ജീവശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 2


*ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി വർഗം 

Ans : ഷഡ്‌പദങ്ങൾ

*ഷഡ്‌പദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം  

Ans : ആർത്രോപോഡ

*ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ ബാഹ്യ കവചം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം 

Ans : കൈറ്റിൻ

*ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ കാലുകളുടെ എണ്ണം  

Ans : ആറ്

*ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ട്രക്കിയ

*ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവി വർഗം 

Ans : ഷഡ്‌പദങ്ങൾ

*അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ കാണുന്ന ജീവികൾ 

Ans : ഷഡ്‌പദങ്ങൾ

*ചിറകില്ലാത്ത ഷഡ്‌പദങ്ങൾ 

Ans : മൂട്ട, സിൽവർ ഫിഷ്

*ഭൂമുഖത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഷഡ്‌പദം 

Ans : വണ്ടുകൾ

*പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : നിംഫ്

*കൊതുകിൻറെ ലാർവ  

Ans : റിഗ്‌ളർ

*ഷഡ്‌പദങ്ങൾ മണംപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 

Ans : കൊമ്പുകൾ

*ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന ഷഡ്‌പദം 

Ans : തുമ്പി

*മാംസഭുക്കായ ഷഡ്‌പദം 

Ans : തുമ്പി

*പാറ്റയുടെ ചിറകുകളുടെ എണ്ണം 

Ans : രണ്ട് ജോഡി

*ചവയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഷഡ്‌പദങ്ങൾ 

Ans : പാറ്റ, തുമ്പി

*കാലിൽ ശ്രവണേന്ദ്രിയം ഉള്ള ഷഡ്‌പദം 

Ans : ചീവീടുകൾ

*ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഷഡ്‌പദങ്ങൾ 

Ans : വണ്ട്, തേനീച്ച

*കാലുകൾ കൊണ്ട് രുചി അറിയുന്ന ഷഡ്‌പദങ്ങൾ 

Ans : ചിത്രശലഭം, തേനീച്ച

*നട്ടെല്ലില്ലാത്ത രൂപാന്തരണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജീവി 

Ans : കൊതുക്

*പെൺ കൊതുകിന്റെ ഭക്ഷണം 

Ans : രക്തം

*ആൺ കൊതുകിൻറെ ഭക്ഷണം 

Ans : സസ്യത്തിൻറെ നീര്

*മലിനജലത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൊതുക് 

Ans : ക്യൂലക്‌സ്

*ശുദ്ധജലത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൊതുക് 

Ans : ഈഡിസ്, അനോഫിലസ്

*ആൺ കൊതുകുകളുടെ ആയുസ് 

Ans : 10 ദിവസം

*പെൺ കൊതുകുകളുടെ ആയുസ് 

Ans : 6-8 ആഴ്ച

*നൃത്തം ചെയ്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ജീവി 

Ans : തേനീച്ചകൾ

*പെയിന്റഡ് ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി 

Ans : ചിത്രശലഭം

*ഷഡ്‌പദങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്‌തു 

Ans : ഫിറമോൺ

*പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുടെ ഭക്ഷണം 

Ans : മൾബറി ഇലകൾ

*ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി ജീവിതകാലമുള്ള ജീവി 

Ans : ഈച്ച

*ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവി 

Ans :  മൽസ്യം

*മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans :  ഇക്തിയോളജി

*കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന ജീവികൾ 

Ans :  മൽസ്യം

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൽസ്യം 

Ans :  തിമിംഗല സ്രാവ് (വെയിൽ ഷാർക്‌)

*തലയ്ക്കുള്ളിൽ ചെവിയുള്ള ജീവി 

Ans :  സ്രാവ്

*ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല മൽസ്യം 

Ans :  ജയിന്റ ക്യാറ്റ് ഫിഷ്

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൽസ്യം 

Ans :  ബ്രിസിൽ മൗത്ത്

*ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യം 

Ans :  അയക്കൂറ (മാക്രൽ)

*പറക്കും മത്സ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans :  ബാർബഡോസ്

*പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യം  

Ans :  കടൽക്കുതിര (ഹിപ്പോകാമ്പസ്)

*കൊലയാളി മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans :  പിരാന

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം 

Ans :  പസഫിക് സമുദ്രം

*ചിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജലജീവി 

Ans :  ഡോൾഫിൻ 

*ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജലജീവി 

Ans :  ഡോൾഫിൻ

*ഒരു കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ജീവി 

Ans :  ഡോൾഫിൻ

*ഡോഗ് ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans :  ഷാർക്ക്

*മസ്തിഷ്കത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം ഉറങ്ങുകയും മറുഭാഗം ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികൾ 

Ans :  ഡോൾഫിൻ, തിമിംഗലം

*വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യം 

Ans :  ഈൽ മത്സ്യം

*മത്സ്യഎണ്ണകളിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകം 

Ans : ജീവകം A

*മത്സ്യം വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : പിസികൾച്ചർ

*അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി 

Ans : ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്

*മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ചെകിളപ്പൂക്കൾ

*തിമിംഗലത്തിൻറെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ശ്വാസകോശം

*തേൾ, എട്ടുകാലി തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ബുക്ക് ലങ്സ്

*പാറ്റയുടെ വിസർജ്ജനാവയവം 

Ans : മാൽപ്പീജിയൻ നാളികൾ

*അമീബയുടെ വിസർജ്ജനാവയവം 

Ans : സങ്കോചഫേനം

*ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയജീവി 

Ans : സലമാണ്ടർ

*ബാഹ്യബീജ സംയോഗം നടക്കുന്ന ഒരു ജീവി 

Ans : തവള

*വാലില്ലാത്ത ഉഭയജീവി 

Ans : തവള

*പല്ലില്ലാത്ത ഉഭയജീവി 

Ans : ചൊറിത്തവള (Toad)

*കരയിലും ജലത്തിലും വസിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ത്വക്ക്

*ആഗോള താപനം മൂലം വംശനാശം സംഭവിച്ച ആദ്യ ജീവി 

Ans : സ്വർണ്ണത്തവള

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള ജീവി 

Ans : ആമ

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരഗം  

Ans : ഏഷ്യൻ സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കോഡെയ്ൽ

*ഏറ്റവും ചെറിയ ഉരഗം 

Ans : പല്ലി

*വാലിൽ കൊഴുപ്പ് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന ജീവി 

Ans : പല്ലി

*സ്വന്തം ശരീരത്തിൻറെ അത്രയും നാവിന് നീളമുള്ള ജീവി 

Ans : ഓന്ത്

*പ്രത്യുൽപാദനകാലത്ത് ആൺ ഓന്തുകളുടെ കഴുത്തിന്റെ നിറം 

Ans : ചുവപ്പ്

*കേരളത്തിലെ മുതലവളർത്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ 

Ans : പെരുവണ്ണാമൂഴി, നെയ്യാർഡാം

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാരിയെല്ലുകൾ ഉള്ള ജീവി 

Ans : പാമ്പ്

*പറക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : പച്ചിലപ്പാമ്പ്

*തല ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഉള്ള പാമ്പ് 

Ans : അണലി (ചേനത്തണ്ടൻ)

*പാമ്പിൻറെ വിഷപ്പല്ലായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 

Ans : ആമ 

*പാമ്പിൻറെ വിഷസഞ്ചിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 

Ans : ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി

*നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന പാമ്പിൻ വിഷം 

Ans : ന്യൂറോടോക്സിൻ

*രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന പാമ്പിൻ വിഷം 

Ans : ഹീമോടോക്സിൻ

*പാമ്പിൻ വിഷം രാസപരമായി 

Ans : പ്രോട്ടീൻ

*പാമ്പിൻ വിഷത്തിൻറെ നിറം  

Ans : മഞ്ഞ

*പാമ്പിൻ വിഷത്തിനെതിരായി നൽകുന്ന മരുന്ന് 

Ans : ആന്റിവെനം

*പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ 

Ans : അയർലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്

*വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ദ്വീപ് 

Ans : മഡഗാസ്‌ക്കർ

*പാമ്പിൻ വിഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനം 

Ans : ഹോഫ്കിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

*പാമ്പുകളുടെ ശൽക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം 

Ans : കെരാറ്റിൻ

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരഗവർഗങ്ങളുള്ള രാജ്യം 

Ans : ഓസ്‌ട്രേലിയ

*ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പ് 

Ans : റെട്ടികുലേറ്റഡ് പൈത്തൺ

*ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഭാരമുള്ളതുമായ പാമ്പ് 

Ans : ഗ്രീൻ അനാക്കോണ്ട

*ഏറ്റവും ചെറിയ പാമ്പ് 

Ans : നൂൽപ്പാമ്പ്

*കർഷകൻറെ മിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പ് 

Ans : ചേര

*ഏറ്റവും വേഗമുള്ള പാമ്പ് 

Ans : ആഫ്രിക്കൻ മാംബ

*ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പ് 

Ans : കടൽപ്പാമ്പുകൾ

*പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് 

Ans : അണലി

*കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഏക പാമ്പ് 

Ans : രാജവെമ്പാല

*അണലി വിഷം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം 

Ans : വൃക്ക (രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ)

*മൂർഖന്റെ വിഷം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം 

Ans : തലച്ചോർ (നാഡീ വ്യവസ്ഥ)

*പാമ്പ്, പല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ മണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവം 

Ans : ജേക്കബ് സൺസ് ഓർഗൻ

*പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : ഓർണിത്തോളജി

*പോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓർണിത്തോളജി 

Ans : എ ഓ ഹ്യൂം

*പക്ഷികളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് 

Ans : 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

*ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി 

Ans : ഹമ്മിങ് ബേർഡ്

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി (80 കിമി\മണി)

*ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി (
1.5 കിഗ്രാം)

*ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ മണ്ണിൽ തലപൂഴ്ത്തുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*ശരീരവലിപ്പം നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*കണ്ണിനേക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ മസ്തിഷ്കമുള്ള പക്ഷി 

Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

*ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കാലിലെ വിരലുകളുടെ എണ്ണം 

Ans : രണ്ട്

*പുറകോട്ട് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഹമ്മിങ് ബേർഡ്

*ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഹമ്മിങ് ബേർഡ് 

*അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : ഹമ്മിങ് ബേർഡ് 

*ശരീരാവലിപ്പം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി 

Ans : കിവി

*ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെരിഗ്രിൻ ഫാൽക്കൺ

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷി 

Ans : ബ്ലൂ ട്വിറ്റ്

*സ്റ്റുപ്പിഡ് ബേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി 

Ans : താറാവ്

*കഴുത്ത് പൂർണ്ണ വൃത്തത്തിൽ തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി 

Ans : മൂങ്ങ

*ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പറക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : മൂങ്ങ

*ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി 

Ans : ആൽബട്രോസ്

*ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുള്ള പക്ഷി 

Ans : കരിഞ്ചിറകൻ പവിഴക്കാലി

*പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി 

Ans : കാക്ക   

*താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെൻഗ്വിൻ

*വർഷത്തിൽ ഒരു മുട്ട മാത്രം ഇടുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെൻഗ്വിൻ 

*ആഴത്തിൽ നീന്തുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെൻഗ്വിൻ   

*കാൽപ്പാദത്തിൽ വെച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെൻഗ്വിൻ

*ചിറകുകൾ നീന്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : പെൻഗ്വിൻ     

*പെൻഗ്വിൻറെ വാസസ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : റൂക്കറി

*പെൻഗ്വിനുകൾ കാണപ്പെടുന്ന വൻകര 

Ans : അന്റാർട്ടിക്ക

*പക്ഷികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : കഴുകൻ

*പകൽ  ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്‌ചശക്തിയുള്ള പക്ഷി 

Ans : കഴുകൻ

*ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : കഴുകൻ

*കഴുകൻറെ കുഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ഈഗ്ലറ്റ്

*ന്യൂസിലാന്റിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി 

Ans : കിവി

*ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി 

Ans : എമു

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷി 

Ans : ആർട്ടിക് ടേൺ

*ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും വലുത്  

Ans : സരസൻ കൊക്ക്

*ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള പക്ഷി 

Ans : ബാൾഡ് ഈഗിൾ

*ഷോക്ക് അബ്സോർബർ സവിശേഷതയുള്ള പക്ഷി 

Ans : മരംകൊത്തി

*കോഴിമുട്ടയുടെ ശരാശരി ഭാരം  

Ans : 58 ഗ്രാം

*കോഴിമുട്ട കൃത്രിമമായി വിരിയിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് 

Ans :
37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

*കോഴിമുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 

Ans : 21 ദിവസം

*താറാവിൻറെ മുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 

Ans : 28 ദിവസം

*ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 

Ans : 35-45 ദിവസം

*പക്ഷിവർഗ്ഗത്തിലെ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി

*തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി 

Ans : പൊന്മാൻ

*പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : തെക്കേ അമേരിക്ക

*ഉഷ്ണരക്ത ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണം 

Ans : സസ്തനികൾ, പക്ഷികൾ

*ശീത രക്ത ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണം 

Ans : ഉരഗങ്ങൾ, മൽസ്യങ്ങൾ, ഉഭയജീവികൾ

*മൗറീഷ്യസിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷി 

Ans : ഡോഡോ

*ജാപ്പനീസ് ക്വയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി 

Ans : കാടപ്പക്ഷി

*റാണിക്കേറ്റ് ഡിസീസ് (Ranikhet disease) ബാധിക്കുന്നത് 

Ans : കോഴികളെ

*ചുണ്ടുകളുടെ അഗ്രം കൊണ്ട് മണം അറിയുന്ന പക്ഷി 

Ans : കിവി

*പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ അവയവം 

Ans : കണ്ണ്

*പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞ അവയവം 

Ans : മൂക്ക് (ഘ്രാണേന്ദ്രിയം)

*പക്ഷികളിൽ ഘ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടിയത് 

Ans : കിവി

*പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും കാഴ്ചശക്തിയുള്ളത്  

Ans : പെരിഗ്രിൻ ഫാൽക്കൺ

*പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും  ശ്രവണശക്തിയുള്ളത് 

Ans : മൂങ്ങ

*കൊക്കിൽ സഞ്ചിപോലെ ഭാഗമുള്ള പക്ഷി 

Ans : പെലിക്കൻ

*ഏറ്റവും ആയുസുള്ള ജീവി 

Ans : ആമ (150 വർഷം)

*ആനയുടെ ശരാശരി ജീവിതകാലം  

Ans : 70 വർഷം 

*മനുഷ്യരുടെ ജീവിതകാലം  

Ans : 100 വർഷം
ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനി 
Ans : നീലത്തിമിംഗലം
ഏറ്റവും ചെറിയ സസ്തനി 
Ans : ബംബിൾ ബീ ബാറ്റ്
പറക്കുന്ന സസ്തനി 
Ans : വവ്വാൽ
ഹൃദയമിടിപ്പ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജീവി 
Ans : നീലത്തിമിംഗലം
രോമമില്ലാത്ത സസ്തനി 
Ans : നീലത്തിമിംഗലം
ഏറ്റവും വലിയ നാവുള്ള സസ്തനി 
Ans : നീലത്തിമിംഗലം
തിമിംഗലത്തിൻറെ ശരീരത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തു 
Ans : അംബർഗ്രീസ്
തിമിംഗല കൊഴുപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് 
Ans : ബ്ലബർ
ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശാടനം നടത്തുന്ന സസ്തനി 
Ans : ഗ്രേ വെയ്ൽ
നീലത്തിമിംഗലത്തിൻറെ ഗർഭകാലം 
Ans : 300-360 ദിവസം
ആനയുടെ ഗർഭകാലം 
Ans : 600-650 ദിവസം
മനുഷ്യൻറെ ഗർഭകാലം 
Ans : 270-280 ദിവസം
ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ സസ്തനി 
Ans : ചീറ്റ 
ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ സസ്തനി 
Ans : സ്ലോത്ത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവി 
Ans : തിമിംഗലം
ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി 
Ans : നീലത്തിമിംഗലം
വെള്ളം കുടിക്കാത്ത സസ്തനി 
Ans : കംഗാരു എലി

*കരയിലെ ഏറ്റവും ആയുസുള്ള സസ്തനി 

Ans : മനുഷ്യൻ

*ഏറ്റവും വലിയ കരളുള്ള ജീവി 

Ans : പന്നി

*ഏറ്റവും കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ജീവി 

Ans : ജിറാഫ്

*ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സസ്തനി 

Ans : ജിറാഫ്

*ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാലുള്ള മൃഗം 

Ans : ജിറാഫ്

*ജിറാഫിൻറെ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം 

Ans : ഏഴ്

*പാണ്ടയുടെ ഭക്ഷണം 

Ans : മുളയില

*നഖം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാർജ്ജാര വർഗ്ഗത്തിലെ ജീവി 

Ans : ചീറ്റ

*മാർജ്ജാര വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം 

Ans : സൈബീരിയൻ കടുവ

*മാർജ്ജാര വർഗ്ഗത്തിൽ സമൂഹജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏക മൃഗം 

Ans : സിംഹം

*ഘ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സസ്തനി 

Ans : നായ

*കാണ്ടാമൃഗത്തിൻറെ കൊമ്പ് എന്ത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് 

Ans : രോമം

*ആന കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം 

Ans : കാണ്ടാമൃഗം

*കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസഭുക്ക്  

Ans : ഹിമക്കരടി

*കരയിലെ ഏറ്റവും കട്ടികൂടിയ തൊലിയുള്ള സസ്തനി 

Ans : കാണ്ടാമൃഗം

*ഘ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി 

Ans :  ഷാർക്ക്

*മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ 

Ans :  പ്ലാറ്റിപ്പസ്, എകിഡ്ന

*പാലിൽ ഏറ്റവും കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ജീവി 

Ans :  മുയൽ

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരയിലെ ജീവി 

Ans :  ആന

*കരയിലെ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറുള്ള ജീവി 

Ans :  ആന (ഏകദേശം അഞ്ച് കിഗ്രാം)

*നാല് കാൽമുട്ടുകളും ഒരേ ദിശയിൽ മടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സസ്തനം 

Ans :  ആന

*തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവി 

Ans :  ആന

*ആന, വാൽറസ് എന്നിവയുടെ കൊമ്പായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്  

Ans :  ഉളിപ്പല്ല്

*ലോക ഗജദിനം 

Ans :  ആഗസ്റ്റ് 12

*മനുഷ്യന്റേതിന്‌ തുല്യമായ ക്രോമസോം സംഖ്യ കാണപ്പെടുന്ന ജീവി 

Ans :  കാട്ടുമുയൽ

*ഒട്ടകത്തിൻറെ കാലിലെ വിരലുകളുടെ എണ്ണം 

Ans :  രണ്ട്‌

*ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുഴയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്  

Ans :  കൊഴുപ്പ്

*മുതുകിൽ രണ്ട് മുഴകളുള്ള ഒട്ടകം 

Ans :  ബാക്ട്രിയൻ ഒട്ടകം

*ആഹാരം കഴുകിയ ശേഷം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവി 

Ans :  റാക്കൂൺ

*ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ താടിയെല്ലുള്ള മൃഗം  

Ans :  കഴുതപ്പുലി

*വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ഒറീസയിലെ വന്യജീവിസങ്കേതം 

Ans :  നന്ദൻ കാനൻ

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ചാടുന്ന ജീവി  ജീവി 

Ans :  കംഗാരു

*ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജീവി 

Ans :  പാണ്ട

*ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകൾ ഉള്ള രാജ്യം 

Ans :  ഇന്ത്യ

*കേരളത്തിൽ കടുവകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം  

Ans :  പെരിയാർ

*ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവി 

Ans :  കാട്ടുമുയൽ

*ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി 

Ans :  ഭീമൻ കണവ

*ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സസ്തനി  

Ans :  യാക്ക്

*പാലിന് പിങ്ക് നിറമുള്ള ജീവി 

Ans :  യാക്ക് 

*കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്തനി \ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏക വരയാട് 

Ans :  നീലഗിരി താർ

*ഏറ്റവും മടിയനായ\ഉറങ്ങുന്ന സസ്തനി  

Ans :  കോല

*ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കുരങ് 

Ans :  ഗൊറില്ല

*ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കുരങ്  

Ans :  ഗിബ്ബൺ

*ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്  

Ans :  ഗിബ്ബൺ

*ആൺ കഴുതയും പെൺ കുതിരയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 

Ans :  മ്യൂൾ

*ആൺ കുതിരയും പെൺ കഴുതയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 

Ans :  ഹിന്നി

*ആൺ കടുവയും പെൺ സിംഹവും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 

Ans : ടൈഗൺ

*ആൺ സിംഹവും പെൺ കടുവയും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 

Ans : ലൈഗർ


Manglish Transcribe ↓*bhoomiyil ettavum kooduthalulla jeevi vargam 

ans : shadpadangal

*shadpadangal ulppedunna vibhaagam  

ans : aarthropoda

*shadpadangalude baahya kavacham nirmmikkappettirikkunna padaarththam 

ans : kyttin

*shadpadangalude kaalukalude ennam  

ans : aaru

*shadpadangalude shvaasanaavayavam 

ans : drakkiya

*shareeratthil njarampukal illaattha jeevi vargam 

ans : shadpadangal

*aldraa vayalattu rashmikal kaanunna jeevikal 

ans : shadpadangal

*chirakillaattha shadpadangal 

ans : mootta, silvar phishu

*bhoomukhatthu ettavum kooduthalulla shadpadam 

ans : vandukal

*paattayude kunjungal ariyappedunnathu 

ans : nimphu

*kothukinre laarva  

ans : riglar

*shadpadangal manampidikkaan upayogikkunnathu 

ans : kompukal

*ettavum vegatthil parakkunna shadpadam 

ans : thumpi

*maamsabhukkaaya shadpadam 

ans : thumpi

*paattayude chirakukalude ennam 

ans : randu jodi

*chavaykkaan kazhivulla shadpadangal 

ans : paatta, thumpi

*kaalil shravanendriyam ulla shadpadam 

ans : cheeveedukal

*inphraa redu kiranangale kaanaan kazhiyunna shadpadangal 

ans : vandu, theneeccha

*kaalukal kondu ruchi ariyunna shadpadangal 

ans : chithrashalabham, theneeccha

*nattellillaattha roopaantharanam pradarshippikkunna jeevi 

ans : kothuku

*pen kothukinte bhakshanam 

ans : raktham

*aan kothukinre bhakshanam 

ans : sasyatthinre neeru

*malinajalatthil muttayidunna kothuku 

ans : kyoolaksu

*shuddhajalatthil muttayidunna kothuku 

ans : eedisu, anophilasu

*aan kothukukalude aayusu 

ans : 10 divasam

*pen kothukukalude aayusu 

ans : 6-8 aazhcha

*nruttham cheythu aashayavinimayam nadatthunna jeevi 

ans : theneecchakal

*peyintadu ledi ennariyappedunna jeevi 

ans : chithrashalabham

*shadpadangal aashayavinimayam nadatthaan sahaayikkunna raasavasthu 

ans : phiramon

*pattunool puzhukkalude bhakshanam 

ans : malbari ilakal

*ettavum kuranja sharaashari jeevithakaalamulla jeevi 

ans : eeccha

*jeevithakaalam muzhuvan valarnnukondirikkunna jeevi 

ans :  malsyam

*mathsyangale kuricchulla padtanam 

ans :  ikthiyolaji

*kannadaykkaathe urangunna jeevikal 

ans :  malsyam

*lokatthile ettavum valiya malsyam 

ans :  thimimgala sraavu (veyil shaarku)

*thalaykkullil cheviyulla jeevi 

ans :  sraavu

*ettavum valiya shuddhajala malsyam 

ans :  jayinta kyaattu phishu

*lokatthu ettavum kooduthal kaanappedunna malsyam 

ans :  brisil mautthu

*inthyayude desheeya mathsyam 

ans :  ayakkoora (maakral)

*parakkum mathsyangalude naadu ennariyappedunnathu 

ans :  baarbadosu

*prasavikkunna achchhan ennariyappedunna mathsyam  

ans :  kadalkkuthira (hippokaampasu)

*kolayaali mathsyam ennariyappedunnathu 

ans :  piraana

*ettavum kooduthal mathsyangal kaanappedunna samudram 

ans :  pasaphiku samudram

*chirikkaan kazhivulla jalajeevi 

ans :  dolphin 

*jalajeevikalil ettavum buddhiyulla jalajeevi 

ans :  dolphin

*oru kannadacchu urangunna jeevi 

ans :  dolphin

*dogu phishu ennariyappedunnathu 

ans :  shaarkku

*masthishkatthinre oru bhaagam urangukayum marubhaagam unarnnirikkukayum cheyyunna jeevikal 

ans :  dolphin, thimimgalam

*vydyuthi uthpaadippikkunna mathsyam 

ans :  eel mathsyam

*mathsyaennakalil ninnum dhaaraalamaayi labhikkunna jeevakam 

ans : jeevakam a

*mathsyam valartthalinekkuricchulla padtanam 

ans : pisikalcchar

*alankaara mathsyangalude raani 

ans : enchal phishu

*mathsyangalude shvaasanaavayavam 

ans : chekilappookkal

*thimimgalatthinre shvaasanaavayavam 

ans : shvaasakosham

*thel, ettukaali thudangiya jeevikalude shvaasanaavayavam 

ans : bukku langsu

*paattayude visarjjanaavayavam 

ans : maalppeejiyan naalikal

*ameebayude visarjjanaavayavam 

ans : sankochaphenam

*ettavum valiya ubhayajeevi 

ans : salamaandar

*baahyabeeja samyogam nadakkunna oru jeevi 

ans : thavala

*vaalillaattha ubhayajeevi 

ans : thavala

*pallillaattha ubhayajeevi 

ans : choritthavala (toad)

*karayilum jalatthilum vasikkunna jeevikalude shvaasanaavayavam 

ans : thvakku

*aagola thaapanam moolam vamshanaasham sambhaviccha aadya jeevi 

ans : svarnnatthavala

*ettavum kooduthal aayusulla jeevi 

ans : aama

*lokatthile ettavum valiya uragam  

ans : eshyan saalttu vaattar krokkodeyl

*ettavum cheriya uragam 

ans : palli

*vaalil kozhuppu sambharicchu vekkunna jeevi 

ans : palli

*svantham shareeratthinre athrayum naavinu neelamulla jeevi 

ans : onthu

*prathyulpaadanakaalatthu aan onthukalude kazhutthinte niram 

ans : chuvappu

*keralatthile muthalavalartthu kendrangal 

ans : peruvannaamoozhi, neyyaardaam

*ettavum kooduthal vaariyellukal ulla jeevi 

ans : paampu

*parakkunna paampu ennariyappedunnathu 

ans : pacchilappaampu

*thala thrikonaakruthiyil ulla paampu 

ans : anali (chenatthandan)

*paampinre vishappallaayi roopaantharam praapicchirikkunnathu 

ans : aama 

*paampinre vishasanchiyaayi roopaantharam praapicchirikkunnathu 

ans : umineer granthi

*naadee vyavasthaye baadhikkunna paampin visham 

ans : nyoorodoksin

*rakthaparyayana vyavasthaye baadhikkunna paampin visham 

ans : heemodoksin

*paampin visham raasaparamaayi 

ans : protteen

*paampin vishatthinre niram  

ans : manja

*paampin vishatthinethiraayi nalkunna marunnu 

ans : aantivenam

*paampukal illaattha raajyangal 

ans : ayarlandu, nyoosilandu

*vishappaampukal illaattha dveepu 

ans : madagaaskkar

*paampin vishatthekkuricchu padtanam nadatthunna inthyayile pradhaana sthaapanam 

ans : hophkin insttittyoottu

*paampukalude shalkkangal nirmmikkappettirikkunna padaarththam 

ans : keraattin

*ettavum kooduthal uragavargangalulla raajyam 

ans : osdreliya

*ettavum neelamulla paampu 

ans : rettikulettadu pytthan

*lokatthile ettavum valuthum bhaaramullathumaaya paampu 

ans : green anaakkonda

*ettavum cheriya paampu 

ans : noolppaampu

*karshakanre mithram ennariyappedunna paampu 

ans : chera

*ettavum vegamulla paampu 

ans : aaphrikkan maamba

*ettavum vishamulla paampu 

ans : kadalppaampukal

*prasavikkunna paampu 

ans : anali

*koodundaakkunna eka paampu 

ans : raajavempaala

*anali visham baadhikkunna shareerabhaagam 

ans : vrukka (rakthaparyayana vyavastha)

*moorkhante visham baadhikkunna bhaagam 

ans : thalacchor (naadee vyavastha)

*paampu, palli thudangiya jeevikalil manavumaayi bandhappetta avayavam 

ans : jekkabu sansu organ

*pakshikale kuricchulla padtanam 

ans : ornittholaji

*poppu ophu inthyan ornittholaji 

ans : e o hyoom

*pakshikalude shareeroshmaavu 

ans : 41 digri selshyasu

*ettavum valiya pakshi 

ans : ottakapakshi

*ettavum cheriya pakshi 

ans : hammingu berdu

*ettavum kooduthal aayusulla pakshi 

ans : ottakapakshi

*ettavum vegatthil odunna pakshi 

ans : ottakapakshi (80 kimi\mani)

*ettavum valiya muttayidunna pakshi 

ans : ottakapakshi (
1. 5 kigraam)

*ettavum valiya kannulla pakshi 

ans : ottakapakshi

*shathrukkalil ninnum rakshapedaan mannil thalapoozhtthunna pakshi 

ans : ottakapakshi

*shareeravalippam nokkiyaal ettavum cheriya muttayidunna pakshi 

ans : ottakapakshi

*kanninekkaal valippam kuranja masthishkamulla pakshi 

ans : ottakapakshi

*ottakappakshiyude kaalile viralukalude ennam 

ans : randu

*purakottu parakkaan kazhiyunna pakshi 

ans : hammingu berdu

*ettavum cheriya muttayidunna pakshi 

ans : hammingu berdu 

*anthareekshatthil nishchalamaayi nilkkaan saadhikkunna pakshi 

ans : hammingu berdu 

*shareeraavalippam anusaricchu nokkiyaal ettavum valiya muttayidunna pakshi 

ans : kivi

*ettavum vegatthil parakkunna pakshi 

ans : perigrin phaalkkan

*ettavum kooduthal buddhiyulla pakshi 

ans : bloo dvittu

*sttuppidu berdu ennariyappedunna pakshi 

ans : thaaraavu

*kazhutthu poornna vrutthatthil thirikkaan kazhivulla pakshi 

ans : moonga

*shabdamundaakkaathe parakkunna pakshi 

ans : moonga

*ettavum valiya chirakulla pakshi 

ans : aalbadrosu

*ettavum neelamulla kaalulla pakshi 

ans : karinchirakan pavizhakkaali

*prakruthiyude thotti ennariyappedunna pakshi 

ans : kaakka   

*thaazhnna ooshmaavil jeevikkunna pakshi 

ans : pengvin

*varshatthil oru mutta maathram idunna pakshi 

ans : pengvin 

*aazhatthil neenthunna pakshi 

ans : pengvin   

*kaalppaadatthil vecchu mutta viriyikkunna pakshi 

ans : pengvin

*chirakukal neenthaan upayogikkunna pakshi 

ans : pengvin     

*pengvinre vaasasthalam ariyappedunnathu 

ans : rookkari

*pengvinukal kaanappedunna vankara 

ans : antaarttikka

*pakshikalude raajaavu ennariyappedunnathu 

ans : kazhukan

*pakal  ettavum kooduthal kaazhchashakthiyulla pakshi 

ans : kazhukan

*ettavum uyaratthil parakkunna pakshi 

ans : kazhukan

*kazhukanre kunju ariyappedunnathu 

ans : eeglattu

*nyoosilaantil maathram kaanappedunna pakshi 

ans : kivi

*osdreliyayil maathram kaanappedunna pakshi 

ans : emu

*ettavum kooduthal dooram sancharikkunna pakshi 

ans : aarttiku den

*inthyayil kaanappedunna pakshikalil ettavum valuthu  

ans : sarasan kokku

*ettavum karutthulla pakshi 

ans : baaldu eegil

*shokku absorbar savisheshathayulla pakshi 

ans : maramkotthi

*kozhimuttayude sharaashari bhaaram  

ans : 58 graam

*kozhimutta kruthrimamaayi viriyikkunna ooshmaavu 

ans :
37. 5 digri selshyasu

*kozhimutta viriyaan edukkunna samayam 

ans : 21 divasam

*thaaraavinre mutta viriyaan edukkunna samayam 

ans : 28 divasam

*ottakappakshiyude mutta viriyaan edukkunna samayam 

ans : 35-45 divasam

*pakshivarggatthile poleesu ennariyappedunnathu 

ans : kaakkatthampuraatti

*theneecchakkoottil muttayidunna pakshi 

ans : ponmaan

*pakshikalude vankara ennariyappedunnathu 

ans : thekke amerikka

*ushnaraktha jeevikalkku udaaharanam 

ans : sasthanikal, pakshikal

*sheetha raktha jeevikalkku udaaharanam 

ans : uragangal, malsyangal, ubhayajeevikal

*maureeshyasil kaanappettirunna vamshanaasham sambhaviccha pakshi 

ans : dodo

*jaappaneesu kvayil ennariyappedunna pakshi 

ans : kaadappakshi

*raanikkettu diseesu (ranikhet disease) baadhikkunnathu 

ans : kozhikale

*chundukalude agram kondu manam ariyunna pakshi 

ans : kivi

*pakshikalil ettavum pravartthanakshamamaaya avayavam 

ans : kannu

*pakshikalil ettavum pravartthanakshamatha kuranja avayavam 

ans : mookku (ghraanendriyam)

*pakshikalil ghraanashakthi ettavum koodiyathu 

ans : kivi

*pakshikalil ettavum kaazhchashakthiyullathu  

ans : perigrin phaalkkan

*pakshikalil ettavum  shravanashakthiyullathu 

ans : moonga

*kokkil sanchipole bhaagamulla pakshi 

ans : pelikkan

*ettavum aayusulla jeevi 

ans : aama (150 varsham)

*aanayude sharaashari jeevithakaalam  

ans : 70 varsham 

*manushyarude jeevithakaalam  

ans : 100 varsham
ettavum valiya sasthani 
ans : neelatthimimgalam
ettavum cheriya sasthani 
ans : bambil bee baattu
parakkunna sasthani 
ans : vavvaal
hrudayamidippu ettavum kuravulla jeevi 
ans : neelatthimimgalam
romamillaattha sasthani 
ans : neelatthimimgalam
ettavum valiya naavulla sasthani 
ans : neelatthimimgalam
thimimgalatthinre shareeratthuninnum labhikkunna sugandha vasthu 
ans : ambargreesu
thimimgala kozhuppu ariyappedunnathu 
ans : blabar
ettavum dyrghyameriya deshaadanam nadatthunna sasthani 
ans : gre veyl
neelatthimimgalatthinre garbhakaalam 
ans : 300-360 divasam
aanayude garbhakaalam 
ans : 600-650 divasam
manushyanre garbhakaalam 
ans : 270-280 divasam
ettavum vegam koodiya sasthani 
ans : cheetta 
ettavum vegam kuranja sasthani 
ans : slotthu
ettavum kooduthal paal ulpaadippikkunna jeevi 
ans : thimimgalam
ettavum valiya kunjine prasavikkunna jeevi 
ans : neelatthimimgalam
vellam kudikkaattha sasthani 
ans : kamgaaru eli

*karayile ettavum aayusulla sasthani 

ans : manushyan

*ettavum valiya karalulla jeevi 

ans : panni

*ettavum koodiya rakthasammarddhamulla jeevi 

ans : jiraaphu

*ettavum uyaram koodiya sasthani 

ans : jiraaphu

*ettavum neelam koodiya vaalulla mrugam 

ans : jiraaphu

*jiraaphinre kazhutthile kasherukkalude ennam 

ans : ezhu

*paandayude bhakshanam 

ans : mulayila

*nakham ullilekku valikkaan kazhiyaattha maarjjaara varggatthile jeevi 

ans : cheetta

*maarjjaara varggatthile ettavum valiya mrugam 

ans : sybeeriyan kaduva

*maarjjaara varggatthil samoohajeevitham nayikkunna eka mrugam 

ans : simham

*ghraanashakthi ettavum kooduthalulla sasthani 

ans : naaya

*kaandaamrugatthinre kompu enthu roopaantharam praapicchundaayathaanu 

ans : romam

*aana kazhinjaal karayile ettavum valiya mrugam 

ans : kaandaamrugam

*karayile ettavum valiya maamsabhukku  

ans : himakkaradi

*karayile ettavum kattikoodiya tholiyulla sasthani 

ans : kaandaamrugam

*ghraanashakthi ettavum kooduthalulla jeevi 

ans :  shaarkku

*muttayidunna sasthanikal 

ans :  plaattippasu, ekidna

*paalil ettavum kozhuppu kooduthalulla jeevi 

ans :  muyal

*ettavum kooduthal paal uthpaadippikkunna karayile jeevi 

ans :  aana

*karayile jeevikalil ettavum kooduthal thalacchorulla jeevi 

ans :  aana (ekadesham anchu kigraam)

*naalu kaalmuttukalum ore dishayil madakkaan kazhiyunna eka sasthanam 

ans :  aana

*thirinju nokkaan kazhiyaattha jeevi 

ans :  aana

*aana, vaalrasu ennivayude kompaayi roopaantharam praapicchirikkunnathu  

ans :  ulippallu

*loka gajadinam 

ans :  aagasttu 12

*manushyantethinu thulyamaaya kromasom samkhya kaanappedunna jeevi 

ans :  kaattumuyal

*ottakatthinre kaalile viralukalude ennam 

ans :  randu

*ottakangalude muzhayil sambharicchirikkunnathu  

ans :  kozhuppu

*muthukil randu muzhakalulla ottakam 

ans :  baakdriyan ottakam

*aahaaram kazhukiya shesham bhakshikkunna jeevi 

ans :  raakkoon

*ettavum shakthi koodiya thaadiyellulla mrugam  

ans :  kazhuthappuli

*vellakkaduvakalkku prashasthamaaya oreesayile vanyajeevisanketham 

ans :  nandan kaanan

*ettavum kooduthal dooram chaadunna jeevi  jeevi 

ans :  kamgaaru

*jeevikkunna phosil ennu visheshippikkunna jeevi 

ans :  paanda

*lokatthettavum kooduthal kaduvakal ulla raajyam 

ans :  inthya

*keralatthil kaduvakal ettavum kooduthalulla vanyajeevi sanketham  

ans :  periyaar

*ottakkulampulla ettavum valiya jeevi 

ans :  kaattumuyal

*ettavum valiya kannulla jeevi 

ans :  bheeman kanava

*ettavum uyaratthil thaamasikkunna sasthani  

ans :  yaakku

*paalinu pinku niramulla jeevi 

ans :  yaakku 

*keralatthil ettavum uyaratthil kaanappedunna sasthani \dakshinenthyayil kaanappedunna eka varayaadu 

ans :  neelagiri thaar

*ettavum madiyanaaya\urangunna sasthani  

ans :  kola

*ettavum valiya aalkkurangu 

ans :  gorilla

*ettavum cheriya aalkkurangu  

ans :  gibban

*inthyayil kaanappedunna aalkkurangu  

ans :  gibban

*aan kazhuthayum pen kuthirayum inachernnundaakunna kunju 

ans :  myool

*aan kuthirayum pen kazhuthayum inachernnundaakunna kunju 

ans :  hinni

*aan kaduvayum pen simhavum inachernnundaakunna kunju 

ans : dygan

*aan simhavum pen kaduvayum inachernnundaakunna kunju 

ans : lygar
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions