previous question (കോഴിക്കോട് )

1
.മേൻമേൽ'-സന്ധി നിർണയിക
(a) ആഗമസന്ധി (b)ആദേശസന്ധി (c)ലോപസന്ധി (d)ദിത്വസന്ധി
2
. രണ്ടാമൂഴം എന്ന കൃതിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്:
 (a) അർജുനൻ (b) ശ്രീകൃഷ്ണൻ (c) കർണൻ (d)ഭീമൻ 
3
.'ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു’  അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദം ഏതു വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 
(a) സംബന്ധിക   (b)ആധാരിക (c) സംയോജിക (d)പ്രയോജക 
4
.എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിനെ ജ്ഞാനപീഠത്തിനർഹനാക്കിയ കൃതി:
(a) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ (b) നൈൽ ഡയറി (c) പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ (d) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ 
5
.മേഘത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത്?
(a) അംബുദം (b) നീരദം (c) വാരിജം (d) പയോദം
6
.'കാക്കനാടൻ‘ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
(a) ജോർജ് വർഗീസ് (b) ജോർജ്  ജോസഫ്  (c) ജേക്കബ് വർഗീസ് (d)ജോസ് ജോസഫ് 
7
.‘To love is divine’ ഈ വാകൃത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചി തമായ തർജമയാണ്:
(a) സ്നേഹം ദൈവമാണ് (b) സ്നേഹം ദൈവീകമാണ് (c) ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം (d) സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ദൈവീകമാണ്
8
.’പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം' എന്നതിനു സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യമാണ്.
(a) Slow and steady wins the race  (b) Eat more if eat slowly  (c) Slow eating leads to gain more  (d)Slow eater can eat palm
9
.’ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടെ അവർ പരസ്പരം നോക്കിച്ചിരിച്ചു’-ഈ വാകൃത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്?
(a) നോക്കിച്ചിരിച്ച് (b)ഓരോ കാഴ്ചകൾ (c) അവർ പരസ്പരം  (d)കാണുന്നതിനിടെ
10
.കളിയാക്കുക എന്നർഥം വരുന്ന ശൈലിയേത്?
(a) ഭംഗിവാക്ക് പറയുക (b) താളം തുള്ളുക (c) പാവ കളിപ്പിക്കുക (d) ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക.
11
.വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക?
2,5,9,19,37,- (a) 76 (b)74 (c) 75 (d) 73
12
.ക്രിയ ചെയ്യുക:
6/119__________ (a)2/3  (b)9/14  (c) 3/8 (d) ¾
13
.54 ന്റെ 33 ⅓ % എത്ര?
(a) 24 (b)16(c) 20 (d) 18
14
.216ന്റെ പകുതി എത്ര?
(a)28(b)215(c)116(d)232
15
.ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും 12:13 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 24 കൂടുതലാണ്. എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര? 
(a)312 (b)50 (c) 288 (d) 600 
16
.a:b=2:3 ഉം b:c=4:5 ഉം  ആയാൽ a:c എത്ര ? 
(a) 8:15 (b) 2:5 (c) 15:8 (d)5:2 
17
.24cm നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി 35cm2 വിസ്തീർണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ മടക്കിയാൽ ചതുരത്തിന്റെ നീളമെത്ര? 
(a) 7 cm (b) 12 cm (c)8cm (d)6cm 
18
.ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി 6 മണിക്കുർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയളവ് എത്താൻ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് എത്രസമയം വേണം? 
(a) 60 മിനിറ്റ് (b) 180 മിനിറ്റ് (c) 30 മിനിറ്റ് (d) 20 മിനിറ്റ്
19
.12,18,27 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ യഥാക്രമം 8, 14, 23 എന്നീ ശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്?
(a) 100 (b) 104 (c) 108 (d) 110 
20
.45, 47, 52, 81 ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത സംഖ്യ ഏത്?
(a) 45 (b) 47 (c)52 (d)81
21
.ഒരുകാർ ഓടിയ ദൂരത്തിന്റെ പകുതി
40.കി.മീ. വേ ഗതയിലും ബാക്കി ദൂരം 60 കി.മീ. വേഗതയിലുമാണ് ഓടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര? 
(a)48കി.മീ (b)50കി.മീ (c)55കി.മീ (d)49കി.മീ
22
.Aയും Bയും കൂടി ഒരു ജോലി 6 ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കും.Aഒറ്റയ്ക്ക് 10 ദിവസം എടുക്കുന്ന ആ ജോലി B ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 
(a) 18 (b) 16 (c) 4 (d) 15 
23
.അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകൾ 1:2 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അംശബന്ധം 2;3 ആകും  എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര?
(a)30 (b) 15 (c) 10 (d) 20
24
.100നും 400-നും ഇടയിൽ, 6 കൊണ്ട്.നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്? 
(a)48 (b) 49 (c) 50 (d) 51 
25
.ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നുമടങ്ങിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചതിന്റെ പകുതി എട്ടാണ്. എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത്? 
(a) 8 (b)7 (c) 16 (d) 12 
26
.വക്കുകളുടെയെല്ലാം നീളം 6 സെ.മീ. ആയ ഒരു സമചതുരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര?
(a) 144 (b) 288  (c)36(d)72
27
.23x1=65  ആയാൽx എത്ര?
(a)2 (b)3 (c)6 (d) 5
28
.ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 4-ാം പദം 31ഉം  6–ാം പദം 47ഉം ആയാൽ ആദ്യപദം എത്ര?
(a) 8 (b) 15 (c)11 (d)7 
29
.8500 രൂപയ്ക്ക് 10% നിരക്കിൽ 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ എത്ര?
(a) 1750 (b) 1700 (c) 1600 (d) 1785
30
. ഒരു ക്ലോക്ക് 9 മണി 20 മിനിട്ട് എന്ന് സമയം കാണിക്കുന്നു. ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര?
(a) 2 മണി20 മിനിട്ട് (b)9 മണി20 മിനിട്ട് (c) 3 മണി 20 മിനിട്ട് (d) 2 മണി 40 മിനിട്ട് 
31
.ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോകസഭ പിരിച്ചുവിട്ട
രാഷ്ട്രപതി (a) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ (b) കെ.ആർ. നാരായണൻ (c) ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ (d) എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾകലാം 
32
. ‘മഡീബ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ്: 
(a) ബരാക് ഒബാമ (b) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് (c) നെൽസൺ മണ്ടേല (d) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
33
.ഭഗത് സിംഗിന്റെ സ്മാരകമായ 'ഭഗത് സിംഗ് 'ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
(a) ലാഹോർ  (b) അഹമ്മദാബാദ് (c) കൊൽക്കത്ത (d) ഇസ്ലാമാബാദ് 

34. 
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്?
(a) മുംബൈ (b) ചെന്നൈ (c) ഗോവ (d) കൊൽക്കത്ത 
35
.ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിത വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി
(a) ചോകില അയ്യർ (b) നിരുപമ റാവു (c) സുജാത സിംഗ് (d) പ്രതിഭ പട്ടേൽ 
36
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്
(a) വായുഭവൻ (b) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ (c) ആകാശ് ഭവൻ (d) ഇവയൊന്നുമല്ല
37
.ഏത് ബഹിരാകാശ യാത്രികയുടെ പേരിലാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ ഗ്രെയിൻ വീണ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്? 
(a) കൽപ്പന ചൗള (b) എയ്ലീൻ കൊളിൻസ് (c) വാലൻറീന തെരഷ്കോവ (d) സാലി റൈഡ് 
38
.2012-ലെ  ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രസിഡണ്ടിനാണ്? 
(a) കെനിയ (b) ദക്ഷിണ കൊറിയ (C) നൈജീരിയ (d) ലൈബീരിയ 
39
.'ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 
(a)ഗ്രീക്ക് (b)ലാറ്റിൻ (c)ഇംഗ്ലീഷ് (d)ജർമൻ
40
.'ചിറ്റഗോംഗ് എന്ന പട്ടണം  ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യം ?(a) ബംഗ്ലാദേശ്(b) ബർമ്മ (c) നേപ്പാൾ (d) ഭൂട്ടാൻ
41
. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത്. 
(a) ഐൻസ്റ്റീൻ (b) ഐസക് ന്യൂട്ടൻ (c) റോമർ (d) ഗലീലിയോ 
42
. അൻറാസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു 
(a) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് (b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ് (c) കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് (d) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 
43
.‘2ഡി' എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? 
(a) കളനാശിനി (b) കീടനാശിനി (c) അണുനാശിനി (d) ഇവയൊന്നുമല്ല 
44
.ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ്
(a) പ്രോട്ടിയം (b) ട്രിഷിയം (c) ഡ്യൂട്ടീരിയം (d) റുബീഡിയം 
45
.ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത്
(a) വായുവിലൂടെ (b) ജലത്തിലൂടെ (c) രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും  (d) ഇവയൊന്നുമല്ല 
46
.ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർഥം 
(a) ഒപ്പിയം (b) നിക്കോട്ടിൻ (c)റൈസിൻ (d) സൊളാനിൻ
47
.ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ?
(a) ഹൈപ്പനോളജി (b) കാലോളജി (c) ലോയിമോളജി (d) ഓസ്മോളജി 
48
.പാലിന്റെ pH മൂല്യം?
(a)
6.3 (b)
6.6
(c)
7.4 (d)
7.6 
49
.കുതിരയുടെ ഉയരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
(a)നോട്ട് (b)ഹാൻ്റ് (c) പോയൻ്റ് (d)ഫീറ്റ് 
50
.ജലത്തിൽ ഏറ്റവും ലയിക്കുന്ന വാതകം?
(a) ഓക്സിജൻ  (b) ക്ലോറിൻ (c) നൈട്രജൻ  (d) അമോണിയ
51
.ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കിയ വർഷം? 
(a) 1600 (b) 1857 (c) 1757 (d) 1858 
52
.ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം? 
(a) 1950 (b) 1956 (c) 1951 (d) 1960
53
.വാറ്റ് (VAT) എന്ന പേരിൽ വില്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ?
(a) 2005  (b) 2011  (c) 1991  (d) 2001 
54
. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് 
(a) സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ  (b) സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  (c) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്  (d) കാനറ ബാങ്ക് 
55
. മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെയാണ് 
(a) തിരുവനന്തപുരം  (b) എറണാകുളം  (c) കോഴിക്കോട്   (d) കൊല്ലം
56
.ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏതു നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ?
(a) പെരിയാർ  (b) ഭാരതപ്പുഴ (c) മീനച്ചിലാറ്  (d) പമ്പാനദി 
57
. കേരളത്തിലെ വനഭൂമി ഇല്ലാത്ത ജില്ല
(a) കണ്ണൂർ  (b) കൊല്ലം (c) ആലപ്പുഴ  (d) കോട്ടയം 
58
. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ് തൽസ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? 
(a) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ  (b) പ്രധാനമന്ത്രി  (c) ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വൈസ്പ്രസിഡൻറ്  (d) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

59.
വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ ബേക്കൽകോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ്? 
(a) കണ്ണൂർ  (b) വയനാട്  (c) കോഴിക്കോട്  (d) കാസർഗോഡ്
60
. 'ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാത്മ വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി' എന്ന് ഗാന്ധിജി o വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതിനേയാണ്?
(a) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം  (b) ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം  (c) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം  (d) കുണ്ടറ വിളംബരം
61
. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല 
(a) ഇടുക്കി  (b) എറണാകുളം (c) കണ്ണൂർ  (d)തിരുവനന്തപുരം 
62
.ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  വർഷം ?
(a)1950 (b)1965 (c)1956 (d)2001
63
.ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്  ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ?
(a)മഹാദേവ് ദേശായി  (b)റോമെയ്ൻ റോളണ്ട്  (c)ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ  (d)രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 
64
.ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ  വനിത
(a)കല്പന ദത്ത്  (b) റാണി താരാബായ്  (c) ബീനാ ദാസ്  (d) മാഡം കാമ
65
. 1857- ൽ  അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമനെ നാടുകടത്തി, മരിക്കുന്നതുവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? 
(a) ബർമ്മ  (b) ഇംഗ്ലണ്ട്  (c) ആൻഡമാൻ  (d) സിങ്കപ്പൂർ 
66
.ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 'സർ' പദവി ഉപേക്ഷിച്ചതാര്? 
(a) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്  (b) രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ  (c) മഹാത്മാഗാന്ധി  (d) വി.പി.മേനോൻ 
67
. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം (NAM) രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ്?
(a) ബന്ദുങ് (b) ജനീവ  (c) വാഷിങ്ടൺ  (d) ബൽഗ്രേഡ് 
68
. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഹൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
(a) തൃശ്ശൂർ (b) തിരുവനന്തപുരം (c) കൊല്ലം 
69
. ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യവിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
(a) എം.എൽ. ശർമ്മ (b) എ.എൻ. തിവാരി (c) എസ്.എൻ. മിശ്ര  (d) ദീപക് സന്ധു 
70
. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ 
(a) സിർഹിന്ദ്കനാൽ (b) ആഗ്ര കനാൽ (c) ബക്കിങ്ഹാം കനാൽ (d) അപ്പർ ഗംഗ കനാൽ 
71
.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതാരാണ്?
(a) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി (b) കേശബ് ചന്ദ്രസെൻ (c) റാം മോഹൻ റായ് (d) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 
72
. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഏതാണ്?
(a) എറണാകുളം  (b) തിരുവനന്തപുരം (c) കൊച്ചി  (d) കോഴിക്കോട് 
73
. സി.ഡി.എസ്. (കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ് സൊസൈറ്റി )ഏതു സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?
(a)കുടുംബശ്രീ  (b)ഇൻഷൂറൻസ്  (c)നീതിന്യായം  (d)പൊതുവിതരണം 
74
. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ?
(a)മൗലികാവകാശങ്ങൾ  (b)നിർദേശക തത്വങ്ങൾ  (c)കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ  (d)പഞ്ചായത്തുകൾ
53.വാറ്റ് (VAT) എന്ന പേരിൽ വില്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ?
(a) 2005  (b) 2011  (c) 1991  (d) 2001 
75
.റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവനിലയം ഏതാണ് ?
(a)കാൽപ്പാക്കം  (b)നാറോറ (c)താരാപുർ  (d)കൂടംകുളം 
76
.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ ?
(a)ബാംഗ്ലൂർ  (b)ഡൽഹി (c)ചെന്നൈ  (d)മുംബൈ 
77
.കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനരഹിത പരിശോധന നടത്തിയത് ?
(a)വൈക്കം ക്ഷേത്രം  (b)ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം  (c)പാലിയം ക്ഷേത്രം  (d)ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം 
78
. 1585-1598 കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഏതായിരുന്നു? 
(a) ആഗ്ര  (b) ഫത്തേപ്പുർ സിക്രി  (c) ലാഹോർ  (d) ഷാജഹാനാബാദ് 
79
. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ആരംഭിച്ചതെവിടെയാണ്? 
(a) ഗുർഗാവോൺ  (b) ചെന്നെ  (c) കൊൽക്കത്തെ  (d) ഡൽഹി 
80
. 1925-ൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ സെക്രട്ടറി പി.എൻ. ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി 
(a) മൗലാനാ ബർക്കത്തുള്ള  (b) ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള  (c) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്  (d) രാസ്ബിഹാരി ബോസ് 
81
. She is a ......... old lady.
(a) virtual  (b) Virtuous (c) Virtually  (d) virtue 
82
. He was informed........ the serious condition of his father.
(a) of  (b) about (c) to  (d) on
83
. A person chosen to settle the issue between parties engaged in a dispute is........ 
(a) altruist (b) erudite  (c) arbitrator  (d) accomplice
84
.Choose the correct sentence.
(a) I am thinking of visiting Kovalam  (b) I am thinking to visit Kovalam  (c) Iam thinking of to visit Kovalam  (d) I am thinking to visiting Kovalam
85
. OBSEQUIOUS me
ans: 
(a) Funeral rites  (b) excessively respectful  (c) warm and friendly  (d) dangerous
86
. If I had time, I. the exhibition. 
(a) shall visit  (b) will visit  (c) should have visited  (d) should visit
87
. It is fourteen years since I... him. 
(a) see  (b) saw  (c) seen  (d) have been seeing
88
. He .......... madness to escape punishment.
(a) feigned  (b) fanned (c) feeds  (d) farrowed 
89
. “Mother wit’ me
ans:
(a) To speak frankly (b) A lady who tells comic stories  (c) To be obsessed by something  (d) Natural common sense 
90
. Find out the correctly spelt word: 
(a) ocurrence  (b) occurrence  (c) occurrance  (d) occurance 
91
. The operation ......... his pain, but the injection alleviated it. (Choose the word opposite in meaning to the word underlined)
(a) acquitted  (b) departed  (c) discouraged  (d) agravated 
92
. pack: Wolves: ....... : books 
(a) group  (b) flight  (c) pile  (d) bunch
93
. "Don't sleep late and miss the bus” said Mr. Varma. (Choose the correct reported speech) 
(a) Mr. Varma advised us not to sleep late and miss the bus.  (b) Mr. Varma advises us not to sleep late and miss the bus.  (c) Mr. Varma advised us to sleep late and miss the bus.  (d) Mr. Varma advised us not to sleep late and missed the bus.
94
. Some of us wanted to stay longer....... 2 
(a) didn't we?  (b) did we?  (c) didn't us?  (d) did they?
95
. The shopkeeper offered to exchange the goods. The shopkeeper offered to refund the money. (Combine using either-or) 
(a) The shopkeeper offered to either exchange the goods or to refund the money.  (b) The shopkeeper offered either to exchange the goods or refund to the money.  (c) The shopkeeper offered either to exchange the goods or the money.  (d) The shopkeeper offered either to exchange the goods or to refund the money.
96
. Which of the following is not a compound noun: 
(a) horse-power  (b) master-piece  (c) shoe-maker  (d) cross-examine
97
. I have never known so wet......... Sullil Cf.
(a) the  (b) an  (c) a  (d) none of these
98
. I... the examination, but my brother failed 
(a) hold on  (b) got through  (c) went off  (d) gave up
99
. We......... meet you at ten ‘o’ clock. 
(a) will have (b) would have  (c) will  (d) would
100
. For all her reticence and modesty, it was clear that she was a ........ expertin her field. 
(a) bon mot  (b) bon vivant (c) priori  (d) bona fide

Answer key


1. (b)
2. (d)
3. (c)
4. (d)
5. (c)  
6. (a)
7. (d)
8. (a)
10. (c)

11.
(c) 2X21 = 5,5x2-1 = 9
9x21=19, 19x2-1=37 37-21 = 75 

12.
(d) 
6x63X17/119x8x9= 6x63/7x8x9=6/8=¾
13
.(d) 
33 ⅓%54/3 = 18
14
.(b) 
215 215 ×2=216
15
.(c) എളുപ്പവഴി 12:13 അംശബന്ധത്തിൽ വ്യത്യാസം 1 നു 24 
അപ്പോൾ 12ന് 12X24=288 
16
.(a) a b c 
2:3 4:5 8:12:15 a:c=8:15
17
.(a)
24/2=2 75=12 75=35 നീളം=7 
18
. (c)
19
. (b)
12-8=4 18-14=4 27-23=4 എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക 12, 18, 27 ഇവയുടെ  LCM കണ്ട് 4 കുറയ്ക്കുക  3 12,18,27 3  4,6,9 3  4,2,3    2,1,3 LCM=108 സംഖ്യ =108-4=104
20
.(b) പ്രൈം സംഖ്യ 47
21
.(a)
ab/ab=2×40×60/100=48 കി.മീ 
22
.(d)
ABഒരു ദിവസം വരെ ⅙  A ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ 1/10  B ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ⅙-1/10 =5-3/30=2/30=⅕ =15 ദിവസം മറ്റൊരു ദിവസം ab/ab=6x-10/6-10 = -6/-4=15 എന്ന നിലയിലും കാണാം
23
.(a)
ഇന്ന് വയസ്സ് 1a, 2a 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ a15, 2a15 (a15):(2a15):: 2:3  3(a15)= 2(2a15) 3a十45=4a30 a=15 അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് 2X15-30
24
.(c)
400/6=66ശിഷ്ടം 150/6=16ശിഷ്ടം =66-16=50എണ്ണം
25
. (b) 
3a-5= 16  3a= 21  a= 7 =3a-5/2=8
26
. (c)
27
. (a)
23x=64=4x4x4=22x22x22x22=26 3x= 6,x=2 
28
. (d)
6-ാം പദം -4-ാം പദം=16 പൊതുവ്യത്യാസം =16/2=8 a(41)8=31 a24=31 a=7
29
. (b)
ഒരു വർഷത്തെ SI= 850  രണ്ടു വർഷത്തെ= 85×2
30
.(d)
11-60- 9-20 2-40 31 (b)
32. (c)
33.(a)
34. (c)
35.(c)
36.(b)
37. (d)
38. (d)
39.(b)
40.(a) 41 (c)
42. (d) 43(a) 44 (c)
45. (c)
46. (d)
47.(a)
48.(b) 49(b)
50. (d)
51. (d)
52. (c) 53(a) 54 (b)
21. (a)
55.(b)
56.(a) 57 (c)
58. (c)
59. (d)
60.(b)  
62. (d) 63 (c)
64. (d)
65. (a) 66(b)
67.(d)
68.(c)
69.രാധകൃഷ്ണ മാത്തൂർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ
70.(c)
71.(a) 73(a)
74.(b)
75. (d)
76.(a) 77(b)
78.(c)
79.(c)
80.(d)
81.(b)
82.(a) 83 (c) 84(a)
85.(b)
86. (d)
87.(b)
88.(a) 89(d) 90(b)
91.(d)
92.(c)
93.(a)
94.(a)
95. (d)
96. (d) 97 (c)
98.(b)
99. (c)
100. (d)


Manglish Transcribe ↓


1
. Menmel'-sandhi nirnayika
(a) aagamasandhi (b)aadeshasandhi (c)lopasandhi (d)dithvasandhi
2
. Randaamoozham enna kruthiyile pradhaana kathaapaathramaan:
 (a) arjunan (b) shreekrushnan (c) karnan (d)bheeman 
3
.'njaan avanodu paranju’  adivarayittirikkunna padam ethu vibhakthiye soochippikkunnu 
(a) sambandhika   (b)aadhaarika (c) samyojika (d)prayojaka 
4
. Esu. Ke. Pottakkaadine jnjaanapeedtatthinarhanaakkiya kruthi:
(a) oru theruvinte katha (b) nyl dayari (c) paathiraa sooryante naattil (d) oru deshatthinte katha 
5
. Meghatthinte paryaayamallaatthathu eth?
(a) ambudam (b) neeradam (c) vaarijam (d) payodam
6
.'kaakkanaadan‘ enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnath?
(a) jorju vargeesu (b) jorju  josaphu  (c) jekkabu vargeesu (d)josu josaphu 
7
.‘to love is divine’ ee vaakrutthinte ettavum uchi thamaaya tharjamayaan:
(a) sneham dyvamaanu (b) sneham dyveekamaanu (c) dyvatthe snehikkanam (d) snehikkuka ennathu dyveekamaanu
8
.’payyetthinnaal panayum thinnaam' ennathinu samaanamaaya imgleeshu vaakyamaanu.
(a) slow and steady wins the race  (b) eat more if eat slowly  (c) slow eating leads to gain more  (d)slow eater can eat palm
9
.’oro kaazhchakal kaanunnathinide avar parasparam nokkicchiricchu’-ee vaakrutthile thettaaya prayogameth?
(a) nokkicchiricchu (b)oro kaazhchakal (c) avar parasparam  (d)kaanunnathinide
10
. Kaliyaakkuka ennartham varunna shyliyeth?
(a) bhamgivaakku parayuka (b) thaalam thulluka (c) paava kalippikkuka (d) chenda kottikkuka.
11
. Vittupoyathu poorippikkuka?
2,5,9,19,37,- (a) 76 (b)74 (c) 75 (d) 73
12
. Kriya cheyyuka:
6/119__________ (a)2/3  (b)9/14  (c) 3/8 (d) ¾
13
. 54 nte 33 ⅓ % ethra?
(a) 24 (b)16(c) 20 (d) 18
14
. 216nte pakuthi ethra?
(a)28(b)215(c)116(d)232
15
. Oru vidyaalayatthile aankuttikalude ennavum penkuttikalude ennavum 12:13 enna amshabandhatthilaanu penkuttikalude ennam aankuttikalude ennatthekkaal 24 kooduthalaanu. Enkil aankuttikalude ennam ethra? 
(a)312 (b)50 (c) 288 (d) 600 
16
. A:b=2:3 um b:c=4:5 um  aayaal a:c ethra ? 
(a) 8:15 (b) 2:5 (c) 15:8 (d)5:2 
17
. 24cm neelamulla oru kampi 35cm2 vistheernam varatthakka reethiyil chathuraakruthiyil madakkiyaal chathuratthinte neelamethra? 
(a) 7 cm (b) 12 cm (c)8cm (d)6cm 
18
. Klokkile manikkoor soochi 6 manikkur kondu sancharikkunna digriyalavu etthaan minittu soochikku ethrasamayam venam? 
(a) 60 minittu (b) 180 minittu (c) 30 minittu (d) 20 minittu
19
. 12,18,27 ennee samkhyakal kondu haricchaal yathaakramam 8, 14, 23 ennee shishdangal varunna ettavum cheriya samkhya eth?
(a) 100 (b) 104 (c) 108 (d) 110 
20
. 45, 47, 52, 81 ithil koottatthil pedaattha samkhya eth?
(a) 45 (b) 47 (c)52 (d)81
21
. Orukaar odiya dooratthinte pakuthi
40. Ki. Mee. Ve gathayilum baakki dooram 60 ki. Mee. Vegathayilumaanu odiyathu. Vaahanatthinte sharaashari vegatha manikkooril ethra? 
(a)48ki. Mee (b)50ki. Mee (c)55ki. Mee (d)49ki. Mee
22
. Ayum byum koodi oru joli 6 divasamkondu theerkkum. Aottaykku 10 divasam edukkunna aa joli b ottaykku cheythaal ethra divasam edukkum? 
(a) 18 (b) 16 (c) 4 (d) 15 
23
. Appuvinteyum ammuvinteyum vayasukal 1:2 enna amshabandhatthilaanu. 15 varsham kazhiyumpol amshabandham 2;3 aakum  enkil ammuvinte vayasu ethra?
(a)30 (b) 15 (c) 10 (d) 20
24
. 100num 400-num idayil, 6 kondu. Nishesham harikkaavunna ethra samkhyakal undu? 
(a)48 (b) 49 (c) 50 (d) 51 
25
. Oru samkhyayude moonnumadangil ninnum anchu kuracchathinte pakuthi ettaanu. Enkil samkhya eth? 
(a) 8 (b)7 (c) 16 (d) 12 
26
. Vakkukaludeyellaam neelam 6 se. Mee. Aaya oru samachathurakkattayil ninnu chetthiyedukkaavunna ettavum valiya golatthinte vyaaptham ethra?
(a) 144 (b) 288  (c)36(d)72
27
. 23x1=65  aayaalx ethra?
(a)2 (b)3 (c)6 (d) 5
28
. Oru samaanthara shreniyude 4-aam padam 31um  6–aam padam 47um aayaal aadyapadam ethra?
(a) 8 (b) 15 (c)11 (d)7 
29
. 8500 roopaykku 10% nirakkil 2 varshatthe saadhaarana palisha ethra?
(a) 1750 (b) 1700 (c) 1600 (d) 1785
30
. Oru klokku 9 mani 20 minittu ennu samayam kaanikkunnu. Klokkinte prathibimbam kaanikkunna samayam ethra?
(a) 2 mani20 minittu (b)9 mani20 minittu (c) 3 mani 20 minittu (d) 2 mani 40 minittu 
31
. Ettavum dyrghyam kuranja lokasabha piricchuvitta
raashdrapathi (a) shankar dayaal sharmma (b) ke. Aar. Naaraayanan (c) aar. Venkittaraaman (d) e. Pi. Je. Abdulkalaam 
32
. ‘madeeba' ennariyappedunna desheeya nethaav: 
(a) baraaku obaama (b) maarttin loothar kingu (c) nelsan mandela (d) ebrahaam linkan
33
. Bhagathu simginte smaarakamaaya 'bhagathu simgu 'chaukku sthithi cheyyunnath?
(a) laahor  (b) ahammadaabaadu (c) kolkkattha (d) islaamaabaadu 

34. 
inthyayil aadyamaayi acchadi nadanna sthalam ethaan?
(a) mumby (b) chenny (c) gova (d) kolkkattha 
35
. Inthyayile moonnaamatthe vanitha videshakaarya sekrattari
(a) chokila ayyar (b) nirupama raavu (c) sujaatha simgu (d) prathibha pattel 
36
ai. Esu. Aar. O. Yude aasthaanatthinte peru
(a) vaayubhavan (b) anthareeksha bhavan (c) aakaashu bhavan (d) ivayonnumalla
37
. Ethu bahiraakaasha yaathrikayude perilaanu naasayude bahiraakaasha pedakamaaya greyin veena sthalam ariyappedunnath? 
(a) kalppana chaula (b) eyleen kolinsu (c) vaalanreena therashkova (d) saali rydu 
38
. 2012-le  indiraagaandhi samaadhaana puraskaaram labhicchathu ethu raajyatthile prasidandinaan? 
(a) keniya (b) dakshina koriya (c) nyjeeriya (d) lybeeriya 
39
.'hortthusu malabaarikkasu ethu bhaashayilaanu ezhuthiyirikkunnath? 
(a)greekku (b)laattin (c)imgleeshu (d)jarman
40
.'chittagomgu enna pattanam  ippol sthithicheyyunna raajyam ?(a) bamglaadeshu(b) barmma (c) neppaal (d) bhoottaan
41
. Prakaashatthinte vegatha aadyamaayi alannathu. 
(a) ainstteen (b) aisaku nyoottan (c) romar (d) galeeliyo 
42
. Anraasidaayi upayogikkunna oru raasavasthu 
(a) kaalsyam kaarbanettu (b) sodiyam kaarbanettu (c) kaalsyam bykaarbanettu (d) sodiyam bykaarbanettu 
43
.‘2di' enna vyaavasaayika naamatthil ariyappedunna raasavasthu ethu vibhaagatthil pedunnu? 
(a) kalanaashini (b) keedanaashini (c) anunaashini (d) ivayonnumalla 
44
. Oru nyoodron ulla hydrajante aisodoppu
(a) prottiyam (b) drishiyam (c) dyootteeriyam (d) rubeediyam 
45
. Heppattyttisu bi pakarunnathu
(a) vaayuviloode (b) jalatthiloode (c) rakthatthiloodeyum shareeradravangaliloodeyum  (d) ivayonnumalla 
46
. Urulakkizhangu pacchaniramaakumpol athilundaakunna vishapadaartham 
(a) oppiyam (b) nikkottin (c)rysin (d) solaanin
47
. Urakkatthekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha?
(a) hyppanolaji (b) kaalolaji (c) loyimolaji (d) osmolaji 
48
. Paalinte ph moolyam?
(a)
6. 3 (b)
6. 6
(c)
7. 4 (d)
7. 6 
49
. Kuthirayude uyaram alakkunna yoonittu?
(a)nottu (b)haan്ru (c) poyan്ru (d)pheettu 
50
. Jalatthil ettavum layikkunna vaathakam?
(a) oksijan  (b) klorin (c) nydrajan  (d) amoniya
51
. Britteeshu inthyaye chakravartthiyude nerittulla niyanthranatthil aakkiya varsham? 
(a) 1600 (b) 1857 (c) 1757 (d) 1858 
52
. Inthyayil onnaam panchavathsara paddhathi aarambhiccha varsham? 
(a) 1950 (b) 1956 (c) 1951 (d) 1960
53
. Vaattu (vat) enna peril vilpana nikuthi inthyayile bhooribhaagam samsthaanangalilum erppedutthiya varsham ?
(a) 2005  (b) 2011  (c) 1991  (d) 2001 
54
. Inthyayile ettavum valiya vaanijya baanku 
(a) sttettbaanka ophu draavankoor  (b) sttettbaanku ophu inthya  (c) inthyan baanku  (d) kaanara baanku 
55
. Mamgalavanam pakshisanketham sthithi cheyyunnathevideyaanu 
(a) thiruvananthapuram  (b) eranaakulam  (c) kozhikkodu   (d) kollam
56
. Idukki jalavydyutha paddhathiyude jalasambharaniyil ethu nadiyile jalamaanu sambharikkappedunnathu ?
(a) periyaar  (b) bhaarathappuzha (c) meenacchilaaru  (d) pampaanadi 
57
. Keralatthile vanabhoomi illaattha jilla
(a) kannoor  (b) kollam (c) aalappuzha  (d) kottayam 
58
. Inthyan yooniyan prasidanru thalsthaanam raajiveykkanamennu theerumaanicchaal, raajikkatthu samarppikkendathu aarkkaan? 
(a) loksabhaa speekkar  (b) pradhaanamanthri  (c) inthyan yooniyan vysprasidanru  (d) supreem kodathi cheephu jasttisu

59.
vinoda sanchaarakendramaaya bekkalkotta ethu jillayilaan? 
(a) kannoor  (b) vayanaadu  (c) kozhikkodu  (d) kaasargodu
60
. 'janangalude addhyaathma vimochanatthinte adhikaara rekhayaaya smruthi' ennu gaandhiji o visheshippicchathu ethineyaan?
(a) paaliyam sathyaagraham  (b) kshethrapraveshana vilambaram  (c) vykkam sathyaagraham  (d) kundara vilambaram
61
. Inthyayile aadyatthe baala sauhruda jilla 
(a) idukki  (b) eranaakulam (c) kannoor  (d)thiruvananthapuram 
62
. Inthyayil plaaningu kammeeshan aadyamaayi naashanal hyooman devalapmentu ripporttu prasiddheekariccha  varsham ?
(a)1950 (b)1965 (c)1956 (d)2001
63
. Ethu vyakthiyude svaadheenatthilaanu  gaandhiji nisahakarana prasthaanam aarambhicchathu ?
(a)mahaadevu deshaayi  (b)romeyn rolandu  (c)henri devidu thoro  (d)raveendranaatha daagor 
64
. Inthyayude pathaaka saarvadesheeya vediyil aadyamaayi uyartthiya  vanitha
(a)kalpana datthu  (b) raani thaaraabaayu  (c) beenaa daasu  (d) maadam kaama
65
. 1857- l  avasaanatthe mugal chakravartthi bahadoorshaa randaamane naadukadatthi, marikkunnathuvare thadavil paarppicchathu evideyaan? 
(a) barmma  (b) imglandu  (c) aandamaan  (d) sinkappoor 
66
. Jaaliyanvaalaabaagu duranthatthil prathishedhicchu 'sar' padavi upekshicchathaar? 
(a) subhaashu chandrabosu  (b) raveendranaathadaagor  (c) mahaathmaagaandhi  (d) vi. Pi. Menon 
67
. Chericheraa prasthaanam (nam) roopam kondathu ethu sammelanatthil vecchaan?
(a) bandungu (b) janeeva  (c) vaashingdan  (d) balgredu 
68
. Keralatthil ettavum kooduthal bohyttu nikshepam ullathu ethu jillayilaan?
(a) thrushoor (b) thiruvananthapuram (c) kollam 
69
. Inthyayile mukhyavivaraavakaasha kammeeshan
(a) em. El. Sharmma (b) e. En. Thivaari (c) esu. En. Mishra  (d) deepaku sandhu 
70
. Britteeshu bharanakaalatthu aadyamaayi nirmikkappetta jalagathaagatha kanaal 
(a) sirhindkanaal (b) aagra kanaal (c) bakkinghaam kanaal (d) appar gamga kanaal 
71
. Britteeshu bharanakaalatthu kalkkattha inthyan asosiyeshan roopeekaricchathaaraan?
(a) surendranaathu baanarji (b) keshabu chandrasen (c) raam mohan raayu (d) devendranaatha daagor 
72
. Keralatthil aadyamaayi delivishan paripaadi samprekshanam cheyyaan thudangiya sthalam ethaan?
(a) eranaakulam  (b) thiruvananthapuram (c) kocchi  (d) kozhikkodu 
73
. Si. Di. Esu. (kammyoonitti devalapmenru sosytti )ethu samvidhaanavumaayi bandhappettathaanu ?
(a)kudumbashree  (b)inshooransu  (c)neethinyaayam  (d)pothuvitharanam 
74
. Sthreekalkkum purushanmaarkkum thulyamaaya jolikku thulya vethanam urappuvarutthanamennu inthyan bharanaghadanayude ethu bhaagatthu vyavastha cheythirikkunnu ?
(a)maulikaavakaashangal  (b)nirdeshaka thathvangal  (c)kendra-samsthaana bandhangal  (d)panchaayatthukal
53. Vaattu (vat) enna peril vilpana nikuthi inthyayile bhooribhaagam samsthaanangalilum erppedutthiya varsham ?
(a) 2005  (b) 2011  (c) 1991  (d) 2001 
75
. Rashyan sahaayatthode nirmaanam poortthiyaakkiya inthyayile aanavanilayam ethaanu ?
(a)kaalppaakkam  (b)naarora (c)thaaraapur  (d)koodamkulam 
76
. Inthyayile aadyatthe sybar poleesu stteshan sthaapicchathevide ?
(a)baamgloor  (b)dalhi (c)chenny  (d)mumby 
77
. Keralatthile ethu kshethrapraveshanavumaayi bandhappettaanu janarahitha parishodhana nadatthiyathu ?
(a)vykkam kshethram  (b)guruvaayoor kshethram  (c)paaliyam kshethram  (d)shree padmanaabhasvaami kshethram 
78
. 1585-1598 kaalaghattatthil mugal saamraajyatthinte thalasthaana nagari ethaayirunnu? 
(a) aagra  (b) phattheppur sikri  (c) laahor  (d) shaajahaanaabaadu 
79
. Inthyayile aadyatthe medro aarambhicchathevideyaan? 
(a) gurgaavon  (b) chenne  (c) kolkkatthe  (d) dalhi 
80
. 1925-l mahaakavi raveendranaatha daagorinte sekrattari pi. En. Daagor enna peril addhehatthodoppam jappaaniletthiya inthyan svaathanthryasamara senaani 
(a) maulaanaa barkkatthulla  (b) chempakaraaman pilla  (c) subhaashu chandrabosu  (d) raasbihaari bosu 
81
. She is a ......... Old lady.
(a) virtual  (b) virtuous (c) virtually  (d) virtue 
82
. He was informed........ The serious condition of his father.
(a) of  (b) about (c) to  (d) on
83
. A person chosen to settle the issue between parties engaged in a dispute is........ 
(a) altruist (b) erudite  (c) arbitrator  (d) accomplice
84
. Choose the correct sentence.
(a) i am thinking of visiting kovalam  (b) i am thinking to visit kovalam  (c) iam thinking of to visit kovalam  (d) i am thinking to visiting kovalam
85
. Obsequious me
ans: 
(a) funeral rites  (b) excessively respectful  (c) warm and friendly  (d) dangerous
86
. If i had time, i. The exhibition. 
(a) shall visit  (b) will visit  (c) should have visited  (d) should visit
87
. It is fourteen years since i... Him. 
(a) see  (b) saw  (c) seen  (d) have been seeing
88
. He .......... Madness to escape punishment.
(a) feigned  (b) fanned (c) feeds  (d) farrowed 
89
. “mother wit’ me
ans:
(a) to speak frankly (b) a lady who tells comic stories  (c) to be obsessed by something  (d) natural common sense 
90
. Find out the correctly spelt word: 
(a) ocurrence  (b) occurrence  (c) occurrance  (d) occurance 
91
. The operation ......... His pain, but the injection alleviated it. (choose the word opposite in meaning to the word underlined)
(a) acquitted  (b) departed  (c) discouraged  (d) agravated 
92
. Pack: wolves: ....... : books 
(a) group  (b) flight  (c) pile  (d) bunch
93
. "don't sleep late and miss the bus” said mr. Varma. (choose the correct reported speech) 
(a) mr. Varma advised us not to sleep late and miss the bus.  (b) mr. Varma advises us not to sleep late and miss the bus.  (c) mr. Varma advised us to sleep late and miss the bus.  (d) mr. Varma advised us not to sleep late and missed the bus.
94
. Some of us wanted to stay longer....... 2 
(a) didn't we?  (b) did we?  (c) didn't us?  (d) did they?
95
. The shopkeeper offered to exchange the goods. The shopkeeper offered to refund the money. (combine using either-or) 
(a) the shopkeeper offered to either exchange the goods or to refund the money.  (b) the shopkeeper offered either to exchange the goods or refund to the money.  (c) the shopkeeper offered either to exchange the goods or the money.  (d) the shopkeeper offered either to exchange the goods or to refund the money.
96
. Which of the following is not a compound noun: 
(a) horse-power  (b) master-piece  (c) shoe-maker  (d) cross-examine
97
. I have never known so wet......... Sullil cf.
(a) the  (b) an  (c) a  (d) none of these
98
. I... The examination, but my brother failed 
(a) hold on  (b) got through  (c) went off  (d) gave up
99
. We......... Meet you at ten ‘o’ clock. 
(a) will have (b) would have  (c) will  (d) would
100
. For all her reticence and modesty, it was clear that she was a ........ Expertin her field. 
(a) bon mot  (b) bon vivant (c) priori  (d) bona fide

answer key


1. (b)
2. (d)
3. (c)
4. (d)
5. (c)  
6. (a)
7. (d)
8. (a)
10. (c)

11.
(c) 2x21 = 5,5x2-1 = 9
9x21=19, 19x2-1=37 37-21 = 75 

12.
(d) 
6x63x17/119x8x9= 6x63/7x8x9=6/8=¾
13
.(d) 
33 ⅓%54/3 = 18
14
.(b) 
215 215 ×2=216
15
.(c) eluppavazhi 12:13 amshabandhatthil vyathyaasam 1 nu 24 
appol 12nu 12x24=288 
16
.(a) a b c 
2:3 4:5 8:12:15 a:c=8:15
17
.(a)
24/2=2 75=12 75=35 neelam=7 
18
. (c)
19
. (b)
12-8=4 18-14=4 27-23=4 ennathu shraddhikkuka 12, 18, 27 ivayude  lcm kandu 4 kuraykkuka  3 12,18,27 3  4,6,9 3  4,2,3    2,1,3 lcm=108 samkhya =108-4=104
20
.(b) prym samkhya 47
21
.(a)
ab/ab=2×40×60/100=48 ki. Mee 
22
.(d)
aboru divasam vare ⅙  a ottaykku oru divasatthil 1/10  b ottaykku oru divasatthil ⅙-1/10 =5-3/30=2/30=⅕ =15 divasam mattoru divasam ab/ab=6x-10/6-10 = -6/-4=15 enna nilayilum kaanaam
23
.(a)
innu vayasu 1a, 2a 15 varsham kazhiyumpol a15, 2a15 (a15):(2a15):: 2:3  3(a15)= 2(2a15) 3a十45=4a30 a=15 ammuvinte vayasu 2x15-30
24
.(c)
400/6=66shishdam 150/6=16shishdam =66-16=50ennam
25
. (b) 
3a-5= 16  3a= 21  a= 7 =3a-5/2=8
26
. (c)
27
. (a)
23x=64=4x4x4=22x22x22x22=26 3x= 6,x=2 
28
. (d)
6-aam padam -4-aam padam=16 pothuvyathyaasam =16/2=8 a(41)8=31 a24=31 a=7
29
. (b)
oru varshatthe si= 850  randu varshatthe= 85×2
30
.(d)
11-60- 9-20 2-40 31 (b)
32. (c)
33.(a)
34. (c)
35.(c)
36.(b)
37. (d)
38. (d)
39.(b)
40.(a) 41 (c)
42. (d) 43(a) 44 (c)
45. (c)
46. (d)
47.(a)
48.(b) 49(b)
50. (d)
51. (d)
52. (c) 53(a) 54 (b)
21. (a)
55.(b)
56.(a) 57 (c)
58. (c)
59. (d)
60.(b)  
62. (d) 63 (c)
64. (d)
65. (a) 66(b)
67.(d)
68.(c)
69. Raadhakrushna maatthoor aanu ippozhatthe cheephu inpharmeshan kammeeshanar
70.(c)
71.(a) 73(a)
74.(b)
75. (d)
76.(a) 77(b)
78.(c)
79.(c)
80.(d)
81.(b)
82.(a) 83 (c) 84(a)
85.(b)
86. (d)
87.(b)
88.(a) 89(d) 90(b)
91.(d)
92.(c)
93.(a)
94.(a)
95. (d)
96. (d) 97 (c)
98.(b)
99. (c)
100. (d)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions