previous question (കൊല്ലം )


1. -3, 3, 13, 27, 45, ............
(a) 83  (b) 72 (c) 63 (d) 67
2. 60 ന്റെ 10 % ശതമാനത്തിനെ 6 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 360-ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്? 
(a) 6  (b) 10  (c) 20  (d) 12  
3. CBH എന്നത് 858 നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. CHGIZ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ 
(a) 88716  (b) 3871026  (ο) 387106  (d) 387126 
4. ‘’= 'X',’-’ = ‘’, 'X’='-', '' = '' ആയാൽ 762-1= 
(a) 44  (b) 56  (c) 21  (d) 84 
5. A എന്ന ബിന്ദുവിൽനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടും അവിടെനിന്നും 12 മീറ്ററും അവിടെനിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 12 മീറ്ററും അവിടെനിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് 3 മീറ്ററും നടന്നു . Aയിൽനിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര അകലെയാണ്? 
(a) 18 മീ. തെക്ക്  (b) 12 മീ. തെക്ക്  (c) 12 മീ. വടക്ക്  (d)
18. മീ. വടക്ക് 

6. അടുത്ത പദം കാണുക: 
4, 11, 25, 46, ......... (а) 74  (b) 71  (c) 67  (d) 78 
7. കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക. 
(a) 25  (b) 625  (c) 425  (d) 225
8. ഒരു ക്ലാസിലെ ബോൾ മാത്രവും 19 കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് മാത്രവും കളിക്കുന്നവരാണ് 5 കുട്ടികൾ രണ്ടും കളിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒന്നും കളിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം എത്ര ?
(a) 10 (b) 5 (c) 15 (d) ഇതൊന്നുമല്ല
9.അച്ഛന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നു മടങ്ങാണ്. 15 വര്ഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാകും ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛന്റെ വയസ്സെത്ര ?
(a) 45  (b) 35  (c) 30  (d) 50 
10.4×2=84 ; 3 × 6 = 612; 5x 4 = 108 ആയാൽ 7 x 3 എത്ര ?  
(a) 141  (b) 146  (c) 143  (d) 147 
11. ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം
3.30 ആകുമ്പോൾ അതിലെ സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ?
(a) 600 (b) 450 (c) 750 (d) 1050
12. 2009 ജനവരി 1 തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു .2010 ജനവരി 1 ഏത് ദിവസം വരും? 
(a) തിങ്കൾ   (b) ചൊവ്വ  (c) ബുധൻ  (d) വ്യാഴം 
13. ലഘുകരിക്കുക. 
7 x (129)3-9= (a) 20  (b) 30  (c) 40  (d) 50 
14.      
7.456   ൻറ വിലയെന്ത്?
       
0.007459 
(a) 10  (b) 100  (c) 1 (d) 1000
15. 240 രൂപ വീതം വിലയുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒന്നിന് 10% ലാഭവും മറ്റേതിന് 10% നഷ്ടവുമുണ്ടായി. കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ, എത്ര? 
(a) 10% ലാഭം  (b) 1% നഷ്ടം  (c) 10% നഷ്ടം  (d) 1% ലാഭം 
16.100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് 1 രൂപ സാധാരണ പലിശ, കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?
(a) 10%  (b) 15% (c) 12%  (d) 1%
17. ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളവും 40 മീറ്ററായാൽ വീതി എത്ര?
(a) 24  (b) 20 (c) 32  (d) 15 
18. Aയിൽനിന്നും Bയിലേക്ക് ഒരാൾ മണിക്കുറിൽ 40 കി.മീ. വേഗതയിലും തിരിച്ച് 60 കി.മീ. വേഗതയിലും യാത്ര ചെയ്തു:A മുതൽ 8 വരെയുള്ള അകലം 120 കി.മീ. എങ്കിൽ ശരാശരി അയാളുടെ വേഗത എന്ത് ?
(a) 32 കി.മീ. (b) 60 കി.മീ. (c) 48 കി.മീ.  (d) 55 കി.മീ. 
19. 8X72X4 =
         4X3 (a) 2X4  (b) 2X2 (c) X4 (d) 1
20. 6 സെ.മീ. വശമുള്ള ഒരു സമചത് കട്ടയിൽനി ന്നും ചെത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോള ത്തിന്റെ ആരം എത്ര? 
(a) 3 സെ.മീ.   (b) 2 സെ.മീ.  (c) 6 സെ.മീ.  (d) 4 സെ.മീ. 
21. മഹായാന ബുദ്ധമതക്കാർ ബുദ്ധനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 
(а) പ്രവാചകൻ  (b) സന്ന്യാസി  (c) ഗുരു   (d) ദൈവം 
22. ഗാന്ധിജിയെ ‘മഹാത്മാ' എന്ന് വിളിച്ചയാൾ 
(а) ടാഗോർ  (b) എ.ഒ.ഹ്യൂം   (c) ദാദാബായ് നവറോജി  (d) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി 
23. ഒ.എൻ.വി.യുടെ ഒരു കൃതി 
(a) സർഗ്ഗസംഗീതം  (b) ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം (c) ചന്ദനക്കട്ടിൽ  (d) ശാരദ
24.പ്ലാസിയുദ്ധം നടന്ന വർഷം: 
(a) 1857  (b) 1758  (c) 1764  (d) 1757 
25.പമ്പയുടെ തീരത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാൾ. 
(a) എടത്വ (b) മഞ്ഞനിക്കര  (c) പുതുപ്പള്ളി  (d) മണർകാട് 
26.‘ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം' എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചയാൾ: 
(a) മുസോളിനി  (b) നെപ്പോളിയൻ  (c) ലൂയി  XIV  (d) ഹിറ്റ്ലർ 
27.ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ കാലത്ത്? 
(a) അക്ബർ  (b) ഔറംഗസീബ്  (c) ഷാജഹാൻ  (d) ജഹാംഗീർ 
28.പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻ കൈയെടുത്തയാൾ; 
(a) ഇ.കെ. നായനാർ  (b) കെ.കെ. നായർ  (c) എ.കെ. ആൻറണി  (d) സി.എച്ച് മുഹമ്മദ്കോയ
29.ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം കൂടിയ സ്ഥലം:
(a) ബോംബൈ  (b) പൂന (c) ന്യൂഡൽഹി  (d) കൽക്കട്ട 
30.'പഠിച്ച ഓരോ ആളും അതിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഓരോ ആളെ വീതം പഠിപ്പിക്കണം." - പറഞ്ഞതാര് ?
(a) രാജാറാം മോഹൻറായ് (b) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ (c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (d) സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് 
31.2009-ലെ ദേശീയ ഷൂട്ടിങ് മത്സരത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടിയത്
(a) സർജീവ് രജ്പുട്ട് (b) ഗഗനാനരംഗ് (c) ഇമ്രാൻ ഹസ്സൻ (d) ഗുർപ്രീത്  സിംഗ് 
32.കോമൺ വെൽത്ത് ദിനം?
(a) ഒക്ടോബർ 5 (b) ജൂൺ 10 (c) ഡിസംബർ 10 (d) മെയ് 24 
33.പഞ്ചമഹാശക്തികളിൽ പെടാത്തത്?
(a) ഇറ്റലി (b) യു.കെ. (c) സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ (d) യു.എസ്.എ. 
34.യു.എസ്.എ. യുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്
(a) വുഡ്രോ വിൽസൺ (b) ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ (c) അബ്രഹാം ലിങ്കൺ (d) കെന്നഡി
35.ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ പിതാവ് 
(a) ജഫ്രി ചൗസർ  (b) ഷേക്സ്പിയർ  (c) ഷെല്ലി  (d) കീറ്റ്സ് 
36.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്കുകളുള്ള ഭാഷ?
(a) മലയാളം  (b) ലാറ്റിൻ  (c) ഹീബ്രു  (d) ഇംഗ്ലീഷ്
37.ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള നദി 
(a) മിസൗറി-മിസ്സിസ്സിപ്പി  (b) ബ്രഹ്മപുത്ര  (c) ആമസോൺ  (d) തേംസ് 
88.എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് 
(a) ഇന്ത്യ  (b) ബർമ  (c) ഭൂട്ടാൻ  (d) നേപ്പാൾ 
89.‘ഫസ്റ്റ്റാങ്ക് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്. 
(a) എൻ.എം. കക്കാട്  (b) കെ.കെ. വാസു  (c) എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്  (d) കാക്കനാടൻ  40,'ഇന്ത്യൻ മാക്കവല്ലി' എന്നറിയപ്പെടുന്നയാൾ  (a)ചാണക്യൻ  (b) മെഗസ്തനീസ്  (c) സി. രാജഗോപാലാചാരി  (d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 
41.വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം എവിടെ? 
(a) ഡൽഹി  (b) കൽക്കട്ട  (c) അഹമ്മദാബാദ്  (d)ചെന്നൈ 
42.ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാലെന്ത്?
(a) അഞ്ചുകൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉള്ളത്.  (b) അഞ്ചു വർഷത്തിനു മുമ്പ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുകയോ, സർക്കാർ സ്വയം രജിവെക്കുകയോ  ചെയ്യുമ്പോൾ (c)തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നയാൾ രാജിവെക്കുയോ, മരിച്ചുപോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവിലേക്ക്  (d) രാഷ്ട്രപതി / ഗവർണർ മന്ത്രിസഭയെ പരിച്ചു വിടുമ്പോൾ. 
48.റയട്ട്വാരി സമ്പ്രദായം എന്നാലെന്ത്? 
(a) അക്ബറിന്റെ കാലത്തെ നികുതി പിരിവ്  (b) ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ മുഖാന്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ നികുതി പിരിവ്  (c) സെമീന്ദാർമാർ രജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ കുത്തകാവകാശം  (d) ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തരം ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടു നടത്തിയ നികുതി പിരിവ്
44.ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ രേഖ ?
(а)
82. 5°കി 
(b)
82.5°പ
(c) 90 ° കി  (d)90 °പ 
45.റ്റാറ്റാ ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
(a) റൂർക്കല (b) കൽക്കട്ട  (c) ജംഷട്പൂർ (d) ഭിലായ്
46. ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ കോച്ചു ഫാക്ടറി.
(a) നെയ്‌വേലി  (b) പെരമ്പൂർ (c)ബാംഗ്ലൂർ   (d)ഇട്ടാർസി
73.This year we had a sufficient rain
(a) im (b)in (e)dis (d)un
74.Glass is transparent where as wood is ………
(a) translucent  (b) vague (c) opaque  (d) clear 
75.I looked, the number in the telephone directory,
(a) on  (b) up (c) in  (d) of
76.She proved here self very…….. at playing chess,
(a) adopt  (b) adapt (c) adept  (d) none of the above 
77.One of my friends, going to Japan
(a) are  (b) is (c) will  (d) were 
78.Slander me
ans:
(a) to praise  (b) to applaud (e) to defame  (d) to commend
79.His academic performance should be taken into account Replace the underlined words with a suitable option,
(a) concerned (b) considered (e) preferred (d) checked 
80.Pickout a word that means ‘formed or created with a special
purpose.' (a) adhere  (b)adhoc (e)advent  (d)admonish 
81.He returned after………...hour
(a) the  (b)a (e)an  (d) no article 
82.Iam tired... working
(a) of  (b) to (c) on  (d) in 
83. Riny is...than Sheen
(a) more courageous (b) most courageous (c) courage (d) very courageous 
84.Rekha will have tea…..
(a) will she?  (b) will no she? (c) she will  (d) won't she? 
85.The stranger asked Sarah where she………..
(a) lived  (b) live (c) has lived  (d) have lived 
86. An excursion to Bangalore... by the school,
(a)is being organized (b) are being organized (c) is been organized (d) are been organized 
87.Which one is correctly spelt
(a)vacum  (b) vaccum (c) Vacuum  (d)vaccuum
88.He...to market daily
(a) go  (b) had gone (c) goes  (d) has gone 
89.If you work hard………..
(a) you will pass  (b) you would pass (c) you would have passed  (d) you would have pass 
90.The tourist spotted a... of lions.
(a) pride  (b) herd (c) pack  (d) flock 
91.‘എൻ മക ജെ' എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവാര്?
(a) അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് (b) എം. മുകുന്ദൻ (c) ആനന്ദ് (d) സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം 
92.'കോവിലൻ' എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
(a) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ (b) എൻ.എസ്.മാധവൻ  (c) പി.വി. അയ്യപ്പൻ (d) എം.പി. അപ്പൻ 
93.2011-ലെ മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡ് ലഭിച്ചതാർക്കാണ്?
(a) സാറാ ജോസഫ് (b) എം.ടി . വാസുദേവൻ നായർ (c) സുഗതകുമാരി (d) വി.ആർ. സുധീഷ് 
94.മലയാളത്തിൽ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത്?
Slow and steady wins the race (a) അതിമോഹം ചക്രം ചവിട്ടും  (b) പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം  (c) മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല  (d) അടിതെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും 
95. മലയാളത്തിൽ അർഥമെന്ത്?
Passed Away (a)നടന്നുപോയി  (b)വന്നുപോയി  (c)മറന്നുപോയി  (d) മരിച്ചുപോയി 
96.സാമാന്യ നാമത്തിനുദാഹരണമേത്? 
(a)മാവ്  (b)മഞ്ഞ് (c)മരം  (d) മഴു 
97.വാഴയില എന്ന പദം ഏത് സന്ധിക്കുദാഹരണമാണ്?
(a) ആഗമസന്ധി (b)ആദേശസന്ധി  (c)സ്വരസന്ധി (d) ലോപസന്ധി
98.ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?
(a) ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം (b) ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം (c) ഓരോ ആളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം (d) എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം
99.ശരിയായ പദമേത് ?
(a)ദശരധൻ (b)ദശരദൻ (c)ദശരദ്ധൻ (d) ദശരഥൻ
100.അർഥമെഴുതുക? 
(a) തിരിച്ചറിവ് (b)ബോധം  (c)മറവി (d)ഓർമ

Answers


1. (d),
2. (b) ,
3. (b),
4. (a) ,
5. ശരിയുത്തരമില്ല.,
6. (a) ,
7. (c ) ,
8. (a) ,
9. (a) ,
10.(b),
11.(c ),
12. (b),
13. (c ),
14. (d),
15. (b),
16. (c ),
17. (a),
18. (c ),
19. (d),
20. (a),
21. (d) ,
22. ( a),
23. (b),
24. (d),
25. (a),
26. (c ),
27. (d) ,
28. (b),
29. (a),
30. (b),
31. (b),
32. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയുത്തരമില്ല. മാർച്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണിത്,
33. (a) ,
34. (b),
35. (a),
36. (d),
37. (c ),
38. (d),
39. (b),
40. (a),
41. (c ),
42. (b),
43. (d),
44. (a),
45. (c ),
46. റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയിലാണ്. പെരമ്പൂരിലുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ,

47. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയുത്തരമില്ല,
48. (a),
49. (c ),
50. (d),
51. (b),
52. (c ),
53. (d),
54. (a),
55. (c ),
56. (b),
57. (a),
58. (d),
59. (b),
60. (c ),
61. ഇസ്‌താംബുൾ എന്നാണ് ശരിയായ പേര് ,
62. (c ),
63. (d),
64. (c ),
65. (d),
66. (c ),
67. (a),
68. (d),
69. (b),
70. (c ),
71. (c ),
72. (c ),
73. (b),
74. (c ),
75. (b),
76. (c ),
77. (b),
78. (c ),
79. (b),
80. (b),
81. (c ),
82. (a),
83. (a),
84. (d),
85. (a),
86. (a),
87. (c ),
88. (c ),
89. (a),
90. (a),
91. (a),
92. (c ),
93. (a),
94. (b),
95. (d),
96. (c ),
97. (a),
98. (b),
99. (d),
100. (c )

വിശദീകരണം 

 
1.(d)-3, 3, 13, 27, 45……..
6, 10, 14, 18, 22 =67
2.(b) 60x100/100 = 6, 6 x 6 = 36  
ഇത് 360 ന്റെ 10 % 
3.(b)A=1, B=2 , etc 
CHGJZ 3,8,7,10,26 = 3871026
4.(a) 7 x 6  2 1 = 422= 44

5.ശരിയുത്തരമില്ല 
ഉത്തരം  123 = 15 മീ     
6.(a)
3, 14, 21, 28 4628 = 74
7.(c )
പൂർണസംഖ്യയല്ല .
9.(a)  അച്ഛൻ        മകൻ 
         45                15 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് 60 മകന്  30
10.(b) 
7x3 = 146 
11.(c ) 750

12. (b) ചൊവ്വ 

13. (c ) 7(129)3-9
=7x21 - 9 = 40      3 
14. (d) .007459 x 1000 =
7.459

15. (b)ചോദ്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്. 240 രൂപ വിലക്ക് 2 സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ എന്നാണ് എങ്കിൽ  10-ന്റെ 10%=1%
(240 രൂപ വിലയുള്ളതാണെങ്കിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം )
16.(c )സാധാരണ പലിശ  12%

17.(a) 40/5 x 3= 24 മീ 

18.(c ) 2ab = 2x40x60 = 48
           ab        100
19.(d)       8x7           = 1

20.(a) 3 സെ.മീ


Manglish Transcribe ↓1. -3, 3, 13, 27, 45, ............
(a) 83  (b) 72 (c) 63 (d) 67
2. 60 nte 10 % shathamaanatthine 6 kondu gunicchaal kittunnathu 360-nte ethra shathamaanamaan? 
(a) 6  (b) 10  (c) 20  (d) 12  
3. Cbh ennathu 858 ne soochippikkunnu. Chgiz ennathine soochippikkunna samkhya 
(a) 88716  (b) 3871026  (ο) 387106  (d) 387126 
4. ‘’= 'x',’-’ = ‘’, 'x’='-', '' = '' aayaal 762-1= 
(a) 44  (b) 56  (c) 21  (d) 84 
5. A enna binduvilninnum padinjaarottum avideninnum 12 meettarum avideninnum nere idatthottu 12 meettarum avideninnum nere valatthottu 3 meettarum nadannu . Ayilninnum ippol ayaal ethra akaleyaan? 
(a) 18 mee. Thekku  (b) 12 mee. Thekku  (c) 12 mee. Vadakku  (d)
18. Mee. Vadakku 

6. Aduttha padam kaanuka: 
4, 11, 25, 46, ......... (а) 74  (b) 71  (c) 67  (d) 78 
7. Koottatthil bandhamillaattha samkhya kandetthuka. 
(a) 25  (b) 625  (c) 425  (d) 225
8. Oru klaasile bol maathravum 19 kuttikal krikkattu maathravum kalikkunnavaraanu 5 kuttikal randum kalikkunnavaraanu ennaal onnum kalikkaatthavarude ennam ethra ?
(a) 10 (b) 5 (c) 15 (d) ithonnumalla
9. Achchhante vayasu makante vayasinte moonnu madangaanu. 15 varsham kazhiyumpol achchhante vayasu makante vayasinte irattiyaakum ippozhatthe achchhante vayasethra ?
(a) 45  (b) 35  (c) 30  (d) 50 
10. 4×2=84 ; 3 × 6 = 612; 5x 4 = 108 aayaal 7 x 3 ethra ?  
(a) 141  (b) 146  (c) 143  (d) 147 
11. Oru klokkile samayam
3. 30 aakumpol athile soochikalkkidayilulla kon ethra ?
(a) 600 (b) 450 (c) 750 (d) 1050
12. 2009 janavari 1 thinkalaazhchayaayirunnu . 2010 janavari 1 ethu divasam varum? 
(a) thinkal   (b) chovva  (c) budhan  (d) vyaazham 
13. Laghukarikkuka. 
7 x (129)3-9= (a) 20  (b) 30  (c) 40  (d) 50 
14.      
7. 456   nra vilayenthu?
       
0. 007459 
(a) 10  (b) 100  (c) 1 (d) 1000
15. 240 roopa veetham vilayulla 2 saadhanangal vittappol onninu 10% laabhavum mattethinu 10% nashdavumundaayi. Kacchavadatthil laabhamo nashdamo, ethra? 
(a) 10% laabham  (b) 1% nashdam  (c) 10% nashdam  (d) 1% laabham 
16. 100 roopaykku oru maasatthekku 1 roopa saadhaarana palisha, kodukkanamenkil palisha nirakku ethra?
(a) 10%  (b) 15% (c) 12%  (d) 1%
17. Oru chathuratthinte neelavum 40 meettaraayaal veethi ethra?
(a) 24  (b) 20 (c) 32  (d) 15 
18. Ayilninnum byilekku oraal manikkuril 40 ki. Mee. Vegathayilum thiricchu 60 ki. Mee. Vegathayilum yaathra cheythu:a muthal 8 vareyulla akalam 120 ki. Mee. Enkil sharaashari ayaalude vegatha enthu ?
(a) 32 ki. Mee. (b) 60 ki. Mee. (c) 48 ki. Mee.  (d) 55 ki. Mee. 
19. 8x72x4 =
         4x3 (a) 2x4  (b) 2x2 (c) x4 (d) 1
20. 6 se. Mee. Vashamulla oru samachathu kattayilni nnum chetthiyundaakkunna ettavum valiya gola tthinte aaram ethra? 
(a) 3 se. Mee.   (b) 2 se. Mee.  (c) 6 se. Mee.  (d) 4 se. Mee. 
21. Mahaayaana buddhamathakkaar buddhane kanakkaakkiyirikkunnathu 
(а) pravaachakan  (b) sannyaasi  (c) guru   (d) dyvam 
22. Gaandhijiye ‘mahaathmaa' ennu vilicchayaal 
(а) daagor  (b) e. O. Hyoom   (c) daadaabaayu navaroji  (d) bankim chandra chaattarji 
23. O. En. Vi. Yude oru kruthi 
(a) sarggasamgeetham  (b) daahikkunna paanapaathram (c) chandanakkattil  (d) shaarada
24. Plaasiyuddham nadanna varsham: 
(a) 1857  (b) 1758  (c) 1764  (d) 1757 
25. Pampayude theeratthu nadakkunna oru perunnaal. 
(a) edathva (b) manjanikkara  (c) puthuppalli  (d) manarkaadu 
26.‘njaanaanu raashdram' ennu prakhyaapicchayaal: 
(a) musolini  (b) neppoliyan  (c) looyi  xiv  (d) hittlar 
27. Imgleeshu eesttu inthya kampaniyude prathinidhi inthya sandarshicchathu aarude kaalatthu? 
(a) akbar  (b) auramgaseebu  (c) shaajahaan  (d) jahaamgeer 
28. Patthanamthitta jillayude roopeekaranatthinu mun kyyedutthayaal; 
(a) i. Ke. Naayanaar  (b) ke. Ke. Naayar  (c) e. Ke. Aanrani  (d) si. Ecchu muhammadkoya
29. Inthyan naashanal kongrasinte aadya sammelanam koodiya sthalam:
(a) bomby  (b) poona (c) nyoodalhi  (d) kalkkatta 
30.'padticcha oro aalum athinu avasaram labhikkaattha oro aale veetham padtippikkanam." - paranjathaaru ?
(a) raajaaraam mohanraayu (b) mahaadeva govinda raanade (c) svaami vivekaanandan (d) sar sayyadu ahammadu 
31. 2009-le desheeya shoottingu mathsaratthil 1-aam sthaanam nediyathu
(a) sarjeevu rajputtu (b) gaganaanaramgu (c) imraan hasan (d) gurpreethu  simgu 
32. Koman veltthu dinam?
(a) okdobar 5 (b) joon 10 (c) disambar 10 (d) meyu 24 
33. Panchamahaashakthikalil pedaatthath?
(a) ittali (b) yu. Ke. (c) soviyattu yooniyan (d) yu. Esu. E. 
34. Yu. Esu. E. Yude aadyatthe prasidanru
(a) vudro vilsan (b) jorju vaashingdan (c) abrahaam linkan (d) kennadi
35. Imgleeshu kavithayude pithaavu 
(a) japhri chausar  (b) shekspiyar  (c) shelli  (d) keettsu 
36. Ettavum kooduthal vaakkukalulla bhaasha?
(a) malayaalam  (b) laattin  (c) heebru  (d) imgleeshu
37. Lokatthil ettavum kooduthal vellamulla nadi 
(a) misauri-misisippi  (b) brahmaputhra  (c) aamason  (d) themsu 
88. Evarasttu sthithicheyyunnathu 
(a) inthya  (b) barma  (c) bhoottaan  (d) neppaal 
89.‘phasrttaanku enna kruthiyude kartthaavu. 
(a) en. Em. Kakkaadu  (b) ke. Ke. Vaasu  (c) esu. Ke. Pottekkaadu  (d) kaakkanaadan  40,'inthyan maakkavalli' ennariyappedunnayaal  (a)chaanakyan  (b) megasthaneesu  (c) si. Raajagopaalaachaari  (d) javaharlaal nehru 
41. Vallabhaayu pattel sttediyam evide? 
(a) dalhi  (b) kalkkatta  (c) ahammadaabaadu  (d)chenny 
42. Idakkaala theranjeduppu ennaalenthu?
(a) anchukollam poortthiyaakumpol ullathu.  (b) anchu varshatthinu mumpu sarkkaarine piricchuvidukayo, sarkkaar svayam rajivekkukayo  cheyyumpol (c)theranjedukkappedunnayaal raajivekkuyo, maricchupovukayo cheyyunna ozhivilekku  (d) raashdrapathi / gavarnar manthrisabhaye paricchu vidumpol. 
48. Rayattvaari sampradaayam ennaalenthu? 
(a) akbarinte kaalatthe nikuthi pirivu  (b) idaprabhukkanmaar mukhaantharam britteeshukaar nadatthiya nikuthi pirivu  (c) semeendaarmaar rajyatthu nadappilaakkiya kutthakaavakaasham  (d) britteeshu udyogasthanmaar mukhaantharam inthyayil nerittu nadatthiya nikuthi pirivu
44. Inthyan sttaanderdu samayam adisthaanamaakkiya rekha ?
(а)
82. 5°ki 
(b)
82. 5°pa
(c) 90 ° ki  (d)90 °pa 
45. Ttaattaa irumpurukku vyavasaayashaala sthithicheyyunnathu.
(a) roorkkala (b) kalkkatta  (c) jamshadpoor (d) bhilaayu
46. Inthyayile reyilve kocchu phaakdari.
(a) neyveli  (b) perampoor (c)baamgloor   (d)ittaarsi
73. This year we had a sufficient rain
(a) im (b)in (e)dis (d)un
74. Glass is transparent where as wood is ………
(a) translucent  (b) vague (c) opaque  (d) clear 
75. I looked, the number in the telephone directory,
(a) on  (b) up (c) in  (d) of
76. She proved here self very…….. At playing chess,
(a) adopt  (b) adapt (c) adept  (d) none of the above 
77. One of my friends, going to japan
(a) are  (b) is (c) will  (d) were 
78. Slander me
ans:
(a) to praise  (b) to applaud (e) to defame  (d) to commend
79. His academic performance should be taken into account replace the underlined words with a suitable option,
(a) concerned (b) considered (e) preferred (d) checked 
80. Pickout a word that means ‘formed or created with a special
purpose.' (a) adhere  (b)adhoc (e)advent  (d)admonish 
81. He returned after………... Hour
(a) the  (b)a (e)an  (d) no article 
82. Iam tired... Working
(a) of  (b) to (c) on  (d) in 
83. Riny is... Than sheen
(a) more courageous (b) most courageous (c) courage (d) very courageous 
84. Rekha will have tea…..
(a) will she?  (b) will no she? (c) she will  (d) won't she? 
85. The stranger asked sarah where she………..
(a) lived  (b) live (c) has lived  (d) have lived 
86. An excursion to bangalore... By the school,
(a)is being organized (b) are being organized (c) is been organized (d) are been organized 
87. Which one is correctly spelt
(a)vacum  (b) vaccum (c) vacuum  (d)vaccuum
88. He... To market daily
(a) go  (b) had gone (c) goes  (d) has gone 
89. If you work hard………..
(a) you will pass  (b) you would pass (c) you would have passed  (d) you would have pass 
90. The tourist spotted a... Of lions.
(a) pride  (b) herd (c) pack  (d) flock 
91.‘en maka je' enna novalinte kartthaavaar?
(a) ambikaasuthan maangaadu (b) em. Mukundan (c) aanandu (d) santhoshu ecchikkaanam 
92.'kovilan' ennathu aarude thoolikaanaamamaan?
(a) ayyappappanikkar (b) en. Esu. Maadhavan  (c) pi. Vi. Ayyappan (d) em. Pi. Appan 
93. 2011-le muttatthuvarkki avaardu labhicchathaarkkaan?
(a) saaraa josaphu (b) em. Di . Vaasudevan naayar (c) sugathakumaari (d) vi. Aar. Sudheeshu 
94. Malayaalatthil samaanamaaya pazhancheaallu eth?
slow and steady wins the race (a) athimoham chakram chavittum  (b) payyetthinnaal panayum thinnaam  (c) minnunnathellaam ponnalla  (d) adithettiyaal aanayum veezhum 
95. Malayaalatthil arthamenthu?
passed away (a)nadannupoyi  (b)vannupoyi  (c)marannupoyi  (d) maricchupoyi 
96. Saamaanya naamatthinudaaharanameth? 
(a)maavu  (b)manju (c)maram  (d) mazhu 
97. Vaazhayila enna padam ethu sandhikkudaaharanamaan?
(a) aagamasandhi (b)aadeshasandhi  (c)svarasandhi (d) lopasandhi
98. Shariyallaattha prayogameth?
(a) ororuttharum avaravarude sthaanatthirikkanam (b) oro aalukalum avaravarude sthaanatthirikkanam (c) oro aalum avaravarude sthaanatthirikkanam (d) ellaavarum avaravarude sthaanatthirikkanam
99. Shariyaaya padamethu ?
(a)dasharadhan (b)dasharadan (c)dasharaddhan (d) dasharathan
100. Arthamezhuthuka? 
(a) thiriccharivu (b)bodham  (c)maravi (d)orma

answers


1. (d),
2. (b) ,
3. (b),
4. (a) ,
5. Shariyuttharamilla.,
6. (a) ,
7. (c ) ,
8. (a) ,
9. (a) ,
10.(b),
11.(c ),
12. (b),
13. (c ),
14. (d),
15. (b),
16. (c ),
17. (a),
18. (c ),
19. (d),
20. (a),
21. (d) ,
22. ( a),
23. (b),
24. (d),
25. (a),
26. (c ),
27. (d) ,
28. (b),
29. (a),
30. (b),
31. (b),
32. Thannirikkunnavayil shariyuttharamilla. Maarcchile randaamatthe thinkalaazhchayaanithu,
33. (a) ,
34. (b),
35. (a),
36. (d),
37. (c ),
38. (d),
39. (b),
40. (a),
41. (c ),
42. (b),
43. (d),
44. (a),
45. (c ),
46. Reyilve kocchu phaakdari kapoortthalayilaanu. Perampoorilullathu intagral kocchu phaakdari ,

47. Thannirikkunnavayil shariyuttharamilla,
48. (a),
49. (c ),
50. (d),
51. (b),
52. (c ),
53. (d),
54. (a),
55. (c ),
56. (b),
57. (a),
58. (d),
59. (b),
60. (c ),
61. Isthaambul ennaanu shariyaaya peru ,
62. (c ),
63. (d),
64. (c ),
65. (d),
66. (c ),
67. (a),
68. (d),
69. (b),
70. (c ),
71. (c ),
72. (c ),
73. (b),
74. (c ),
75. (b),
76. (c ),
77. (b),
78. (c ),
79. (b),
80. (b),
81. (c ),
82. (a),
83. (a),
84. (d),
85. (a),
86. (a),
87. (c ),
88. (c ),
89. (a),
90. (a),
91. (a),
92. (c ),
93. (a),
94. (b),
95. (d),
96. (c ),
97. (a),
98. (b),
99. (d),
100. (c )

vishadeekaranam 

 
1.(d)-3, 3, 13, 27, 45……..
6, 10, 14, 18, 22 =67
2.(b) 60x100/100 = 6, 6 x 6 = 36  
ithu 360 nte 10 % 
3.(b)a=1, b=2 , etc 
chgjz 3,8,7,10,26 = 3871026
4.(a) 7 x 6  2 1 = 422= 44

5. Shariyuttharamilla 
uttharam  123 = 15 mee     
6.(a)
3, 14, 21, 28 4628 = 74
7.(c )
poornasamkhyayalla .
9.(a)  achchhan        makan 
         45                15 1 varsham kazhinjaal achchhanu 60 makanu  30
10.(b) 
7x3 = 146 
11.(c ) 750

12. (b) chovva 

13. (c ) 7(129)3-9
=7x21 - 9 = 40      3 
14. (d) . 007459 x 1000 =
7. 459

15. (b)chodyatthil avyakthathayundu. 240 roopa vilakku 2 saadhanangal vittappol ennaanu enkil  10-nte 10%=1%
(240 roopa vilayullathaanenkil laabhamo nashdamo illa ennaayirikkum uttharam )
16.(c )saadhaarana palisha  12%

17.(a) 40/5 x 3= 24 mee 

18.(c ) 2ab = 2x40x60 = 48
           ab        100
19.(d)       8x7           = 1

20.(a) 3 se. Mee
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution