സമയവും പ്രവൃത്തിയും
*A ഒരു ജോലി x ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും B അതേ ജോലി y ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്താൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് xy\xy ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും.

*M1 ആളുകൾ D1 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കു..................
സമയവും  പ്രവൃത്തിയും (Time & Work)
1.’A’ഒരു ജോലി ‘x’ ദിവസം കൊണ്ടും ‘B’അത് ‘y’ ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്താൽ രണ്ടും പേരും ചേർന്ന്   
xy/x  y  ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും.
2.M1 ആളുകൾ D1 ദിവസം കൊണ്ട് പൂ..................
ജോലിയും സമയവും 
*  A ഒരു ജോലി 'n' ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ
Aയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി 1/n ആയിരിക്കും.
* Aയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി 1/n ആണെങ്കിൽ
 A ആ ജോലി n ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. ഉദാ :[..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions