്ച കര് ‍ ഷകന് സംസ്ഥാന സര് ‍ ക്കാര് ‍ നല് ‍ കുന്ന പുരസ്കാരം .? [Keralatthile mikaccha karu ‍ shakanu samsthaana saru ‍ kkaaru ‍ nalu ‍ kunna puraskaaram .?]

Answer: കർഷകോത്തമ [Karshakotthama]

138957. അയോധ്യ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ? [Ayodhya ethu nadiyude theeratthaanu ?]

Answer: സരയൂ [Sarayoo]

138958. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായല് ‍? [Keralatthinte vadakke attatthe kaayalu ‍?]

Answer: ഉപ്പള [Uppala]

138959. ഭക്രാനംഗല് ‍ അണക്കെട്ട് ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Bhakraanamgalu ‍ anakkettu ethu nadiyilaanu sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: സത് ലജ് [Sathu laju]

138960. ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് .? [Kvaandam siddhaanthatthinte upajnjaathaavu aaraanu .?]

Answer: മാക്സ് പ്ലാങ്ക് [Maaksu plaanku]

138961. കെ . എസ് . ആര് ‍. ടി . സി . സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം .? [Ke . Esu . Aaru ‍. Di . Si . Sthaapithamaaya varsham .?]

Answer: 1965

138962. കേരള തുളസീദാസന് ‍ എന്നറിയപ്പെട്ട കവി ആരാണ് .? [Kerala thulaseedaasanu ‍ ennariyappetta kavi aaraanu .?]

Answer: വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് [Vennikkulam gopaalakkuruppu]

138963. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാര് ‍ ത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് .? [Inthyayude aadyatthe vaaru ‍ tthaa vinimaya upagraham ethaanu .?]

Answer: ആപ്പിൾ [Aappil]

138964. ചാന്നാര് ‍ ലഹള നടന്ന വര്ഷം .? [Chaannaaru ‍ lahala nadanna varsham .?]

Answer: 1859

138965. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണ ഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതിയത് ആരാണ് .? [Inthyanu ‍ bharana ghadanayude aamukham ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു [Javaharlaal nehru]

138966. ഭാരതീയ റിസര് ‍ വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വര് ‍ ഷം .? [Bhaaratheeya risaru ‍ vu baanku sthaapithamaaya varu ‍ sham .?]

Answer: 1935

138967. കൊങ്കണ് ‍ റയില് ‍ വേയുടെ നീളം എത്രയാണ് ? [Konkanu ‍ rayilu ‍ veyude neelam ethrayaanu ?]

Answer: 760

138968. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയന് ‍.? [Jnjaanapeedta puraskaaram nediya aadya keraleeyanu ‍.?]

Answer: ജി . ശങ്കര കുറുപ്പ് [Ji . Shankara kuruppu]

138969. ഇന്ത്യന് ‍ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷന് ‍? [Inthyanu ‍ aasoothrana kammeeshante aadya upaadhyakshanu ‍?]

Answer: ഗുല് ‍ സരി ലാല് ‍ നന്ദ [Gulu ‍ sari laalu ‍ nanda]

138970. ദക്ഷിണേന്ത്യ യിലെ അശോകന് ‍ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് .? [Dakshinenthya yile ashokanu ‍ ennariyappettathu aaraanu .?]

Answer: അമോഘവര് ‍ ഷന് ‍ [Amoghavaru ‍ shanu ‍]

138971. രാജതരംഗിണി – എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് ? [Raajatharamgini – enna kruthi ezhuthiyathu aaraanu ?]

Answer: കല് ‍ ഹണന് ‍ [Kalu ‍ hananu ‍]

138972. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വര് ‍ ണ്ണ മെഡല് ‍ നേടിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ ? [Raashdrapathiyude svaru ‍ nna medalu ‍ nediya aadya malayaala sinima ?]

Answer: ചെമ്മീന് ‍ [Chemmeenu ‍]

138973. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ ? [Inthyan bharanaghadanayude samrakshakan ?]

Answer: സുപ്രീം കോടതി [Supreem kodathi]

138974. സമ്പൂര് ‍ ണ്ണവിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Sampooru ‍ nnaviplavam enna aashayatthinte upajnjaathaavu ?]

Answer: ജയപ്രകാശ് നാരായണ് ‍ [Jayaprakaashu naaraayanu ‍]

138975. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതി.? [Inthyayile paramonnatha siviliyan‍ bahumathi.?]

Answer: ഭാരതരത്നം [Bhaaratharathnam]

138976. ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് . ? [Jaathi naashini sabha sthaapicchathu aaraanu . ?]

Answer: ആനന്ദ തീര്ഥന് ‍ [Aananda theerthanu ‍]

138977. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജനിച്ച വര്ഷം ഏതാണ് ? [Shree naaraayana guru janiccha varsham ethaanu ?]

Answer: 1856

138978. ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Aathmavidyaa samgham sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: വഗ്ഭടാനന്ദൻ [Vagbhadaanandan]

138979. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് ‍ ആരാണ് ? [Svadeshaabhimaani pathratthinte sthaapakanu ‍ aaraanu ?]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138980. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ? [Brahmaananda shivayogi sthaapiccha prasthaanam ?]

Answer: ആനന്ദമഹാസഭ [Aanandamahaasabha]

138981. 1904 ഇല് ‍ അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാര് ‍ ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂള് ‍ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ? [1904 ilu ‍ ayyankaali adhasthitha vibhaagakkaaru ‍ kku vendi skoolu ‍ aarambhicchathu evideyaanu ?]

Answer: വെങ്ങാനൂര് ‍ [Vengaanooru ‍]

138982. കൊച്ചി രാജാവ് ‘ കവിതിലകം ‘ പട്ടം നല് ‍ കി ആദരിച്ചതാരെയാണ് ? [Kocchi raajaavu ‘ kavithilakam ‘ pattam nalu ‍ ki aadaricchathaareyaanu ?]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ [Pandittu karuppanu ‍]

138983. ദര് ‍ ശനമാല ആരുടെ കൃതിയാണ് ? [Daru ‍ shanamaala aarude kruthiyaanu ?]

Answer: ശ്രീനാരായണഗുരു [Shreenaaraayanaguru]

138984. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനു ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം ? [Shree naaraayana guruvinu aathmeeya jnjaanam labhiccha sthalam ?]

Answer: മരുത്വാമല [Maruthvaamala]

138985. തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യന് ‍ ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര് ‍ രാജാവ് ? [Thykkaadu ayyaayude shishyanu ‍ aayirunna thiruvithaamkooru ‍ raajaavu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാള് ‍ [Svaathi thirunaalu ‍]

138986. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Prathyaksha raksha dyva sabha sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: പൊയ്കയില് ‍ കുമാര ഗുരു [Poykayilu ‍ kumaara guru]

138987. അല് ‍ – ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ? [Alu ‍ – islaam maasika aarambhicchathu aaraanu ?]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138988. ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ആരാണ് ? [Aathmopadesha shathakam ezhuthiyathu aaraanu ?]

Answer: ശ്രീ നാരായണ ഗുരു [Shree naaraayana guru]

138989. ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ചന്റെ ഭൌതികാവശിഷ്ട്ടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ? [Chaavara kuriyaakkosu eliyaasu acchante bhouthikaavashishttam evideyaanu sookshicchirikkunnathu ?]

Answer: മാന്നാനം [Maannaanam]

138990. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെന് ‍ നീചന് ‍ എന്നും തിരുവിതാംകൂര് ‍ ഭരണത്തെ അനന്തപുരത്തെ നീചന് ‍ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌ ? [Britteeshu bharanatthe venu ‍ neechanu ‍ ennum thiruvithaamkooru ‍ bharanatthe ananthapuratthe neechanu ‍ ennum visheshippiccha saamoohika parishkaru ‍ tthaavu ?]

Answer: വൈകുണ്ട സ്വാമികള് ‍ [Vykunda svaamikalu ‍]

138991. ’ മനസ്സാണ് ദൈവം ‘ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌ ? [’ manasaanu dyvam ‘ ennu paranja saamoohika parishkaru ‍ tthaavu ?]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

138992. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ‍ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തില് ‍ സര് ‍ വ്വ മത സമ്മേളനം നടന്ന വര്ഷം ? [Shree naaraayana guruvinte nethruthvatthilu ‍ aaluvayile advythaashramatthilu ‍ saru ‍ vva matha sammelanam nadanna varsham ?]

Answer: 1924

138993. സമകാലിക ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിമര് ‍ ശിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ രചിച്ച കൃതി ? [Samakaalika jaathi vyavasthaye vimaru ‍ shicchu kondu pandittu karuppanu ‍ rachiccha kruthi ?]

Answer: ജാതിക്കുമ്മി [Jaathikkummi]

138994. 1887 ഇല് ‍ ദീപിക പത്രത്തിനു തുടക്കമിട്ടത് ആരാണ് ? [1887 ilu ‍ deepika pathratthinu thudakkamittathu aaraanu ?]

Answer: ഫാദര് ‍ ഇമ്മാനുവല് ‍ നിദിരി [Phaadaru ‍ immaanuvalu ‍ nidiri]

138995. സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Samathva samaajam sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: വൈകുണ്ട സ്വാമികള് ‍ [Vykunda svaamikalu ‍]

138996. ശൈവപ്രകാശിക സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Shyvaprakaashika sabha sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: തൈക്കാട് അയ്യാ [Thykkaadu ayyaa]

138997. ആനന്ദ ദര് ‍ ശനത്തിന് ‍ റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ? [Aananda daru ‍ shanatthinu ‍ re upajnjaathaavu aaraanu ?]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

138998. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും തമ്മില് ‍ കണ്ടു മുട്ടിയ വര് ‍ ഷം ? [Chattampi svaamikalum svaami vivekaanandanum thammilu ‍ kandu muttiya varu ‍ sham ?]

Answer: 1892

138999. 1896 ലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേത്രുത്വം നല് ‍ കിയത് ആരാണ് ? [1896 le eezhava memmoriyalinu nethruthvam nalu ‍ kiyathu aaraanu ?]

Answer: ഡോ . പല് ‍ പ്പു [Do . Palu ‍ ppu]

139000. എഡ്വിന് ‍ ആര് ‍ നോള് ‍ ഡി ന് ‍ റെ ‘ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ‘ എന്നാ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ‘ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ‘ എന്ന പേരില് ‍ തര് ‍ ജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ് ? [Edvinu ‍ aaru ‍ nolu ‍ di nu ‍ re ‘ lyttu ophu eshya ‘ ennaa kruthi malayaalatthilekku ‘ shreebuddha charitham ‘ enna perilu ‍ tharu ‍ jjama cheythathu aaraanu ?]

Answer: കുമാരനാശാന് ‍ [Kumaaranaashaanu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions