previous question (പാലക്കാട് )

1
. a2b2 =45, ab=9, ആയാൽ
a-b = ……….. (a)3 (b)5
2
.
0.0049 x
0.000081 /
0.0009 x
0.00007= ……………
(a)360 (b)630 (c)930 (d)390
3
. 10 ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ബാലൻ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എങ്കിൽ 8 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ, എത്ര?
(a) 1331 (b) 1221 (c) 1441  (d) 1330
4
. 23/184  എന്നാൽ…...
(a) 20%  (b) 25/2 % (c) 50%  (d) 40%
5
. ഒരു സമാന്തര പ്രോഗ്രഷന്റെ 2-ാം പദം 10ഉം 4-ാം പദം 16ഉം ആയാൽ ആദ്യ പദം 
(a) 14  (b) 7  (c) 8  (d) 10 
6
. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 
(a) ജനവരി  (b) സപ്തംബർ  (c) ഏപ്രിൽ  (d) നവംബർ 
7
. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 
(a) ജവഹർലാൻ നെഹ്റു  (b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി  (c) രാജീവ് ഗാന്ധി  (d)അടൽ ബിഹാരി വാജ്പെ 
8
. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 
(a) സമചതുരം  (b) സമചതുര സ്തംഭം  (c) ക്യൂബ്  (d) സിലിണ്ടർ 
9
. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 
(a) ഇംഗ്ലണ്ട്  (b) ഇന്ത്യ  (c) ശ്രീലങ്ക  (d) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 
10
. 8 വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം:
(a) 4a2  (b) 6 a2 (c) a3 (d) 6 a3 
11
.½ X2- 2X  4 = 2 ൽ X ന്റെ വില
(а) 1  (b) 2 (c) 3  (d) 4 
12
.(a3)2=.......
(a) a5 (b) a6 (c) a9 (d) ഇതൊന്നുമല്ല
13
. 1 മുതൽ 100 വരെ എഴുതുമ്പോൾ 9 എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കും ?
(a) 18  (b) 19 (c) 20  (d) 21 
14
. 1441/2  216 ⅓=............
(a) 18  (b) 17 (c) 12  (d) 16
15
. 18 ആൾക്കാർ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒ രു ജോലി 6 ആൾക്കാർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്
ചെയ്യും?  (a) 36  (b) 54  (c) 50  (d) 18
16
. മൂടിയുള്ള 17 x 8 x 5 വശമുള്ള ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി യിൽ വെയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം 
(a) 17  (b) 16  (c) 10  (d) 34
17
. മണിക്കുറിൽ 72 കി.മീ. വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പാലം കടക്കാൻ 2 സെക്കൻറ് എടു ക്കുന്നു. തീവണ്ടിയുടെ നീളം എന്ത്?
(a) 65 മീ  (b) 40 മീ (c) 45 മീ  (d) 42 of 
18
. 1, 1,2,3,5,8, 13, ........
(a) 16  (b) 18 (c) 21  (d) 15
19
. ¾  ½ - ¼ - ⅛ =
(a)⅝  (b) ⅞  (c) ¾  (d) ½ 
20
. a2-b2=36, a-b=2, ab=?
(a)16 (b)18 (c)15 (d)12
21
. തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി 
(a) കാവേരി (b) കൃഷ്ണ (c) ഗോദാവരി (d) പെരിയാർ 
22
. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ പാത
(a) മുംബൈ - ഡൽഹി (b) മുംബൈ - പൂനെ (e) ഡൽഹി - അമൃത്സർ (d) മുംബൈ - ആഗ്ര 
23
. ദാമോദർവാലി പ്രോജക്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
(a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ (b) ബീഹാർ (c) കർണാടക (d) ആസ്സാം 
24
. 'സീരിയസ് മെൻ' എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കാർത്താവാര്?
(a) മനു ജോസഫ് (b) തബീഷ് ബൈർ (c) കെൻസാ ബുറോ (d) ആർ.കെ. നാരായണൻ 
25
. ഒരു കബഡി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം
(a)6 (b)8 (c)10 (d)7

26.
2010-ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്?
(a) എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ  (b) എൻ.എസ്. മാധവൻ  (c) എം. ലീലാവതി  (d) സുഗതകുമാരി 
27
. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം 
(a) ഫിബ്രവരി 28  (b) മാർച്ച് 15  (c) ജൂൺ 21  (d) ഫിബ്രവരി 2 
28
. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം : 
(a) തിരുവനന്തപുരം  (b) കണ്ണൂർ  (c) തൃശൂർ  (d) എറണാകുളം 

29.
2001-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ എത്ര? 
(a) 3, 10,42,250  (b)3,18,41,374  (c)3,30,42,150  (d)3,90,42,301 
30
. പരിസ്ഥിതിയിലെ വൃക്ഷവിളകളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള കൃഷിരീതിയാണ്: 
(a) മൃദു കൃഷി  (b) ബയോ ഡൈനമിക്കൃഷി  (c) പെർമാ കൾച്ചർ  (d) ഹോർട്ടി കൾച്ചർ 
31
. വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് 
(a) ആമ്പിയർ  (b) ഫാരഡെ  (c) കൂളോം  (d) കെൽവിൻ 
32
. എന്താണ്വിനസ്ട്രോഫോബിയ? 
(a) പുരുഷന്മാരോടുള്ള ഭയം  (b) ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ഭയം  (c) വീനസ് ഗ്രഹത്തോടുള്ള ഭയം  (d) സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭയം 
33
. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേ ക്കാവശ്യമായ കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവെത്ര? 
(a) 1200 Mg  (b) 920 Mg  (c) 1100 Mg  (d) 1300 Mg 
34
. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി? 
(a) കിളിമഞ്ജാരോ  (b) മൗണ്ട് എൽബ്രുസ്  (c) മൗണ്ട് മക്കിൻലി  (d) മൗണ്ട് ക്രോഡോർ 

35.
ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ നാടോടി നൃത്ത രൂപമാണ് “റൗഫ്"? 
(a) നാഗാലാൻറ്  (b) പഞ്ചാബ്  (c) കാശ്മീർ  (d) മിസോറാം 
36
.1857-ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ 'ശിപായി ലഹള' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
(a) ലോർഡ് കാനിംഗ് (b) ഏൾ സ്റ്റാൻലി (c) മേജർ ഔട്ടറാം (d) ലോർഡ് ഡൽഹൗസി 
37
. മെക്കാളെ പ്രഭു താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 
(a) നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം (b) സൈനിക പരിഷ്ണുാരം (c) പ്രാദേശിക പത്രമാരണ നിയമം (d) ഭൂനികുതി പരിഷ്ണുാരം 
38
. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആഴ്വാർ സന്യാസി ആരാണ്?
(a) വെങ്കടനാഥ (b) അപ്പർ (c) കൃഷ്ണദേവരായ (d) സംബന്ധർ 
39
. ‘പ്ലാൻറ് ഇക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര്?
(a) M.വിശ്വേശരയ്യ  (b) ദാദാബായ് നവറോജി (c) R.C. ദത്ത് (d) Dr. K.N. 
40
. ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന്?
(a) 1975 ജൂലായ് 20 (b) 1975 ജൂൺ 26 (c) 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 (d)1975 മാർച്ച് 28 

41.
'ഗംഗ കല്യാൺ യോജന" താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(a) ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക (b) ഗ്രാമീണ വനിതകൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി  (c) കർഷകർക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കുക (d) വിധവകൾക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി. 
42
. പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം?
(a) മഹാരാഷ്ട്ര  (b) കർണാടക (c) കേരളം (d) പഞ്ചാബ് 
43
. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ 10-ാം പട്ടിക എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
(a) ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ  (b) നഗരപാലികാ നിയമം (c) കുറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം (d) പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ 

44.
മനുഷ്യനുമായി ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള കുരങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം:
(a) ഹോളോസീൻ (b) പ്ലീസ്റ്റോസീൻ (c) പ്ലീയോസീൻ (d) പാലിയോസീൻ 
45
.'ലിവിങ് ഹിസ്റ്ററി' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ?
(a) മാർഗരറ്റ് താച്ചർ  (b) ഹിലാരി ക്ലിന്റൻ (c) വിസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ  (d) ബരാക് ഒബാമ
46
.2014-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം: 
(a) ദക്ഷിണ കൊറിയ  (b) ജപ്പാൻ (c) കസാഖിസ്ഥാൻ (d) ഇറാൻ
47
.ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാര്?
(a) എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ (b) ആൽബർട്ട് ഹൊവാർഡ് (c) റെയ്മണ്ട് എഫ്. ഡാസ്മാൻ (d) നോർമൻ ബോർലോഗ്
48
.'കിഴവൻ രാജ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്:
(a) മാർത്താണ്ഡവർമ (b) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ (c) ധർമരാജ (d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
49
.ബംഗാൾ വിഭജനം: കഴ്സൺ പ്രഭു
 ആയുധ നിയമം:.......... (a) റിപ്പൺ പ്രഭു  (b) റീഡിങ് പ്രഭു (c)മേയോ  പ്രഭു (d) ലിറ്റൻ പ്രഭു 
50
.ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്? 
(a)ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ (b) ഫിലിപ്പ് റൈസ് (c) അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് (d) ഹാരി ബെയർലി
51
.ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം:
(a) ഇന്ത്യ (b) ചൈന (c) ജപ്പാൻ (d) റഷ്യ
52
.താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ചേരിചേരാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തി:
(a) ജനറൽ ഫ്രാങ്കോ (b) ക്വാമി എൻ ക്രൂമ  (c) അബ്ദുൽ നാസർ (d) സുകാർ നോ
53
.സ്വീഡനിലെ പാർലമെൻറിന്റെ പേരെന്ത്?
(a)ജിർഗ  (b)റിക്‌സഡാഗ്  (c)ഗൂക്കോ  (d)നെസ്റ്റ് 
54
.മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
(a)1746 (b)1556 (c)1761 (d)1757
55
.നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ ?
(a)ലഖ്നോ (b)ഭോപ്പാൽ  (c)ന്യൂഡൽഹി (d)കൽക്കട്ട
56
.സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം:
(a)1955 (b)1956 (c)1965 (d)1961
57
.1995-ലെ ബെയ്ജിങ് സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സൂചകങ്ങളിൽ (Qualitative indicators)പെടാത്തതേത്?
(a) സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളോടുള്ള അനുകൂല മനോഭാവം (b) സ്വാഭിമാനബോധം (c) ശരാശരി വിവാഹപ്രായം (d) സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കതിരെയുള്ള പ്രതികരണം 
58
.ആഹാരത്തിൽ ജീവകം A2-വിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു നേത്രരോഗം:
(а) സിറോഫ്ത്താൽമിയ (b) നിശാന്ധത (c) സ്കർവി  (d) റിക്കെറ്റ്സ്
59
. ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ്:
(а) ഐസോബാർ  (b) ഐസോടോൺ  (c) ഐസോടോപ്പ്  (d) ഐസോതേം 
60
.ഏതു രാജ്യവുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് സച്ചിൻ തെൻഡുൽകർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 50-ാം സെഞ്ച്വറി നേടിയത്?
(a) ആസ്ട്രേലിയ (b)ശ്രീലങ്ക (c) പാകിസ്താൻ  (d) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
61
.സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം:
(a) 30 വയസ്സ് (b) 25 വയസ്സ്  (c) 40 വയസ്സ്  (d) 35 വയസ്സ് 

62.
റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡണ്ട്? 
(a) വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ  (b) ദിമിത്രി മെദ്വദേവ്  (c) ബോറിസ് യെൽസിൻ  (d) ബോണിസ്ലാവ് കോമറോവ്സ്കി

63.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി?
(a) ആർ. ശങ്കർ  (b) ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  (c)പട്ടം  താണുപിള്ള (d) വി.വി. ഗിരി
64
.ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശക്കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം?
(a) 1989  (b) 1990  (c) 1993 (d) 2001
65
.ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം: 
(a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്  (b) ഗുജറാത്ത്  (c) ബീഹാർ  (d) ഒറീസ്സ
66
.കുമ്മായത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം:
(a) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് (b) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്  (c)കാത്സ്യം
67
. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ്: 
(a) ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ്  (b) സുശ്രുതൻ  (c) ഹാനിമാൻ  (d) ചരകൻ 
68
.ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മീഷൻ എത്രപേരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ്? (a)3 
(b) 5  (c)7  (d) 8 
69
.നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്: 
(a) സിട്രിക് ആസിഡ്  (b) അസെറ്റിക് ആസിഡ്  (c) ലാക്ടിക് ആസിഡ്  (d) ടാനിക് ആസിഡ് 
70
. മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ലോഹം: 
(a) ഇരുമ്പ്  (b)ചെമ്പ് (c) വെള്ളി  (d) അലുമിനിയം  Choose the correct answer. Each questions carries one mark. 
71
.The political leader with his followers ----the podium to deliver
speech.  (a) enters  (b) enter  (c) have entered  (d) none of these 
72
.Dheeru Bhai Ambani is---than any others in the country. 
(a) wealthyer  (b) more wealthy  (c) wealthier  (d) wealthiest 
73
. Don't waste your time-? 
(a) Won't you?  (b) Do you?  (c) Don't you?  (d) Will you? 
74
.Hosni Mubarak----in a people's upheavel recently. 
(a) oust  (b) is ousted  (c) has ousted  (d) ousted 
75
.India is----for admttance to the Security Council as the permanent member 
(a) consider  (b) considered  (c) considering  (d) being considered 
76
.Night traffic embargo is enforced in Kerala and Karnataka road because a lot of ---- are found loitering in the road during night. 
(a) Deers  (b) Deerse  (c) Deerses (d) Deer 
77
.At the end of his speech the leader wished---to all.
(a) Aurevoir  (b) Obiter-dictum  (c) Advalorem  (d)Amen 
78
.A.R. Rahman---for the country by winning Oscar Award. 
(a) won merit  (b) won laurels  (c) won medals  (d) won gold 
79
.If he invited---- : 
(a) she will come  (b) she would have come  (c) she would come  (d) she has come 
80
.‘His voice gets on my nerves' means---
(a) makes me ill "  (b)pierces my eardrums  (c) makes me sad  (d) irritates me 
81
.The passive form of the sentence"They have built a bridge" is..... 
(a) Abridge have been built by them  (b) Abridge has build by them  (c) Abridge has been build by them  (d) Abridge has been built by them 
82
.I did.... I could which was not much…. 
(a) how much  (b) which  (c) what  (d) that 
83
.I hate sitting..... her 
(a) besides  (b) beside  (c) along  (d) at 
84
.Antonym of the Word 'Mundane' is,... 
(a) Exciting  (b) Excellent aire in  (c) Heavenly  (d) Superb
85
.Synonym of the word 'Impertinent’ is. 
(a) Thoughtless  (b) Irritable  (c) Impudent  (d) Sceptical 
86
. How many words are wrongly spelt? 
Environment, Cancelation, Commision, Previlege  (a) None (b) Three  (c) Two (d) Four 
87
.Report the following sentence
"Has your wife gone to the school?" I asked him  (a) I asked him whether his wife had gone to the school.  (b) I asked him if his wife has gone to the school's  (c) I asked him that whether had his wife gone to thé school (d) I asked him has his wife gone to the school 
88
.Find out the incorrect sentence
(a) It is better to follow the advice of the elders, (b)The tallest of the three buildings belong to my uncle. (c) This was the most important incident in his life (d) Prolonged use of powerful drugs will affect our health. Replace the underlined word (89-90) 
89
.Ramu visited his friend in the hospital
(a) called on (b) called off (c) called down (d) called up
90
.The mimicry artist is very capable in imitating sounds of others
(a) Adapt (b) Adopt (c) Adept (d) Adrift
91
.സികർമകക്രിയ ഏത്?
(a) ഉറങ്ങുക  (b) ഉണ്ണുക  (c) കുളിയ്ക്കുക  (d) നില്ക്കുക
92
.ഒന്നേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ:വല്ലതും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തരണം. ഇവിടെ വാക്യമധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം 
(a) അല്പവിരാമം  (b) അർധവിരാമം  (c) ഭിത്തിക  (d) രോധിനി
93
.ശരിയായ വാക്യമേത്?
(a) നാളെയോ അഥവാ മറ്റുന്നാളോ നമുക്കു കാണാം (b) നാളെയോ അഥവാ മറ്റുന്നാളോ നമുക്കു തമ്മിൽ കാണാം (c)നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമുക്കു തമ്മിൽ കാണാം (d) നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമുക്കു തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണാം

94.
ശരിയായ പദമേത്?
(a) നിഘണ്ടു (b) നിഖണ്ടു (c) നിഘണ്ഡു (d) നിഖണ്ഡു 
95
.’മനീഷ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം?
(a) ശക്തി (b) മനസ്സ് (c) അമൃത് (d) ബുദ്ധി
96
.'കൂടിയല്ലാ പിറക്കുന്ന നേരത്തും,
കൂടിയല്ലാ മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യേയിങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്തു മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനു നാം വൃഥാ' -ആരുടെ വരികൾ? (a) പൂന്താനം (b) എഴുത്തച്ഛൻ (c) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ (d)രാമപുത്തു വാരിയർ 
97
.‘ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
സാഹിത്യകാരൻ? (a)കെ. ശ്രീകുമാർ  (b) പി. സച്ചിദാനന്ദൻ (c) പി.സി. ഗോപാലൻ  (d) ആനന്ദക്കുട്ടൻ 
98
.2010 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നേടിയത് 
(a) എ. ലീലാവതി (b) സുഗതകുമാരി  (c) എം.തോമസ്മാത്യു  (d) വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി 
99
.‘No One writes to Colonel’  എന്നതിന്റെ ശരിയായ തർജമ   
(a) കേണൽ ആർക്കും എഴുതുന്നില്ല  (b) കേണലിനെക്കുറിച്ച് ആരും എഴുതുന്നില്ല  (c) കേണൽ ആരെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നില്ല  (d) കേണലിന് ആരും എഴുതുന്നില്ല 
100
.He who follows two hares catches ഉചിതമായ പരിഭാഷ ഏത്? 
(a) രണ്ടു മുയലുകളെ പിന്തുടരുന്നയാൾ ഒന്നിനെയെങ്കിലും പിടിക്കും  (b) രണ്ടുമുയലുകളെ പിന്തുടരുന്നയാൾ ഒന്നിനെയും പിടിക്കുന്നില്ല  (c) മുയലുകളെ പിന്തുടർന്നു പിടിക്കരുത്  (d) ആരാണോ രണ്ടുമുയലുകളെ പിന്തുടരുന്നത് അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

Answers


1. (a)
2. ഉത്തരമില്ല,
3. ഉത്തരമില്ല,

4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (d)
8. (a)
9. (a)
10. (b)
11. (b)
12. (b)
13. (c)
14. (a)
15. (b) 16, ഉത്തരമില്ല,
17. (b)
18. (c)
19. (b)
20. (b)
21. (c)
22. (b)
23. (а) 24 (a)
25. (d)
26. (c)
27. (d)
28. (a)
29. (b)
30. (c)
31. (c)
32. (d) 33, (c) 34 (b)
35.(c)
36. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയുത്തരമില്ല. സർ ജോൺ സീലി എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ആദ്യ മായി ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
 
37. (a)
38.....,
39. (a)
40. (b)
41. (c)
42. (a)
43. (c)
44. (b)
45. (b)
46. (a)
47. (b)
48. (c)
49. (d)
50. (a)
51. (b)
52. (a)
53. (b)
54. (c)
55. (b)
56. (d)
57. (c)
58. (a)
59. (b)
60. (d)
61. (d) 62, (b)
63. (b)
64. (c)
65. (b)
66. (b)
67. (c)
68. (a)
69. (a)
70. (b)
71. (a)

72. (c)
73. (d) 74, (c) 75, (d)
76. (d)
77. (a)
78. (b)
79. (c)
80. (d)
81. (d)
82. (c)
83. (b)
84. (c)
85. (c)
86. (b)
87. (a) 88, (b)
89. (a) 90, (c)
91. (b) 92, (c) 93, (ο) 94 (a)
95. (d)
96. (a)
97. (b)
98. (a)
99. (d) 100, (b).

വിശദീകരണം

 
1
.(a)
a2b2=45  ab=9 (ab)2 = a22abb2  92=452ab 2ab=36 (a-b)2 = a2-2abb2 =a2b2-2ab  =45-36-9  .’. a-b=3
2
. ഉത്തരമില്ല
.0049x.000081 / .0009x.00007 = 49/10000 x 81/1000000  9 /10000 x 7 / 100000    X 10000 x 100000 = 63/10 =
6.3
        9  x  7
3
. ഉത്തരമില്ല
I=P(1R/100)N- P =10000(110/100)3-10000 =10 x 11 x 11 x 11 - 10000  =13310 - 10000 =3310 
4
. (b) 
23/184 = ⅛  = 100/8 %=25/2%
5
. (b) 
t2 =ad=10 ---1 t4 =a3d=16 -- 2  t4-t2=(a3d) - (ad)=16-10  2d = 6  d=6/2 = 3  ad=10  a=10-d=10-3=7 
6
. (а)ബാക്കി എല്ലാ മാസവും 80 ദിവസമേയുള്ളു 
7
. (d) മറ്റു മൂന്നുപേരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.
8
. (a)മറ്റു മൂന്നും സ്തംഭങ്ങളാണ്. സമചതുരം ദ്വിമാന ചിത്രമാണ്.
9
. (a)മറ്റു മുന്നും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്.
10
. (b) ക്യൂബിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം 6a2
11
. (b) ½ X2  2X4=2 => ½ X2-2X  4-2=0
        =>½ X2-2X2 = 0 =>X2-2x 2X  2 x 2 = 0               2 =>X2-4X  4 = 0 =>(X-2)2=0 =>X-2=0 => X =2

12.
(b)
(a3)2=a3x2a6
13
.(c)1 മുതൽ  89 വരെ 9 എന്ന ആക്കം 9 പ്രാവശ്യം വരും.90 മുതൽ  98 വരെ 9 പ്രാവശ്യവും 99 ൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും.ആകെ 20 പ്രാവശ്യം.
14
.(a)
        (144)½  (216)⅓ =  3= 126=18
15
.(b)
        18 ആൾക്കാർ 18 ദിവസം എടുക്കുന്നു.         1 ആൾ 18 x 18 ദിവസം എടുക്കുന്നു.         .’. 6 ആൾക്കാർ 18 x 18 /6 ദിവസം എടുക്കും.         18 x 3 = 54 ദിവസം 
16
.ഉത്തരമില്ല 
        5cm ൽ കൂടുതൽ വ്യാസമുള്ള ഗോളം പെട്ടിയിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല .
17
.(b)
വേഗം = ദൂരം / സമയം      72 കി.മീ.  X സെക്കൻഡ്   മണിക്കൂർ  72x1000  X 2 = 4O മീറ്റർ  60 x 60
18
.(c)
ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടു പാദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത പദം കിട്ടും 
19
.(b)
        ¾ ½ - ¼ - ⅛ = 3x21x4-1x2-1x1                                        8              64-2-1 = ⅞                 8
20
.(b)
a2-b2=36  a-b=2 (ab)(a-b) = a2-b2  ab= a2- b = 36/2 = 18             a-b

Manglish Transcribe ↓


1
. A2b2 =45, ab=9, aayaal
a-b = ……….. (a)3 (b)5
2
. 0. 0049 x
0. 000081 /
0. 0009 x
0. 00007= ……………
(a)360 (b)630 (c)930 (d)390
3
. 10 shathamaanam koottupalisha kanakkaakkunna oru baankil baalan 10,000 roopa nikshepikkunnu. Enkil 8 varsham kondu addhehatthinu kittunna koottupalisha, ethra?
(a) 1331 (b) 1221 (c) 1441  (d) 1330
4
. 23/184  ennaal…...
(a) 20%  (b) 25/2 % (c) 50%  (d) 40%
5
. Oru samaanthara prograshante 2-aam padam 10um 4-aam padam 16um aayaal aadya padam 
(a) 14  (b) 7  (c) 8  (d) 10 
6
. Ottayaane thiranjedukkuka 
(a) janavari  (b) sapthambar  (c) epril  (d) navambar 
7
. Ottayaane thiranjedukkuka. 
(a) javaharlaan nehru  (b) indiraagaandhi  (c) raajeevu gaandhi  (d)adal bihaari vaajpe 
8
. Ottayaane thiranjedukkuka. 
(a) samachathuram  (b) samachathura sthambham  (c) kyoobu  (d) silindar 
9
. Ottayaane thiranjedukkuka 
(a) imglandu  (b) inthya  (c) shreelanka  (d) aphgaanisthaan 
10
. 8 vashamulla oru kyoobinte uparithala vistheernam:
(a) 4a2  (b) 6 a2 (c) a3 (d) 6 a3 
11
.½ x2- 2x  4 = 2 l x nte vila
(а) 1  (b) 2 (c) 3  (d) 4 
12
.(a3)2=.......
(a) a5 (b) a6 (c) a9 (d) ithonnumalla
13
. 1 muthal 100 vare ezhuthumpol 9 ethra praavashyam aavartthikkum ?
(a) 18  (b) 19 (c) 20  (d) 21 
14
. 1441/2  216 ⅓=............
(a) 18  (b) 17 (c) 12  (d) 16
15
. 18 aalkkaar 18 divasam kondu cheyyunna o ru joli 6 aalkkaar ethra divasam kondu
cheyyum?  (a) 36  (b) 54  (c) 50  (d) 18
16
. Moodiyulla 17 x 8 x 5 vashamulla oru chathurappetti yil veykkaan pattunna ettavum valiya golatthinte vyaasam 
(a) 17  (b) 16  (c) 10  (d) 34
17
. Manikkuril 72 ki. Mee. Vegatthil odunna oru theevandi oru paalam kadakkaan 2 sekkanru edu kkunnu. Theevandiyude neelam enthu?
(a) 65 mee  (b) 40 mee (c) 45 mee  (d) 42 of 
18
. 1, 1,2,3,5,8, 13, ........
(a) 16  (b) 18 (c) 21  (d) 15
19
. ¾  ½ - ¼ - ⅛ =
(a)⅝  (b) ⅞  (c) ¾  (d) ½ 
20
. A2-b2=36, a-b=2, ab=?
(a)16 (b)18 (c)15 (d)12
21
. Thekke inthyayile ettavum neelam koodiya nadi 
(a) kaaveri (b) krushna (c) godaavari (d) periyaar 
22
. Inthyayile aadyatthe athivega paatha
(a) mumby - dalhi (b) mumby - poone (e) dalhi - amruthsar (d) mumby - aagra 
23
. Daamodarvaali projakdu ethu samsthaanatthilaanu sthithi cheyyunnath?
(a) pashchima bamgaal (b) beehaar (c) karnaadaka (d) aasaam 
24
. 'seeriyasu men' enna prashastha novalinte kaartthaavaar?
(a) manu josaphu (b) thabeeshu byr (c) kensaa buro (d) aar. Ke. Naaraayanan 
25
. Oru kabadi deemile kalikkaarude ennam
(a)6 (b)8 (c)10 (d)7

26.
2010-le ezhutthachchhan puraskaaram labhicchathaarkku?
(a) em. Pi. Veerendrakumaar  (b) en. Esu. Maadhavan  (c) em. Leelaavathi  (d) sugathakumaari 
27
. Loka thanneertthada dinam 
(a) phibravari 28  (b) maarcchu 15  (c) joon 21  (d) phibravari 2 
28
. Kerala sttettu haandikraaphttu korppareshan aasthaanam : 
(a) thiruvananthapuram  (b) kannoor  (c) thrushoor  (d) eranaakulam 

29.
2001-le sensasu prakaaram keralatthile aake janasamkhya ethra? 
(a) 3, 10,42,250  (b)3,18,41,374  (c)3,30,42,150  (d)3,90,42,301 
30
. Paristhithiyile vrukshavilakale nashippikkaathe avaykku praadhaanyam kodutthulla krushireethiyaan: 
(a) mrudu krushi  (b) bayo dynamikkrushi  (c) permaa kalcchar  (d) hortti kalcchar 
31
. Vydyutha chaarjinte yoonittu 
(a) aampiyar  (b) phaarade  (c) koolom  (d) kelvin 
32
. Enthaanvinasdrophobiya? 
(a) purushanmaarodulla bhayam  (b) chithrangalodulla bhayam  (c) veenasu grahatthodulla bhayam  (d) saundaryamulla sthreekalodulla bhayam 
33
. Praayapoortthiyaaya oraalkku oru divasatthe kkaavashyamaaya kaathsyatthinte alavethra? 
(a) 1200 mg  (b) 920 mg  (c) 1100 mg  (d) 1300 mg 
34
. Yooroppile ettavum uyaramulla kodumudi? 
(a) kilimanjjaaro  (b) maundu elbrusu  (c) maundu makkinli  (d) maundu krodor 

35.
ethu samsthaanatthe naadodi nruttha roopamaanu “rauphu"? 
(a) naagaalaanru  (b) panchaabu  (c) kaashmeer  (d) misoraam 
36
. 1857-le onnaam svaathanthrya samaratthe 'shipaayi lahala' ennu visheshippicchathaar?
(a) lordu kaanimgu (b) el sttaanli (c) mejar auttaraam (d) lordu dalhausi 
37
. Mekkaale prabhu thaazhepparayunnavayil ethumaayi bandhappettirikkunnu? 
(a) niyamangalude krodeekaranam (b) synika parishnuaaram (c) praadeshika pathramaarana niyamam (d) bhoonikuthi parishnuaaram 
38
. Thaazhepparayunnavaril aazhvaar sanyaasi aaraan?
(a) venkadanaatha (b) appar (c) krushnadevaraaya (d) sambandhar 
39
. ‘plaanru ikkonami phor inthya' enna kruthiyude kartthaavaar?
(a) m. Vishvesharayya  (b) daadaabaayu navaroji (c) r. C. Datthu (d) dr. K. N. 
40
. Inthyayil aabhyanthara adiyantharaavastha prakhyaapicchathennu?
(a) 1975 joolaayu 20 (b) 1975 joon 26 (c) 1975 aagasttu 20 (d)1975 maarcchu 28 

41.
'gamga kalyaan yojana" thaazhepparayunnavayil ethumaayi bandhappettirikkunnu?
(a) graameena sthreekalude thozhilavasarangal vardhippikkuka (b) graameena vanithakalkkulla vivaaha dhanasahaaya paddhathi  (c) karshakarkku jalasechana saukaryam vardhippikkuka (d) vidhavakalkkulla svayamthozhil paddhathi. 
42
. Prathisheersha varumaanam ettavum koodiya samsthaanam?
(a) mahaaraashdra  (b) karnaadaka (c) keralam (d) panchaabu 
43
. Nammude bharanaghadanayude 10-aam pattika enthine soochippikkunnu?
(a) audyogika bhaashakal  (b) nagarapaalikaa niyamam (c) kurumaatta nirodhana niyamam (d) pattikajaathi pattikavargakkaare sambandhiccha niyamangal 

44.
manushyanumaayi ere saadrushyamulla kurangu varggangal jeevicchirunna kaalaghattam:
(a) holoseen (b) pleesttoseen (c) pleeyoseen (d) paaliyoseen 
45
.'livingu histtari' aarude aathmakathayaanu ?
(a) maargarattu thaacchar  (b) hilaari klintan (c) visttan charcchil  (d) baraaku obaama
46
. 2014-le eshyan geyimsu nadakkunna sthalam: 
(a) dakshina koriya  (b) jappaan (c) kasaakhisthaan (d) iraan
47
. Jyvakrushiyude upajnjaathaavaar?
(a) em. Esu. Svaaminaathan (b) aalbarttu hovaardu (c) reymandu ephu. Daasmaan (d) norman borlogu
48
.'kizhavan raaja' ennariyappettirunna thiruvithaamkoor raajaav:
(a) maartthaandavarma (b) shree moolam thirunaal (c) dharmaraaja (d) shree chitthira thirunaal
49
. Bamgaal vibhajanam: kazhsan prabhu
 aayudha niyamam:.......... (a) rippan prabhu  (b) reedingu prabhu (c)meyo  prabhu (d) littan prabhu 
50
. Aaspirin kandupidicchathaar? 
(a)pheliksu hophmaan (b) philippu rysu (c) alaksaandar phlemingu (d) haari beyarli
51
. Lokatthil ettavum kooduthal mutta uthpaadippikkunna raajyam:
(a) inthya (b) chyna (c) jappaan (d) rashya
52
. Thaazhepparayunnathil chericheraaprasthaanatthinte roopeekaranavumaayi bandhamillaattha vyakthi:
(a) janaral phraanko (b) kvaami en krooma  (c) abdul naasar (d) sukaar no
53
. Sveedanile paarlamenrinte perenthu?
(a)jirga  (b)riksadaagu  (c)gookko  (d)nesttu 
54
. Moonnaam paanippattu yuddham nadanna varsham?
(a)1746 (b)1556 (c)1761 (d)1757
55
. Naashanal judeeshyal akkaadami sthithicheyyunnathevide ?
(a)lakhno (b)bhoppaal  (c)nyoodalhi (d)kalkkatta
56
. Sthreedhana nirodhana niyamam paasaakkiya varsham:
(a)1955 (b)1956 (c)1965 (d)1961
57
. 1995-le beyjingu sammelanam amgeekariccha sthreeshaaktheekaranatthinte gunaparamaaya soochakangalil (qualitative indicators)pedaatthatheth?
(a) saamoohya maattangalodulla anukoola manobhaavam (b) svaabhimaanabodham (c) sharaashari vivaahapraayam (d) sthreedhanam, sthreekalkkethireyulla athikramangal thudangiyavayekkathireyulla prathikaranam 
58
. Aahaaratthil jeevakam a2-vinte abhaavam moolamundaakunna oru nethrarogam:
(а) sirophtthaalmiya (b) nishaandhatha (c) skarvi  (d) rikkettsu
59
. Nyookliyasil nyoodronukalude ennam thulyamaayi varunna aattangalaan:
(а) aisobaar  (b) aisodon  (c) aisodoppu  (d) aisothem 
60
. Ethu raajyavumaayulla mathsaratthilaanu sacchin thendulkar desttu krikkattil 50-aam senchvari nediyath?
(a) aasdreliya (b)shreelanka (c) paakisthaan  (d) dakshinaaphrikka
61
. Samsthaana gavarnaraakaan venda kuranja praayam:
(a) 30 vayasu (b) 25 vayasu  (c) 40 vayasu  (d) 35 vayasu 

62.
rashyayude ippozhatthe prasidandu? 
(a) vlaadimir pudin  (b) dimithri medvadevu  (c) borisu yelsin  (d) bonislaavu komarovski

63.
keralatthile aadyatthe mukhyamanthri?
(a) aar. Shankar  (b) i. Em. Esu. Nampoothirippaadu  (c)pattam  thaanupilla (d) vi. Vi. Giri
64
. Desheeya manushyaavakaashakkammeeshan roopeekruthamaaya varsham?
(a) 1989  (b) 1990  (c) 1993 (d) 2001
65
. Inthyayil ettavum kooduthal uppu uthpaadippikkunna samsthaanam: 
(a) himaachal pradeshu  (b) gujaraatthu  (c) beehaar  (d) oreesa
66
. Kummaayatthinte shaasthreeyanaamam:
(a) amoniyam klorydu (b) kaalsyam hydroksydu  (c)kaathsyam
67
. Homiyoppathiyude pithaav: 
(a) hippokraattsu  (b) sushruthan  (c) haanimaan  (d) charakan 
68
. Inthyayile thiranjeduppukammeeshan ethraperadangunna samithiyaan? (a)3 
(b) 5  (c)7  (d) 8 
69
. Naarangayil adangiyirikkunna aasid: 
(a) sidriku aasidu  (b) asettiku aasidu  (c) laakdiku aasidu  (d) daaniku aasidu 
70
. Manushyan aadyam kandetthiya loham: 
(a) irumpu  (b)chempu (c) velli  (d) aluminiyam  choose the correct answer. Each questions carries one mark. 
71
. The political leader with his followers ----the podium to deliver
speech.  (a) enters  (b) enter  (c) have entered  (d) none of these 
72
. Dheeru bhai ambani is---than any others in the country. 
(a) wealthyer  (b) more wealthy  (c) wealthier  (d) wealthiest 
73
. Don't waste your time-? 
(a) won't you?  (b) do you?  (c) don't you?  (d) will you? 
74
. Hosni mubarak----in a people's upheavel recently. 
(a) oust  (b) is ousted  (c) has ousted  (d) ousted 
75
. India is----for admttance to the security council as the permanent member 
(a) consider  (b) considered  (c) considering  (d) being considered 
76
. Night traffic embargo is enforced in kerala and karnataka road because a lot of ---- are found loitering in the road during night. 
(a) deers  (b) deerse  (c) deerses (d) deer 
77
. At the end of his speech the leader wished---to all.
(a) aurevoir  (b) obiter-dictum  (c) advalorem  (d)amen 
78
. A. R. Rahman---for the country by winning oscar award. 
(a) won merit  (b) won laurels  (c) won medals  (d) won gold 
79
. If he invited---- : 
(a) she will come  (b) she would have come  (c) she would come  (d) she has come 
80
.‘his voice gets on my nerves' means---
(a) makes me ill "  (b)pierces my eardrums  (c) makes me sad  (d) irritates me 
81
. The passive form of the sentence"they have built a bridge" is..... 
(a) abridge have been built by them  (b) abridge has build by them  (c) abridge has been build by them  (d) abridge has been built by them 
82
. I did.... I could which was not much…. 
(a) how much  (b) which  (c) what  (d) that 
83
. I hate sitting..... Her 
(a) besides  (b) beside  (c) along  (d) at 
84
. Antonym of the word 'mundane' is,... 
(a) exciting  (b) excellent aire in  (c) heavenly  (d) superb
85
. Synonym of the word 'impertinent’ is. 
(a) thoughtless  (b) irritable  (c) impudent  (d) sceptical 
86
. How many words are wrongly spelt? 
environment, cancelation, commision, previlege  (a) none (b) three  (c) two (d) four 
87
. Report the following sentence
"has your wife gone to the school?" i asked him  (a) i asked him whether his wife had gone to the school.  (b) i asked him if his wife has gone to the school's  (c) i asked him that whether had his wife gone to thé school (d) i asked him has his wife gone to the school 
88
. Find out the incorrect sentence
(a) it is better to follow the advice of the elders, (b)the tallest of the three buildings belong to my uncle. (c) this was the most important incident in his life (d) prolonged use of powerful drugs will affect our health. replace the underlined word (89-90) 
89
. Ramu visited his friend in the hospital
(a) called on (b) called off (c) called down (d) called up
90
. The mimicry artist is very capable in imitating sounds of others
(a) adapt (b) adopt (c) adept (d) adrift
91
. Sikarmakakriya eth?
(a) uranguka  (b) unnuka  (c) kuliykkuka  (d) nilkkuka
92
. Onne enikku parayaanulloo:vallathum tharunnundenkil athippol tharanam. Ivide vaakyamadhyatthil upayogicchirikkunna chihnam 
(a) alpaviraamam  (b) ardhaviraamam  (c) bhitthika  (d) rodhini
93
. Shariyaaya vaakyameth?
(a) naaleyo athavaa mattunnaalo namukku kaanaam (b) naaleyo athavaa mattunnaalo namukku thammil kaanaam (c)naaleyo mattannaalo namukku thammil kaanaam (d) naaleyo mattannaalo namukku thammil parasparam kaanaam

94.
shariyaaya padameth?
(a) nighandu (b) nikhandu (c) nighandu (d) nikhandu 
95
.’maneesha' enna padatthinte artham?
(a) shakthi (b) manasu (c) amruthu (d) buddhi
96
.'koodiyallaa pirakkunna neratthum,
koodiyallaa marikkunna neratthum madhyeyingane kaanunna neratthu mathsarikkunnathenthinu naam vruthaa' -aarude varikal? (a) poonthaanam (b) ezhutthachchhan (c) kunchan nampyaar (d)raamaputthu vaariyar 
97
.‘aanandu enna thoolikaanaamatthil ariyappedunna
saahithyakaaran? (a)ke. Shreekumaar  (b) pi. Sacchidaanandan (c) pi. Si. Gopaalan  (d) aanandakkuttan 
98
. 2010 le ezhutthachchhan avaardu nediyathu 
(a) e. Leelaavathi (b) sugathakumaari  (c) em. Thomasmaathyu  (d) vishnunaaraayanan nampoothiri 
99
.‘no one writes to colonel’  ennathinte shariyaaya tharjama   
(a) kenal aarkkum ezhuthunnilla  (b) kenalinekkuricchu aarum ezhuthunnilla  (c) kenal aarekkuricchum ezhuthunnilla  (d) kenalinu aarum ezhuthunnilla 
100
. He who follows two hares catches uchithamaaya paribhaasha eth? 
(a) randu muyalukale pinthudarunnayaal onnineyenkilum pidikkum  (b) randumuyalukale pinthudarunnayaal onnineyum pidikkunnilla  (c) muyalukale pinthudarnnu pidikkaruthu  (d) aaraano randumuyalukale pinthudarunnathu ayaal pidikkappedunnilla.

answers


1. (a)
2. Uttharamilla,
3. Uttharamilla,

4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (d)
8. (a)
9. (a)
10. (b)
11. (b)
12. (b)
13. (c)
14. (a)
15. (b) 16, uttharamilla,
17. (b)
18. (c)
19. (b)
20. (b)
21. (c)
22. (b)
23. (а) 24 (a)
25. (d)
26. (c)
27. (d)
28. (a)
29. (b)
30. (c)
31. (c)
32. (d) 33, (c) 34 (b)
35.(c)
36. Thannirikkunnavayil shariyuttharamilla. Sar jon seeli enna ezhutthukaaranaanu aadya maayi ingane visheshippicchathu.
 
37. (a)
38.....,
39. (a)
40. (b)
41. (c)
42. (a)
43. (c)
44. (b)
45. (b)
46. (a)
47. (b)
48. (c)
49. (d)
50. (a)
51. (b)
52. (a)
53. (b)
54. (c)
55. (b)
56. (d)
57. (c)
58. (a)
59. (b)
60. (d)
61. (d) 62, (b)
63. (b)
64. (c)
65. (b)
66. (b)
67. (c)
68. (a)
69. (a)
70. (b)
71. (a)

72. (c)
73. (d) 74, (c) 75, (d)
76. (d)
77. (a)
78. (b)
79. (c)
80. (d)
81. (d)
82. (c)
83. (b)
84. (c)
85. (c)
86. (b)
87. (a) 88, (b)
89. (a) 90, (c)
91. (b) 92, (c) 93, (ο) 94 (a)
95. (d)
96. (a)
97. (b)
98. (a)
99. (d) 100, (b).

vishadeekaranam

 
1
.(a)
a2b2=45  ab=9 (ab)2 = a22abb2  92=452ab 2ab=36 (a-b)2 = a2-2abb2 =a2b2-2ab  =45-36-9  .’. A-b=3
2
. Uttharamilla
. 0049x. 000081 / . 0009x. 00007 = 49/10000 x 81/1000000  9 /10000 x 7 / 100000    x 10000 x 100000 = 63/10 =
6. 3
        9  x  7
3
. Uttharamilla
i=p(1r/100)n- p =10000(110/100)3-10000 =10 x 11 x 11 x 11 - 10000  =13310 - 10000 =3310 
4
. (b) 
23/184 = ⅛  = 100/8 %=25/2%
5
. (b) 
t2 =ad=10 ---1 t4 =a3d=16 -- 2  t4-t2=(a3d) - (ad)=16-10  2d = 6  d=6/2 = 3  ad=10  a=10-d=10-3=7 
6
. (а)baakki ellaa maasavum 80 divasameyullu 
7
. (d) mattu moonnuperum pradhaanamanthrimaaraayirunnu ennaal innu jeevicchirippilla.
8
. (a)mattu moonnum sthambhangalaanu. Samachathuram dvimaana chithramaanu.
9
. (a)mattu munnum eshyan raajyangalaanu.
10
. (b) kyoobinte uparithala vistheernam 6a2
11
. (b) ½ x2  2x4=2 => ½ x2-2x  4-2=0
        =>½ x2-2x2 = 0 =>x2-2x 2x  2 x 2 = 0               2 =>x2-4x  4 = 0 =>(x-2)2=0 =>x-2=0 => x =2

12.
(b)
(a3)2=a3x2a6
13
.(c)1 muthal  89 vare 9 enna aakkam 9 praavashyam varum. 90 muthal  98 vare 9 praavashyavum 99 l randu praavashyavum. Aake 20 praavashyam.
14
.(a)
        (144)½  (216)⅓ =  3= 126=18
15
.(b)
        18 aalkkaar 18 divasam edukkunnu.         1 aal 18 x 18 divasam edukkunnu.         .’. 6 aalkkaar 18 x 18 /6 divasam edukkum.         18 x 3 = 54 divasam 
16
. Uttharamilla 
        5cm l kooduthal vyaasamulla golam pettiyil vekkaan saadhikkilla .
17
.(b)
vegam = dooram / samayam      72 ki. Mee.  x sekkandu   manikkoor  72x1000  x 2 = 4o meettar  60 x 60
18
.(c)
shreniyile avasaanatthe randu paadangal koottiyaal aduttha padam kittum 
19
.(b)
        ¾ ½ - ¼ - ⅛ = 3x21x4-1x2-1x1                                        8              64-2-1 = ⅞                 8
20
.(b)
a2-b2=36  a-b=2 (ab)(a-b) = a2-b2  ab= a2- b = 36/2 = 18             a-b
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions