1. മിന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത ്നിന്ന ് 100 മീറ്റര്‍ കിഴക്കോട്ട ് നട ന്ന തിനുശേഷം വല ത്തോട്ട ് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്നു. വീണ്ടും വല ത്തോട്ട ് തിരിഞ്ഞ് 70 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്ന തി നു ശേഷം വല ത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്നു. ആദ്യ സ്ഥല ത്തു നിന്ന ് ഇപ്പോള്‍ എത്ര അകലത്തി ലാണ് മിന്നു നില്‍ക്കുന്നത ്? [Minnu oru sthalattha ്ninna ് 100 meettar‍ kizhakkotta ് nada nna thinushesham vala tthotta ് thirinju 50 meettar‍ munnottu nada nnu. Veendum vala tthotta ് thirinju 70 meettar‍ munnottu nada nna thi nu shesham vala tthottu thirinju 50 meettar‍ munnottu nada nnu. Aadya sthala tthu ninna ് ippol‍ ethra akalatthi laanu minnu nil‍kkunnatha ്?]

Answer: 30 M

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Tags
Show Similar Question And Answers
QA->മിന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത ്നിന്ന ് 100 മീറ്റര്‍ കിഴക്കോട്ട ് നട ന്ന തിനുശേഷം വല ത്തോട്ട ് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്നു. വീണ്ടും വല ത്തോട്ട ് തിരിഞ്ഞ് 70 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്ന തി നു ശേഷം വല ത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റര്‍ മുന്നോട്ടു നട ന്നു. ആദ്യ സ്ഥല ത്തു നിന്ന ് ഇപ്പോള്‍ എത്ര അകലത്തി ലാണ് മിന്നു നില്‍ക്കുന്നത ്?....
QA->രാമു 30 മീറ്റര്‍ തെക്കോട്ട് നടന്നതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റര്‍ നടന്നു. അവന്‍ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 20 മീറ്റര്‍ നടന്നു. തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 മീറ്റര്‍ നടന്നാല്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലവുമായുള്ള അകലം?....
QA->മിന്നു ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് 100 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നു . വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 70 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നു . ആദ്യ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര അകലത്തിലാണ് മിന്നു നിൽക്കുന്നത് ?....
QA->ഒരാള്‍ 60 മീറ്റര്‍ വടക്കോട്ട്‌ നടന്ന ശേഷം വലത്ത് തിരിഞ്ഞു 50 മീറ്റര്‍ നടന്നു , പിന്നീട് ഇടതു തിരിഞ്ഞു 40 മീറ്റര്‍ നടന്നു വീണ്ടും ഇടതു തിരിഞ്ഞു 50 മീറ്റര്‍ നടക്കുന്നു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ?....
QA->ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് 2 കി.മീ. നടന്നു തുടർന്ന് വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. നടന്നു. തുടർന്നു ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു 1 കി.മീറ്ററും വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീറ്ററും നടന്നു. നടത്തം ആരംഭിച്ചിടത്തു നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ? ....
MCQ->ഒരാൾ കിഴക്കു ദിശയിലേക്ക് 20 മീറ്റർ മുന്നിലേക്കു നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തി രിഞ്ഞ് 10 മീറ്റർ നടക്കുന്നു. വല തു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 9 മീ റ്റർ മുന്നോട്ടു നടക്കുന്നു. വീണ്ടും വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 5 മീറ്റർ മുന്നോട്ടു നടക്കുന്നു. പി ന്നീട് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 12 മീറ്റർ മുന്നോട്ടു നടക്കുന്നു. വീണ്ടും വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 6 മീറ്റർ മുന്നോട്ടു നടക്കുകയാണ് ങ്കിൽ ഏതു ദിശയിലേക്കായിരി ക്കും അയാൾ നടക്കുന്നത്?...
MCQ->മിന്നു ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് 100 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 70 മീറ്റർ മൂന്നോട്ടു നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ടു നടന്നു. ആദ്യ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ എത...
MCQ->മിന്നു ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് 100 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 70 മീറ്റർ മൂന്നോട്ടു നടന്നതിനു ശേഷം വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ടു നടന്നു. ആദ്യ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ എത?...
MCQ-> സീത തന്റെ വീട്ടില് നിന്നും നേരെ മുന്നില് കൂടി 10 മീറ്റര് നടന്നതിന് ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും 10 മീറ്റര് നടന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യഥാക്രമം 5 മീ., 15 മീ., 15 മീ. എന്നീ ക്രമത്തില് നടന്നു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോള് അവള് എത്ര അകലത്തിലാണ്?...
MCQ->സീത തന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നേരെ മുന്നില്‍ കൂടി 10 മീറ്റര്‍ നടന്നതിന് ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും 10 മീറ്റര്‍ നടന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യഥാക്രമം 5 മീ., 15 മീ., 15 മീ. എന്നീ ക്രമത്തില്‍ നടന്നു. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോള്‍ അവള്‍ എത്ര അകലത്തിലാണ്? -...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution