<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2779

138951. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാല കമ്പോളം പണികഴിപ്പിച്ച ദിവാന് ‍ ആരാണ് ? [Thiruvananthapuratthu chaala kampolam panikazhippiccha divaanu ‍ aaraanu ?]

Answer: രാജാ കേശവദാസൻ [Raajaa keshavadaasan]

138952. രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ നോമിനേറ്റു ചെയ്യാന് ‍ അധികാരമുണ്ട് ‌.? [Raashdrapathikku raajyasabhayilekku ethra amgangale nominettu cheyyaanu ‍ adhikaaramundu .?]

Answer: 12

138953. ‘ അഗ്നി മീളെ പുരോഹിതം ‘ എന്ന ശ്ലോകത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വേദം [‘ agni meele purohitham ‘ enna shlokatthode aarambhikkunna vedam]

Answer: ഋഗ്വേദം [Rugvedam]

138954. ഏഷ്യയിലെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം .? [Eshyayile rogi ennariyappedunna raajyam .?]

Answer: മ്യാൻമർ [Myaanmar]

138955. ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് .? [Charithratthinte pithaavu ennariyappedunnathu aaraanu .?]

Answer: ഹെറോഡോട്ടസ് [Herodottasu]

138956. കേരളത്തിലെ മികച്ച കര് ‍ ഷകന് സംസ്ഥാന സര് ‍ ക്കാര് ‍ നല് ‍ കുന്ന പുരസ്കാരം .? [Keralatthile mikaccha karu ‍ shakanu samsthaana saru ‍ kkaaru ‍ nalu ‍ kunna puraskaaram .?]

Answer: കർഷകോത്തമ [Karshakotthama]

138957. അയോധ്യ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ? [Ayodhya ethu nadiyude theeratthaanu ?]

Answer: സരയൂ [Sarayoo]

138958. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായല് ‍? [Keralatthinte vadakke attatthe kaayalu ‍?]

Answer: ഉപ്പള [Uppala]

138959. ഭക്രാനംഗല് ‍ അണക്കെട്ട് ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Bhakraanamgalu ‍ anakkettu ethu nadiyilaanu sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: സത് ലജ് [Sathu laju]

138960. ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് .? [Kvaandam siddhaanthatthinte upajnjaathaavu aaraanu .?]

Answer: മാക്സ് പ്ലാങ്ക് [Maaksu plaanku]

138961. കെ . എസ് . ആര് ‍. ടി . സി . സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം .? [Ke . Esu . Aaru ‍. Di . Si . Sthaapithamaaya varsham .?]

Answer: 1965

138962. കേരള തുളസീദാസന് ‍ എന്നറിയപ്പെട്ട കവി ആരാണ് .? [Kerala thulaseedaasanu ‍ ennariyappetta kavi aaraanu .?]

Answer: വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് [Vennikkulam gopaalakkuruppu]

138963. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാര് ‍ ത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് .? [Inthyayude aadyatthe vaaru ‍ tthaa vinimaya upagraham ethaanu .?]

Answer: ആപ്പിൾ [Aappil]

138964. ചാന്നാര് ‍ ലഹള നടന്ന വര്ഷം .? [Chaannaaru ‍ lahala nadanna varsham .?]

Answer: 1859

138965. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണ ഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതിയത് ആരാണ് .? [Inthyanu ‍ bharana ghadanayude aamukham ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു [Javaharlaal nehru]

138966. ഭാരതീയ റിസര് ‍ വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വര് ‍ ഷം .? [Bhaaratheeya risaru ‍ vu baanku sthaapithamaaya varu ‍ sham .?]

Answer: 1935

138967. കൊങ്കണ് ‍ റയില് ‍ വേയുടെ നീളം എത്രയാണ് ? [Konkanu ‍ rayilu ‍ veyude neelam ethrayaanu ?]

Answer: 760

138968. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയന് ‍.? [Jnjaanapeedta puraskaaram nediya aadya keraleeyanu ‍.?]

Answer: ജി . ശങ്കര കുറുപ്പ് [Ji . Shankara kuruppu]

138969. ഇന്ത്യന് ‍ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷന് ‍? [Inthyanu ‍ aasoothrana kammeeshante aadya upaadhyakshanu ‍?]

Answer: ഗുല് ‍ സരി ലാല് ‍ നന്ദ [Gulu ‍ sari laalu ‍ nanda]

138970. ദക്ഷിണേന്ത്യ യിലെ അശോകന് ‍ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് .? [Dakshinenthya yile ashokanu ‍ ennariyappettathu aaraanu .?]

Answer: അമോഘവര് ‍ ഷന് ‍ [Amoghavaru ‍ shanu ‍]

138971. രാജതരംഗിണി – എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് ? [Raajatharamgini – enna kruthi ezhuthiyathu aaraanu ?]

Answer: കല് ‍ ഹണന് ‍ [Kalu ‍ hananu ‍]

138972. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വര് ‍ ണ്ണ മെഡല് ‍ നേടിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ ? [Raashdrapathiyude svaru ‍ nna medalu ‍ nediya aadya malayaala sinima ?]

Answer: ചെമ്മീന് ‍ [Chemmeenu ‍]

138973. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ ? [Inthyan bharanaghadanayude samrakshakan ?]

Answer: സുപ്രീം കോടതി [Supreem kodathi]

138974. സമ്പൂര് ‍ ണ്ണവിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Sampooru ‍ nnaviplavam enna aashayatthinte upajnjaathaavu ?]

Answer: ജയപ്രകാശ് നാരായണ് ‍ [Jayaprakaashu naaraayanu ‍]

138975. ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതി.? [Inthyayile paramonnatha siviliyan‍ bahumathi.?]

Answer: ഭാരതരത്നം [Bhaaratharathnam]

138976. ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് . ? [Jaathi naashini sabha sthaapicchathu aaraanu . ?]

Answer: ആനന്ദ തീര്ഥന് ‍ [Aananda theerthanu ‍]

138977. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജനിച്ച വര്ഷം ഏതാണ് ? [Shree naaraayana guru janiccha varsham ethaanu ?]

Answer: 1856

138978. ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Aathmavidyaa samgham sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: വഗ്ഭടാനന്ദൻ [Vagbhadaanandan]

138979. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് ‍ ആരാണ് ? [Svadeshaabhimaani pathratthinte sthaapakanu ‍ aaraanu ?]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138980. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ? [Brahmaananda shivayogi sthaapiccha prasthaanam ?]

Answer: ആനന്ദമഹാസഭ [Aanandamahaasabha]

138981. 1904 ഇല് ‍ അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാര് ‍ ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂള് ‍ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ? [1904 ilu ‍ ayyankaali adhasthitha vibhaagakkaaru ‍ kku vendi skoolu ‍ aarambhicchathu evideyaanu ?]

Answer: വെങ്ങാനൂര് ‍ [Vengaanooru ‍]

138982. കൊച്ചി രാജാവ് ‘ കവിതിലകം ‘ പട്ടം നല് ‍ കി ആദരിച്ചതാരെയാണ് ? [Kocchi raajaavu ‘ kavithilakam ‘ pattam nalu ‍ ki aadaricchathaareyaanu ?]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ [Pandittu karuppanu ‍]

138983. ദര് ‍ ശനമാല ആരുടെ കൃതിയാണ് ? [Daru ‍ shanamaala aarude kruthiyaanu ?]

Answer: ശ്രീനാരായണഗുരു [Shreenaaraayanaguru]

138984. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനു ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം ? [Shree naaraayana guruvinu aathmeeya jnjaanam labhiccha sthalam ?]

Answer: മരുത്വാമല [Maruthvaamala]

138985. തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യന് ‍ ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര് ‍ രാജാവ് ? [Thykkaadu ayyaayude shishyanu ‍ aayirunna thiruvithaamkooru ‍ raajaavu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാള് ‍ [Svaathi thirunaalu ‍]

138986. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Prathyaksha raksha dyva sabha sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: പൊയ്കയില് ‍ കുമാര ഗുരു [Poykayilu ‍ kumaara guru]

138987. അല് ‍ – ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ? [Alu ‍ – islaam maasika aarambhicchathu aaraanu ?]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138988. ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ആരാണ് ? [Aathmopadesha shathakam ezhuthiyathu aaraanu ?]

Answer: ശ്രീ നാരായണ ഗുരു [Shree naaraayana guru]

138989. ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ചന്റെ ഭൌതികാവശിഷ്ട്ടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ? [Chaavara kuriyaakkosu eliyaasu acchante bhouthikaavashishttam evideyaanu sookshicchirikkunnathu ?]

Answer: മാന്നാനം [Maannaanam]

138990. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെന് ‍ നീചന് ‍ എന്നും തിരുവിതാംകൂര് ‍ ഭരണത്തെ അനന്തപുരത്തെ നീചന് ‍ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌ ? [Britteeshu bharanatthe venu ‍ neechanu ‍ ennum thiruvithaamkooru ‍ bharanatthe ananthapuratthe neechanu ‍ ennum visheshippiccha saamoohika parishkaru ‍ tthaavu ?]

Answer: വൈകുണ്ട സ്വാമികള് ‍ [Vykunda svaamikalu ‍]

138991. ’ മനസ്സാണ് ദൈവം ‘ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌ ? [’ manasaanu dyvam ‘ ennu paranja saamoohika parishkaru ‍ tthaavu ?]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

138992. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ‍ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തില് ‍ സര് ‍ വ്വ മത സമ്മേളനം നടന്ന വര്ഷം ? [Shree naaraayana guruvinte nethruthvatthilu ‍ aaluvayile advythaashramatthilu ‍ saru ‍ vva matha sammelanam nadanna varsham ?]

Answer: 1924

138993. സമകാലിക ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിമര് ‍ ശിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ രചിച്ച കൃതി ? [Samakaalika jaathi vyavasthaye vimaru ‍ shicchu kondu pandittu karuppanu ‍ rachiccha kruthi ?]

Answer: ജാതിക്കുമ്മി [Jaathikkummi]

138994. 1887 ഇല് ‍ ദീപിക പത്രത്തിനു തുടക്കമിട്ടത് ആരാണ് ? [1887 ilu ‍ deepika pathratthinu thudakkamittathu aaraanu ?]

Answer: ഫാദര് ‍ ഇമ്മാനുവല് ‍ നിദിരി [Phaadaru ‍ immaanuvalu ‍ nidiri]

138995. സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Samathva samaajam sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: വൈകുണ്ട സ്വാമികള് ‍ [Vykunda svaamikalu ‍]

138996. ശൈവപ്രകാശിക സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Shyvaprakaashika sabha sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: തൈക്കാട് അയ്യാ [Thykkaadu ayyaa]

138997. ആനന്ദ ദര് ‍ ശനത്തിന് ‍ റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ? [Aananda daru ‍ shanatthinu ‍ re upajnjaathaavu aaraanu ?]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

138998. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും തമ്മില് ‍ കണ്ടു മുട്ടിയ വര് ‍ ഷം ? [Chattampi svaamikalum svaami vivekaanandanum thammilu ‍ kandu muttiya varu ‍ sham ?]

Answer: 1892

138999. 1896 ലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേത്രുത്വം നല് ‍ കിയത് ആരാണ് ? [1896 le eezhava memmoriyalinu nethruthvam nalu ‍ kiyathu aaraanu ?]

Answer: ഡോ . പല് ‍ പ്പു [Do . Palu ‍ ppu]

139000. എഡ്വിന് ‍ ആര് ‍ നോള് ‍ ഡി ന് ‍ റെ ‘ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ‘ എന്നാ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ‘ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ‘ എന്ന പേരില് ‍ തര് ‍ ജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ് ? [Edvinu ‍ aaru ‍ nolu ‍ di nu ‍ re ‘ lyttu ophu eshya ‘ ennaa kruthi malayaalatthilekku ‘ shreebuddha charitham ‘ enna perilu ‍ tharu ‍ jjama cheythathu aaraanu ?]

Answer: കുമാരനാശാന് ‍ [Kumaaranaashaanu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions