1. തന്നിരിക്കുന്ന വാകൃത്തിൽ "x" ചിഹ്നം "+". നെയും"+’ ചിഹ്നം "/" നെയും ‘-’ ചിഹ്നം ‘x’ നെയും "/" ചിഹ്നം ‘-’ നെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 6x4-5+2/1 ന്റെ വില [Thannirikkunna vaakrutthil "x" chihnam "+". Neyum"+’ chihnam "/" neyum ‘-’ chihnam ‘x’ neyum "/" chihnam ‘-’ neyum soochippikkunnu enkil 6x4-5+2/1 nte vila]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഒരു കടയിൽ 9 ഓറഞ്ചിന്റെ വില 5 ആപ്പിളിന് തുല്യമാണ്. 5 ആപ്പിളിന്റെ വില 3 മാങ്ങക്കും, 3 മാങ്ങ 12 നാരങ്ങക്കും തുല്യമാണ്. 12 നാരങ്ങയുടെ വില 18 രൂപ എങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ വില എന്ത്?....
QA->മേശയുടെ വില 800 രൂപയും കസേരയുടെ വില 200 രൂപയും ആണ് . എങ്കിൽ കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ?....
QA->മേശ യുടെ വില 800 രൂപയും കസേ രയുടെ വില 200 രൂപയും ആണ് എങ്കില്‍ കസേ രയുടെ വില മേശയുടെ വില യുടെ എത്ര ശതമാന മാണ ്?....
QA->മേശയുടെ വില 800 രൂപയും കസേരയുടെ വില 200 രൂപയും ആണ്‌.എങ്കില്‍ കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ്‌?....
QA->ഭരണം മാറിയെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞില്ല' എന്ന വാകൃത്തിൽ എങ്കിലും എന്ന പദം എന്തിനെക്കുറിക്കുന്നു് ? ....
MCQ->തന്നിരിക്കുന്ന വാകൃത്തിൽ "x" ചിഹ്നം "+". നെയും"+’ ചിഹ്നം "/" നെയും ‘-’ ചിഹ്നം ‘x’ നെയും "/" ചിഹ്നം ‘-’ നെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 6x4-5+2/1 ന്റെ വില....
MCQ->60. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ x ചിഹ്നം + നേയും + ചിഹ്നം / നേയും - ചിഹ്നം x നേയും / ചിഹ്നം - നേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 6x4-5+2 / 1 ന്റെ വില?....
MCQ->മേശയുടെ വില 800 രൂപയും കസേരയുടെ വില 200 രൂപയും ആണ്. എങ്കിൽ കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ്?....
MCQ->ഓരോ കേസിലും 2 റിമൈൻഡറായി ശേഷിക്കുന്ന 110 നെയും 128 നെയും ഹരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?....
MCQ->O₁ O₂ എന്നീ രണ്ട് തരം എണ്ണകളുടെ മിശ്രിതത്തിൽ O₁ : O₂ യുടെ അനുപാതം 3 : 2 ആണ്. O₁ എണ്ണയുടെ വില 4/L ഉം O₂ എണ്ണയുടെ വില 9/L ഉം ആണെങ്കിൽ. തുടർന്ന് ഫല മിശ്രിതത്തിന്റെ വില കണ്ടെത്തുക ?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution