1. എന്താണ് ശതവത്സര യുദ്ധം(Hunderd Years War) ? [Enthaanu shathavathsara yuddham(hunderd years war) ? ]

Answer: 1377 മുതൽ 1458 വരെ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടന്ന 116 വർഷത്തെ യുദ്ധം [1377 muthal 1458 vare phraansu imglandumaayi nadanna 116 varshatthe yuddham ]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->എന്താണ് ശതവത്സര യുദ്ധം(Hunderd Years War) ? ....
QA->ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി 116 വർഷത്തെ ശതവത്സര യുദ്ധം(Hunderd Years War) നടന്ന കാലയളവ് ? ....
QA->ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടന്ന ശതവത്സര യുദ്ധം(Hunderd Years War) എത്ര വർഷം നീണ്ടുനിന്നു ? ....
QA->1377 മുതൽ 1458 വരെ 116 വർഷത്തെ ശതവത്സര യുദ്ധം(Hunderd Years War) നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ? ....
QA->ശതവത്സര യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് നിർണായക വിജയം സമ്മാനിച്ച വനിത ? ....
MCQ->In a cricket team, the average age of eleven players in 28 years. What is the age of the captain? I.  The captain is eleven years older than the youngest player.  II.  The average age of 10 players, other than the captain is 27.3 years.  III.  Leaving aside the captain and the youngest player, the average ages of three groups of three players each are 25 years, 28 years and 30 years respectively....
MCQ->The First World War raged from August 1914 to the final Armistice on November 11, 1918. After how many years since World War I ended did World War II breakout?...
MCQ->Mahatma Gandhi gave up the title of Kaiser-i-Hind and returned all the war medals which were awarded to him by the British for his war services (during the First World War)?...
MCQ->The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is:...
MCQ->The neighborhood block association has received many complaints about people knocking on doors and soliciting money for an unknown charity organization even though door-to-door solicitation is prohibited by local laws. Three residents have provided descriptions of individuals who have come to their door asking for money. Solicitor #1 is a white male, 20-25 years old, 5'9", 145 pounds, with very short brown hair. He was wearing a dark blue suit and carrying a brown leather briefcase. Solicitor #2 is a white male, 25-30 years old, 6'2", 200 pounds, with a shaved-head. He was wearing a red T-shirt and jeans. Solicitor #3 is a white male, approximately 23 years old, 5'10", slight build, with short brown hair. He was wearing a blue suit. Three days after the block association meet- ing, a resident noticed a man knocking on doors in the neighborhood and phoned the police to report the illegal activity. This solic- itor was described as follows: Solicitor #4 is a white male, 22 years old, 140 pounds, about 5'10", with short brown hair. He was carrying a briefcase and wearing a dark suit. Based on this description, which of the three solicitations was also likely carried out by Solicitor #4?

...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions