<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1873

93651. The political and cultural centre of the Pandyas was?

93652. A........is a collection of information saved as a unit?

93653. നാമത്തിന്‍റെ സാധാരണ രൂപം ഏത് വചനം? [Naamatthin‍re saadhaarana roopam ethu vachanam?]

93654. ജിജ്ഞാസു എന്ന പദത്തിന്‍റെ അർഥം? [Jijnjaasu enna padatthin‍re artham?]

93655. Best Seller - അർത്ഥമാക്കുന്നത്? [Best seller - arththamaakkunnath?]

93656. Self help is the best help - എന്നതിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്? [Self help is the best help - ennathinu samaanamaaya pazhanchollu?]

93657. ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക? [Shariyaaya padam thiranjedutthezhuthuka?]

93658. കേവലക്രിയ ഏത്? [Kevalakriya eth?]

93659. ഉ എന്ന പ്രത്യയം ഏത് വിഭക്തിയുടേതാണ്? [U enna prathyayam ethu vibhakthiyudethaan?]

93660. കേവല ക്രിയ ഏത്? [Kevala kriya eth?]

93661. മൂപ്പൻ എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Mooppan enna padam ethu vibhaagatthilppedunnu?]

93662. ബാലാമണിയമ്മ മാതൃത്വത്തിന്‍റെ കവിയത്രിയായും ഇടശ്ശേരി ശക്തിയുടെ കവിയായും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്? [Baalaamaniyamma maathruthvatthin‍re kaviyathriyaayum idasheri shakthiyude kaviyaayum ariyappedunnu. Ee vaakyatthile thettaaya prayogameth?]

93663. കേരളീയർ എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? [Keraleeyar enna padam ethu vibhaagatthilppedunnu?]

93664. കേരളത്തിലെ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Keralatthile skottu ennariyappedunnath?]

93665. മലയാള ഭാഷയ്ക്കില്ലാത്തത്? [Malayaala bhaashaykkillaatthath?]

93666. The story of the Malayalam film ‘Kaliyattam’ is based on Shakespear’s?

93667. The first machine to successfully perform a long series of Arithmetic and logical operations was?

93668. 'സഞ്ജയൻ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ['sanjjayan' enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathu aar?]

93669. താഴെ പറയുന്നതിൽ സാമാന്യ ലിംഗത്തിന് ഉദാഹരമേത്? [Thaazhe parayunnathil saamaanya limgatthinu udaaharameth?]

93670. സാമാന്യ നാമത്തിന് ഉദാഹരണം? [Saamaanya naamatthinu udaaharanam?]

93671. വാൽമീകി രാമായണം കാവ്യരചനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തം? [Vaalmeeki raamaayanam kaavyarachanaykku poornnamaayum upayogicchirikkunna vruttham?]

93672. പ്രത്യയമില്ലാത്ത വിഭക്തി ഏത്? [Prathyayamillaattha vibhakthi eth?]

93673. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തെറ്റായ വാകൃപയോഗമേത്? [Thaazhe kodutthavayil thettaaya vaakrupayogameth?]

93674. മിഥ്യ എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീതം? [Mithya enna padatthin‍re vipareetham?]

93675. Provide meaningful words to fill the blanks: He came late ......... he missed the train.?

93676. To get through fire and water - എന്ന പ്രയോഗത്തിനർത്ഥം? [To get through fire and water - enna prayogatthinarththam?]

93677. ബാണം എന്ന പദത്തിന്‍റെ പര്യായ ശബ്ദം? [Baanam enna padatthin‍re paryaaya shabdam?]

93678. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നു പദങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധം ഏറ്റവും നന്നായി വ്യക്തമാക്കുന്ന പദം കണ്ടുപിടിക്കുക? ചെന്നൈ, മുംബൈ, കൊച്ചി? [Thaazhe kodutthirikkunna moonnu padangalude parasparabandham ettavum nannaayi vyakthamaakkunna padam kandupidikkuka? Chenny, mumby, kocchi?]

93679. വ്രീള എന്ന പദത്തിന്‍റെ അർത്ഥം? [Vreela enna padatthin‍re arththam?]

93680. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഉത്തമപുരുഷനുള്ള ഉദാഹരണം? [Thaazhe kodutthirikkunnathil utthamapurushanulla udaaharanam?]

93681. -Time heals all wounds - ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം? [-time heals all wounds - ee shyliyude arththam?]

93682. ലീലാതിലകം എന്ന മണിപ്രവാള വ്യാകരണഗ്രന്ഥം ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചത്? [Leelaathilakam enna manipravaala vyaakaranagrantham ethu bhaashayilaanu rachicchath?]

93683. The primary drive of a computer uses to store information called?

93684. നെന്മണി -എത് സന്ധി? [Nenmani -ethu sandhi?]

93685. When did Alexander invade India?

93686. Of all the flowers I like rose best - ശരിയായ വിവർത്തനം? [Of all the flowers i like rose best - shariyaaya vivartthanam?]

93687. ശരിയായ തര്‍ജ്ജിമ എഴുതുക? Fruit of the forbidden tree given mortal taste? [Shariyaaya thar‍jjima ezhuthuka? Fruit of the forbidden tree given mortal taste?]

93688. ചരാചരം - സമാസമെന്ത്? [Charaacharam - samaasamenthu?]

93689. " കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു " എന്ന വാക്യത്തിൽ 'പഠിക്കാൻ' എന്നത് ഏത് വിനയച്ച രൂപത്തെ കുറിക്കുന്നു? [" keralatthile ellaa kuttikalum skoolil padtikkaan pokunnu " enna vaakyatthil 'padtikkaan' ennathu ethu vinayaccha roopatthe kurikkunnu?]

93690. ജാഗരണം എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീത പദം? [Jaagaranam enna padatthin‍re vipareetha padam?]

93691. If there is a will there is a way - ഈ ചൊല്ലിനോട് സമാനമായത്? [If there is a will there is a way - ee chollinodu samaanamaayath?]

93692. Envy is the sorrow of fools എന്നതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുക? [Envy is the sorrow of fools ennathine malayaalatthilekku tharjjima cheyyuka?]

93693. They may be called birds of the same feather - തർജ്ജമ ചെയ്യുക? [They may be called birds of the same feather - tharjjama cheyyuka?]

93694. വരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണത്തിന് കുറവ് വരുന്ന സന്ധി? [Varanangal thammil cherumpol oru varnnatthinu kuravu varunna sandhi?]

93695. ദുഷ്ടതയുറങ്ങുന്ന മനസ്സുള്ളവര്‍ എപ്പോഴും സജ്ജനങ്ങളുടെ കുറവുകള് കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്? [Dushdathayurangunna manasullavar‍ eppozhum sajjanangalude kuravukalu kandetthaanu shramikkunnu. Ith?]

93696. Fill up the blanks from the choices given: Delhi is ......... from here than Bombay.?

93697. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്? [Oru vyakthiyude peraan?]

93698. വിലാസിനി ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? [Vilaasini aarude thoolikaanaamamaan?]

93699. ഒരു രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം ഏത്? [Oru rogavumaayi bandhappetta padam eth?]

93700. The Munnar Hydel Tourism Project was inaugurated in?

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions