previous question (തസ്തിക മാറ്റം )

1
. ''എന്നത്'-' ആയും 'X' എന്നത് '' ആയും കണക്കാക്കിയാൽ 2514X74-10 എന്നതിന്റെ വില.
(a)7  (b) 27  (c) 15  (d)0
2
. A, B യുടെ അച്ഛനാണ് Bയുടെ ഏക സഹോദരനാണ് C. C യുടെ മകൻ Dയും അമ്മ Eയും ആണ്. B യുടെ മകൾ ആണ്. എങ്കിൽ F.Eയുടെ ആരാണ്? 
(a)അമ്മുമ്മ  (b)പേരമകൾ  (c)സഹോദരി  (d)അമ്മ
3
. ഒരു വട്ടമേശയിൽCയുടെ എതിരെ E ഇരിക്കുന്നു. Eയുടെ ഇടത്ത് G യും Gയുടെ എതിരെ A യും ഇരിക്കുന്നു. H. Cയ്ക്കും D.യ്ക്കും ഇടയിലാണ്. എന്നാൽ G, Dയുടെ വലതുഭാഗത്താണ്. F ന്റെ ഇടത്തEയും വലത്ത് Aയും ഇരിക്കുന്നു. B,Aയ്ക്കും Fനും ഇടയിലാണ് ആരാണ് G-യുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. 
(a)A  (b)E  (c) F  (d) D
4
. 10:20ന് മീറ്റിങ്ങിനെത്തിയ രാജു, 15 മിനുട്ട് നേരം വൈകി എത്തിയ രാമുവിനെക്കാൾ 40 മിനുട്ട്നേരത്തെയായിരുന്നു. മീറ്റിങ് തുടങ്ങിയ സമയം എത്ര?
(a) 10:05  (b) 10:30  (c) 9:25  (d)9:55 
5
.A=2-B=9, C=28 ആയാൽ)1; 
(a) 1713 (b)7113  (c) 1731  (d) 1317
6
. കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം
4.25 ആണ്. യഥാർഥ സമയം എത്ര? -
(a)
5.35 
(b)
6.35 
(c)
7.35 
(d)
8.35 
7
. 8=10,64=20, 216=80 ആയാൽ 512 എത്ര 
(a)35  (b)50  (c)30  (d)40
8
. കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തതാര്? 42, 93, 164,255, 496,648 
(a) 255  (b)496  (c) 93  (d)648 
9
. GOD എന്നതിന് 420 എന്നും BOY എന്നത് 750 ആയി കോഡ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ CAT എന്നതിനെ
എങ്ങനെ എഴുതാം. (a)320  (b)310 (c) 60  (d) 50 
10
. വിട്ടുപോയത് ഏത്? 5, 16,
33.85, 120
(a) 56  (b) 50 (c) 47  (d) 46 
11
. ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 25 പദങ്ങളു ടെ തുക 2200 ആയാൽ മധ്യപദം ഏത്?
(a) 0  (b)88 (c) 176  (d) 1100 

12.
28x53x74 / 103x142 ന്റെ വില 
10x14 (a) 28  (b) 56 (c)392  (d)
1.

13.
22cm വ്യാസമുള്ള ഒരർധവൃത്തം വൃത്തസ്തൂപികാ കൃതിയിൽ മടക്കിയാൽ അതിന്റെ ചെരിവുയരം എന്തായിരിക്കും ?
(a) 22  (b)11  (c)
5.5 
(d)12

14.
10 പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും 75Kg ഭാരമുള്ള ഒരാൾ പോയ ശേഷം പുതിയൊരാൾ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരം
1.5 Kg വർധിച്ചുവെങ്കിൽ പുതിയ ആളുടെ ഭാരം? 
(a)70  (b)75  (c) 90  (d)95
15
. ഗീത 15 Km കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് 10Km തെക്കോട്ട് നടക്കുന്നു. തുടർന്ന് 6km കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിനുശേ ഷം 10km വടക്കോട്ടു നടന്നു. തുടങ്ങിയിടത്ത് നിന്ന് ഗീത എത്ര അകലെ, ഏത് ദിശയിൽ? 
(a)21 km വടക്ക് (b)21 km തെക്ക് (c) 21 km കിഴക്ക് (d)21 km പടിഞ്ഞാറ്
16
.10,000 രൂപ രണ്ടുപേർ ഭാഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമന് ഒന്നാമനെക്കാൾ 8,000 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി. അവർ ഭാഗിച്ച അംശബന്ധം ഏത്? 
(a)6:13 (b)7:13  (c)3:10  (d)7:3 
17
.108ന്റെ ¼ ഭാഗത്തോട് 25ന്റെ ഭാഗം കൂട്ടി 5ന്റെ 7ഭാഗം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 
(a) 22 (b)20  (c) 15  (d) 21 

18.
60 സെ.മീ. നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി വളച്ച് രവി 200 ചതുരശ്ര സെൻറീമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം. ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് 
(a) 15  (b)20  (c)40  (d)50
19
. 5 Cm നീളം, 4cm വീതി, 3 cm ഉയരം എന്നിവയുള്ള ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയിൽ വളയ്ക്കാതെ വെക്കാവുന്ന ദണ്ഡിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം എത്ര ?
(a)2 (b)5 (c)5 (d)3
20
.15% VAT (വാറ്റ്) ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് 20% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് നികുതിയിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭ / നഷ്ട %.
(a)15%ലാഭം  (b)20%നഷ്ടം  (c)3%ലാഭം  (d)3%നഷ്ടം 
21
.സി.വി.രാമൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വർഷം:
(a)1940 (b)1935 (c)1950 (d)1930
22
.2013ൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയതാര് ?
(a)സച്ചിദാനന്ദൻ  (b)ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്  (c)ആനന്ദ്  (d)പ്രഭാവർമ 
23
.കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :
(a)ആലപ്പുഴ  (b)കൊച്ചി  (c)കോവളം  (d)കോഴിക്കോട് 
24
.2008-ൽ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നതെവിടെ ?
(a)ലണ്ടൻ  (b)ബീജിംഗ്  (c)ഏതൻ‌സ്  (d)സിഡ്‌നി 
25
.ലോക ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് :
(a)ഡോ : നോർമൻ ബോർലോഗ് (b)തിയോഫ്രാസ്റ്റസ്  (c)ഡോ : എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ  (d)സ്റ്റീഫൻ ഹെയ്ൽസ് 

26.
ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ജനിച്ചത് ?
(a)കേരളം  (b)കർണാടക  (c)തമിഴ്‌നാട്  (d)ഒറീസ്സ 
27
.’ബുള്ളി’ എന്ന പദം ഏതു കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(a)ഗോൾഫ്  (b)ബാഡ്മിന്റൺ (c)ടെന്നീസ്  (d)ഹോക്കി 
28
.പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ?
(a)നൈട്രജൻ  (b)ഹൈഡ്രജൻ  (c)ഓക്സിജൻ  (d)ഹീലിയം 
29
.മേഘങ്ങൾ ഏതു അന്തരീക്ഷപാളിയിലാണ് കാണപ്പെടുക ?
(a)അയണോസ്ഫിയർ  (b)മീസോസ്ഫിയർ  (c)ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ  (d)സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ 
30
.ഹാരിപോട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ?
(a)ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്  (b)ആർ.എൽ.സ്റ്റീവൻസൺ (c)ഡാനിയൽ ഡിഫോ (d)കെ.ജെ.റൗളിംഗ് 
31
.ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ ?
(a)സ്പാനിഷ്  (b)മാൻഡറിൻ (c)റഷ്യൻ  (d)ഇംഗ്ലീഷ് 
32
.2012-ൽ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചതാർക്ക്?
(a)കെ.ബാലചന്ദ്രൻ  (b)അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  (c)തപൻസിൻഹ (d)പ്രാൺ കൃഷൻ സിക്കന്ദ്
33
.മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതാര് ?
(a)ബാബർ  (b)അക്ബർ  (c)ഷാജഹാൻ  (d)ഹുമയൂൺ 
34
.മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ലോഹം ?
(a)ചെമ്പ് (b)ഇരുമ്പ്  (c)സിങ്ക്  (d)സ്വർണം 
35
.‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ ആരുടെ കൃതിയാണ് ?
(a)മാക്സിം ഗോർക്കി  (b)പുഷ്കിൻ  (c)ദസ്തേവ്സ്കി  (d)ടോൾസ്റ്റോയ് 
36
.ഇറാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ പേര് ?
(a)അബിസീനിയ  (b)പേർഷ്യ  (c)ദാമോഹി  (d)മെസപൊട്ടേമിയ 
37
.താജ്മഹൽ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ?
(a)ഗംഗ  (b)യമുന (c)കാവേരി (d)ബഹ്മപുത്ര
38
. ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് ?
(a)സിട്രിക്കാസിഡ്  (b)ഹൈഡ്രോക്ളോറിക്കാസിഡ്  (c)ഫോർമിക്കാസിഡ് (d)അസറ്റിക്കാസിഡ് 
39
.ലോക ജലദിനം ?
(a)മാർച്ച് 22 (b)മാർച്ച് 24 (c)മാർച്ച് 12 (d)മാർച്ച് 18 

40.
ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ?
(a)നൈട്രിക് ഓക്‌സൈഡ്  (b)സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ്  (c)നൈട്രസ് ഓക്‌സൈഡ്  (d)സൾഫർ ട്രയോക്‌സൈഡ് 

41.
തിരുവനന്തപുരത്ത് 'രാജാസ് ഫ്രീ സ്‌കൂൾ'സ്ഥാപിച്ച രാജാവ് ആര് ?
(a)മാർത്താണ്ഡവർമ (b)ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ  (c)ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ  (d)സ്വാതിതിരുനാൾ 
42
.ഡൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ്തൃതമായ താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പർവ്വതനിര?
(a)ഹിമാചൽ (b)സിവാലിക് (c)ഹിമാദ്രി (d)പൂർവാചൽ
43
.പൂർവതീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ?
(a)ബിലാസ്പുർ   (b)ജബൽപുർ (c)ഭുവനേശ്വർ  (d)ജയ്പുർ 
44
.സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, അവരിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം :
(a)മൈക്രോ ഫിനാൻസ്  (b)മ്യുച്ചൽ ഫണ്ട്  (c)കോർ ബാങ്കിങ് (d)ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് 
45
.തൊട്ടുകൂടായ്മ നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർഹവുമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏതു വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ?
(a)17-)o വകുപ്പ്  (b)11-)o വകുപ്പ്  (c)352-)o വകുപ്പ്  (d)368-)o വകുപ്പ്
46
.താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൗലികാവകാശമല്ലാത്ത ഏത്? 
(a)സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം  (b)മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം  (c)ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം (d)വോട്ടവകാശം 
47
.അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി ആര്? 
(a)ഇൽത്തുമിഷ് (b)കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് (c) ഗിയാസ്-ഉദ്-ദീൻ ബാൽബൻ (d)കനിഷ്കൻ 
48
.ബംഗാൾവിഭജനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി രൂപംകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം. 
(a)സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം  (b)ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം  (c) ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം  (d)നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 
49
.വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം? 
(a) 1957 (b)1923 (c) 1907 (d) 1959 
50
.ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വാളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു? 
(a).കെ. കേളപ്പൻ  (b)ടി.കെ.മാധവൻ  (c) പി. കൃഷ്ണപിള്ള  (d)എ.കെ. ഗോപാലൻ 
51
.ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭ രൂപം നല്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ച നിയമജ്ഞൻ ആര്? 
(a).കെ.എം. മുൻഷി  (b)ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്  (c) ബി.എൻ. റാവു  (d)ഡോ. ബി.ആർ.അംബേദ്കർ 
52
.ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ (2013) ചെയർപേഴ്സൺ ആര്? 
(a)ജസ്റ്റിസ് ജേക്കബ്  ബഞ്ചമിൻ കോശി  (b)വജഹത്ത് ഹബീബുള്ള  (c) ജസ്റ്റിസ്.എം.എൻ. റാവു  (d)ഡോ. കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ 
53
.പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരിയായ ഡൊമിൻഗോ പയസ് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് വിജയനഗര സാമാജ്യം സന്ദർശിച്ചത്? 
(a) ഹരിഹരൻ  (b)കൃഷ്ണദേവരായർ  (c) ബുക്കർ  (d)സദാശിവരായ 
54
.സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1987-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമം ഏത്? 
(a)സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം  (b)ലിംഗനിർണയ നിരോധന നിയമം  (c)സതി നിരോധന നിയമം  (d)അശ്ലീലചിത്രീകരണ നിരോധന നിയമം 
55
.‘ഒരു ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു’, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
(a)സരോജിനി നായിഡു (b)ആനിബസൻറ് (c) മാഡം കാമ (d)ഝാൻസി റാണി 
56
.സർക്കാർ സേവനം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാക്കുന്ന സേവന അവകാശ നിയമം കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതെന്ന്? 
(a)2011 ജൂലായ് 20  (b)2012 ജൂലായ് 25 (c) 2011 ജൂലായ് 25  (d)2010 ജൂലായ് 20
57
.ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവതമായ 'ബാരൻ'
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ?  (a)നാർക്കോൻഡം ദ്വീപ്  (b)മിനിക്കോയ് ദ്വീപ്   (c) കാർനിക്കോബാർ  (d)കവരത്തി 
58
.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 'നിർദേശക തത്വങ്ങൾ' എന്ന ആശയം ഏതു രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ്? 
(a)യു.എസ്.എ.  (b)ബ്രിട്ടൻ  (c) ആയർലാൻറ്  (d)ഓസ്ട്രേലിയ 
59
.മദ്രാസ് മഹാജനസഭ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നല്കിയത് ആര്? 
(a)ബദ്രുദിൻ തയബ്ജി  (b)എം. വീരരാഘവാചാരി  (c) മഹാദേവ ഗോവിന്ദറാനഡെ  (d)ഡബ്ല്യ.സി. ബാനർജി 
60
.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആര്? 
(a)കെ.സി. പന്ത്  (b)ജസ്വന്ത്സിങ്  (c)മൊണ്ടേഗ്സിങ് അലുവാലിയ  (d)ഗുൽസരിലാൽ നന്ദ 
61
.മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ആര്? 
(a)ഔറംഗസീബ്  (c) ജഹാംഗീർ (b)അക്ബർ  (d)ബഹദൂർഷാ II
62
.കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം: 
(a)പ്ലാസ്സി യുദ്ധം  (b)കുളച്ചൽ യുദ്ധം  (c) തറൈൻ യുദ്ധം  (d)പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം 
63
.താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നഗരത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? 
(a)മീററ്റ്  (b)വാരണാസി  (c) റാണിഗഞ്ച്  (d)മുംബൈ 
64
.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആര്? 
(a) കാനിങ് പ്രഭു  (b)മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു  (c) കോൺവാലീസ് പ്രഭു  (d)വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് 
65
.ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി:
(a)അന്ത്യോദയ അന്നയോജന  (b)അന്നപൂർണ  (c)ജനനി സുരക്ഷാ യോജന  (d)ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന
66
.വിവരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതെവിടെ? 
(a)മഹാരാഷ്ട്ര  (b)ന്യൂഡൽഹി  (c)രാജസ്ഥാൻ (d)ബീഹാർ 
67
.ഏതു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം ഔപചാരികമായി നിലവിൽ വന്നത് ?
(a)ബ്രിയോൺ (b)ബൽഗ്രേഡ് (c)ബന്ദൂങ്   (d)ജനീവ 
68
.ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ  കാരണമായ സംഭവം:
 (a)ജാലിയൻവാലാ ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല  (b)വാഗൺ ദുരന്തം (c) ബംഗാൾ വിഭജനം  (d)ചൗരിചൗരാ സംഭവം
69
.‘ഗംഗൈകൊണ്ട ചോളൻ’ എന്നറിയപ്പെട്ട ചോളരാജാവ് ആര്? 
(a)രാജരാജ ചോളൻ  (b)വിജയാലയൻ  (C) രാജേന്ദ്ര ചോളൻ  (d)കരികാല ചോളൻ 
70
.കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി:
(a)കബനി   (b)ഭവാനി  (c) പമ്പ  (d)പാമ്പാർ 
71
.There is nothing to worry......... 
(a) at  (b) about  (c) on  (d) in 
72
.Mary asked John whether the......... Hamlet. 
(a) had read   (b) has read  (c) has been read  (d) read 
73
. If you work hard, you......... 
(a) succeed  (b) will succeed  (c) will have succeed  (d) would succeed 
74
. He does his work......... 
(a) leisure  (b) leisured  (c)leisurely  (d) leisures 
75
.Of his two daughters Tessy is the….. 
(a) most beautiful  (b)more beautiful  (c)beautiful  (d) beauty 
76
. He is………….. to me
(a) knew  (b)know (c)knowing  (d)known
 77
. “You...... bring your note book” the teacher ordered.
(a) will  (b) must  (c)shall  (d) may 

78.
This morning I met..... Old friend : 
(a)an (b) a (c)the  (d) none of these 
79
.This is the best novel I have…………….read. 
(a) never  (b) since  (c)ever  (d) rare
80
.The plural form of sister-in-law is: 
(a)sister-in-laws (b)sister-in-law(c)sister-ins-law (d) None  of these
81
.Rahim usually......... till 8 O’clock.
a) sleep  (b) sleeps  (c)has slept (d) sleeping 
82
.......... of these two boys is clever 
(a) Both  (b) Any  (d) None (c) Either
 83
. Which is the correct one word substitution for "The custom of having more than one  husband at a time”.
(a) Polygamious  (b) Polygymi  (c)Biogamy  (d) Polyandry 
84
.Sachin batted well,........ he?
(a) didn't  (b) isn't (c) hasn't  (d) hadn’t
85
.Fill in the blanks with the opposite of the verb underlined.
The train arrived at the station at 8am and........ at 9am. (a) went  (b) reached (c)departed  (d) disappeared 
86
. When I arrived at the station the train……...
(a) had left  (b) has been left (c) left  (d) had been left
87
.We will cancel the trip if the weather is bad. Replace the word underlined with correct phrasal verb from the bracket.
(a) calll at (b) call off (c) cal lin  (d) call upon 
88
.Choose the correctly spelt word:
(a) Collegeu  (b) Collague (c)Collegue  (d) Colleague 
89
.The plural of ‘criterion’ is:
(a) criterias (b) criteriones (c)criterios (d) criteria
90
.Choose the part in which the grammatical mistake is: 
Ethics (a)/as well as politics(b)/hashis(c)/favourite subject (d). 
91
.'മറുപിറവി' എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആര്? 
(a) എം.മുകുന്ദൻ  (b) ആനന്ദ്  (c) റസതു  (d) പി.വത്സല 

92.
‘സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 
(a)എസ്. പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ  (b)പി.കെ. നാരായണപിള്ള  (c) എസ്. നാരായണമേനോൻ  (d)പി. മാധവൻപിള്ള 
93
.എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർക്ക് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏതു കൃതിക്കാണ്? 
(a)കാലം  (b)രണ്ടാമൂഴം  (c) നാലുകെട്ട്  (d)വാനപ്രസ്ഥം 
94
.‘Beat the iron when it is hot’ എന്നതിനു സമാനമായ  മലയാളത്തിലെ ചൊല്ല്. 
(a)തുരുമ്പും തൊഴിലും ഇരിക്കെ കെടും  (b)അടിച്ചതിന്മേൽ അടിച്ചാൽ അമ്മിയും പറക്കും  (c) ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും  (d)കാറ്റുള്ളപ്പോൾ പാറ്റുക 
95
.‘യോഗം മാറ്റിവെച്ചു എന്നതിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം: 
(a) The meeting was cancelled  (b) The meeting was postponed  (c) The meeting was rejected  (d) The meeting was proposed 
96
.‘താമര ഇല = താമരയില'-ഇതിലെ സന്ധി ഏത്? 
(a)ആദേശസന്ധി  (b)ദിത്വസന്ധി  (c) ആഗമസന്ധി  (d ലോപസന്ധി
97
. 'കേട്ട കഥ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. ഈ വാക്യത്തിൽ പേരെച്ചം' ഏത്? 
(a)കേട്ട  (b)കഥ  (c) നന്നായി  (d)ആസ്വദിച്ചു 
98
.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്? 
(a)ഇവിടെ അക്ഷരമറിയാത്ത നിരക്ഷരരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്  (b)സീബ്രാവരകൾ നടന്നുപോകുന്ന പദയാത്രികർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്  (c) ഇതിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന രചനകൾ പരമാവധി ചെറുതായിരിക്കണം  (d)അന്ന് ആദ്യമായി കണികണ്ടത് ഒരു കാട്ടാനയെ ആണ് 
99
.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള വാക്ക് ഏത്? 
(a)വിശ്വസ്തൻ (b)അഥിതി (c) വിശിഷ്ടൻ (d)ശ്രേഷ്ഠൻ 
100
.‘അതിജാതൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം: 
(a)അധികമായി ജയങ്ങൾ നേടുന്നവൻ  (b)ആദ്യം ജനിക്കുന്നവൻ  (c) മാതാപിതാക്കന്മാരെ അതിശയിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ  (d)ചീത്തപുത്രൻ

ഉത്തരങ്ങൾ

 
1
. (b) 27 
25ー14--7×410 =25ー2×410 = 25 - 810= 27
2
. (b)
(AB) F. E. coയുടെ പേരമകൾ 
3
.(b)
Gയുടെ വലതുഭാഗത്ത് E 
4
. (ശരിയുത്തരമില്ല) രാജു 10, 20 മീറ്റിങ് 10, 45 രാമു 11 മണി മീറ്റിങ് 10:45ന് തുടങ്ങി.
5
.(c) ക്യൂബ്  1,
 j = 10^31 = 1001 I = 91 = 729-1-730  J1 = 1731
6
.( c)
11.60-

4.25= 735
7
(d) 23–10, 4^3=20, 6^3–30, 8^3 - 40 
8
. (b) 22-4, 3^2=9, 4^2– 16,5^2=25,6^2-36, 366 366 ആണ് വേണ്ടത്. തെറ്റ്
496.
9
. (c) 7×15×4=420 2x15x25 = 750 3x1 x20 =
606. (c)
10
. (a) 5, 16,
33............ 85, 120 6 വീതം ചേർത്ത് കൂട്ടുക. 511=16, 1617-33,3323=56,
5629-85 2250
11
. (b) 2250/25= 88 
12
.(c)
2^8x5^3x7^4/ 5^x2^3x2^2x7^2 =2^3x7^2=8x49 = 392 
13
. (b) 11, വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി. 
14
. (c)
ആകെ തൂക്കം
1.5x10 =15kg കൂടി. പുതിയ ആളുടെ തൂക്കം 7515 = 90kg 
15
. (c) 
OP = 15  6 = 21 km 
16
. (b)
10000-3000 2(7000= 3500 35:65  7:13
17
. 108 /4 25x3/5
2715-5/7-42-5/7 -ശരിയുത്തരമില്ല.
18
.(b) ഒരുവശം 20, മറ്റേത്
10. പരപ്പളവ്
200.
19
. (b) 5^24^23^2= 25169 =50 =25x2 = 5-2
20
. (c) 15% (Oro)]6) 20% = ვ% നികുതിയിനത്തിൽ 3% ലാഭം.
21
.(d)
22. (d)
23. (a)
24. (b)
25. (a)
26.(c)
27. (d)
28.(b)
29.(c)
30. (d)
31...(b)
32. (d)
33. (a)
34. (a)
35.(c)
36. (b)
37. (b)
38.(c)
39.(a)
40.(c)
41. (d)
42.(b)
43.(c)
44. (a)
45. (a)
46. (d)
47.(c)
48. (a)
49.(b)
50. (d)
51.(c)
52.(d) (2015 മേയിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.
ജസ്റ്റിസ്.എച്ച്.എൽ. ദത്തുവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർ മാൻ)
53. (b)
54.(c)
55.(d)
56.(b)
57. (a)
58.(c) 59, ശരിയുത്തരമില്ല. രാമസ്വാമി മുതലിയാർ, ആനന്ദചാർലു എന്നിവരാണ് മദ്രാസ്മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ചത്.
60.(d)
61. (d)
62.(b)
63.(b)
64. (a)
65. (a)
66.(c)
67.(b)
68.(d)
69.(c)
70. (a)
71.(b)
72.(a) -
73.(b)
74. (c)
75.(b)
76.(d)
77.(b)
78.(a)
79.(c)
80.(b)
81.(b)
82.(c)
83. (d)
84.(a)
85.(c)
86.(a)
87.(b)
88.(d)
89.(d)
90.(c)
91...(c)
92. (Ꮟ)
93. (Ꮟ)
94. (d)
95.(b)
96.(c)
97. (a)
98.(c)
99. (b)
100. (c).


Manglish Transcribe ↓


1
. ''ennathu'-' aayum 'x' ennathu '' aayum kanakkaakkiyaal 2514x74-10 ennathinte vila.
(a)7  (b) 27  (c) 15  (d)0
2
. A, b yude achchhanaanu byude eka sahodaranaanu c. C yude makan dyum amma eyum aanu. B yude makal aanu. Enkil f. Eyude aaraan? 
(a)ammumma  (b)peramakal  (c)sahodari  (d)amma
3
. Oru vattameshayilcyude ethire e irikkunnu. Eyude idatthu g yum gyude ethire a yum irikkunnu. H. Cykkum d. Ykkum idayilaanu. Ennaal g, dyude valathubhaagatthaanu. F nte idatthaeyum valatthu ayum irikkunnu. B,aykkum fnum idayilaanu aaraanu g-yude valathubhaagatthu irikkunnathu. 
(a)a  (b)e  (c) f  (d) d
4
. 10:20nu meettinginetthiya raaju, 15 minuttu neram vyki etthiya raamuvinekkaal 40 minuttnerattheyaayirunnu. Meettingu thudangiya samayam ethra?
(a) 10:05  (b) 10:30  (c) 9:25  (d)9:55 
5
. A=2-b=9, c=28 aayaal)1; 
(a) 1713 (b)7113  (c) 1731  (d) 1317
6
. Kannaadiyiloode nokkumpol klokkile samayam
4. 25 aanu. Yathaartha samayam ethra? -
(a)
5. 35 
(b)
6. 35 
(c)
7. 35 
(d)
8. 35 
7
. 8=10,64=20, 216=80 aayaal 512 ethra 
(a)35  (b)50  (c)30  (d)40
8
. Koottatthil cheraatthathaar? 42, 93, 164,255, 496,648 
(a) 255  (b)496  (c) 93  (d)648 
9
. God ennathinu 420 ennum boy ennathu 750 aayi kodu bhaashayil ezhuthiyaal cat ennathine
engane ezhuthaam. (a)320  (b)310 (c) 60  (d) 50 
10
. Vittupoyathu eth? 5, 16,
33. 85, 120
(a) 56  (b) 50 (c) 47  (d) 46 
11
. Oru samaantharashreniyile aadyatthe 25 padangalu de thuka 2200 aayaal madhyapadam eth?
(a) 0  (b)88 (c) 176  (d) 1100 

12.
28x53x74 / 103x142 nte vila 
10x14 (a) 28  (b) 56 (c)392  (d)
1.

13.
22cm vyaasamulla orardhavruttham vrutthasthoopikaa kruthiyil madakkiyaal athinte cherivuyaram enthaayirikkum ?
(a) 22  (b)11  (c)
5. 5 
(d)12

14.
10 perulla oru koottatthil ninnum 75kg bhaaramulla oraal poya shesham puthiyoraal vannappol sharaashari bhaaram
1. 5 kg vardhicchuvenkil puthiya aalude bhaaram? 
(a)70  (b)75  (c) 90  (d)95
15
. Geetha 15 km kizhakkottu nadannu 10km thekkottu nadakkunnu. Thudarnnu 6km kizhakkottu nadannathinushe sham 10km vadakkottu nadannu. Thudangiyidatthu ninnu geetha ethra akale, ethu dishayil? 
(a)21 km vadakku (b)21 km thekku (c) 21 km kizhakku (d)21 km padinjaaru
16
. 10,000 roopa randuper bhaagicchappol randaamanu onnaamanekkaal 8,000 roopa kooduthal kitti. Avar bhaagiccha amshabandham eth? 
(a)6:13 (b)7:13  (c)3:10  (d)7:3 
17
. 108nte ¼ bhaagatthodu 25nte bhaagam kootti 5nte 7bhaagam kuracchaal kittunnathu 
(a) 22 (b)20  (c) 15  (d) 21 

18.
60 se. Mee. Neelamulla oru kampi valacchu ravi 200 chathurashra senreemeettar parappalavulla oru chathuram undaakkiyaal athinte oru vashatthinte neelam. Aakaan saadhyathayullathu 
(a) 15  (b)20  (c)40  (d)50
19
. 5 cm neelam, 4cm veethi, 3 cm uyaram ennivayulla oru chathurappettiyil valaykkaathe vekkaavunna dandinte ettavum koodiya neelam ethra ?
(a)2 (b)5 (c)5 (d)3
20
. 15% vat (vaattu) ulla oru saadhanatthinu 20% diskaundu labhicchaal ayaalkku nikuthiyinatthil labhikkunna laabha / nashda %.
(a)15%laabham  (b)20%nashdam  (c)3%laabham  (d)3%nashdam 
21
. Si. Vi. Raaman nobal sammaanam nediya varsham:
(a)1940 (b)1935 (c)1950 (d)1930
22
. 2013l vayalaar avaardu nediyathaaru ?
(a)sacchidaanandan  (b)o. En. Vi. Kuruppu  (c)aanandu  (d)prabhaavarma 
23
. Kizhakkinte veneesu ennariyappedunnathu :
(a)aalappuzha  (b)kocchi  (c)kovalam  (d)kozhikkodu 
24
. 2008-l olimpiksu nadannathevide ?
(a)landan  (b)beejimgu  (c)ethansu  (d)sidni 
25
. Loka harithaviplavatthinte pithaavu :
(a)do : norman borlogu (b)thiyophraasttasu  (c)do : em. Esu. Svaaminaathan  (d)stteephan heylsu 

26.
shreenivaasa raamaanujan ethu samsthaanatthaanu janicchathu ?
(a)keralam  (b)karnaadaka  (c)thamizhnaadu  (d)oreesa 
27
.’bulli’ enna padam ethu kaliyumaayi bandhappettirikkunnu?
(a)golphu  (b)baadmintan (c)denneesu  (d)hokki 
28
. Prapanchatthil ettavum kooduthalulla moolakam ?
(a)nydrajan  (b)hydrajan  (c)oksijan  (d)heeliyam 
29
. Meghangal ethu anthareekshapaaliyilaanu kaanappeduka ?
(a)ayanosphiyar  (b)meesosphiyar  (c)dropposphiyar  (d)sdraattosphiyar 
30
. Haaripottar enna kathaapaathram aarude srushdiyaanu ?
(a)jonaathan sviphttu  (b)aar. El. Stteevansan (c)daaniyal dipho (d)ke. Je. Raulimgu 
31
. Lokatthil ettavum kooduthal samsaarikkappedunna bhaasha ?
(a)spaanishu  (b)maandarin (c)rashyan  (d)imgleeshu 
32
. 2012-l daadaasaahibu phaalkke avaardu labhicchathaarkku?
(a)ke. Baalachandran  (b)adoor gopaalakrushnan  (c)thapansinha (d)praan krushan sikkandu
33
. Mugal saamraajyatthinu thudakkam kuricchathaaru ?
(a)baabar  (b)akbar  (c)shaajahaan  (d)humayoon 
34
. Manushyan aadyamaayi kandetthiya loham ?
(a)chempu (b)irumpu  (c)sinku  (d)svarnam 
35
.‘kuttavum shikshayum’ aarude kruthiyaanu ?
(a)maaksim gorkki  (b)pushkin  (c)dasthevski  (d)dolsttoyu 
36
. Iraan enna raajyatthinte pazhaya peru ?
(a)abiseeniya  (b)pershya  (c)daamohi  (d)mesapottemiya 
37
. Thaajmahal ethu nadiyude theeratthaanu ?
(a)gamga  (b)yamuna (c)kaaveri (d)bahmaputhra
38
. Urumpinte shareeratthil adangiya aasidu ?
(a)sidrikkaasidu  (b)hydroklorikkaasidu  (c)phormikkaasidu (d)asattikkaasidu 
39
. Loka jaladinam ?
(a)maarcchu 22 (b)maarcchu 24 (c)maarcchu 12 (d)maarcchu 18 

40.
chirippikkunna vaathakam ?
(a)nydriku oksydu  (b)salphar dayoksydu  (c)nydrasu oksydu  (d)salphar drayoksydu 

41.
thiruvananthapuratthu 'raajaasu phree skool'sthaapiccha raajaavu aaru ?
(a)maartthaandavarma (b)shreechitthirathirunaal  (c)shreemoolam thirunaal  (d)svaathithirunaal 
42
. Doonukal ennariyappedunna visthruthamaaya thaazhvarakal kaanappedunna himaalayatthile parvvathanira?
(a)himaachal (b)sivaaliku (c)himaadri (d)poorvaachal
43
. Poorvatheera reyilveyude aasthaanam ?
(a)bilaaspur   (b)jabalpur (c)bhuvaneshvar  (d)jaypur 
44
. Samoohatthile thaazhnna varumaanakkaarkkum daridrajanavibhaagangalkkum saampatthika sevanangal labhyamaakkuka, avaril sampaadyasheelam valartthuka ennee lakshyatthode pravartthikkunna samvidhaanam :
(a)mykro phinaansu  (b)myucchal phandu  (c)kor baankingu (d)ilakdroniku baankingu 
45
. Thottukoodaayma niyamaviruddhavum shikshaarhavumaakkiyathu inthyan bharanaghadanayile ethu vakuppu anusaricchaanu ?
(a)17-)o vakuppu  (b)11-)o vakuppu  (c)352-)o vakuppu  (d)368-)o vakuppu
46
. Thaazhe parayunnavayil maulikaavakaashamallaattha eth? 
(a)samathvatthinulla avakaasham  (b)mathasvaathanthryatthinulla avakaasham  (c)chooshanatthinethireyulla avakaasham (d)vottavakaasham 
47
. Adimavamshatthile ettavum pragathbhanaaya bharanaadhikaari aar? 
(a)iltthumishu (b)kutthabdeen aibakku (c) giyaas-ud-deen baalban (d)kanishkan 
48
. Bamgaalvibhajanatthinethireyulla prathishedha paripaadikalude bhaagamaayi roopamkonda prasthaanam. 
(a)svadeshi prasthaanam  (b)khilaaphatthu prasthaanam  (c) homrool prasthaanam  (d)nisahakarana prasthaanam 
49
. Vishveshvarayya ayan aandu stteel limittadu sthaapithamaaya varsham? 
(a) 1957 (b)1923 (c) 1907 (d) 1959 
50
. Guruvaayoor sathyaagrahatthinte vaalandiyar kyaapttan aaraayirunnu? 
(a). Ke. Kelappan  (b)di. Ke. Maadhavan  (c) pi. Krushnapilla  (d)e. Ke. Gopaalan 
51
. Inthyayude bharanaghadanaa nirmaanasabha roopam nalkiya draaphttingu kammittiyude upadeshdaavaayi pravartthiccha niyamajnjan aar? 
(a). Ke. Em. Munshi  (b)do. Raajendraprasaadu  (c) bi. En. Raavu  (d)do. Bi. Aar. Ambedkar 
52
. Desheeya manushyaavakaasha kammeeshante ippozhatthe (2013) cheyarpezhsan aar? 
(a)jasttisu jekkabu  banchamin koshi  (b)vajahatthu habeebulla  (c) jasttisu. Em. En. Raavu  (d)do. Ke. Ji. Baalakrushnan 
53
. Porcchugeesu sanchaariyaaya domingo payasu aarude bharanakaalatthaanu vijayanagara saamaajyam sandarshicchath? 
(a) hariharan  (b)krushnadevaraayar  (c) bukkar  (d)sadaashivaraaya 
54
. Sthreekalude avakaashangal samrakshikkunnathinaayi 1987-l inthyayil nadappilaakkiya niyamam eth? 
(a)sthreedhana nirodhana niyamam  (b)limganirnaya nirodhana niyamam  (c)sathi nirodhana niyamam  (d)ashleelachithreekarana nirodhana niyamam 
55
.‘oru irunda pashchaatthalatthile prakaashamaanamaaya bindu’, javaharlaal nehru aarekkuricchaanu ingane abhipraayappettath?
(a)sarojini naayidu (b)aanibasanru (c) maadam kaama (d)jhaansi raani 
56
. Sarkkaar sevanam janangalude avakaashamaakkunna sevana avakaasha niyamam kerala niyamasabha paasaakkiyathennu? 
(a)2011 joolaayu 20  (b)2012 joolaayu 25 (c) 2011 joolaayu 25  (d)2010 joolaayu 20
57
. Inthyayile eka agniparvathamaaya 'baaran'
sthithicheyyunna dveepu ?  (a)naarkkondam dveepu  (b)minikkoyu dveepu   (c) kaarnikkobaar  (d)kavaratthi 
58
. Inthyan bharanaghadanayile 'nirdeshaka thathvangal' enna aashayam ethu raajyatthe bharanaghadanayil ninnu sveekaricchathaan? 
(a)yu. Esu. E.  (b)brittan  (c) aayarlaanru  (d)osdreliya 
59
. Madraasu mahaajanasabha enna samghadanaykku roopam nalkiyathu aar? 
(a)badrudin thayabji  (b)em. Veeraraaghavaachaari  (c) mahaadeva govindaraanade  (d)dablya. Si. Baanarji 
60
. Inthyayile aadyatthe aasoothrana kammeeshan upaadhyakshan aar? 
(a)ke. Si. Panthu  (b)jasvanthsingu  (c)mondegsingu aluvaaliya  (d)gulsarilaal nanda 
61
. Mugal raajavamshatthile avasaanatthe chakravartthi aar? 
(a)auramgaseebu  (c) jahaamgeer (b)akbar  (d)bahadoorshaa ii
62
. Keralatthil dacchukaarude aadhipathyatthinu anthyam kuriccha yuddham: 
(a)plaasi yuddham  (b)kulacchal yuddham  (c) tharyn yuddham  (d)paanippatthu yuddham 
63
. Thaazhe parayunnavayil vidyaabhyaasa nagaratthinu udaaharanam eth? 
(a)meerattu  (b)vaaranaasi  (c) raaniganchu  (d)mumby 
64
. Inthyayile aadyatthe britteeshu vysroyi aar? 
(a) kaaningu prabhu  (b)maundu baattan prabhu  (c) konvaaleesu prabhu  (d)vaaran hesttingsu 
65
. Daaridryarekhaykku thaazheyulla kudumbangalkku kuranja nirakkil dhaanyangal labhyamaakkunna paddhathi:
(a)anthyodaya annayojana  (b)annapoorna  (c)janani surakshaa yojana  (d)indira aavaasu yojana
66
. Vivaraavakaasha prasthaanam inthyayil aadyamaayi aarambhicchathevide? 
(a)mahaaraashdra  (b)nyoodalhi  (c)raajasthaan (d)beehaar 
67
. Ethu sammelanatthil vecchaanu chericheraa prasthaanam aupachaarikamaayi nilavil vannathu ?
(a)briyon (b)balgredu (c)bandoongu   (d)janeeva 
68
. Gaandhiji nisahakarana prasthaanam pinvalikkaan  kaaranamaaya sambhavam:
 (a)jaaliyanvaalaa baagu koottakkola  (b)vaagan durantham (c) bamgaal vibhajanam  (d)chaurichauraa sambhavam
69
.‘gamgykeaanda cholan’ ennariyappetta cholaraajaavu aar? 
(a)raajaraaja cholan  (b)vijayaalayan  (c) raajendra cholan  (d)karikaala cholan 
70
. Keralatthil uthbhavicchu karnaadakatthilekku ozhukunna nadi:
(a)kabani   (b)bhavaani  (c) pampa  (d)paampaar 
71
. There is nothing to worry......... 
(a) at  (b) about  (c) on  (d) in 
72
. Mary asked john whether the......... Hamlet. 
(a) had read   (b) has read  (c) has been read  (d) read 
73
. If you work hard, you......... 
(a) succeed  (b) will succeed  (c) will have succeed  (d) would succeed 
74
. He does his work......... 
(a) leisure  (b) leisured  (c)leisurely  (d) leisures 
75
. Of his two daughters tessy is the….. 
(a) most beautiful  (b)more beautiful  (c)beautiful  (d) beauty 
76
. He is………….. To me
(a) knew  (b)know (c)knowing  (d)known
 77
. “you...... Bring your note book” the teacher ordered.
(a) will  (b) must  (c)shall  (d) may 

78.
this morning i met..... Old friend : 
(a)an (b) a (c)the  (d) none of these 
79
. This is the best novel i have……………. Read. 
(a) never  (b) since  (c)ever  (d) rare
80
. The plural form of sister-in-law is: 
(a)sister-in-laws (b)sister-in-law(c)sister-ins-law (d) none  of these
81
. Rahim usually......... Till 8 o’clock.
a) sleep  (b) sleeps  (c)has slept (d) sleeping 
82
.......... Of these two boys is clever 
(a) both  (b) any  (d) none (c) either
 83
. Which is the correct one word substitution for "the custom of having more than one  husband at a time”.
(a) polygamious  (b) polygymi  (c)biogamy  (d) polyandry 
84
. Sachin batted well,........ He?
(a) didn't  (b) isn't (c) hasn't  (d) hadn’t
85
. Fill in the blanks with the opposite of the verb underlined.
the train arrived at the station at 8am and........ At 9am. (a) went  (b) reached (c)departed  (d) disappeared 
86
. When i arrived at the station the train……...
(a) had left  (b) has been left (c) left  (d) had been left
87
. We will cancel the trip if the weather is bad. replace the word underlined with correct phrasal verb from the bracket.
(a) calll at (b) call off (c) cal lin  (d) call upon 
88
. Choose the correctly spelt word:
(a) collegeu  (b) collague (c)collegue  (d) colleague 
89
. The plural of ‘criterion’ is:
(a) criterias (b) criteriones (c)criterios (d) criteria
90
. Choose the part in which the grammatical mistake is: 
ethics (a)/as well as politics(b)/hashis(c)/favourite subject (d). 
91
.'marupiravi' enna noval rachicchathu aar? 
(a) em. Mukundan  (b) aanandu  (c) rasathu  (d) pi. Vathsala 

92.
‘saahithyapanchaananan' ennariyappedunnathu. 
(a)esu. Parameshvarappanikkar  (b)pi. Ke. Naaraayanapilla  (c) esu. Naaraayanamenon  (d)pi. Maadhavanpilla 
93
. Em. Di. Vaasudevan naayarkku vayalaar avaardu labhicchathu ethu kruthikkaan? 
(a)kaalam  (b)randaamoozham  (c) naalukettu  (d)vaanaprastham 
94
.‘beat the iron when it is hot’ ennathinu samaanamaaya  malayaalatthile chollu. 
(a)thurumpum thozhilum irikke kedum  (b)adicchathinmel adicchaal ammiyum parakkum  (c) otthupidicchaal malayum porum  (d)kaattullappol paattuka 
95
.‘yogam maattivecchu ennathinu samaanamaaya imgleeshu vaakyam: 
(a) the meeting was cancelled  (b) the meeting was postponed  (c) the meeting was rejected  (d) the meeting was proposed 
96
.‘thaamara ila = thaamarayila'-ithile sandhi eth? 
(a)aadeshasandhi  (b)dithvasandhi  (c) aagamasandhi  (d lopasandhi
97
. 'ketta katha nannaayi aasvadicchu. Ee vaakyatthil pereccham' eth? 
(a)ketta  (b)katha  (c) nannaayi  (d)aasvadicchu 
98
. Thaazhe kodutthirikkunnavayil shariyaaya vaakyam eth? 
(a)ivide aksharamariyaattha nirakshararude ennam kooduthalaanu  (b)seebraavarakal nadannupokunna padayaathrikarkku vendiyullathaanu  (c) ithilekku ayaykkunna rachanakal paramaavadhi cheruthaayirikkanam  (d)annu aadyamaayi kanikandathu oru kaattaanaye aanu 
99
. Thaazhe kodutthirikkunnavayil aksharatthettulla vaakku eth? 
(a)vishvasthan (b)athithi (c) vishishdan (d)shreshdtan 
100
.‘athijaathan' enna padatthinte artham: 
(a)adhikamaayi jayangal nedunnavan  (b)aadyam janikkunnavan  (c) maathaapithaakkanmaare athishayikkunna gunangalullavan  (d)cheetthaputhran

uttharangal

 
1
. (b) 27 
25ー14--7×410 =25ー2×410 = 25 - 810= 27
2
. (b)
(ab) f. E. Coyude peramakal 
3
.(b)
gyude valathubhaagatthu e 
4
. (shariyuttharamilla) raaju 10, 20 meettingu 10, 45 raamu 11 mani meettingu 10:45nu thudangi.
5
.(c) kyoobu  1,
 j = 10^31 = 1001 i = 91 = 729-1-730  j1 = 1731
6
.( c)
11. 60-

4. 25= 735
7
(d) 23–10, 4^3=20, 6^3–30, 8^3 - 40 
8
. (b) 22-4, 3^2=9, 4^2– 16,5^2=25,6^2-36, 366 366 aanu vendathu. Thettu
496.
9
. (c) 7×15×4=420 2x15x25 = 750 3x1 x20 =
606. (c)
10
. (a) 5, 16,
33............ 85, 120 6 veetham chertthu koottuka. 511=16, 1617-33,3323=56,
5629-85 2250
11
. (b) 2250/25= 88 
12
.(c)
2^8x5^3x7^4/ 5^x2^3x2^2x7^2 =2^3x7^2=8x49 = 392 
13
. (b) 11, vyaasatthinte pakuthi. 
14
. (c)
aake thookkam
1. 5x10 =15kg koodi. Puthiya aalude thookkam 7515 = 90kg 
15
. (c) 
op = 15  6 = 21 km 
16
. (b)
10000-3000 2(7000= 3500 35:65  7:13
17
. 108 /4 25x3/5
2715-5/7-42-5/7 -shariyuttharamilla.
18
.(b) oruvasham 20, mattethu
10. Parappalavu
200.
19
. (b) 5^24^23^2= 25169 =50 =25x2 = 5-2
20
. (c) 15% (oro)]6) 20% = ვ% nikuthiyinatthil 3% laabham.
21
.(d)
22. (d)
23. (a)
24. (b)
25. (a)
26.(c)
27. (d)
28.(b)
29.(c)
30. (d)
31...(b)
32. (d)
33. (a)
34. (a)
35.(c)
36. (b)
37. (b)
38.(c)
39.(a)
40.(c)
41. (d)
42.(b)
43.(c)
44. (a)
45. (a)
46. (d)
47.(c)
48. (a)
49.(b)
50. (d)
51.(c)
52.(d) (2015 meyil sthaanamozhinju.
jasttisu. Ecchu. El. Datthuvaanu ippozhatthe cheyar maan)
53. (b)
54.(c)
55.(d)
56.(b)
57. (a)
58.(c) 59, shariyuttharamilla. Raamasvaami muthaliyaar, aanandachaarlu ennivaraanu madraasmahaajanasabha sthaapicchathu. 60.(d)
61. (d)
62.(b)
63.(b)
64. (a)
65. (a)
66.(c)
67.(b)
68.(d)
69.(c)
70. (a)
71.(b)
72.(a) -
73.(b)
74. (c)
75.(b)
76.(d)
77.(b)
78.(a)
79.(c)
80.(b)
81.(b)
82.(c)
83. (d)
84.(a)
85.(c)
86.(a)
87.(b)
88.(d)
89.(d)
90.(c)
91...(c)
92. (Ꮟ)
93. (Ꮟ)
94. (d)
95.(b)
96.(c)
97. (a)
98.(c)
99. (b)
100. (c).
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions