<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1866

93301. Examination of witness -ശരിയായ വിവർത്തനം? [Examination of witness -shariyaaya vivartthanam?]

93302. പഞ്ചവാദ്യത്തില്‍ ശംഖ് ഉള്‍പ്പെടെ എത്ര വാദ്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? [Panchavaadyatthil‍ shamkhu ul‍ppede ethra vaadyangalaanu upayogikkunnath?]

93303. Forbidden fruit - ഇതിനു സമാനമായ ഭാഷാ പ്രയോഗം? [Forbidden fruit - ithinu samaanamaaya bhaashaa prayogam?]

93304. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രയോജക പ്രകൃതിക്ക് ഉദാഹരണമേത്? [Thaazhe parayunnavayil prayojaka prakruthikku udaaharanameth?]

93305. "നീലക്കുറിഞ്ഞി " സമാസമേത്? ["neelakkurinji " samaasameth?]

93306. താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളില് കൃത്തിന് ഉദാഹരണം.? [Thaazhekodutthirikkunna vaakkukalilu krutthinu udaaharanam.?]

93307. വൈശാഖൻ എന്ന തൂലികാനാമം ആരുടെ? [Vyshaakhan enna thoolikaanaamam aarude?]

93308. തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്? [Thettaaya prayogameth?]

93309. വെൺ+ ചാമരം = വെഞ്ചാമരം - സന്ധിയേത്? [Ven+ chaamaram = venchaamaram - sandhiyeth?]

93310. ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാള കവി? [Shakthiyude kavi enna peril ariyappedunna malayaala kavi?]

93311. ബഹു വചനം ഏത്? [Bahu vachanam eth?]

93312. മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം? [Mandookam enna vaakkinarththam?]

93313. It is better to die like a lion than to live like an ass - സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത്? [It is better to die like a lion than to live like an ass - samaanamaaya pazhanchollu eth?]

93314. ശരിയായ വാക്യം ഏത്? [Shariyaaya vaakyam eth?]

93315. കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ തുടക്കം കുറിച്ച സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം? [Kottaarakkara thampuraan thudakkam kuriccha saahithya prasthaanam?]

93316. രൂപക സമാസത്തിനുദാഹരണം? [Roopaka samaasatthinudaaharanam?]

93317. പഞ്ചായത്ത് എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലെത്തിയത്? [Panchaayatthu enna padam ethu bhaashayil ninnaanu malayaalatthiletthiyath?]

93318. "ഏക കാര്യ മഥവാ ബഹുഥമാം ഏക ഹേതു ബഹു കാര്യകാരിയാം" ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം? ["eka kaarya mathavaa bahuthamaam eka hethu bahu kaaryakaariyaam" ee varikalude arththam?]

93319. His marriage was the turning point in his life - ശരിയായ വിവർത്തനം? [His marriage was the turning point in his life - shariyaaya vivartthanam?]

93320. ഒരു പദം ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി അർഥ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന അലങ്കാരം? [Oru padam aavartthikkunnathu vazhi artha vyathyaasamundaakkunna alankaaram?]

93321. അവിടം എന്ന പദത്തില് ഉള്ച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏതുവിഭാഗത്തില് പെടുന്നു? [Avidam enna padatthilu ulcchernnirikkunna bhedakam ethuvibhaagatthilu pedunnu?]

93322. ത്രിമൂർത്തികൾ ഏത് സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? [Thrimoortthikal ethu samaasatthinu udaaharanamaan?]

93323. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൃതിക്കാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത്? [Thaazhepparayunnavayil ethu kruthikkaanu sugathakumaarikku keralasaahithya akkaadami avaardu labhicchath?]

93324. Coronation Cup is associated with which of the following games?

93325. ഭഗീരഥപ്രയത്നം - അർഥമെന്ത്? [Bhageerathaprayathnam - arthamenthu?]

93326. വിഭക്തിപ്രത്യയം ചേരാത്ത പദപ്രയോഗം? [Vibhakthiprathyayam cheraattha padaprayogam?]

93327. മാടമ്പി എന്ന പദത്തിന്‍റെ സ്ത്രീലിംഗ പദമേത്? [Maadampi enna padatthin‍re sthreelimga padameth?]

93328. രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷൗരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം? [Raameshvaratthe kshauram enna shyliyude artham?]

93329. When I saw him he was sleeping - തർജ്ജമ ചെയ്യുക? [When i saw him he was sleeping - tharjjama cheyyuka?]

93330. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ആഗമസന്ധിയല്ലാത്തത്? [Thaazhe kodutthirikkunnavayilu aagamasandhiyallaatthath?]

93331. Time and tide wait for no man- ആശയം എന്ത്? [Time and tide wait for no man- aashayam enthu?]

93332. പ്രയോജക ക്രീയ എത്? [Prayojaka kreeya eth?]

93333. Transformation of one radioactive element into another is known as?

93334. Familiarily breads contempt - സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത്? [Familiarily breads contempt - samaanamaaya pazhanchollu eth?]

93335. മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുക? They gave in after fierce resistance? [Malayaalatthilekku tharjjima cheyyuka? They gave in after fierce resistance?]

93336. Who was the first European to visit China in AD 1274?

93337. The pen is mighter than sword - ആശയമെന്ത്? [The pen is mighter than sword - aashayamenthu?]

93338. Give suitable prepositions: The principal served a notice ......... me .?

93339. ദൗഹിത്രി - അർത്ഥമെന്ത്? [Dauhithri - arththamenthu?]

93340. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട കവി? [Malayaala saahithyatthil paccha malayaala prasthaanatthinu thudakkamitta kavi?]

93341. "ചതിയിൽ പെടുത്തുക" എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലിയേത്? ["chathiyil pedutthuka" ennu arththam varunna shyliyeth?]

93342. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില് കേവലക്രിയ ഏത്? [Thaazhe kodutthirikkunnavayilu kevalakriya eth?]

93343. Alok Kumar is related with which sports?

93344. ശരിയായ പദമേത്? [Shariyaaya padameth?]

93345. ശരിയായ പദം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക? [Shariyaaya padam theranjedutthezhuthuka?]

93346. ശരിയായ പദം ഏത്? [Shariyaaya padam eth?]

93347. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹിത്യകാരൻ ആര്? [Jnjaanapeedtam puraskaaram labhikkaattha saahithyakaaran aar?]

93348. നജീബ് ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്? [Najeebu ethu kruthiyile kathaapaathramaan?]

93349. രവിന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച കൃതി.? [Ravindranaatha daagorinu nobal sammaanam labhiccha kruthi.?]

93350. "സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം വർണ്ണിച്ചാൽ "? ["sookshma svabhaavam varnnicchaal "?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions