previous question (പാലക്കാട് )

1
.2014 ജനവരി 1 ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ 2014 മെയ് 1 ഏത് ദിവസമാണ്?
 (a), ബുധൻ (b) ചൊവ്വ  (c) വ്യാഴം (d) വെള്ളി 
2
.ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കി ഒരു കുട്ടി സമയം
9.10 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ക്ലോക്കിന്റെ യഥാർഥ സമയം എത്ര? 
 (a)
3.10 (b)
2.50 
(c)
3.50 (d)
2.10
3
. 10 സെക്കൻറിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി ചലിക്കണം?
 (a) 36 ഡിഗ്രി (b) 10 ഡിഗ്രി (c) 2 ഡിഗ്രി  (d)1ഡിഗ്രി
4
.മൂന്നു ഒന്നുകൾ, രണ്ട് 1/10 കൾ, മൂന്ന് 1/1000-ങ്ങൾ സംഖ്യയേത്?
 (a)
3.23 (b)
3.203
(c)
3.023 (d)
32.03
5
.അങ്കഗണിതം: സംഖ്യ, ബീജഗണിതം:________________
(a)x (b)രൂപങ്ങൾ (c)ചരം (d)അളവുകൾ
6
.ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 10 രൂപയുടെ പേന 11 രൂപ യ്ക്കാണ് വിറ്റത്. ലാഭശതമാനം എത്ര?
 (a) 11 (b) 9 (c) 8 (d)10
7
.x:y=5:1,xy=320 ആയാൽ x,y എത്ര?
 (a)16,20 (b)8,40 (c) 40,8 (d) 20,16
8
.1-½-¼-⅛-1/16 എത്ര?
 (a) 1/16 (b)⅛ (c) 0 (d)¼
9
.x-ന്റെ 90% y,y യുടെ  80%z ആയാൽ .x-ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്Z?
(a)72 (b) 64(c) 81 (d)70
10
.8% പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ A, B എന്നിവർ ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. A സാധാരണ പലിശയ്ക്കും B കൂട്ടുപ ലിശയ്ക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്.Bയ്ക്ക് രണ്ട്.വർഷം
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ A യേക്കാൾ 128 രൂപ കൂടുതൽലഭിച്ചുവെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്ര?   (a) 25,000 (b) 15,000  (c) 20,000 (d) 10,000 
11
. ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ A യ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം B യ്ക്ക് മൂന്നു ദിവസം C യ്ക്ക് ആറ് ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വേണം. അതേ ജോലി അവർ മൂന്നുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര  ദിവസംകൊണ്ട് തീരും?
(a)11 (b) 1 (c) 10 (d) 5
12
.2xx8x-(2x)x ആയാൽ x ന്റെ വില എത്ര?
(a)2 (b)0 (c) 1 (d)4
13
.50-60/5(8-2)=
 (a)-12 (b)-22 (c) 12 (d)48
14
.ABCD എന്ന സമചതുരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ യഥാക്രമം P,Q, R.S എന്നിവയാണ്. P QRS എന്ന സമചതുരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ  മധ്യബിന്ദുക്കൾ M, N, O, P എന്നിവയാണ്. MNOP യുടെ ചുറ്റളവ് 16 സെ.മീ. ABCD യുടെ ചുറ്റളവ് എത്ര?
(a) 32 (b) 48 (c) 64 (d) 16
15
.
712722.......... എന്ന ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ   20 പദങ്ങളുടെ തുക 1090 എങ്കിൽ 101520 - - - - - - - - - - - - - എന്ന ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ 20 പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര? 
(a) 1100 (b) 1010 (c) 1150 (d) 1120

16.
     1 
           4      9            16   25   36 ഈ സംഖ്യാ പിരമിഡിലെ ഏഴാം വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏത്?  (a) 82  (b)484  (c)784  (d)576
17
.ab--1; a=-3,bയുടെ വില എത്ര? 
(a)-2 (b)4 (c) -4 (d)2
18
. 2, 4,8,16, ഒറ്റയാൻ ഏത്? 
(a) 4  (b) 8  (c) 16  (d) 2
19
.ഒരാൾ 10 മീ. നേരെ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന ശേഷം 4 മീറ്റർ തെക്കോട്ടു നടന്നു.അതിനു ശേഷം  13 മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു .യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര?
(a)4 മീ.  (b)5 മീ.  (c)27 മീ.  (d)3 മീ. 
20
. MAT 13120 ആയാൽ SAT എത്ര?
(a) 19120  (b) 19201 (c) 91120  (d) 19020
21
. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള കളിക്കാരൻ? 
(a) മറഡോണ  (b) മെസ്സി  (c) സിഡാൻ  (d) പെലെ 
22
.മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള കേരളസംസ്ഥാന അവാർഡ് തുടർച്ചയായി 10 തവണ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗായിക: 
(a) പി. സുശീല  (b) കെ.എസ്. ചിത്ര  (c) എസ്. ജാനകി  (d) മാധുരി 

23.
'സൗരകളങ്കങ്ങൾ' ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. 
(a) ന്യൂട്ടൻ  (b) ഐൻസ്റ്റീൻ  (c) ഗലീലിയോ  (d) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 
24
.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏത് ?
(a) വ്യാഴം   (b) ശനി  (c) നെപ്റ്റ്യൺ  (d) യുറാനസ് 

25.
'അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ' എന്ന പദം താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
(a) കാന്തീകത  (b) താപം  (c)പ്രകാശം  (d)ശബ്ദം 

26.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ?
(a)തൃശൂർ  (b)തിരുവനന്തപുരം  (c)മലപ്പുറം  (d)കൊല്ലം 

27.
ദേശീയ യുവജനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ?
(a)ഭഗത് സിങ് (b)സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ  (c)ബേഡൻ പൗവ്വൽ (d)രാജീവ് ഗാന്ധി 
28
.മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ ?
(a)അവകാശികൾ  (b)കയർ  (c)യന്ത്രം  (d)സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും 
29
.2013-ലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ ?
(a)ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ  (b)പ്രഭാവർമ  (c)കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ  (d)മുരുകൻ കാട്ടാകട 
30
.മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേര് ?
(a)ടാക്സോണമി  (b)പാലിയന്റോളജി  (c)പെഡോളജി  (d)ഓർണിത്തോളജി 
31
.മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന.
(a) WWF  (b) SPCA (c) IUPAC  (d) WHO

32.
ശാസ്തീയമായ രീതിയിൽ നട ത്തന്ന മത്സ്യകൃഷിയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്? (a) എപ്പിക്കൾച്ചർ 
(b) ടിഷ്യകൾച്ചർ  (c) പിസിക്കൾച്ചർ  (d) സെറിക്കൾച്ചർ

33.
'സ്പീഷിസ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 
(a) റോൺജൺ  (b) ചരകൻ (c) കാൾ ലിനേയസ്  (d) ജോൺറേ
34
. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ദ്രവ്യത്തിന്റെ മുക്കാൽഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?
(a) ഹൈഡ്രജൻ  (b) ഓക്സിജൻ (c) നൈട്രജൻ  (d) കാർബൺ 
35
.ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏത്?
(a) വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ (b) പ്ലേറ്റല്ലറ്റുകൾ (c) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ (d) പ്ലാസ്മ
36
.ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുപ്പിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ്:
(a) മാലിയബിലിറ്റി (b) സൊണോറിറ്റി  (c) ഡക്റ്റിലിറ്റി  (d) മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ 
37
.'ഹെൻറി' എന്നത് ഏത് ഇല പ്രേക്ടാണിക് ധർമത്തിന്റെ യൂണിറ്റാണ്
(a) ഇൻഡക്ടൻസ്  (b) റസിസ്റ്റൻസ്  (c) കപ്പാസിറ്റൻസ്  (d) റെക്ടിഫിക്കേഷൻ 
38
.ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോത്
(a) പ്രകാശവർഷം  (b) അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്  (c) നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (d) കിലോമീറ്റർ
39
. ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് ഏകദേശം 
(a) 30 ദിവസം  (b) 5-10 ദിവസങ്ങൾ  (c)13-14 ദിവസങ്ങൾ   (d) 20-25 ദിവസങ്ങൾ 
40
.20-20 അന്താരാഷ്ട്രക്രിക്കറ്റിൽ 6 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 86 റൺസ് നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം?
(a) എം.എസ്. ധോണി  (b) സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ  (c) യുവരാജ് സിങ്  (d) ഗൗതം ഗംഭീർ 
41
. ഇന്ത്യയിലെ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണർ 
(a) സുബ്ബറാവു  (b) എം.എസ്. അലുവാലിയ  (c) ശിവശങ്കർ മേനോൻ (d) രഘുറാംരാജൻ 

42.
ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് 
(a)1994 (b)1993 (c)2001 (d)1992
43
. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം 
(a) ന്യൂയോർക്ക്  (b) ജനീവ  (c) പാരീസ്  (d) ന്യൂഡൽഹി

44.
കൂനൻ കുരിശ് സത്യം നടന്ന വർഷം 
(a) 1763  (b) 1853  (c) 1563  (d) 1653 
45
. ടാറ്റാ അയൺ ആൻഡ്സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുടെ (TISCO)ആസ്ഥാനം 
(a) ജംഷഡ്പൂർ  (b) ഭിലായ്  (c) റൂർക്കല  (d) ബൊക്കാറോ
46
. താജ്മഹലിനെ കാലത്തിന്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 
(a) ഗാന്ധിജി (b)ടാഗോർ  (c) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി (d) നെഹ്റു 
47
. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്റെ സെക്രട്ടറി 
(a) സർദാർ പട്ടേൽ (b) ഫസൽ അലി (c) വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ (d) വി.പി. മേനോൻ 
48
. 2005-ൽ പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി 
(a) NREGS (b) LAY (c) SGSY (d)SJSRY
49
. 10 വർഷക്കാലം മണിപ്പൂരിൽ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക 
(a) മേധാ പഠിക്കർ (b) ആങ്സാൻ സൂചി (c) ഇറോം ഷാനു ഷർമിള (d) ടിക്കാജി കാമ 
50
. ഹിമാലയ പർവത രൂപീകരണ പ്രകിയകളുടെ ഫലമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഇപ്പോഴും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നദി 
(а) ദാമോദർ നദി  (b) സരസ്വതി നദി (c) ലൂണി നദി (d) താപ്തി നദി 
51
. സൈമൺ കമ്മീഷൻ വിരുദ്ധ പ്രകടനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാർജിനെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി 
(a) ഭഗത്സിങ് (b) മംഗൾ, പാണെന്ധ (c) ദാദാബായ് നവറോജി - (d) ലാലാ ലജ്പത്റായ് 
52
. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻചെയർപേഴ്സൺ (a) കെ.സി. റോസ്ക്കുട്ടി (b) ഡി. ശ്രീദേവി (c) സുഗതകുമാരി (d) എം. കമലം 
53
. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പതാകയായി ത്രിവർണ പ താകയെ അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ്സമ്മേളനം 
(a) ബോംബെ സമ്മേളനം (b) നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം (c) ലാഹോർ സമ്മേളനം (d) ലഖ്നൗ സമ്മേളനം 
54
.ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം  
(a) കേരളം (b) ഗോവ (c) കർണ്ണാടക (d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 
55
.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്ര വർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന 
(a) ആംനെസ്റ്റി ഇൻറർനാഷണൽ (b) ശ്ലോബൽ വാച്ച് (c) ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് (d) പീപ്പിൾസ്യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് 
56
.അവസാനമായി ത്രേശഷ്ഠ പദവിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ.
 (a) തമിഴ് (b) തെലുങ്ക് (c) മലയാളം (d) സംസ്കൃതം 
57
. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നും
1.5 മീറ്റർ താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം  
(a) കുട്ടനാട് (b) ആലപ്പുഴ (c) പാലക്കാട് (d) കൊച്ചി  
58
. ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക്-വടക്ക് നീളം.
(a)3214K.M. (b)3114 K.M. (c) 2933 K.M. (d)38863K.M
59
. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്സാപ്രവാസ' എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്. 
(a) വി.ഡി. സവർക്കർ (b) രാമചന്ദ്ര പാഡുരംഗ് (c) നാനാ സാഹിബ് (d) വിഷ്ണുഭട്ട്ഗോഡ്സെ 
60
. ഇൻറർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ്. 
(a) ഡിസംബർ 10 (b) ഡിസംബർ 2 (c) ഒക്ടോബർ 2 (d) ജനവരി 80 
61
. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് 
(a) SBI(b) UBI (c) RBI (d) SBT 

62.
രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളആദ്യത്തെ സൈബർട്രൈകം ആരുടെ പേരിലാണ്? 
(a) ഗുൽഷൻ.കുമാർ (b) ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡ് (c) പവൻ ഡുഗ്ഗാൽ (d) മുഹമ്മദ് ഫിറോസ് 
68
. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവൽസരപദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത്? 
(a) അമേരിക്ക (b) സോവിയറ്റ്യൂണിയൻ (c) ഹൈന (d) ബ്രിട്ടൻ 
64
. കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം. 
(a) 8868 ച.കി.മീ. (b) 86868 ച.കി.മീ. (c)
82.14 ച.കി.മീ. (d) 88868 ച.കി.മീ. 
65
. ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവതം എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? 
(a) ലക്ഷദ്വീപ് (b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ (c) ദാദ്രാനഗർഹവേലി (d) ഹിമാചൽപ്രദേശ് 
66
. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി. 
(a) ബഹദൂർഷാ (b) താന്തിയാതോപ്പി (c) മംഗൾ്പാണെന്ധ (d) നാനാസാഹിബ്
67
. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ആർക്ക്? 
(a) നെഹ്റു (b) ടിറ്റോ (c) നാസർ  (d) ചർച്ചിൽ 
68
. "അന്യർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ്'. ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ? 
(a) ശ്രീനാരായണഗുരു, (b) ഗാന്ധിജി (c) വിവേകാനന്ദൻ (d) ശ്രീബുദ്ധൻ  69, മോൻപാ, അകാ മുതലായ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം.  (a) അരുണാചൽപ്രദേശ് (b) നാഗാലാൻറ് (c) മേഘാലയ (d) ഹരിയാന 
70
. ആൾ ഇന്ത്യാ കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ  ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ തീയ്യതി.
(a) 1942 ആഗസ്ത് 8 (b) 1942 ആഗസ്ത9 (c) 1942 ജനവരി 26 (d) 1942 ആഗസ്ത്15 
71
. Raju is a veteran in this field but his brother is only a
(a) natter (b) novice (c) nemesis (d) nexus
72
. One word substitute for wild and noisy disorder or Confusion is
(a)Pandemonium (b)Pharmacopoeia ( c)Since (d)Phrenology
73
. Find out the correct spelling. ology
(a) bourgouis  (b)borshwa (c)buourgeois  (d) bourgeois
74
. The pen is…………... than the sword 
(a) Stronger  (b) Powerful (c)Mightier (d)forceful
75
. She is always going to meetings and organizing parties
(a) as busy as a bee (b) beating around the bush (c) like a bump on a log (d) like a bull in a China shop
76
.Last year he the SSLC Examination with distinction
(a) has passed  (b) had passed (c) passed  (d) has been passing 
77
.Nothing will happen
(a) won't it?  (b) will it? (c) would it ? (d) wouldn't it?
78
. The man writes the bok is a friend of mine.
(a) which  (b) that  (c) whose  (d) who 
79
. Mount Everest is…………...peak in the world. 
(a) highest  (b) the higher  (c) the highest  (d) higher than 
80
. He would buy a car,...........................................
(a)if he had had the money  (b) if he has the money  (c) if he have the money  (d) if he had the money 
81
. It is impossible to separate belief........ emotion 
(a) from  (b) with  (c) to  (d) for 
82
. The corporation is spending a lot of money to. - - - - - - - - the city 
(a) beauteous  (b) beautiful  (c) beautify  (d) beautifier
83
. Would you mind..........me a pen: 
(a) lend  (b) lending  (c)lended  (d) lends 
84
. Neither the girl nor her brother...............passed 
(a) have  (b) did  (c) do  (d) has
85
. You are sometimes unwise me
ans: 
(a)You are not always wise  (b)You are always wise  (c)You are always unwise (d) You are a fool
86
. A synonym for barren is: 
(a) sterile  (b)fertile (c) sluggish (d)fake
87
…………...they say most countries normally do not like to change. 
(a) Whenever  (b) Whichever (c) Whoever  (d) Whatever
88
.It is two months ……………..I went to the doctor
(a)or (b)did (c)since (d)have
89
........ you invite him he will not come
(a) Even if  (b) While (c) Whenever  (d) That 
90
. I can't................. your rudeness anymore
(a) put down  (b) put up with (c) put out  (d) put off

91.
പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ കുട്ടിയാണ് ശ്രീഹരി. ഇതിൽ നാമവിശേഷണമായി വരുന്ന പദം ഏത്? 
(a) പഠിക്കാൻ  (b) മിടുക്കനായ (c) കുട്ടിയാണ്  (d) ശ്രീഹരി 
92
. "താങ്കളെ ഈ തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്നതിന് സമാനമായ വാക്യം ഏത്? 
(a) You are selected for this post  (b) You can joint this post  (c) You areappointed to this post  (d) You are waitlisted for this post 
93
.'Do you get me?' എന്നതിന്റെ ഉചിതമായ മലയാള തർജമ ഏത്? 
(a) നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാമോ?  (b) നിങ്ങൾക്കെന്നെ മനസ്സിലാവുമോ?  (c) നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ?  (d) നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയുമോ? 
94
. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ 'സർപ്പം' എന്നർഥം ?
a) നാഗം  (b) നാകം  (c) ഉരഗം  (d)പന്നഗം 
95
. 'കോവിലൻ' ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? 
(a) പി.സി. ഗോപാലൻ  (b) പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ  (c) വി.വി. അയ്യപ്പൻ  (d) എ. അയ്യപ്പൻ 
96
.എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർക്ക് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ?
(a) കുട്ടേടത്തി  (b) നിർമാല്യം  (c) ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്  (d) രണ്ടാമൂഴം 
97
. ‘പരീക്കുട്ടി’ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
(a) ഉമ്മാച്ചു  (b) അറബിപ്പൊന്ന്  (c) ചെമ്മീൻ  (d) ബാല്യകാലസഖി
98
. അടിമത്വം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും ഭൂഷണമല്ല ഈ വാകൃത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്? 
(a) അടിമത്വം  (b) ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്  (c) ഏതൊരാൾക്കും  (d) ഭൂഷണല്ല 
99
. ചതിയിൽപ്പെടുത്തുക' എന്ന് അർഥംവരുന്ന ശൈലിയേത് ?
(a) നക്ഷത്രമെണ്ണിക്കുക  (b) ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക  (c)ഉണ്ട് ചോറിൽ കല്ലിടുക  (d) ഗണപതിക്ക് കുറിക്കുക 
100
. "മനസ്സാക്ഷി' എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ: 
(a) മനഃ  സാക്ഷി  (b) മന  സാക്ഷി  (c) മനസ്സ് സാക്ഷി  (d) മനം  സാക്ഷി

Answer Key

1
.വ്യാഴം 
2
.(b) 11- 60 ൽ നിന്ന് കുറക്കുക 
           9-19            2- 50
3
.1 മണിക്കൂർ സൂചി 30 ഡിഗ്രി ചലിക്കുന്നു. 60x60 സെക്കൻഡിൽ 300 ചലിക്കുന്നു
10 സെക്കൻഡിൽ  = 30x10 / 60 x 60 = 10/12 ശരിയുത്തരമില്ല 
4
. (b) 
        32/10   3/1500 =
3.203
5
.(c)
6
.(d)10 ന് 1 ലാഭം 10 %
7
.(c)x = 5a എങ്കിൽ y = a
     xy=5a x a =5a2       5a2=320, a2=64, a=8         സംഖ്യകൾ 40 , 8
8
.(a) 1-½ - ¼ - ⅛ - 1/16 = 16- 8 - 4 - 2 - 1 / 16 = 1/16
9
.(a) X x 90/100 x 80/100 = Z
10
.(c) രണ്ടാം കൊല്ലവസാനത്തെ കൂട്ടുപലിശ, സാധാരണ പലിശ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം 
P x  (r/100)2  P x  8x8 / 100x100 =128 P x 128/64 x 100 = 20000
11
.(b) 3 പേരും കൂടി ഒരു ദിവസം ½  ⅓  ⅙ ഭാഗം ചെയ്യും 321 / 6 = 6/6
പൂർണമായി  1 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും 
12
.(d) 2x X(23)X=2X2
               2x X 23X =2x2                24x=2X2          4x = x2          x = 4            (ചോദ്യത്തിൽ ചിഹ്നം തെറ്റാണ് നൽകിയത്)
13
.(d) 
14
.(a)
           MP, AB യുടെ പകുതിയായിരിക്കും .അതേ പോലെ മറ്റുള്ളവയും .  MNOP യുടെ ചുറ്റളവ് 32         MP = 4         AB = 8         ABCD യും ചുറ്റളവ് 32
15
.(c) ഓരോ പദത്തേക്കാളും 3 കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ 
        20 x 3 = 60 കൂടുതലായിരിക്കും          109060 = 1150
16
.(b) 1
        4        9                 16        25        36         49        64        81        100         121        144        169        196        225         256         ആദ്യ 256 സംഖ്യകൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ          1, 4, 16, 49, 121, 256         1, 22,42,72,112,162         7-)o വരിയിലെ ആദ്യസംഖ്യ                  166 = 22 ന്റെ വർഗം = 484
17
.(d)
          ab=-1           a= -3           എങ്കിൽ b= 2
18
.(d)
        പ്രൈം നമ്പർ 2 മാത്രം 
19
.(b)
                     ADE യിൽ DE -
3.A -
4. AD - 5
20
.(a)അക്ഷരത്തിന്റെ ക്രമനമ്പർ ആണ് കോഡ് , SAT = 19120,
21. അലിദേയി (ഇറാൻ - 109 ഗോൾ ) 22(b), 23(c),
24.(a),
25.(b),
26.(c),
27.(b),
28.(a),
29.(b),
30.(c),
31.(b),
32.(c),
33.(d),
34.(a),
35.(c),
36.(b),
37.(a),
38.(b),
39.(c),
40.(c),
41.(d)ഇപ്പോൾ ഉർജിത് പട്ടേൽ ,
42.(b),
43.(b),
44.(d),
45.ആസ്ഥാനം മുംബൈ ജംഷഡ്പൂരിലെത് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ,
46.(b),
47.(d),
48.(a),
49.(c),
50.(b),
51.(d),
52.(a),
53.(c),
54.(a),
55.(d),
56.(c)2013-ലാണ് മലയാളത്തിന് ഈ പദവി ലഭിച്ചത്.2014-ൽ ഒഡിയ ഭാഷക്കും ഈ പദവി ലഭിച്ചു ,
57.(a),
58.(a),
59.(d),
60.(c),
61.(a),
62.(b),
63.(b),
64.(d),
65.(b),
66.(c),
67.(d),
68.(c),
69.(a),
70.(a),
71.(b),

72.(a),
73.(d),
74.(c),
75.(a),
76.(c),
77.(b),
78.(d),
79.(c),
80.(d),
81.(a),
82.(c),
83.(b),
84.(d),

85.(a),
86.(a),
87.(d),
88.(c),
89.(a),
90.(b),
91.(b),
92.(c),
93.(c),
94.(b),
95.(c),
96.(d),
97.(c),
98.(a),
99.(b),
100.(a)


Manglish Transcribe ↓


1
. 2014 janavari 1 budhanaazhchayaanu enkil 2014 meyu 1 ethu divasamaan?
 (a), budhan (b) chovva  (c) vyaazham (d) velli 
2
. Klokkinte prathibimbam nokki oru kutti samayam
9. 10 aanennu paranju. Enkil klokkinte yathaartha samayam ethra? 
 (a)
3. 10 (b)
2. 50 
(c)
3. 50 (d)
2. 10
3
. 10 sekkanril manikkoor soochi ethra digri chalikkanam?
 (a) 36 digri (b) 10 digri (c) 2 digri  (d)1digri
4
. Moonnu onnukal, randu 1/10 kal, moonnu 1/1000-ngal samkhyayeth?
 (a)
3. 23 (b)
3. 203
(c)
3. 023 (d)
32. 03
5
. Ankaganitham: samkhya, beejaganitham:________________
(a)x (b)roopangal (c)charam (d)alavukal
6
. Oru kacchavadakkaaran 10 roopayude pena 11 roopa ykkaanu vittathu. Laabhashathamaanam ethra?
 (a) 11 (b) 9 (c) 8 (d)10
7
. X:y=5:1,xy=320 aayaal x,y ethra?
 (a)16,20 (b)8,40 (c) 40,8 (d) 20,16
8
. 1-½-¼-⅛-1/16 ethra?
 (a) 1/16 (b)⅛ (c) 0 (d)¼
9
. X-nte 90% y,y yude  80%z aayaal . X-nte ethra shathamaanamaanz?
(a)72 (b) 64(c) 81 (d)70
10
. 8% palisha kanakkaakkunna oru baankil a, b ennivar ore thuka randu varshatthekku nikshepikkunnu. A saadhaarana palishaykkum b koottupa lishaykkumaanu nikshepicchathu. Bykku randu. Varsham
kazhinjappol a yekkaal 128 roopa kooduthallabhicchuvenkil nikshepiccha thuka ethra?   (a) 25,000 (b) 15,000  (c) 20,000 (d) 10,000 
11
. Oru joli cheythu theerkkaan a ykku randu divasam b ykku moonnu divasam c ykku aaru divasam enningane venam. Athe joli avar moonnuperum koodi orumicchu cheythaal ethra  divasamkondu theerum?
(a)11 (b) 1 (c) 10 (d) 5
12
. 2xx8x-(2x)x aayaal x nte vila ethra?
(a)2 (b)0 (c) 1 (d)4
13
. 50-60/5(8-2)=
 (a)-12 (b)-22 (c) 12 (d)48
14
. Abcd enna samachathuratthinte vashatthinte madhyabindukkal yathaakramam p,q, r. S ennivayaanu. P qrs enna samachathuratthinte vashatthinte  madhyabindukkal m, n, o, p ennivayaanu. Mnop yude chuttalavu 16 se. Mee. Abcd yude chuttalavu ethra?
(a) 32 (b) 48 (c) 64 (d) 16
15
. 712722.......... Enna shreniyude thudarcchayaaya   20 padangalude thuka 1090 enkil 101520 - - - - - - - - - - - - - enna shreniyude thudarcchayaaya 20 padangalude thuka ethra? 
(a) 1100 (b) 1010 (c) 1150 (d) 1120

16.
     1 
           4      9            16   25   36 ee samkhyaa piramidile ezhaam variyile aadyatthe samkhya eth?  (a) 82  (b)484  (c)784  (d)576
17
. Ab--1; a=-3,byude vila ethra? 
(a)-2 (b)4 (c) -4 (d)2
18
. 2, 4,8,16, ottayaan eth? 
(a) 4  (b) 8  (c) 16  (d) 2
19
. Oraal 10 mee. Nere kizhakkottu nadanna shesham 4 meettar thekkottu nadannu. Athinu shesham  13 mee. Padinjaarottu nadannu . Yaathra aarambhiccha sthalatthu ninnum ippol nilkkunna sthalatthekkulla kuranja dooram ethra?
(a)4 mee.  (b)5 mee.  (c)27 mee.  (d)3 mee. 
20
. Mat 13120 aayaal sat ethra?
(a) 19120  (b) 19201 (c) 91120  (d) 19020
21
. Anthaaraashdra phudbol charithratthil ettavum kooduthal golukal nediyittulla kalikkaaran? 
(a) maradona  (b) mesi  (c) sidaan  (d) pele 
22
. Mikaccha gaayikaykkulla keralasamsthaana avaardu thudarcchayaayi 10 thavana karasthamaakkiyittulla gaayika: 
(a) pi. Susheela  (b) ke. Esu. Chithra  (c) esu. Jaanaki  (d) maadhuri 

23.
'saurakalankangal' aadyamaayi kandetthiya shaasthrajnjan. 
(a) nyoottan  (b) ainstteen  (c) galeeliyo  (d) aristtottil 
24
. Ettavum kooduthal upagrahangalulla graham ethu ?
(a) vyaazham   (b) shani  (c) nepttyan  (d) yuraanasu 

25.
'absolyoottu seero' enna padam thaazhe kodukkunnavayil ethu vibhaagavumaayi bandhappettirikkunnu 
(a) kaantheekatha  (b) thaapam  (c)prakaasham  (d)shabdam 

26.
keralatthile ettavum valiya thaalookku sthithi cheyyunna jilla ?
(a)thrushoor  (b)thiruvananthapuram  (c)malappuram  (d)kollam 

27.
desheeya yuvajanadinamaayi aacharikkunnathu aarude janmadinamaanu ?
(a)bhagathu singu (b)svaami vivekaanandan  (c)bedan pauvval (d)raajeevu gaandhi 
28
. Malayaalatthile ettavum valiya noval ?
(a)avakaashikal  (b)kayar  (c)yanthram  (d)sundarikalum sundaranmaarum 
29
. 2013-le vayalaar avaardu nediya saahithyakaaran ?
(a)sharathchandra varmma  (b)prabhaavarma  (c)kureeppuzha shreekumaar  (d)murukan kaattaakada 
30
. Mannine kuricchu padtikkunna shaasthra shaakhayude peru ?
(a)daaksonami  (b)paaliyantolaji  (c)pedolaji  (d)ornittholaji 
31
. Mrugangalodulla krooratha avasaanippikkanam enna lakshyatthode pravartthikkunna samghadana.
(a) wwf  (b) spca (c) iupac  (d) who

32.
shaastheeyamaaya reethiyil nada tthanna mathsyakrushiykku parayunna per? (a) eppikkalcchar 
(b) dishyakalcchar  (c) pisikkalcchar  (d) serikkalcchar

33.
'speeshisu enna vaakku aadyamaayi upayogiccha shaasthrajnjan 
(a) ronjan  (b) charakan (c) kaal lineyasu  (d) jonre
34
. Prapanchatthile mottham dravyatthinte mukkaalbhaagavum adangiyirikkunna moolakam eth?
(a) hydrajan  (b) oksijan (c) nydrajan  (d) kaarban 
35
. Shvasana vaathakangalude samvahanatthinu sahaayikkunna rakthatthile ghadakam eth?
(a) veluttha rakthaanukkal (b) plettallattukal (c) chuvanna rakthaanukkal (d) plaasma
36
. Uraccha prathalatthil thattumpol prathyekatharam shabdam purappeduppikkaanulla lohangalude kazhivaan:
(a) maaliyabilitti (b) sonoritti  (c) dakttilitti  (d) mettaaliku lesttar 
37
.'henri' ennathu ethu ila prekdaaniku dharmatthinte yoonittaanu
(a) indakdansu  (b) rasisttansu  (c) kappaasittansu  (d) rekdiphikkeshan 
38
. Grahangal thammilulla dooram alakkunnathinu upayogikkunna thothu
(a) prakaashavarsham  (b) asdronamikkal yoonittu  (c) nottikkal myl (d) kilomeettar
39
. Oru njaattuvelayude kaalayalavu ekadesham 
(a) 30 divasam  (b) 5-10 divasangal  (c)13-14 divasangal   (d) 20-25 divasangal 
40
. 20-20 anthaaraashdrakrikkattil 6 panthukalil ninnu 86 ransu nediya eka inthyan thaaram?
(a) em. Esu. Dhoni  (b) sacchin dendulkkar  (c) yuvaraaju singu  (d) gautham gambheer 
41
. Inthyayile risarvvu baanku gavarnar 
(a) subbaraavu  (b) em. Esu. Aluvaaliya  (c) shivashankar menon (d) raghuraamraajan 

42.
inthyayil manushyaavakaasha samrakshana niyamam nilavil vannathu 
(a)1994 (b)1993 (c)2001 (d)1992
43
. Loka vyaapaara samghadanayude aasthaanam 
(a) nyooyorkku  (b) janeeva  (c) paareesu  (d) nyoodalhi

44.
koonan kurishu sathyam nadanna varsham 
(a) 1763  (b) 1853  (c) 1563  (d) 1653 
45
. Daattaa ayan aandstteel kampaniyude (tisco)aasthaanam 
(a) jamshadpoor  (b) bhilaayu  (c) roorkkala  (d) bokkaaro
46
. Thaajmahaline kaalatthinte kaviltthadatthile kannuneertthulli ennu visheshippicchathu. 
(a) gaandhiji (b)daagor  (c) bankim chandra chaattarji (d) nehru 
47
. Naatturaajyangale indyan yooniyanil layippikkunnathinaayi roopeekarikkappetta sttettasa dippaarttmenrinte sekrattari 
(a) sardaar pattel (b) phasal ali (c) vi. Ke. Krushnamenon (d) vi. Pi. Menon 
48
. 2005-l paarlamenru paasaakkiya daaridryanirmmaarjjana paripaadi 
(a) nregs (b) lay (c) sgsy (d)sjsry
49
. 10 varshakkaalam manippooril niraahaara samaram anushdticcha manushyaavakaasha pravartthaka 
(a) medhaa padtikkar (b) aangsaan soochi (c) irom shaanu sharmila (d) dikkaaji kaama 
50
. Himaalaya parvatha roopeekarana prakiyakalude phalamaayi aprathyakshamaavukayum ippozhum bhoomikkadiyiloode ozhukukayum cheyyunna nadi 
(а) daamodar nadi  (b) sarasvathi nadi (c) looni nadi (d) thaapthi nadi 
51
. Syman kammeeshan viruddha prakadanatthinu nereyundaaya laatthicchaarjine thudarnnu anthariccha svaathanthryasamara senaani 
(a) bhagathsingu (b) mamgal, paanendha (c) daadaabaayu navaroji - (d) laalaa lajpathraayu 
52
. Samsthaana vanithaa kammeeshancheyarpezhsan (a) ke. Si. Roskkutti (b) di. Shreedevi (c) sugathakumaari (d) em. Kamalam 
53
. Inthyayude svaathanthrya pathaakayaayi thrivarna pa thaakaye amgeekariccha kongrasammelanam 
(a) bombe sammelanam (b) naagpoor sammelanam (c) laahor sammelanam (d) lakhnau sammelanam 
54
. Doorisatthe vyavasaayamaayi amgeekariccha aadya samsthaanam  
(a) keralam (b) gova (c) karnnaadaka (d) himaachal pradeshu 
55
. Thaazhe parayunnavayil desheeya thalatthil pra vartthikkunna manushyaavakaasha samghadana 
(a) aamnestti inrarnaashanal (b) shlobal vaacchu (c) hyooman ryttsu vaacchu (d) peeppilsyooniyan phor sivil libartteesu 
56
. Avasaanamaayi threshashdta padaviyiletthiya inthyan bhaasha.
 (a) thamizhu (b) thelunku (c) malayaalam (d) samskrutham 
57
. Samudranirappilninnum
1. 5 meettar thaazhnnukidakkunna pradesham  
(a) kuttanaadu (b) aalappuzha (c) paalakkaadu (d) kocchi  
58
. Inthyayude thekku-vadakku neelam.
(a)3214k. M. (b)3114 k. M. (c) 2933 k. M. (d)38863k. M
59
. Onnaam svaathanthryasamaratthe adisthaanamaakki maathsaapravaasa' enna maraattha grantham rachicchathu. 
(a) vi. Di. Savarkkar (b) raamachandra paaduramgu (c) naanaa saahibu (d) vishnubhattgodse 
60
. Inrarnaashanal de ophu non vayalansu. 
(a) disambar 10 (b) disambar 2 (c) okdobar 2 (d) janavari 80 
61
. Inthyayile ettavum valiya vaanijya baanku 
(a) sbi(b) ubi (c) rbi (d) sbt 

62.
rajisttarcheythittullaaadyatthe sybardrykam aarude perilaan? 
(a) gulshan. Kumaar (b) josaphu meri jaakvaadu (c) pavan duggaal (d) muhammadu phirosu 
68
. Ethu raajyatthinte maathrukayilaanu inthyayil panchavalsarapaddhathikal aarambhicchath? 
(a) amerikka (b) soviyattyooniyan (c) hyna (d) brittan 
64
. Keralatthinte vistheernam. 
(a) 8868 cha. Ki. Mee. (b) 86868 cha. Ki. Mee. (c)
82. 14 cha. Ki. Mee. (d) 88868 cha. Ki. Mee. 
65
. Inthyayile eka agniparvatham evide sthithicheyyunnu? 
(a) lakshadveepu (b) aandamaan nikkobaar (c) daadraanagarhaveli (d) himaachalpradeshu 
66
. Inthyayude onnaam svaathanthryasamaratthile aadya rakthasaakshi. 
(a) bahadoorshaa (b) thaanthiyaathoppi (c) mamgal്paanendha (d) naanaasaahibu
67
. Thaazhe parayunnavaril chericheraa prasthaanavumaayi bandhamillaatthathu aarkku? 
(a) nehru (b) ditto (c) naasar  (d) charcchil 
68
. "anyarkkuvendi jeevikkunnavare jeevikkunnullu. Mattullavarellaam maricchavarkku thulyamaanu'. Ithu aarude vaakkukal? 
(a) shreenaaraayanaguru, (b) gaandhiji (c) vivekaanandan (d) shreebuddhan  69, monpaa, akaa muthalaaya praadeshika bhaashakal nilavilulla samsthaanam.  (a) arunaachalpradeshu (b) naagaalaanru (c) meghaalaya (d) hariyaana 
70
. Aal inthyaa kongrasu kammitti charithraprasiddhamaaya  kvittu inthyaa prameyam paasaakkiya theeyyathi.
(a) 1942 aagasthu 8 (b) 1942 aagastha9 (c) 1942 janavari 26 (d) 1942 aagasth15 
71
. Raju is a veteran in this field but his brother is only a
(a) natter (b) novice (c) nemesis (d) nexus
72
. One word substitute for wild and noisy disorder or confusion is
(a)pandemonium (b)pharmacopoeia ( c)since (d)phrenology
73
. Find out the correct spelling. Ology
(a) bourgouis  (b)borshwa (c)buourgeois  (d) bourgeois
74
. The pen is…………... Than the sword 
(a) stronger  (b) powerful (c)mightier (d)forceful
75
. She is always going to meetings and organizing parties
(a) as busy as a bee (b) beating around the bush (c) like a bump on a log (d) like a bull in a china shop
76
. Last year he the sslc examination with distinction
(a) has passed  (b) had passed (c) passed  (d) has been passing 
77
. Nothing will happen
(a) won't it?  (b) will it? (c) would it ? (d) wouldn't it?
78
. The man writes the bok is a friend of mine.
(a) which  (b) that  (c) whose  (d) who 
79
. Mount everest is…………... Peak in the world. 
(a) highest  (b) the higher  (c) the highest  (d) higher than 
80
. He would buy a car,...........................................
(a)if he had had the money  (b) if he has the money  (c) if he have the money  (d) if he had the money 
81
. It is impossible to separate belief........ Emotion 
(a) from  (b) with  (c) to  (d) for 
82
. The corporation is spending a lot of money to. - - - - - - - - the city 
(a) beauteous  (b) beautiful  (c) beautify  (d) beautifier
83
. Would you mind.......... Me a pen: 
(a) lend  (b) lending  (c)lended  (d) lends 
84
. Neither the girl nor her brother............... Passed 
(a) have  (b) did  (c) do  (d) has
85
. You are sometimes unwise me
ans: 
(a)you are not always wise  (b)you are always wise  (c)you are always unwise (d) you are a fool
86
. A synonym for barren is: 
(a) sterile  (b)fertile (c) sluggish (d)fake
87
…………... They say most countries normally do not like to change. 
(a) whenever  (b) whichever (c) whoever  (d) whatever
88
. It is two months …………….. I went to the doctor
(a)or (b)did (c)since (d)have
89
........ You invite him he will not come
(a) even if  (b) while (c) whenever  (d) that 
90
. I can't................. Your rudeness anymore
(a) put down  (b) put up with (c) put out  (d) put off

91.
padtikkaan midukkanaaya kuttiyaanu shreehari. Ithil naamavisheshanamaayi varunna padam eth? 
(a) padtikkaan  (b) midukkanaaya (c) kuttiyaanu  (d) shreehari 
92
. "thaankale ee thasthikayil niyamicchirikkunnu' ennathinu samaanamaaya vaakyam eth? 
(a) you are selected for this post  (b) you can joint this post  (c) you areappointed to this post  (d) you are waitlisted for this post 
93
.'do you get me?' ennathinte uchithamaaya malayaala tharjama eth? 
(a) ningalkkenne ariyaamo?  (b) ningalkkenne manasilaavumo?  (c) ningalkku njaan paranjathu manasilaayo?  (d) ningalkku malayaalam ariyumo? 
94
. Thaazhe kodutthirikkunnathil 'sarppam' ennartham ?
a) naagam  (b) naakam  (c) uragam  (d)pannagam 
95
. 'kovilan' aarude thoolikaanaamamaan? 
(a) pi. Si. Gopaalan  (b) pi. Si. Kuttikrushnan  (c) vi. Vi. Ayyappan  (d) e. Ayyappan 
96
. Em. Di. Vaasudevan naayarkku vayalaar avaardu nedikkoduttha kruthi ?
(a) kuttedatthi  (b) nirmaalyam  (c) iruttinte aathmaavu  (d) randaamoozham 
97
. ‘pareekkutti’ thaazhe parayunnavaril ethu kruthiyile kathaapaathramaan?
(a) ummaacchu  (b) arabipponnu  (c) chemmeen  (d) baalyakaalasakhi
98
. Adimathvam ettuvaangunnathu ethoraalkkum bhooshanamalla ee vaakrutthile thettaaya prayogam eth? 
(a) adimathvam  (b) ettuvaangunnathu  (c) ethoraalkkum  (d) bhooshanalla 
99
. Chathiyilppedutthuka' ennu arthamvarunna shyliyethu ?
(a) nakshathramennikkuka  (b) chenda kottikkuka  (c)undu choril kalliduka  (d) ganapathikku kurikkuka 
100
. "manasaakshi' enna padam piricchezhuthiyaal: 
(a) mana  saakshi  (b) mana  saakshi  (c) manasu saakshi  (d) manam  saakshi

answer key

1
. Vyaazham 
2
.(b) 11- 60 l ninnu kurakkuka 
           9-19            2- 50
3
. 1 manikkoor soochi 30 digri chalikkunnu. 60x60 sekkandil 300 chalikkunnu
10 sekkandil  = 30x10 / 60 x 60 = 10/12 shariyuttharamilla 
4
. (b) 
        32/10   3/1500 =
3. 203
5
.(c)
6
.(d)10 nu 1 laabham 10 %
7
.(c)x = 5a enkil y = a
     xy=5a x a =5a2       5a2=320, a2=64, a=8         samkhyakal 40 , 8
8
.(a) 1-½ - ¼ - ⅛ - 1/16 = 16- 8 - 4 - 2 - 1 / 16 = 1/16
9
.(a) x x 90/100 x 80/100 = z
10
.(c) randaam kollavasaanatthe koottupalisha, saadhaarana palisha ivayude vyathyaasam 
p x  (r/100)2  p x  8x8 / 100x100 =128 p x 128/64 x 100 = 20000
11
.(b) 3 perum koodi oru divasam ½  ⅓  ⅙ bhaagam cheyyum 321 / 6 = 6/6
poornamaayi  1 divasam kondu cheyyum 
12
.(d) 2x x(23)x=2x2
               2x x 23x =2x2                24x=2x2          4x = x2          x = 4            (chodyatthil chihnam thettaanu nalkiyathu)
13
.(d) 
14
.(a)
           mp, ab yude pakuthiyaayirikkum . Athe pole mattullavayum .  mnop yude chuttalavu 32         mp = 4         ab = 8         abcd yum chuttalavu 32
15
.(c) oro padatthekkaalum 3 kooduthalaanu randaamatthe shreniyile padangal 
        20 x 3 = 60 kooduthalaayirikkum          109060 = 1150
16
.(b) 1
        4        9                 16        25        36         49        64        81        100         121        144        169        196        225         256         aadya 256 samkhyakal ee shreniyil          1, 4, 16, 49, 121, 256         1, 22,42,72,112,162         7-)o variyile aadyasamkhya                  166 = 22 nte vargam = 484
17
.(d)
          ab=-1           a= -3           enkil b= 2
18
.(d)
        prym nampar 2 maathram 
19
.(b)
                     ade yil de -
3. A -
4. Ad - 5
20
.(a)aksharatthinte kramanampar aanu kodu , sat = 19120,
21. Alideyi (iraan - 109 gol ) 22(b), 23(c),
24.(a),
25.(b),
26.(c),
27.(b),
28.(a),
29.(b),
30.(c),
31.(b),
32.(c),
33.(d),
34.(a),
35.(c),
36.(b),
37.(a),
38.(b),
39.(c),
40.(c),
41.(d)ippol urjithu pattel ,
42.(b),
43.(b),
44.(d),
45. Aasthaanam mumby jamshadpoorilethu stteel plaantu ,
46.(b),
47.(d),
48.(a),
49.(c),
50.(b),
51.(d),
52.(a),
53.(c),
54.(a),
55.(d),
56.(c)2013-laanu malayaalatthinu ee padavi labhicchathu. 2014-l odiya bhaashakkum ee padavi labhicchu ,
57.(a),
58.(a),
59.(d),
60.(c),
61.(a),
62.(b),
63.(b),
64.(d),
65.(b),
66.(c),
67.(d),
68.(c),
69.(a),
70.(a),
71.(b),

72.(a),
73.(d),
74.(c),
75.(a),
76.(c),
77.(b),
78.(d),
79.(c),
80.(d),
81.(a),
82.(c),
83.(b),
84.(d),

85.(a),
86.(a),
87.(d),
88.(c),
89.(a),
90.(b),
91.(b),
92.(c),
93.(c),
94.(b),
95.(c),
96.(d),
97.(c),
98.(a),
99.(b),
100.(a)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution