<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2289

114451. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹിത്യകാരൻ ആര് ? [Jnjaanapeedtam puraskaaram labhikkaattha saahithyakaaran aaru ?]

114452. ബാലാമണിയമ്മ മാതൃത്വത്തിന്റെ കവിയത്രിയായും ഇടശ്ശേരി ശക്തിയുടെ കവിയായും അറിയപ്പെടുന്നു . ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത് [Baalaamaniyamma maathruthvatthinte kaviyathriyaayum idasheri shakthiyude kaviyaayum ariyappedunnu . Ee vaakyatthile thettaaya prayogamethu]

114453. ബാലി സുഗ്രീവനോട് ഏറ്റുമുട്ടി . 'ഓട്' എന്ന പ്രത്യയം ഏത് വിഭക്തിയുടേതാണ് ? [Baali sugreevanodu ettumutti . 'odu' enna prathyayam ethu vibhakthiyudethaanu ?]

114454. 'ഇതിന് നീയാണ് ഉത്തരവാദി' ഈ വാക്യത്തിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ['ithinu neeyaanu uttharavaadi' ee vaakyatthinu samaanamaaya imgleeshu vaakyam]

114455. 'അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്ക' ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ? ['allaappiccha mollaakka' ethu kruthiyile kathaapaathramaanu ?]

114456. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ 'ഭൂമി' എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് [Thaazhe thannirikkunna padangalil 'bhoomi' ennarththam varaattha padam ethu]

114457. When we reach there, they will be sleeping?

114458. They gave in after fierce resistance

114459. He decided to have a go at filim making

114460. ശരിയായ രൂപമെത്? [Shariyaaya roopameth?]

114461. മലയാള വാക്യങ്ങളുടെ പദക്രമം: [Malayaala vaakyangalude padakramam:]

114462. A child means all the world to its mother എന്നതിന്റെ ശരിയായ തര്ജ്ജമ ഏത്? [A child means all the world to its mother ennathinte shariyaaya tharjjama eth?]

114463. The leader was able to line up his party members: - എന്നതിന്റെ ശരിയായ തര്ജ്ജമ ഏത്? [The leader was able to line up his party members: - ennathinte shariyaaya tharjjama eth?]

114464. The driver was called to account for the accidenet- എന്നതിന്റെ ശരിയായ തര്ജ്ജമ ഏത്? [The driver was called to account for the accidenet- ennathinte shariyaaya tharjjama eth?]

114465. ദ്വന്ദസമാസമല്ലാത്ത പദമേത്? [Dvandasamaasamallaattha padameth?]

114466. Prevention is better than cure - ഈ വാക്യത്തിന് ഉചിതമായ മലയാള തര്ജമ : [Prevention is better than cure - ee vaakyatthinu uchithamaaya malayaala tharjama :]

114467. വികാസം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദമേത്? [Vikaasam enna padatthinte vipareethapadameth?]

114468. 'കാളിദാസനാല് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എഴുതപ്പെട്ടു' ഇത്തരം പ്രയോഗരീതിയുടെ പേര്: ['kaalidaasanaalu abhijnjaana shaakunthalam ezhuthappettu' ittharam prayogareethiyude per:]

114469. 'സമ്പൂര്ണ്ണം' എന്ന അര്ത്ഥത്തില് എടുക്കാവുന്ന ശൈലി ഏത്? ['sampoornnam' enna arththatthilu edukkaavunna shyli eth?]

114470. 'അഴിമതിക്കെതിരെ വാഹനപ്രചരണജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു' ഈ വാക്യത്തില് ഒഴിവാക്കേണ്ട പദം: ['azhimathikkethire vaahanapracharanajaatha samghadippicchu' ee vaakyatthilu ozhivaakkenda padam:]

114471. തെറ്റില്ലാത്ത പ്രയോഗം [Thettillaattha prayogam]

114472. വ്യാകരണപരമായി ശരിയേത്? [Vyaakaranaparamaayi shariyeth?]

114473. സമം എന്നതിന്റെ വിപരീതപദം [Samam ennathinte vipareethapadam]

114474. അർത്ഥവ്യത്യാസമുള്ള പദം: [Arththavyathyaasamulla padam:]

114475. ശരിയായ പദം [Shariyaaya padam]

114476. ശരിയായ വാക്യം [Shariyaaya vaakyam]

114477. ഗംഭീരം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം [Gambheeram enna padatthinte arththam]

114478. തണ്ടാർ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ [Thandaar enna padam piricchaal]

114479. ശരിയായ രൂപം. [Shariyaaya roopam.]

114480. 'ഇല'യുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം ഏത്? ['ila'yude paryaayamallaattha padam eth?]

114481. വിപരീതപദം എഴുതുക -അച്ഛം? [Vipareethapadam ezhuthuka -achchham?]

114482. ശരിയായ പദം ഏത് ? [Shariyaaya padam ethu ?]

114483. കേവലക്രിയ ഏത് ? [Kevalakriya ethu ?]

114484. He didn't carry out the promise:

114485. When I met her in 1975,she had been working there for four years:

114486. She decided to have a go at fashion industry.

114487. 'അവിടം' എന്ന പദത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏതുവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ['avidam' enna padatthil ulcchernnirikkunna bhedakam ethuvibhaagatthil pedunnu?]

114488. 'എ ' എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടെതാണ്? ['e ' enna prathyayam ethu vibhakthiyudethaan?]

114489. അകർമക ക്രിയ ഏത് ? [Akarmaka kriya ethu ?]

114490. ശരിയായ രൂപം ഏത് ? [Shariyaaya roopam ethu ?]

114491. മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക: "My uniform experience has convinced me that there is no other God than Truth" [Malayaalatthileykku tharjjama cheyyuka: "my uniform experience has convinced me that there is no other god than truth"]

114492. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒന്ന് ചതുർവിധാഭിനയത്തിൽ പെടുന്നു.ഏതാണത്? [Thaazhepparayunnavayil onnu chathurvidhaabhinayatthil pedunnu. Ethaanath?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions