<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3348

167401. ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ? [Dakshina mookaambika ennariyappedunna kshethram ?]

Answer: പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം [Panacchikkaadu sarasvathi kshethram]

167402. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം? [Ettavum kooduthal kozhuppu adangiyittulla sugandhavyanjjanam?]

Answer: ജാതിക്ക [Jaathikka]

167403. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം; [Inthyayil ninnum kooduthalaayi irumpayiru kayattumathi cheyyunna thuramukham;]

Answer: മർമ്മഗോവ [Marmmagova]

167404. Who became the first Miss India?

Answer: Pramila

167405. Wagamon hill station is situated in:

Answer: Idukki

167406. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പത്രം എന്നറിയ പ്പെടുന്നത്? [Keralatthile aadya soshyalisttu pathram ennariya ppedunnath?]

Answer: പ്രഭാതം . [Prabhaatham .]

167407. We`ve met before, ___?

Answer: haven`t we

167408. IT Act in India was amended in

Answer: 2008

167409. Who invented the cell?

Answer: Robert Hook

167410. Which of the following helps to type properly on a ruled paper?

Answer: Push button

167411. __________ helps to give uniform margin on all sheets while typing.

Answer: Paper guide

167412. World teachers day was observed on?

Answer: October 5

167413. സമയം 30 ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത്? [Samayam 30 klokkile minittu manikkoor soochikal thammilulla konalavu enthu?]

Answer: 15

167414. `വെള്ളപ്പൊന്ന്` എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം? [`vellapponnu` ennariyappedunna loham?]

Answer: പ്ലാറ്റിനം [Plaattinam]

167415. Where did Prime Minister Modi start the E-100 project?

Answer: Pune

167416. വിവാദമായിരിക്കുന്ന പാത്രക്കടവ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണ് ? [Vivaadamaayirikkunna paathrakkadavu jalavydyutha paddhathi ethu jillayilaanu ?]

Answer: പാലക്കാട് [Paalakkaadu]

167417. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം [Ettavum kooduthal janasamkhyayulla raajyam]

Answer: ചൈന [Chyna]

167418. "Bar cramp" is a tool of—

Answer: Catching tightly wood

167419. The first woman recipient of "Bharat Ratna" is

Answer: Indira Gandhi

167420. Glass is a good :

Answer: Insulator

167421. Judiciary of India is:

Answer: Independent

167422. .In India which one among the following formulates the Fiscal Policy?

Answer: .Planning Commission

167423. Find out the wrongly spelt word.

Answer: Restaurent

167424. The Bombay Presidency association was formed in?

Answer: 1885

167425. മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത്? [Meyanaamatthinu udaaharanameth?]

Answer: വായു [Vaayu]

167426. Which state government has recently roll out Startup and Innovation policy ‘2018-2023"? (Marks: 0)

Answer: Tamil Nadu

167427. Who has become the first player-ever to win ICC Test, ODI Player And Cricketer Of The Year? (Marks: 0)

Answer: Virat Kohli

167428. Write the plural form of the compound word’son in law’

Answer: Sons-in-law

167429. Every boy and girl _______ the offer tendered by the sales executive.

Answer: accepts

167430. Which of the following word means. " indefinitely"?

Answer: sine die

167431. ഭൗമഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തത് ഏത്? [Bhaumagrahangalude koottatthil‍ ul‍ppedaatthathu eth?]

Answer: ശനി [Shani]

167432. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് "ഒറ്റപദം ഏത്? [Ippol ullathu "ottapadam eth?]

Answer: അധുനാതനം [Adhunaathanam]

167433. He is _____right man for the job

Answer: the

167434. കന്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമേത് ? [Kanpyoottarin‍re thalacchoru ennariyappedunna bhaagamethu ?]

Answer: സി.പി.യു [Si. Pi. Yu]

167435. The maximum speed at which data, can be transferred between two modes on a network is called:

Answer: Bandwidth

167436. ........... you apologize, he won"t forgive you.

Answer: Unless

167437. Which​ ​part​ ​of​ ​the​ ​plant​ ​is​ ​used​ ​as​ ​‘saffron’?

Answer: Style and Stigma

167438. 73rd Amendment act is also known as

Answer: Panchayati Raj act

167439. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗത്തിൻെ്റ മുൻ ഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Esu. En. Di. Pi. Yogatthine്ra mun gaami ennariyappedunnath?]

Answer: വാവൂട്ട് യോഗം [Vaavoottu yogam]

167440. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ കുറ്റവാളി ? [Inthyayile aadya sybar kuttavaali ?]

Answer: ആസിഫ് അസീം [Aasiphu aseem]

167441. The function of gear box is to:

Answer: All of the above

167442. The museum at East Hill in Kozhikode is named after

Answer: Pazhassi Raja

167443. He was embarrassed because everybody was laughing _____ him.

Answer: at

167444. Which of the following is not a compound noun

Answer: cross _ examine

167445. The researchers of which country have developed a system that can produce electricity and hydrogen fuel from carbon dioxide? (Marks: 0)

Answer: South Korea

167446. Which of the statements is a perfect definition of Recto ?

Answer: Right hand page of a book

167447. . The corporation is spending a lot of money to .......... the city

Answer: beautify

167448. A boy buys oranges at Rs.2 for 3 oranges and sells them at one rupee each. To make a profit of Rs.10 he must sell?

Answer: 30

167449. Which is known as "Little Nobel"?

Answer: UNESCO Peace Prize

167450. Out of the frying pan into the fire - ഇതിനു സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് [Out of the frying pan into the fire - ithinu samaanamaaya pazhanchollu]

Answer: വറചട്ടിയില്‍ നിന്ന് എരിതീയിലേക്ക് [Varachattiyil‍ ninnu eritheeyilekku]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution