ട്രെയിൻ

ട്രെയിൻ

വേഗം = ദൂരം /സമയം

സമയം  = ദൂരം / വേഗം


*km/hr നെ  m/s ലേക്ക് മാറ്റാൻ 5/18 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.

ഉദാ :36 Km/hr =36
*5/18=10 m/s


*m/s നെ  km/hr ആക്കി മാറ്റാൻ 18/5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.

ഉദാ : 30 m/s=30
*18/5=108km/hr

km/hr                         m/sec

18km/hr                     5 m/sec

36 km/hr                    10 m/sec

54 km/hr                    15 m/sec

72 km/hr                    20 m/sec

90 km/hr                    25m/sec

108 km/hr                  30 m/sec

km/hr 60 m/s Gales (20good ്കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. പാലം, നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ മുതലായ (നീളം

gao. 36km/hr=36xi=10m/s V 18 പറയുന്ന അളവുകൾ) വയെ മറികടക്കുന്നതിന് ട്രെയി m/s നെ km/hr ആക്കി മാറ്റാൻ "ട്ട് കൊണ്ട് ഗുണി നെ നീളത്തിനും തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെയും നീള ക്കുക. ത്തിന്റെ തുകയ്ക്കു തുല്യമായ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം. ഉദാ: 30 m/s-30x13–108km/hr ഉദാ: 150 m നീളമുള്ള oscolaô 90km/hr വേഗത്തിൽ 5 സഞ്ചരിച്ചാൽ 100m നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ വേ ണ്ടിവരുന്ന സമയം?

(a) 8 sec

(b) 6 sec

(c) 10 sec

(d) 12sec


*മനുഷ്യൻ,കൊടിമരം , ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മുതലായ (നീളം പറയാത്ത അളവുകൾ )വ മറികടക്കുന്നതിന് ട്രെയിന്റെ നീളത്തിനു തുല്യമായ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം.

ഉദാ:90km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നീളമുള്ള  ട്രെയിൻ ഒരു കൊടിമരം കടന്നുപോകാൻ വേണ്ട സമയം

(a)8 sec  (b)5 sec     (c )10 sec      (d)12 sec

ഉത്തരം (c)

                  90 km/hr - 90
*5/18 = 25 m/sec

                   സമയം=  ദൂരം/വേഗം = 250/25 =10 സെക്കൻഡ്


* പാലം,നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ മുതലായ (നീളം  പറയുന്ന അളവുകൾ )വയെ മറികടക്കുന്നതിന് ട്രെയിന്റെ നീളത്തിനും   തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെയും  നീളത്തിന്റെ തുകയ്ക്കു തുല്യമായ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം.

ഉദാ: 150 m നീളമുള്ള  ട്രെയിൻ 90 km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ 100 m നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സമയം ?

(a)8 sec     (b)6 sec        (c )10 sec        (d)12 sec

ഉത്തരം (c )

സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം = 150  100 = 250 m

വേഗം  = 90km/hr - 90
*  5/18 = 25m/sec

സമയം  250/25 = 10 sec

ഉദാ: 900 മീ. നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ 300 മീറ്റർ നീ ളമുള്ള ട്രെയിൻ 72 സെക്കൻഡ്  എടുത്താൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗം ?

(a)45 km/hr

(b) 30 km/hr

(c )25 km/hr

(d)60 km/hr

ഉത്തരം (d)

സഞ്ചരിച്ച ദൂരം = 900  300 = 1200m

വേഗം = 1200/72
*18/5=60km/hr

m/sec വേഗതയെ Km/hr ആക്കുന്നതിലേക്കാണ് 18/5 കൊണ്ട് ഗണിച്ചു.

ഉദാ: 72km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 180 മീ.നീളമുള്ള ട്രെയിൻ 15 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്  ഒരു  പ്ലാറ്റ് ഫാം കടന്നുപോയാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം .

(b) 150m

(c) 160m

(d) 175m

ഉത്തരം (a)

ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം = 180  x

വേഗം = 72 km/hr - 72 x 5/18 =20m/s

15 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം = 15 X 20 = 300m 300

പ്ലേറ്റ് ഫോമിന്റെ നീളം = 180  x = 300

X =300 - 180 = 120m.

തീവണ്ടിയുടെ അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ (ട്രെയിൻ, മനുഷ്യൻ) മറികടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് വേണ്ട സമയം

l1l2/v1-v2

ഇവിടെ l1, 12 എന്നിവ തീവണ്ടി, വസ്തു എന്നിവയുടെ നീളവും V1, V2 എന്നിവ അവയുടെ വേഗവുമാണ്.

മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ l2 = 0 എന്നെഴുതുക.

ഉദാ. 90km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന  200 മീ. നീളമുള്ള ട്രെയിൻ അതേ ദിശയിൽ 54km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 150 മീ. നീളമുള്ള ട്രെയിനിനെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നുപോകും? (a) 30 sec

(b) 35 sec

(c ) 38 sec

(d) 40 sec

ഉത്തരം (b)

l1l2/V1- V2 = 200150/90-54 =350/36

36→36× 5/18 =10m/sec

350/10 = 35 sec

തീവണ്ടിയുടെ എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ (ട്രെയിൻ, മനുഷ്യൻ) മറികടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് വേണ്ട സമയം

l1l2/V1V2

ഇവിടെ I1, l2 എന്നിവ തീവണ്ടി, വസ്തു

എന്നിവയുടെ നീളവും V1, V2, എന്നിവ അവയുടെ വേഗവുമാണ്.

മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ l2 = 0 എന്നെടുക്കുക.

ഉദാ :50Km/hrവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മീ. നീളമുള്ള ട്രെയിൻ എതിർദിശയിൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നീളമുള്ള 150 മീ.നീളമുള്ള ട്രെയിനിനെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും ?

(a)16 sec

(b)12 sec

(c )15 sec

(d)17 sec

ഉത്തരം (a)

l1l2/v1v2 = 250150/5040 = 400/90

90km/hr = 90
*5/18 = 25m/sec

400/25 = 16sec


*ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി/

പോസ്റ്റ് എന്നിവയെ നിശ്ചിതസമയം കൊണ്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ടും കടന്നു പോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗം

= പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം/ സമയവ്യത്യാസം

ട്രെയിനിന്റെ നീളം = വേഗം x കുറഞ്ഞ സമയം

ഉദാ: ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനെ 10 സെക്കൻഡുകൊണ്ടും 300 മീ. നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 30 സെക്കൻഡുകൊണ്ടും കടന്നുപോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗം.

(a) 45km/hr.

(b) 60km/hr

(c ) 54km/hr

(d)90km/hr.

ഉത്തരം (c)

വേഗം = 300/30-10 =300/20 = 15m/s

15m/s=15
*18/5= 54km/hr

ഉദാ: ഒരു ട്രെയിൻ 140 മീ. നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ 14 സെക്കൻഡു കൊണ്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റന്റെ 7 സെക്കൻഡു കൊണ്ടും കടന്നുപോയാൽ ട്രെയിനിന്റെ നീളം

(a) 100m

(b) 120m

(c ) 140m

(d) 160m

ഉത്തരം (c)

ട്രെയിനിന്റെ നീളം = വേഗം X കുറഞ്ഞ സമയം

വേഗം = 140/14-7 = 140/7 = 20m/s

നീളം  = 20
*7 = 140m

ചോദ്യങ്ങൾ


1.100 മീ.നീളമുള്ള തീവണ്ടി 72km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം ?

(a) 5 sec

(b) 10 sec

(c ) 50 sec

(d) 15 sec


2. 54 km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 180 മീ.നീളമുള്ള ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സമയം?

(a)4 sec

(b)12 sec

(c )30 sec

(d) 15 sec


3.120 m നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ 6

സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ ട്രെയിനിന്റെ വേഗം ?

(a)60 km/hr

(b)72 km/hr

(c )20 km/hr

(d) 16km/hr


4.36km/hr  വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടി പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ 20 സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്ര ?

(a) 175 മീ.

(b) 400 മീ.

(C) 178 മീ.

(d) 200  മീ.


5.25വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മീ. നീളമുള്ള തീവണ്ടി, മീ. നീളമുള്ള പാലം കടക്കുന്നതിന് വേണ്ട സമയം ?

(a)5 sec

(b)10 sec

(c )25 sec

(d)20 sec


6.230 മീ.നീളമുള്ള തീവണ്ടി  വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന മീ. നീളമുള്ള മറ്റൊരു തീവണ്ടിയെ കടന്നുപോകുന്നതിന് വേണ്ട സമയം?

(a)30 sec

(b)20 sec

(c )25 sec

(d)35 sec


7.300 മീ.നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ സെക്കൻഡുകൊണ്ട്  മീ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കുന്നു. എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗം ?

(a)80/3 m/sec

(b)60m/sec

(c )50/3 m/sec

(d)10m/sec


8.പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ  വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ  മീ. നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ ട്രെയിനിന് വേണ്ട സമയം?

(a)40 sec

(b)18 sec

(c)30 sec

(d)10 sec


9.150 മീ, നീളമുള്ള ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 250 മീ.നീളമുള്ള പാലത്തിനെ മറികടക്കുന്നു.എങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ് ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം?

(a)5 sec

(b)8 sec

(c )3 sec

(d)2 sec


10.180 മീ.,120 മീ.നീളമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ യഥാക്രമം 72km/hr,108 km/hr വേഗത്തിൽ എതിർ ദിശയിൽ  സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ട സമയം?

(a)6 sec

(b)10 sec

(c )8 sec

(d) 12 sec


11.250 മീ.,230 മീ., നീളമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ യഥാക്രമം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇവ പരസ്പരം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ട സമയം ?

(a)144 sec

(b)120 sec

(c )160 sec

(d) 138 sec


12.165 മീ. നീളമുള്ള ട്രെയിൻ 60km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതേദിശയിൽ 6km/hr വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം

(a)18sec

(b)15 sec

(c )11 sec

(d) 20 sec


13.80 km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടി10km/hr എതിർദിശയിൽ  വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരാളെ മറികടന്നുപോകുന്നതിന് 4 സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ  തീവണ്ടിയുടെ നീളമെത്ര?

(a)75m

(b)200m

(c )150m

(d)100m


14.ഒരു റെയിൽ പാളത്തിനരികിൽ മീ. വീതം അകലത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്  പോസ്റ്റ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്  മീ.നീളമുള്ള തീവണ്ടി സെക്കൻഡുകൾകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടന്നുപോയി എന്നാൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം ?

(a)78 km/hr

(b)64 km/hr

(c )72km/hr

(d)54km/hr


15.ഒരു ട്രെയിൻ  മീ. നീളമുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റ്ഫോം സെക്കൻഡുകൊണ്ടും ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് പോസ്റ്റ്  സെക്കൻഡുകൊണ്ടും കടക്കുന്നു. ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്ര ?

(a)100 മീ

(b)200 മീ

(c )300 മീ

(d)400 മീ

ഉത്തരങ്ങൾ


1.(a)

72km/hr =72
*5/18=20 m/s

സമയം=100/20=5 സെക്കൻഡ്


2.(b)

54km/hr=54
*5/18=15 m/s


3.(b)

സമയം=120/6=20 m/sec

20 m/sec=20
*18/5=72km/hr


4.(d)

ദൂരം = വേഗം
*സമയം

=36
*20
*5/18=200 മീ.


5.(d)

ആകെ ദൂരം =300200=500 മീ.

വേഗം=25m/s

സമയം=500/25=20 sec


6.(a)

ആകെ ദൂരം =270230500 മീ.

60 km/hr=60
*5/18=300/18 m/sec

സമയം=500
*18/300=30 സെക്കൻഡ്


7.(a)

ആകെ ദൂരം =500300=800  മീ.സമയം=30 sec

വേഗം=800/3=80/3 m/sec


8.(c)

ട്രെയിനിന്റെ നീളം=വേഗം
*സമയം

=10
*72
*5/18

=10
*20=200 മീ.

പാലം കടക്കാൻ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം =200400=600  മീ.

സമയം=600m/72km/hr

72km/hr=72
*5/18=20 m/sec

=600/20=30


9.(c)

ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം=250150=400m

വേഗം=400/8=50m/sec

ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം

=150/50=3 sec


10.(a)

1

1

1

2

/

v

1

v

2

1

1

=180m,

1

2

=120m,

v

1

=72 km/hr,

v

2

=108 km/hr

=180120/72108=300/180=

180 km/hr =180
*5/18=50m/sec

സമയം=300/50=6 sec


11.(a)

1

1

1

2

/

v

1

-

v

2

=250230/60-72=480/12

12 km/hr=12
*5/18=60/18=30/9=10/3 m/s

സമയം=480
*3/10=144 സെക്കൻഡ്


12.(c)

1

1

1

2

/

v

1

-

v

2

=

1650/60-6=165/54  km/hr

സമയം=165/15=11 sec


13.(d)

1

1

1

2

/

v

1

v

2

1

1

0/8010=

1

1

/90 km/hr =4 sec

90 km/hr=90
*5/18=25 m/sec

.’.

1

1

=4
*25=100m


14.(c)

പോസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആകെ അകലം=60
*9=540m

ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം =540160=700m

വേഗം =700/35=20 m/sec

20m/sec=20
*18/5=72 km/hr


15.(d)

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നീളം /സമയ വ്യത്യാസം =ട്രെയിനിന്റെ വേഗം

200/15-10=200/5=40 m/sec

ട്രെയിനിന്റെ നീളം=വേഗം
*വരുന്ന സമയം

=40
*10=400 mManglish Transcribe ↓


dreyin

vegam = dooram /samayam

samayam  = dooram / vegam


*km/hr ne  m/s lekku maattaan 5/18 kondu gunikkuka.

udaa :36 km/hr =36
*5/18=10 m/s


*m/s ne  km/hr aakki maattaan 18/5 kondu gunikkuka.

udaa : 30 m/s=30
*18/5=108km/hr

km/hr                         m/sec

18km/hr                     5 m/sec

36 km/hr                    10 m/sec

54 km/hr                    15 m/sec

72 km/hr                    20 m/sec

90 km/hr                    25m/sec

108 km/hr                  30 m/sec

km/hr 60 m/s gales (20good ്kondu gunikkuka. Paalam, nirtthiyittirikkunna dreyin muthalaaya (neelam

gao. 36km/hr=36xi=10m/s v 18 parayunna alavukal) vaye marikadakkunnathinu dreyi m/s ne km/hr aakki maattaan "ttu kondu guni ne neelatthinum thannirikkunna vasthuvinteyum neela kkuka. Tthinte thukaykku thulyamaaya dooram sancharikkanam. Udaa: 30 m/s-30x13–108km/hr udaa: 150 m neelamulla oscolaô 90km/hr vegatthil 5 sancharicchaal 100m neelamulla paalam kadakkaan ve ndivarunna samayam?

(a) 8 sec

(b) 6 sec

(c) 10 sec

(d) 12sec


*manushyan,kodimaram , ilakdriku posttu muthalaaya (neelam parayaattha alavukal )va marikadakkunnathinu dreyinte neelatthinu thulyamaaya dooram sancharikkanam.

udaa:90km/hr vegatthil sancharikkunna neelamulla  dreyin oru kodimaram kadannupokaan venda samayam

(a)8 sec  (b)5 sec     (c )10 sec      (d)12 sec

uttharam (c)

                  90 km/hr - 90
*5/18 = 25 m/sec

                   samayam=  dooram/vegam = 250/25 =10 sekkandu


* paalam,nirtthiyittirikkunna dreyin muthalaaya (neelam  parayunna alavukal )vaye marikadakkunnathinu dreyinte neelatthinum   thannirikkunna vasthuvinteyum  neelatthinte thukaykku thulyamaaya dooram sancharikkanam.

udaa: 150 m neelamulla  dreyin 90 km/hr vegatthil sancharicchaal 100 m neelamulla paalam kadakkaan vendivarunna samayam ?

(a)8 sec     (b)6 sec        (c )10 sec        (d)12 sec

uttharam (c )

sancharikkenda dooram = 150  100 = 250 m

vegam  = 90km/hr - 90
*  5/18 = 25m/sec

samayam  250/25 = 10 sec

udaa: 900 mee. Neelamulla paalam kadakkaan 300 meettar nee lamulla dreyin 72 sekkandu  edutthaal dreyininte vegam ?

(a)45 km/hr

(b) 30 km/hr

(c )25 km/hr

(d)60 km/hr

uttharam (d)

sanchariccha dooram = 900  300 = 1200m

vegam = 1200/72
*18/5=60km/hr

m/sec vegathaye km/hr aakkunnathilekkaanu 18/5 kondu ganicchu.

udaa: 72km/hr vegatthil sancharikkunna 180 mee. Neelamulla dreyin 15 sekkandu kondu  oru  plaattu phaam kadannupoyaal plaattphominte neelam .

(b) 150m

(c) 160m

(d) 175m

uttharam (a)

aake sanchariccha dooram = 180  x

vegam = 72 km/hr - 72 x 5/18 =20m/s

15 sekkandu kondu sanchariccha dooram = 15 x 20 = 300m 300

plettu phominte neelam = 180  x = 300

x =300 - 180 = 120m.

theevandiyude athe dishayil sancharikkunna oru vasthuvine (dreyin, manushyan) marikadakkaan theevandikku venda samayam

l1l2/v1-v2

ivide l1, 12 enniva theevandi, vasthu ennivayude neelavum v1, v2 enniva avayude vegavumaanu.

manushyanaanenkil l2 = 0 ennezhuthuka.

udaa. 90km/hr vegatthil sancharikkunna  200 mee. Neelamulla dreyin athe dishayil 54km/hr vegatthil sancharikkunna 150 mee. Neelamulla dreyinine ethra samayam kondu kadannupokum? (a) 30 sec

(b) 35 sec

(c ) 38 sec

(d) 40 sec

uttharam (b)

l1l2/v1- v2 = 200150/90-54 =350/36

36→36× 5/18 =10m/sec

350/10 = 35 sec

theevandiyude ethirdishayil sancharikkunna oru vasthuvine (dreyin, manushyan) marikadakkaan theevandikku venda samayam

l1l2/v1v2

ivide i1, l2 enniva theevandi, vasthu

ennivayude neelavum v1, v2, enniva avayude vegavumaanu.

manushyanaanenkil l2 = 0 ennedukkuka.

udaa :50km/hrvegatthil sancharikkunna mee. Neelamulla dreyin ethirdishayil vegatthil sancharikkunna neelamulla 150 mee. Neelamulla dreyinine ethra samayam kondu kadannu pokum ?

(a)16 sec

(b)12 sec

(c )15 sec

(d)17 sec

uttharam (a)

l1l2/v1v2 = 250150/5040 = 400/90

90km/hr = 90
*5/18 = 25m/sec

400/25 = 16sec


*oru dreyin plaattphomil nilkkunna vyakthi/

posttu ennivaye nishchithasamayam kondum plaattphomine nishchitha samayam kondum kadannu poyaal dreyininte vegam

= plaattphominte neelam/ samayavyathyaasam

dreyininte neelam = vegam x kuranja samayam

udaa: oru dreyin plaattphomil nilkkunna ilakdriku posttine 10 sekkandukondum 300 mee. Neelamulla plaattphomine 30 sekkandukondum kadannupoyaal dreyininte vegam.

(a) 45km/hr.

(b) 60km/hr

(c ) 54km/hr

(d)90km/hr.

uttharam (c)

vegam = 300/30-10 =300/20 = 15m/s

15m/s=15
*18/5= 54km/hr

udaa: oru dreyin 140 mee. Neelamulla plaattphomine 14 sekkandu kondum plaattphomil nilkkunna stteshan maasttante 7 sekkandu kondum kadannupoyaal dreyininte neelam

(a) 100m

(b) 120m

(c ) 140m

(d) 160m

uttharam (c)

dreyininte neelam = vegam x kuranja samayam

vegam = 140/14-7 = 140/7 = 20m/s

neelam  = 20
*7 = 140m

chodyangal


1. 100 mee. Neelamulla theevandi 72km/hr vegatthil sancharicchaal ilakdriku posttine marikadakkaan venda samayam ?

(a) 5 sec

(b) 10 sec

(c ) 50 sec

(d) 15 sec


2. 54 km/hr vegatthil sancharikkunna 180 mee. Neelamulla dreyin plaattu phomil nilkkunna oraaline marikadakkaan vendivarunna samayam?

(a)4 sec

(b)12 sec

(c )30 sec

(d) 15 sec


3. 120 m neelamulla oru dreyin oru ilakdriku posttu kadakkaan 6

sekkandu edutthaal dreyininte vegam ?

(a)60 km/hr

(b)72 km/hr

(c )20 km/hr

(d) 16km/hr


4. 36km/hr  vegatthil sancharikkunna theevandi posttine marikadakkaan 20 sekkandu edutthaal theevandiyude neelam ethra ?

(a) 175 mee.

(b) 400 mee.

(c) 178 mee.

(d) 200  mee.


5. 25vegatthil sancharikkunna mee. Neelamulla theevandi, mee. Neelamulla paalam kadakkunnathinu venda samayam ?

(a)5 sec

(b)10 sec

(c )25 sec

(d)20 sec


6. 230 mee. Neelamulla theevandi  vegatthil sancharikkunnu. Stteshanil nirtthiyittirikkunna mee. Neelamulla mattoru theevandiye kadannupokunnathinu venda samayam?

(a)30 sec

(b)20 sec

(c )25 sec

(d)35 sec


7. 300 mee. Neelamulla oru dreyin sekkandukondu  mee neelamulla oru paalam kadakkunnu. Enkil dreyinin്re vegam ?

(a)80/3 m/sec

(b)60m/sec

(c )50/3 m/sec

(d)10m/sec


8. Plaattu phomil nilkkunna oraaline  vegatthil sancharikkunna dreyin sekkandu kondu kadannu pokunnuvenkil  mee. Neelamulla oru paalam kadakkaan dreyininu venda samayam?

(a)40 sec

(b)18 sec

(c)30 sec

(d)10 sec


9. 150 mee, neelamulla dreyin sekkandu kondu 250 mee. Neelamulla paalatthine marikadakkunnu. Enkil aa dreyiningu oru deliphon posttine marikadakkaan venda samayam?

(a)5 sec

(b)8 sec

(c )3 sec

(d)2 sec


10. 180 mee.,120 mee. Neelamulla randu dreyinukal yathaakramam 72km/hr,108 km/hr vegatthil ethir dishayil  sancharikkunnu. Ee dreyinukal parasparam marikadakkunnathinu venda samayam?

(a)6 sec

(b)10 sec

(c )8 sec

(d) 12 sec


11. 250 mee.,230 mee., neelamulla randu dreyinukal yathaakramam vegatthil sancharikkunnu. Iva parasparam marikadakkunnathinu venda samayam ?

(a)144 sec

(b)120 sec

(c )160 sec

(d) 138 sec


12. 165 mee. Neelamulla dreyin 60km/hr vegatthil sancharikkunnu. Athedishayil 6km/hr vegatthil nadakkunna oraaline marikadakkaan venda samayam

(a)18sec

(b)15 sec

(c )11 sec

(d) 20 sec


13. 80 km/hr vegatthil sancharikkunna theevandi10km/hr ethirdishayil  vegatthil odunna oraale marikadannupokunnathinu 4 sekkandu venamenkil  theevandiyude neelamethra?

(a)75m

(b)200m

(c )150m

(d)100m


14. Oru reyil paalatthinarikil mee. Veetham akalatthil ilakdriku  posttu  sthaapicchittundu  mee. Neelamulla theevandi sekkandukalkondu ilakdriku posttu kadannupoyi ennaal theevandiyude vegam ?

(a)78 km/hr

(b)64 km/hr

(c )72km/hr

(d)54km/hr


15. Oru dreyin  mee. Neelamulla oru phlaattpheaam sekkandukondum oru deligraaphu posttu  sekkandukondum kadakkunnu. Dreyinin്re neelam ethra ?

(a)100 mee

(b)200 mee

(c )300 mee

(d)400 mee

uttharangal


1.(a)

72km/hr =72
*5/18=20 m/s

samayam=100/20=5 sekkandu


2.(b)

54km/hr=54
*5/18=15 m/s


3.(b)

samayam=120/6=20 m/sec

20 m/sec=20
*18/5=72km/hr


4.(d)

dooram = vegam
*samayam

=36
*20
*5/18=200 mee.


5.(d)

aake dooram =300200=500 mee.

vegam=25m/s

samayam=500/25=20 sec


6.(a)

aake dooram =270230500 mee.

60 km/hr=60
*5/18=300/18 m/sec

samayam=500
*18/300=30 sekkandu


7.(a)

aake dooram =500300=800  mee. Samayam=30 sec

vegam=800/3=80/3 m/sec


8.(c)

dreyininte neelam=vegam
*samayam

=10
*72
*5/18

=10
*20=200 mee.

paalam kadakkaan aake sancharikkenda dooram =200400=600  mee.

samayam=600m/72km/hr

72km/hr=72
*5/18=20 m/sec

=600/20=30


9.(c)

aake sancharikkenda dooram=250150=400m

vegam=400/8=50m/sec

deliphon posttine marikadakkaan venda samayam

=150/50=3 sec


10.(a)

1

1

1

2

/

v

1

v

2

1

1

=180m,

1

2

=120m,

v

1

=72 km/hr,

v

2

=108 km/hr

=180120/72108=300/180=

180 km/hr =180
*5/18=50m/sec

samayam=300/50=6 sec


11.(a)

1

1

1

2

/

v

1

-

v

2

=250230/60-72=480/12

12 km/hr=12
*5/18=60/18=30/9=10/3 m/s

samayam=480
*3/10=144 sekkandu


12.(c)

1

1

1

2

/

v

1

-

v

2

=

1650/60-6=165/54  km/hr

samayam=165/15=11 sec


13.(d)

1

1

1

2

/

v

1

v

2

1

1

0/8010=

1

1

/90 km/hr =4 sec

90 km/hr=90
*5/18=25 m/sec

.’.

1

1

=4
*25=100m


14.(c)

posttukal thammilulla aake akalam=60
*9=540m

aake sancharikkenda dooram =540160=700m

vegam =700/35=20 m/sec

20m/sec=20
*18/5=72 km/hr


15.(d)

plaattphomil neelam /samaya vyathyaasam =dreyininte vegam

200/15-10=200/5=40 m/sec

dreyininte neelam=vegam
*varunna samayam

=40
*10=400 m

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions