1. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ (Intellectual Property Rights) മുദ്രാവാക്യം? [Kendra sarkkaar paasaakkiya puthiya desheeya bauddhika svatthavakaasha niyamatthin‍re (intellectual property rights) mudraavaakyam?]

Answer: Creative India; Innovative India

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ (Intellectual Property Rights) മുദ്രാവാക്യം?....
QA->കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്റെ (Intellectual Property Rights) മുദ്രാവാക്യം ?....
QA->ലോക ബൗദ്ധിക സംഘടന ( World Intellectual Property organization- WIPO) നിലവിൽ വന്നത്?....
QA->അന്താരാഷ്ട്ര ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന(WIPO)യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ? ....
QA->ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം....
MCQ->ലോക ബൗദ്ധിക സംഘടന ( World Intellectual Property organization- WIPO) നിലവിൽ വന്നത്?...
MCQ->സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ആപ്പ് ഏതാണ്?...
MCQ->Which of the following were the aims behind the setting up of the World Trade Organisation (WTO)? I. Promotion of free trade and resource flows across countries II. Protection of intellectual property rights III. Managing ba/anced trade between different countries Iv. Promotion of trade between the former East Bloc countries and the western world Select the correct answer by using the codes given below: Codes?...
MCQ->Which of the following countries is the first Chairperson of newly-formed Standing Committee on Information Technology related to Intellectual Property Rights?...
MCQ->How does National Biodiversity Authority (NBA) help in protecting the Indian agriculture? 1. NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. 2. NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants. 3. Application for Intellectual Property Rights related to genetic/biological resources cannot be madewithout the approval of NBA. Which of the statements given above is/are correct?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions