<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1625

81251. 352. To sail under false colours

Answer: To try to deceive

81252. 353. To see a thing through coloured glasses

Answer: To see a thing with a prejudiced mind

81253. സർവോദയ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്? [Sarvodaya plaan avatharippicchath?]

Answer: ജയപ്രകാശ് നാരായൺ [Jayaprakaashu naaraayan]

81254. ആർ.ബി.ഐ രൂപം കൊണ്ടത് ? [Aar. Bi. Ai roopam kondathu ?]

Answer: 1935 ഏപ്രിൽ 1 [1935 epril 1]

81255. 354. Snuff and nonsense

Answer: Foolish

81256. ആർ.ബി.ഐദേശസാത്കരിച്ചത്? [Aar. Bi. Aideshasaathkaricchath?]

Answer: 1949 ജനുവരി 1 [1949 januvari 1]

81257. 355. Smooth sailing

Answer: No difficulty

81258. ആർ.ബി.ഐ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരിസിലുള്ളനോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കി തുടങ്ങിയത്? [Aar. Bi. Ai mahaathmaagaandhi seerisilullanottukal puratthirakki thudangiyath?]

Answer: 1996

81259. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി? [Daaridryarekhaykku thaazheyulla garbhinikalkku saampatthika sahaayam cheyyunna paddhathi?]

Answer: ജനനി സുരക്ഷാ യോജന [Janani surakshaa yojana]

81260. ആയുർവേദം,യോഗ, പ്രകൃതി ചികിത്സ, യുനാനി, സിദ്ധ,ഹോമിയോ എന്നിവയുടെ വികസനത്തിനും പ്രചരണത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതി? [Aayurvedam,yoga, prakruthi chikithsa, yunaani, siddha,homiyo ennivayude vikasanatthinum pracharanatthinumaayi kendra sarkkaar roopam nalkiya paddhathi?]

Answer: ആയുഷ് [Aayushu]

81261. രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയരോഗങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ സമയാസമയം പരിശോധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ പദ്ധതി? [Rakthasammarddham, prameham thudangiyarogangal svantham veedukalil samayaasamayam parishodhikkaanulla saahacharyamorukkunna kudumbashreeyude paddhathi?]

Answer: സാന്ത്വനം [Saanthvanam]

81262. ടടA മാതൃകയിൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി? [Dadaa maathrukayil sekkandari thalatthil nadappaakkunna paddhathi?]

Answer: ആർ.എം.എസ്.എ [Aar. Em. Esu. E]

81263. സർക്കാരുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം? [Sarkkaarukalkku vidyaabhyaasa ramgatthe sambandhicchu maarganirddheshangal nalkunna sthaapanam?]

Answer: സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഒഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ [Sendral advysari bordu ophu edyookkeshan]

81264. വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം? [Vidyayude upagraham?]

Answer: എഡ്യൂസാറ്റ് [Edyoosaattu]

81265. കേരളത്തിലെ വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്? [Keralatthile vayojana vidyaabhyaasam aarambhicchath?]

Answer: 1978ൽ [1978l]

81266. എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത്? [Esu. Esu. El. Sikku gredimgu sampradaayam erppedutthiyath?]

Answer: 2005

81267. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം? [Kankarantu listtil ulppedunna vishayangalude ennam?]

Answer: 52

81268. 6നും 14നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനാഭേദഗതി? [6num 14num maddhye praayamulla kuttikalkku saujanyavum saarvathrikavumaaya vidyaabhyaasam urappunalkunna bharanaghadanaabhedagathi?]

Answer: 86

81269. കോട്ടയം സമ്പൂർണ സാക്ഷരതനേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പട്ടണമായത്? [Kottayam sampoorna saaksharathanediya inthyayile aadya pattanamaayath?]

Answer: 1989 ജൂൺ 25 [1989 joon 25]

81270. സമ്പൂർണ സാക്ഷരതനേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? [Sampoorna saaksharathanediya aadya inthyan samsthaanam?]

Answer: കേരളം [Keralam]

81271. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്? [Anchaam klaasu muthal ezhaam klaasu vareyulla padtanam ariyappedunnath?]

Answer: അപ്പർ പ്രൈമറി [Appar prymari]

81272. മണിപ്പൂരിലെ ഉരുക്കു വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Manippoorile urukku vanitha ennariyappedunnath?]

Answer: ഇറോം ഷാനു ഷർമിള [Irom shaanu sharmila]

81273. സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ? [Sardaar sarovar anakkettu nirmmicchirikkunnathu ?]

Answer: നർമ്മദ നദിയിൽ [Narmmada nadiyil]

81274. അക്‌ബർ 'ദിൻ ഇലാഹി' മതം സ്ഥാപിച്ചത്? [Akbar 'din ilaahi' matham sthaapicchath?]

Answer: 1582

81275. അക്‌ബറുടെ സദസിലെ ഹിന്ദി കവി? [Akbarude sadasile hindi kavi?]

Answer: തുളസിദാസ് [Thulasidaasu]

81276. 356. Spick and span

Answer: Very neat and tidy

81277. മഹാഭാരതം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്? [Mahaabhaaratham pershyan bhaashayilekku tharjjama cheythath?]

Answer: അബുൾ ഫൈസി [Abul physi]

81278. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്? [Chericheraa prasthaanam nilavil vannath?]

Answer: 1961

81279. ശീതസമര കാലത്ത് ഇരുശാക്തിക ചേരികളിലും ഉൾപ്പെടാത്ത സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടന? [Sheethasamara kaalatthu irushaakthika cherikalilum ulppedaattha svathanthra raajyangal chernnu roopeekariccha samghadana?]

Answer: ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം [Chericheraa prasthaanam]

81280. 357. Swan song

Answer: Last great achievement of work

81281. 358. To sink fast

Answer: To grow worse and worse

81282. ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ? [Dakshina poorveshyan raajyangalude koottaayma?]

Answer: ആസിയാൻ [Aasiyaan]

81283. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി? [Inthyayude prathama pradhaanamanthri?]

Answer: നെഹ്‌റു [Nehru]

81284. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി? [Padaviyilirikke anthariccha aadya pradhaanamanthri?]

Answer: നെഹ്‌റു [Nehru]

81285. ചാണക്യ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Chaanakya enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnath?]

Answer: നെഹ്‌റു [Nehru]

81286. ദേശീയ ശിശുദിനം? [Desheeya shishudinam?]

Answer: നവംബർ 14 [Navambar 14]

81287. നെഹ്റു ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഐ.എൻ.സി സമ്മേളനം? [Nehru aadyamaayi pankeduttha ai. En. Si sammelanam?]

Answer: 1912ലെ ബങ്കിപൂർ സമ്മേളനം [1912le bankipoor sammelanam]

81288. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്? [Inthyan bharanaghadanayude aamukham thayyaaraakkiyath?]

Answer: നെഹ്‌റു [Nehru]

81289. 359. To steal a march

Answer: To get the advantage secretly

81290. ടൈം മാഗസിൻ കവർ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി? [Dym maagasin kavar pejil prathyakshappetta aadya inthyan pradhaanamanthri?]

Answer: നെഹ്റു [Nehru]

81291. നെഹ്‌റുവിന്റെ പത്രം? [Nehruvinte pathram?]

Answer: നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് [Naashanal heraaldu]

81292. ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശിഷ്യൻ ? [Gaandhijiyude raashdreeya shishyan ?]

Answer: നെഹ്റു [Nehru]

81293. 360. To stare in the face

Answer: To threaten

81294. ആദ്യ ആസ്ഥാനം? [Aadya aasthaanam?]

Answer: കൊൽക്കത്ത [Keaalkkattha]

81295. കോർട്ട് ഒഫ് റെക്കോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Korttu ophu rekkordu ennariyappedunnath?]

Answer: സുപ്രീംകോടതി [Supreemkodathi]

81296. സുപ്രീംകോടതിയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്? [Supreemkodathiyile aadya cheephu jasttis?]

Answer: എച്ച്.ജെ. കെനിയ [Ecchu. Je. Keniya]

81297. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്? [Supreemkodathi jadjimaarum cheephu jasttisumaarum sathyaprathijnja cheyyunnath?]

Answer: രാഷ്ട്രപതിക്കു മുമ്പിൽ [Raashdrapathikku mumpil]

81298. സുപ്രീംകോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്? [Supreemkodathi rittukal purappeduvikkunnath?]

Answer: ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം [Aarttikkil 32 prakaaram]

81299. 361. A stiff-necked person

Answer: An obstinate person

81300. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി? [Ettavum kooduthal kaalam supreemkodathi cheephu jasttisu aayirunna vyakthi?]

Answer: വൈ.വി. ചന്ദ്രചൂഡ് [Vy. Vi. Chandrachoodu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions