<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2416

120801. കേരളത്തിലെ ഏക കന്റോണ്മെന്റ് ഏത്? [Keralatthile eka kantonmentu eth?]

120802. ബീഡി വ്യവസായത്തിന് പേരു കേട്ട ജില്ല ഏത്? [Beedi vyavasaayatthinu peru ketta jilla eth?]

120803. പി റ്റി ഉഷ കോച്ചിങ് സെന്റര് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? [Pi tti usha kocchingu sentaru sthithicheyyunnathu evideyaan?]

120804. ട്രോപ്പിക്കല് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാ൪ഡന് എവിടെയാണ്? [Droppikkalu bottaanikkal gaa൪danu evideyaan?]

120805. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? [Kerala sttettu ilakdroniksu davalappmentu korppareshante aasthaanam evideyaan?]

120806. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്? [Kendra kizhangu gaveshana kendram evideyaan?]

120807. കേരള പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Kerala pabliku sarvveesu kammishante aasthaanam evide?]

120808. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദ൪ശന് കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? [Thiruvananthapuram doorada൪shanu kendram evide sthithi cheyyunnu?]

120809. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുണിമില്ല് സ്ഥപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്? [Keralatthile aadyatthe thunimillu sthapikkappettathu ethu jillayilaan?]

120810. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുള കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമേത്? [Lokatthile ettavum neelamulla mula kandetthiya sthalameth?]

120811. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തക പ്രസാധന ശാല സ്ഥാപിക്കപെട്ട ജില്ല ഏത്? [Keralatthile aadya pusthaka prasaadhana shaala sthaapikkapetta jilla eth?]

120812. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശം ഏതാണ്? [Keralatthile ettavum choodu koodiya pradesham ethaan?]

120813. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശമായ പുനലൂ൪ ഏത് ജില്ലയിലാണ്? [Keralatthile ettavum choodu koodiya pradeshamaaya punaloo൪ ethu jillayilaan?]

120814. ഏത് നദിക്കു കുറുകെയാണ് പുനലൂ൪ തൂക്കുപാലം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? [Ethu nadikku kurukeyaanu punaloo൪ thookkupaalam nirmmicchittullath?]

120815. കേരളത്തില് റിസ൪വ് വന പ്രദേശമില്ലാത്ത ജില്ല ഏത്? [Keralatthilu risa൪vu vana pradeshamillaattha jilla eth?]

120816. കേരളത്തിന്റെ നെതെർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? [Keralatthinte netherlaandu ennariyappedunna sthalam eth?]

120817. കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാര൯ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാര്? [Kuttanaadinte kathaakaara൯ ennu visheshippikkappedunnathaar?]

120818. നെല്ല് ഉത്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്ന ജില്ല: [Nellu uthpaadanatthil randaam sthaanatthu nilkkunna jilla:]

120819. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവര്ചിത്രമായ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Keralatthile ettavum valiya chuvarchithramaaya gajendra moksham sthithi cheyyunnathevide?]

120820. കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത്? [Krushnapuram kottaaram sthithi cheyyunna jilla eth?]

120821. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് ഏതാണ്? [Keralatthile aadyatthe rabbarysdu rodu ethaan?]

120822. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ൪ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏത്? [Inthyayil ettavum kooduthal raba൪ uthpaadippikkunna jilla eth?]

120823. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എവിടെയാണ്? [Keralatthile aadyatthe joyintu sttokku kampani evideyaan?]

120824. അയിത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയില് ആദ്യ സമരം നടന്നതെവിടെ? [Ayitthatthinethire inthyayilu aadya samaram nadannathevide?]

120825. 289 പ്ലാന്റേഷന് കോര്പ്പറേഷന് ആസ്ഥാനം എവിടെ? [289 plaanteshanu korppareshanu aasthaanam evide?]

120826. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ആനമുടി ഏത്പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? [Keralatthile ettavum uyaram koodiya kodumudiyaaya aanamudi ethpanchaayatthilaanu sthithicheyyunnath?]

120827. കേരളത്തിലെ കാശ്മീ൪ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? [Keralatthile kaashmee൪ ennariyappedunna sthalam eth?]

120828. കേരളത്തിലെ ഏക ചന്ദനമരത്തോട്ടം എവിടെ? [Keralatthile eka chandanamaratthottam evide?]

120829. അതി പുരാതനവും വനമദ്ധ്യത്തിൽസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല: [Athi puraathanavum vanamaddhyatthilsthithi cheyyunnathumaaya mamgalaadevi kshethram sthithicheyyunna jilla:]

120830. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ൪ച്ച് ഡാം ഏത്? [Eshyayile ettavum valiya aa൪cchu daam eth?]

120831. ഏലം ബോ൪ഡിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? [Elam bo൪dinte aasthaanam evideyaan?]

120832. ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നി൪മ്മിച്ചതാര്? [Bolgaatti paalasu ni൪mmicchathaar?]

120833. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ യൂറോപ്യ൯ കോട്ട ഏത്? [Inthyayile aadya yooropya൯ kotta eth?]

120834. ദക്ഷിണ മേഖല നാവിക കമാന്ഡിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? [Dakshina mekhala naavika kamaandinte aasthaanam evideyaan?]

120835. കേരളത്തിലെ ജൂതന്മാരുടെ ആദ്യ സങ്കേതം എവിടെയാണ്? [Keralatthile joothanmaarude aadya sanketham evideyaan?]

120836. കേരള സംഗീതനാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Kerala samgeethanaadaka akkaadamiyude aasthaanam evide?]

120837. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീര്ണ്ണം കുറഞ്ഞ മുന്സിപാലിറ്റി ഏത്? [Keralatthile ettavum vistheernnam kuranja munsipaalitti eth?]

120838. ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ്? [Dakshina dvaaraka ennariyappedunna kshethram ethaan?]

120839. സ്കൂള് ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ആസ്ഥാനം ഏവിടെ? [Skoolu ophu draamayude aasthaanam evide?]

120840. ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ജില്ല: [Ettavum saaksharatha kuranja jilla:]

120841. സൈലന്റ് വാലിയെ നാഷണൽ പാ൪ക്കായി പ്ര��ñ്യാപിച്ച വ൪ഷം: [Sylantu vaaliye naashanal paa൪kkaayi pra��ñ്yaapiccha va൪sham:]

120842. കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വള൪ത്തൽ കേന്ദ്രം: [Keralatthile eka mayil vala൪tthal kendram:]

120843. കോഴിക്കോട് സ൪വ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Kozhikkodu sa൪vvakalaashaalayude aasthaanam evide?]

120844. ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ്? [Inthyayile eka thekku myoosiyam evideyaan?]

120845. ഇ എം എസ് ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്? [I em esu janiccha sthalam evideyaan?]

120846. ബേപ്പൂ൪ സുൽത്താ൯ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാര൯ ആര്? [Beppoo൪ sultthaa൯ ennariyappedunna saahithyakaara൯ aar?]

120847. കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണ്? [Kuttyaadi jalavydyutha paddhathi ethu jillayilaan?]

120848. ചാലിയാ൪പുഴ്യുടെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്? [Chaaliyaa൪puzhyude mattoru perenthu?]

120849. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതി൪ത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് ഏത്? [Randu samsthaanangalumaayi athi൪tthi pankidunna keralatthile thaalookku eth?]

120850. സുൽത്താ൯ ബത്തേരി പഴയ പേര് എന്ത്? [Sultthaa൯ battheri pazhaya peru enthu?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions