1. ലോക ബൗദ്ധിക സംഘടന ( World Intellectual Property organization- WIPO) നിലവിൽ വന്നത്? [Loka bauddhika samghadana ( world intellectual property organization- wipo) nilavil vannath?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ലോക ബൗദ്ധിക സംഘടന ( World Intellectual Property organization- WIPO) നിലവിൽ വന്നത്?....
QA->കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ (Intellectual Property Rights) മുദ്രാവാക്യം?....
QA->കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ ദേശീയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്റെ (Intellectual Property Rights) മുദ്രാവാക്യം ?....
QA->അന്താരാഷ്ട്ര ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന(WIPO)യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ? ....
QA->ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (WMO - World Meteorological Organization ) സ്ഥാപിതമായത്?....
MCQ->ലോക ബൗദ്ധിക സംഘടന ( World Intellectual Property organization- WIPO) നിലവിൽ വന്നത്?....
MCQ->The headquarters of World Intellectual Property Organisation (WIPO) is located in....
MCQ->Which one of the following cities is the headquarters of the World Intellectual Property Organisation (WIPO)?....
MCQ->Where is the Headquarters of World Intellectual property Organization?....
MCQ->Read the following passage carefully and choose the most appropriate answer to the question out of the four alternatives. Translation is of immense importance today. With rapid commercialization, the narrow barriers between nations are fast disappearing. In the past, there used to be practically no communication amongst nations. The modern world, however, is no longer divided into water-tight compartments. We are heading towards one world, thanks to development in the fields of communication among nations today. Translation forges bonds of unity amongst people who speak different languages. Even if we do not know a particular language or the literature of a particular nation, we can know its richness and the depth of its ideas through translation. Translation also helps in understanding the rich cultural heritage of a nation. Thus a multi-lingual person has a multi-focal view of the world. Translation also serves as a mode of cultural excahnge in a multi-lingual country. It plays a pivotal role in the evolution of a pluralistic national identity. The achievement of translation is both the globalisation of culture and the promotion of intra and inter-cultural bonding. One may appreciate and enjoy through translation the plays of Shakespeare even if one does not know the English language. One may also know the rich world of Homer, Virgil, Dante, Milton, Dickens, Hardy, Leo Tolstoy, Zola and Munshi Prem Chand through translation. Translation responds to our intellectual, cultural and spiritual needs. It is necessary for information and for the exchange of ideas. Translation, which has hitherto been neglected and marginalized, has assumed importance with rapid globalization. It is now considered an art which requires mastery and perfection. A good translator is able to do away with superficiality and has a clear understanding of the text to be translated. He should have mastery over the subtle nuances of the language from which he is translating. Translating a passage of one language into another literally is not only impossible but would also result in incorrect grammar and syntax. What should be the primary concern while translating a passage from one language into another?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions