<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1640

82001. Narcosis

Answer: Narcoses

82002. കേരളത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്‌ചേഞ്ച് എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? [Keralatthile sttokku ekschenchu evide sthithicheyyunnu?]

Answer: കൊച്ചി [Keaacchi]

82003. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വ്യവസായമേത്? [Inthyayile ettavum pazhakkameriya vyavasaayameth?]

Answer: നെയ്‌ത്ത് വ്യവസായം [Neytthu vyavasaayam]

82004. Diagnosis

Answer: Diagnoses

82005. Synopsis

Answer: Synopses

82006. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതെവിടെ? [Lokatthil ettavum kooduthal karimpu uthpaadippikkunnathevide?]

Answer: ഇന്ത്യയിൽ [Inthyayil]

82007. ദേശീയമുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്രമേത്? [Desheeyamudrayil aalekhanam cheythittulla manthrameth?]

Answer: സത്യമേവ ജയതേ [Sathyameva jayathe]

82008. Ellipsis

Answer: Ellipses

82009. കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മ ഏത് നിലയിലാണ് പ്രസിദ്ധയായത്? [Kalaamandalam kalyaanikkuttiamma ethu nilayilaanu prasiddhayaayath?]

Answer: മോഹിനിയാട്ടം [Mohiniyaattam]

82010. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തിരുനാവായ ഇപ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ? [Bhaarathappuzhayude theeratthulla thirunaavaaya ippol ethu jillayilaanu ?]

Answer: മലപ്പുറം [Malappuram]

82011. ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാരെ? [Shakthiyude kavi ennariyappedunnathaare?]

Answer: ഇടശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ [Idasheri govindannaayar]

82012. ബു​ധൻ ഗ്ര​ഹ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​ഠി​ക്കാൻ 2004 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 3​ന് നാസ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച വാ​ഹ​നം ഏ​ത്? [Bu​dhan gra​ha​tthe​ppa​tti pa​dti​kkaan 2004 aa​ga​sttu 3​nu naasa vi​kshe​pi​ccha vaa​ha​nam e​th?]

Answer: മെ​സ​ഞ്ചർ [Me​sa​nchar]

82013. ഇ​ന്ത്യൻ ബ​ഹി​രാ​കാശ പ​ര്യ​വേ​ഷണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം എ​വി​ടെ? [I​nthyan ba​hi​raa​kaasha pa​rya​ve​shana sthaa​pa​na​tthi​nte aa​sthaa​nam e​vi​de?]

Answer: ബാം​ഗ്ളൂർ [Baam​gloor]

82014. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ​ഠ​ന​ങ്ങൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കൃ​ത്രി​പോ​പ​ഗ്ര​ഹം? [Kaa​laa​va​sthaa pa​dta​na​ngal​kku​ve​ndi maa​thra​mu​lla i​nthya​yu​de kru​thri​po​pa​gra​ham?]

Answer: കൽ​പ്പന - 1 [Kal​ppana - 1]

82015. 1988 മാർ​ച്ചിൽ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദൂ​ര​സം​വേദ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം? [1988 maar​cchil vi​kshe​pi​ccha i​nthya​yu​de aa​dya​tthe vi​doo​ra​sam​veda u​pa​gra​ham?]

Answer: ഐ.​ആർ.​എ​സ് - 1 എ [Ai.​aar.​e​su - 1 e]

82016. സൂ​ര്യ​ന്റെ ഇ​ഷ്ട ഭോ​ജ​നം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്ര​ഹം? [Soo​rya​nte i​shda bho​ja​nam e​nna​ri​ya​ppe​du​nna gra​ham?]

Answer: ശു​ക്രൻ [Shu​kran]

82017. ത​മോ​ഗർ​ത്തം എ​ന്ന പ​ദം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ആ​ര്? [Tha​mo​gar​ttham e​nna pa​dam aa​dya​maa​yi u​pa​yo​gi​ccha​thu aa​r?]

Answer: ജോൺ വീ​ലർ [Jon vee​lar]

82018. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തിൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന മൂ​ല​കം ഏ​ത്? [Cha​ndra​nte u​pa​ri​tha​la​tthil dhaa​raa​la​maa​yi kaa​na​ppe​du​nna moo​la​kam e​th?]

Answer: അ​ലു​മി​നി​യം [A​lu​mi​ni​yam]

82019. ഒ​രു ഭൂ​സ്ഥിര ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ക്ര​മണ കാ​ലം? [O​ru bhoo​sthira u​pa​gra​ha​tthi​nte pa​ri​kra​mana kaa​lam?]

Answer: 24 മ​ണി​ക്കൂർ [24 ma​ni​kkoor]

82020. Synthesis

Answer: Syntheses

82021. ഭൂ​മി​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​ര​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്രം ഏ​ത് ? [Bhoo​mi​yu​de va​da​kku bhaa​ga​tthu sthi​ra​maa​yi kaa​na​ppe​du​nna na​ksha​thram e​thu ?]

Answer: ധ്രു​വ​ന​ക്ഷ​ത്രം [Dhru​va​na​ksha​thram]

82022. Hypnosis

Answer: Hypnoses

82023. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ബ​ഹി​രാ​കാശ ദൂ​ര​ദർ​ശി​നി ഏ​ത്? [Lo​ka​tthi​le aa​dya​tthe ba​hi​raa​kaasha doo​ra​dar​shi​ni e​th?]

Answer: ഹ​ബ്ബിൾ ബ​ഹി​രാ​കാശ ദൂ​ര​ദർ​ശി​നി [Ha​bbil ba​hi​raa​kaasha doo​ra​dar​shi​ni]

82024. പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് പ്ളൂ​ട്ടോ​ക്കൊ​പ്പം പ്ളൂ​ട്ടോ​യി​ഡ് എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തിൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ക്ഷു​ദ്ര​ഗ്ര​ഹം ഏ​ത്? [Pa​tthaa​ma​tthe gra​ha​me​nnu vi​she​shi​kka​ppe​du​ka​yum pi​nnee​du ploo​tto​kkeaa​ppam ploo​tto​yi​du e​nna ga​na​tthil​ppe​du​tthu​ka​yum che​ytha kshu​dra​gra​ham e​th?]

Answer: ഇ​റി​സ് [I​ri​su]

82025. 1984 ഏ​പ്രിൽ ര​ണ്ടി​ന് ശർ​മ്മ ബ​ഹി​രാ​കാശ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്? [1984 e​pril ra​ndi​nu shar​mma ba​hi​raa​kaasha sa​nchaa​ram na​da​tthi​ya​th?]

Answer: സോ​യൂ​സ് ടി - 11 [So​yoo​su di - 11]

82026. ഇ​ന്ത്യൻ വം​ശ​ജ​രും അ​മേ​രി​ക്ക​യിൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​വ​രു​മായ ബ​ഹി​രാ​കാശ സ​ഞ്ചാ​രി​കൾ? [I​nthyan vam​sha​ja​rum a​me​ri​kka​yil thaa​ma​sa​maa​kki​ya​va​ru​maaya ba​hi​raa​kaasha sa​nchaa​ri​kal?]

Answer: കൽ​പ്പ​നാ​ചൗ​ള, സു​നി​താ​വി​ല്യം​സ് [Kal​ppa​naa​chau​la, su​ni​thaa​vi​lyam​su]

82027. ക​ല്‌​പ​ന​യു​ടെ സ്‌​മ​ര​ണാർ​ത്ഥം നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം ഏ​ത്? [Ka​l​pa​na​yu​de s​ma​ra​naar​ththam naa​ma​ka​ra​nam che​ytha i​nthya​yu​de aa​dya​tthe kaa​laa​va​stha u​pa​gra​ham e​th?]

Answer: ക​ല്‌​പന - 1 [Ka​l​pana - 1]

82028. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ കർ​ണാ​ലിൽ ജ​നി​ച്ച വ​നി​താ ബ​ഹി​രാ​കാശ സ​ഞ്ചാ​രി ആ​ര്? [Ha​ri​yaa​na​yi​le kar​naa​lil ja​ni​ccha va​ni​thaa ba​hi​raa​kaasha sa​nchaa​ri aa​r?]

Answer: ക​ല്പ​നാ ചൗള [Ka​lpa​naa chaula]

82029. ഇ​ന്ത്യ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​വ​യിൽ വ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ഭാ​രം കൂ​ടിയ കൃ​ത്രി​മോ​പ​ഗ്ര​ഹം ഏ​ത്? [I​nthya vi​kshe​pi​ccha​va​yil va​cchu e​tta​vum bhaa​ram koo​diya kru​thri​mo​pa​gra​ham e​th?]

Answer: ഇൻ​സാ​റ്റ് - 4 എ [In​saa​ttu - 4 e]

82030. Thesis

Answer: Theses

82031. Secretariat Assistant 2013

Answer:

82032. LDC Idukki Alappuzha & Kozhikode 29/07/17

Answer:

82033. തു​മ്പ​യിൽ നി​ന്ന് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ആ​ദ്യ റോ​ക്ക​റ്റ്? [Thu​mpa​yil ni​nnu vi​kshe​pi​ccha aa​dya ro​kka​ttu?]

Answer: നൈ​ക്ക് അ​പ്പാ​ച്ചെ [Ny​kku a​ppaa​cche]

82034. ഭൂ​മി​യു​ടെ കാ​ന്തിക ഭൂ​മ​ദ്ധ്യ​രേ​ഖ​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും ചേർ​ന്നു​ള്ള റോ​ക്ക​റ്റ് വി​ക്ഷേ​പ​ണ​കേ​ന്ദ്രം ഏ​ത്? [Bhoo​mi​yu​de kaa​nthika bhoo​ma​ddhya​re​kha​yo​du e​tta​vum cher​nnu​lla ro​kka​ttu vi​kshe​pa​na​ke​ndram e​th?]

Answer: തു​മ്പ [Thu​mpa]

82035. The veteran Bollywood actor and screenwriter who passed away on 31st December 2018?

Answer: Kader Khan

82036. തു​മ്പ​യിൽ നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി റോ​ക്ക​റ്റ് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്? [Thu​mpa​yil ni​nnu aa​dya​maa​yi ro​kka​ttu vi​kshe​pi​ccha​th?]

Answer: 1963 ന​വം​ബർ 21 [1963 na​vam​bar 21]

82037. ഋ​തു​ക്കൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​വാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം? [Ru​thu​kkal u​ndaa​ku​vaa​nu​lla kaa​ra​nam?]

Answer: ഭൂ​മി​യു​ടെ പ​രി​ക്ര​മ​ണം [Bhoo​mi​yu​de pa​ri​kra​ma​nam]

82038. വ്യാ​ഴ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി യു.​എ​സ്. വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പേ​ട​കം? [Vyaa​zha​gra​ha​tthe​ppa​tti pa​dti​kkaa​naa​yi yu.​e​su. Vi​kshe​pi​ccha pe​da​kam?]

Answer: ഗ​ലീ​ലി​യോ [Ga​lee​li​yo]

82039. നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ വാൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? [Noo​ttaa​ndi​nte vaal​na​ksha​thram e​nna​ri​ya​ppe​du​nna​th?]

Answer: ഹേൽ​ബോ​പ്പ് [Hel​bo​ppu]

82040. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം? [Lo​ka​tthi​le aa​dya​tthe kaa​laa​va​sthaa u​pa​gra​ham?]

Answer: ടൈ​റോ​സ് [Dy​ro​su]

82041. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പ​ലാ​യന പ്ര​വേ​ഗം എ​ത്ര? [Cha​ndra​nte pa​laa​yana pra​ve​gam e​thra?]

Answer: 2.4 കി.​മീ / സെ​ക്കൻ​ഡ് [2. 4 ki.​mee / se​kkan​du]

82042. Name the Hindi writer, a recipient of 2017 Jnanpith Award and author of novels such as Zindaginama, Mitro Marjani, etc. who passed away on 25th January 2019?

Answer: Krishna Sobti

82043. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഗ്ര​ഹ​ങ്ങൾ ഏ​തെ​ല്ലാം? [U​pa​gra​ha​nga​li​llaa​ttha gra​ha​ngal e​the​llaam?]

Answer: ബു​ധ​നും ശു​ക്ര​നും [Bu​dha​num shu​kra​num]

82044. ​കി​ഴ​ക്ക് നി​ന്നും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ട് ഭ്ര​മ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ്ര​ഹം ഏ​ത്? [​ki​zha​kku ni​nnum pa​di​njaa​ro​ttu bhra​ma​nam che​yyu​nna gra​ham e​th?]

Answer: ശു​ക്രൻ [Shu​kran]

82045. What was the theme of National Girl Child Day observed by the Women and Child Development Ministry on 24th January 2019?

Answer: Empowering Girls for a Brighter Tomorrow

82046. Name the former Defence Minister of India who passed away on January 29, 2019? He served under the Atal Bihari Vajpayee-led NDA government?

Answer: George Fernandes

82047. Which ministry signed a Memorandum of Understanding (MoU) with National Council of Applied Economic Research for improving the official statistical system in the country?

Answer: Ministry of Statistics and Programme Implementation

82048. ഭാ​ര​തീയ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ്? [Bhaa​ra​theeya jyo​thi​shaa​sthra​tthi​nte pi​thaa​v?]

Answer: (27​)​ആ​ര്യ​ഭ​ട്ടൻ [(27​)​aa​rya​bha​ttan]

82049. As per the revised Goods and Services Tax (GST) norms, the GST on Haj and Kailash Mansarovar Yatra has been reduced from 18 per cent to how much per cent?

Answer: 5 per cent

82050. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട് സൂ​ര്യ​നെ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ്ര​ഹം ഏ​ത് ? [E​tta​vum ku​ra​nja sa​ma​yam​keaa​ndu soo​rya​ne pra​da​kshi​nam che​yyu​nna gra​ham e​thu ?]

Answer: ബു​ധൻ [Bu​dhan]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution