<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2654

132701. തെലുങ്കുദേശം പാര് ‍ ട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് [Thelunkudesham paaru ‍ tti sthaapicchathu]

Answer: എന് ‍. ടി രാമറാവു ( ചിഹ്നം - സൈക്കിള് ‍) [Enu ‍. Di raamaraavu ( chihnam - sykkilu ‍)]

132702. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം [Lokatthile ettavum bruhatthaaya bharanaghadanayulla raajyam]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

132703. ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചാല് ‍ ആദ്യത്തെ സെഷന് ‍ [Loksabha aarambhicchaalu ‍ aadyatthe seshanu ‍]

Answer: ക്വസ്റ്റ്യന് ‍ അവര് ‍ [Kvasttyanu ‍ avaru ‍]

132704. ലോക്സഭ ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ചത് [Loksabha aadyamaayi sammelicchathu]

Answer: 1952 മെയ് 13 [1952 meyu 13]

132705. സംസ്ഥാനത്തിന് ‍ റെ നിര് ‍ വാഹകാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് [Samsthaanatthinu ‍ re niru ‍ vaahakaadhikaaram nikshipthamaayirikkunnathu]

Answer: ഗവര് ‍ ണറില് ‍ [Gavaru ‍ narilu ‍]

132706. സംസ്ഥാനത്തിന് ‍ റെ തലവന് ‍ [Samsthaanatthinu ‍ re thalavanu ‍]

Answer: ഗവര് ‍ ണര് ‍ [Gavaru ‍ naru ‍]

132707. ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സഭ സമ്മേളിക്കുന്നത് വരെ തുടരുന്നത് [Loksabhayude kaalaavadhi kazhinjaalum puthiya sabha sammelikkunnathu vare thudarunnathu]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132708. ലോക്സഭയുടെ / നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ഷന് ‍ [Loksabhayude / niyamasabhayude adhyakshanu ‍]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132709. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷ്ണറെ നിയമിക്കുന്നതാര് ? [Samsthaana thiranjeduppu kammeeshnare niyamikkunnathaaru ?]

Answer: ഗവര് ‍ ണര് ‍ [Gavaru ‍ naru ‍]

132710. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അംഗസംഖ്യ എത്രവരെയാകാം [Samsthaana niyamasabhakalile ettavum kuranja amgasamkhya ethravareyaakaam]

Answer: 60

132711. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നതാര് [Loksabhaa sekrattari janaraline niyamikkunnathaaru]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132712. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് ‍ റെ നിയന്ത്രണാധികാരി [Loksabhaa sekrattariyettinu ‍ re niyanthranaadhikaari]

Answer: ലോക്സഭാസ്പീക്കര് ‍ [Loksabhaaspeekkaru ‍]

132713. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ആ വകുപ്പ് ആരില് ‍ വന്നു ചേരും [Samsthaana manthrisabhayile oru manthri raajivaykkunna paksham aa vakuppu aarilu ‍ vannu cherum]

Answer: മുഖ്യമന്ത്രി [Mukhyamanthri]

132714. ലോക്സഭാംഗങ്ങള് ‍, രാജ്യസഭാംഗങ്ങള് ‍, സംസ്ഥാനനിയമസഭാംഗങ്ങള് ‍ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ ഉള്ള സംസ്ഥാനം . [Loksabhaamgangalu ‍, raajyasabhaamgangalu ‍, samsthaananiyamasabhaamgangalu ‍ enniva ettavum kooduthalu ‍ ulla samsthaanam .]

Answer: ഉത്തര് ‍ പ്രദേശ് [Uttharu ‍ pradeshu]

132715. ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് ‍ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം [Loksabhaamgangalude ennatthilu ‍ randaam sthaanamulla samsthaanam]

Answer: മഹാരാഷ്ട്ര [Mahaaraashdra]

132716. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലെജിസ്ളേറ്റീവ് അസംബ്ലികളില് ‍ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് . [Kendrabharana pradeshangalile lejisletteevu asamblikalilu ‍ ettavum pazhakkamullathu .]

Answer: പുതുച്ചേരി [Puthuccheri]

132717. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാംഗങ്ങള് ‍ ക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആരോടാണ് ? [Kendramanthrisabhaamgangalu ‍ kku vyakthiparamaaya uttharavaadithvam aarodaanu ?]

Answer: പ്രധാനമന്ത്രിയോട് [Pradhaanamanthriyodu]

132718. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം [Kerala hykkodathiyude aasthaanam]

Answer: എറണാകുളം [Eranaakulam]

132719. കേരളത്തിനു പുറത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാര പരിധിയുള്ള സ്ഥലം . [Keralatthinu puratthu kerala hykkodathikku adhikaara paridhiyulla sthalam .]

Answer: ലക്ഷദ്വീപ് [Lakshadveepu]

132720. കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭാസീറ്റുകള് ‍ [Keralatthile raajyasabhaaseettukalu ‍]

Answer: 9

132721. ഗോവധം നിരോധിക്കണം എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ചേര് ‍ ത്തിരിക്കുന്നത് ? [Govadham nirodhikkanam ennathu bharanaghadanayude ethu bhaagatthaanu cheru ‍ tthirikkunnathu ?]

Answer: നിര് ‍ ദ്ദേശക തത്വങ്ങള് ‍ [Niru ‍ ddheshaka thathvangalu ‍]

132722. ഹേബിയസ് കോര് ‍ പ്പസ് എന്നാല് ‍ അര് ‍ ഥം . [Hebiyasu koru ‍ ppasu ennaalu ‍ aru ‍ tham .]

Answer: ശരീരം ഹാജരാക്കുക [Shareeram haajaraakkuka]

132723. ലോക്സഭയില് ‍ അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാന് ‍ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം [Loksabhayilu ‍ avishvaasaprameyam avatharippikkaanu ‍ ethra amgangalude pinthuna venam]

Answer: 50

132724. ലോക്സഭയിലെ ആദ്യത്തെ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് [Loksabhayile aadyatthe amgeekrutha prathipaksha nethaavu]

Answer: രാം സുഭഗ് സിങ് [Raam subhagu singu]

132725. ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് [Kyaabinattu padavi labhiccha aadyatthe prathipaksha nethaavu]

Answer: വൈ . ബി . ചവാന് ‍ [Vy . Bi . Chavaanu ‍]

132726. ലോക്സഭയുടെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ [Loksabhayude paramaavadhi amgasamkhya]

Answer: 552 (530+20+2)

132727. ടേബിള് ‍ ഓഫ് പ്രസിഡന് ‍ സ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയര് ‍ ന്ന പദവിയുള്ളതാര് ‍ ക്കാണ് . [Debilu ‍ ophu prasidanu ‍ su prakaaram samsthaanatthu ettavum uyaru ‍ nna padaviyullathaaru ‍ kkaanu .]

Answer: ഗവര് ‍ ണര് ‍ [Gavaru ‍ naru ‍]

132728. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് [Desheeya adiyantharaavastha prakhyaapikkunna bharanaghadanaa vakuppu]

Answer: 352

132729. ഡല് ‍ ഹിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ നാമം [Dalu ‍ hiyude bharanaghadanaaparamaaya naamam]

Answer: ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം [Desheeya thalasthaana pradesham]

132730. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വീണ്ടും അധികാരത്തില് ‍ വന്ന ആദ്യത്തെ കോണ് ‍ ഗ്രസിതര പ്രധാന മന്ത്രി [Thiranjeduppiloode veendum adhikaaratthilu ‍ vanna aadyatthe konu ‍ grasithara pradhaana manthri]

Answer: എ . ബി . വാജ്പേയി [E . Bi . Vaajpeyi]

132731. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടന നിലവില് ‍ വന്നത് [Jammu kashmeerinu prathyeka bharanaghadana nilavilu ‍ vannathu]

Answer: 1957 ജനവരി 26 [1957 janavari 26]

132732. പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാന് ‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം നല്കുന്നത് [Pothumaappu kodukkaanu ‍ raashdrapathikku adhikaaram nalkunnathu]

Answer: ആര് ‍ ട്ടിക്കിള് ‍ 72 [Aaru ‍ ttikkilu ‍ 72]

132733. ക്ഷേമരാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണഘടനയില് ‍ എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ? [Kshemaraashdrasankalpatthekkuricchu inthyanu ‍ bharanaghadanayilu ‍ evideyaanu prathipaadicchirikkunnathu ?]

Answer: നിര് ‍ ദ്ദേശകതത്വങ്ങളില് ‍ [Niru ‍ ddheshakathathvangalilu ‍]

132734. ലോക്സഭയ്ക്കു തുല്യമായ ഇഗ്ലീഷ് പേര് [Loksabhaykku thulyamaaya igleeshu peru]

Answer: ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിള് ‍ [Hausu ophu peeppilu ‍]

132735. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം സാധാരണ രീതിയില് ‍ പോളിങ് ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം [Thiranjeduppu divasam saadhaarana reethiyilu ‍ polingu aarambhikkenda samayam]

Answer: രാവിലെ 7 മണി [Raavile 7 mani]

132736. ഇന്ത്യയില് ‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ‍ വോട്ടുചെയ്യാനാവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായം . [Inthyayilu ‍ thiranjeduppilu ‍ vottucheyyaanaavashyamaaya kuranja praayam .]

Answer: 18

132737. രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷന് ‍ [Raajyasabhayude adhyakshanu ‍]

Answer: ഉപരാഷ്ട്രപതി [Uparaashdrapathi]

132738. വിവരാകാശ നിയമം പാസാക്കാന് ‍ കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം . [Vivaraakaasha niyamam paasaakkaanu ‍ kaaranamaaya prasthaanam .]

Answer: മസ്ദൂര് ‍ കിസാന് ‍ ശക്തി സംഘടന് ‍ [Masdooru ‍ kisaanu ‍ shakthi samghadanu ‍]

132739. സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ‍ നടത്തുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് പ്രവര് ‍ ത്തനങ്ങള് ‍ ക്ക് മേല് ‍ നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ‍ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ‍ [Samsthaanatthe thiranjeduppukalu ‍ nadatthunnathinum thiranjeduppu sambandhiccha mattu pravaru ‍ tthanangalu ‍ kku melu ‍ nottam vahikkunnathinum kendra thiranjeduppu kammeeshanu ‍ niyamikkunna udyogasthanu ‍]

Answer: ചീഫ് ഇലക്ട്രല് ‍ ഓഫീസര് ‍ [Cheephu ilakdralu ‍ opheesaru ‍]

132740. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒന്നാമനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് [Samsthaana manthrisabhayile onnaamanaayi kanakkaakkappedunnathu]

Answer: മുഖ്യമന്ത്രി [Mukhyamanthri]

132741. സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം [Svanthamaayi hykkodathiyulla kendrabharanapradesham]

Answer: ഡല് ‍ ഹി [Dalu ‍ hi]

132742. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ തലവന് ‍ [Kendra manthrisabhayude thalavanu ‍]

Answer: പ്രധാനമന്ത്രി [Pradhaanamanthri]

132743. കോര് ‍ പ്പറേഷനില് ‍ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി [Koru ‍ ppareshanilu ‍ prathamasthaanam vahikkunna vyakthi]

Answer: മേയര് ‍ [Meyaru ‍]

132744. സംസ്ഥാന ദുരിത നിവാരണ അതോരിറ്റിയുടെ ചെയര് ‍ മാന് ‍ [Samsthaana duritha nivaarana athorittiyude cheyaru ‍ maanu ‍]

Answer: മുഖ്യമന്ത്രി [Mukhyamanthri]

132745. സംസ്ഥാനനിയമസഭകളിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ അംഗസംഖ്യ എത്രവരെയാകാം [Samsthaananiyamasabhakalile ettavum koodiya amgasamkhya ethravareyaakaam]

Answer: 500

132746. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിരമിക്കല് ‍ പ്രായം [Hykkodathi jadjiyude viramikkalu ‍ praayam]

Answer: 62 വയസ്സ് [62 vayasu]

132747. ലോക്സഭയില് ‍/ നിയമസഭയില് ‍ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് പ്രയോഗിക്കാന് ‍ അധികാരമുള്ളതാര് ‍ ക്കാണ് [Loksabhayilu ‍/ niyamasabhayilu ‍ kaasttimgu vottu prayogikkaanu ‍ adhikaaramullathaaru ‍ kkaanu]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132748. ലോക്സഭാസ്പീക്കര് ‍ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആര് ‍ ക്കാണ് . [Loksabhaaspeekkaru ‍ raajikkatthu kodukkendathu aaru ‍ kkaanu .]

Answer: ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ‍ ക്ക് [Dapyootti speekkaru ‍ kku]

132749. കേന്ദ്ര സര് ‍ ക്കാരിന് ‍ റെ നിര് ‍ വഹണാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ആരിലാണ് ? [Kendra saru ‍ kkaarinu ‍ re niru ‍ vahanaadhikaaram nikshipthamaayirikkunnathu aarilaanu ?]

Answer: പ്രസിഡന് ‍ റില് ‍ [Prasidanu ‍ rilu ‍]

132750. ഭാരതത്തിന് ‍ റെ വിദേശകാര്യവകുപ്പ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില് ‍ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി നയതന്ത്രജ്ഞന് ‍ [Bhaarathatthinu ‍ re videshakaaryavakuppu kettippadukkunnathilu ‍ supradhaana pankuvahiccha malayaali nayathanthrajnjanu ‍]

Answer: കെ . പി . എസ് . മേനോന് ‍ [Ke . Pi . Esu . Menonu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions